Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení ze 14. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 14. schůze Rady města Prostějova

konané 15. 4. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0349:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 14. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 15. 4. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Veřejná finanční podpora:
2.1 Veřejná finanční podpora - Fotbal Prostějov, o s.
Usnesení č. 0350:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 171.551,-- Kč Fotbalu Prostějov o.s., se sídlem Za místním nádražím 4536, Prostějov 796 01, IČ 22827536,
- VFP bude použita na dodatečné práce při realizaci akce - Vybudování kontejnerových šaten vč. přípojek elektro, vodovod, kanalizace pro fotbalové hřiště;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2011;
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6322

 

 

 

171 551

 

VFP Fotbal Prostějov o.s.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

171 551

 

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)


2.2 Veřejná finanční podpora - oblast sportu (nedoporučené žádosti)
Usnesení č. 0351:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 250.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádostí 53, 116)
- na podporu činnosti oddílů zápasu, juda, volejbalu a všestrannosti (soutěže, startovné, cvičební pomůcky, cestovné) v částce 100.000,-- Kč
- na podporu činnosti oddílu nohejbalu (cestovné, startovné, ubytování, sportovní materiál, dresy, plakáty, propagace) v částce 150.000,-- Kč

2. ve výši 65.000,-- Kč Okresnímu sdružení ČSTV Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. číslo žádosti 104)
- na činnost komise Malé kopané (nájmy, ceny, kancelářské potřeby, telefon, poštovné, kopírování, laminace, cestovné, rozhodčí)

3. ve výši 125.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus, Tylova 79, IČ 708 63 041 (poř. č. žádosti 129)
- na podporu činnosti (pronájem bazénu, účast na závodech a mistrovstvích, nákup materiálu)

4. ve výši 180.000,-- Kč Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov, Česká 15, IČ 228 24 260 (poř. č. žádostí 134, 135)
- na podporu mládežnické kopané (účast na turnajích, pořádání prázdninového kempu mládeže, vzdělávání trenérů mládeže) v částce 130.000,-- Kč
- na pořádání Zimní ligy přípravek v částce 50.000,-- Kč

5. ve výši 400.000,-- Kč Dropzone Prostějov, Hvozdec 55, Veverská Bítýška, IČ 228 17 930 (poř. č. žádostí 152, 153, 154)
- na uspořádání akcí „Nebe plné handicapovaných dětí“ a „Dětský den s letadly“ (letenky na vyhlídkové lety) v částce 50.000,-- Kč
- na mezinárodní slet velkých formací ve volném pádu „BIRD EUROPEAN RECORD BOOGIE“ (doprava, ubytování, strava, rozhodčí, letenky) v částce 50.000,-- Kč
- na „Mezinárodní slet parašutistů“ v částce 300.000,-- Kč

6. ve výši 100.000,-- Kč Osobní údaje žadatele o VFP jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě. (poř. č. žádosti 19)
- na účast na jachtařském závodě „Velikonoční regata 2011“ (startovné, týmové oblečení)

7. ve výši 124.400,-- Kč Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Prostějov, Česká 15, IČ 709 44 172 (poř. č. žádosti 39)
- na uspořádání soutěží „Kdo sportuje nezlobí“ (nájemné, rozhodčí, ceny).

2.3 Veřejná finanční podpora - sociální oblast
Usnesení č. 0352:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338, (pořadové č. žádosti 92)
- na služby osobní asistence starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům – provozní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5222

 

 

 

50.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery (VFP – o.s. „Pomocná ruka“ )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

40 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

70

6409

5909

 

 

708000

10 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 ve výši 100.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 168)
- na zajištění provozu Centra denních služeb
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

 

100.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Lipka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

100 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

III. r e v o k u j e
usnesení č. 0309 ze dne 5. 4. 2011, kterým doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 60.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444, (pořadové č. žádosti 117) na organizaci 16. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením.

2.4 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučené žádosti)
Usnesení č. 0353:
Rada města Prostějova
a) n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011

1. ve výši 50.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 276)
- na projekt Terénní programy Prostějovsko – provozní a osobní náklady

2. ve výši 17.000,-- Kč Levicovému klubu žen Prostějov, Lidická 35, Prostějov, IČ 701 04 468, (pořadové č. žádosti 247)
- na rekondiční léčebné procedury seniorů

3. ve výši 12.000,-- Kč Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s., Havlíčkova 44, Jihlava, (pořadové č. žádosti 18)
- na činnost konzultačních středisek – odborných konzultantů pro oblast bezbariérového užívání staveb – platba DPP, DPČ, kancelářský materiál, cestovné

b) n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011

1. ve výši 88.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s., nám. Svobody 4, Přerov, IČ 265 94 064, (pořadové č. žádosti 139)
- na regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17 – telefon, internet, spoje, elektrická energie, kancelářské potřeby, cestovné, vzdělávání, mzdy, odvody sociální a zdravotní, roční nájemné

2. ve výši 100.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 254)
- na zajištění provozu Sociálních služeb Prostějov, p.o., provozní náklady pečovatelské služby.

3.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 0354:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

288000000

185 000

Sídliště svobody – blok 1, parkoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

185 000

Rezerva RMP


4. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce ZŠ Majakovského
Usnesení č. 0355:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. Zadání otevřeného podlimitního řízení zakázky „Rekonstrukce ZŠ Majakovského“
II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %

1. Výše nabídkové ceny 80 %
2. Délka záruky za jakost díla 20 % (min. 60 měsíců, max. 120 měsíců),
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZŠ Majakovského“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,
s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Rekonstrukce ZŠ Majakovského“ uvedený v zápise,
z p l n o m o c ň u j e
člena pracovní skupiny, Ing. Miroslava Šicha ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce Rekonstrukce ZŠ Majakovského v informačním systému veřejné správy zakázek v souvislosti se všemi povinnostmi zadavatele veřejné zakázky vyplývajícími z § 146 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

5. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
5.1 Schválení pronájmu NP – Pernštýnské nám. 4
Usnesení č. 0356:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 772 o celkové rozloze 34,12 m2 v domě Pernštýnské nám. č. 4 v Prostějově Osobní údaje nájemce jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě.
- za nabídnuté nájemné ve výši 600,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako skladu zednického nářadí.

5.2 Výpověď nájmu NP – Kravařova 1/123
Usnesení č. 0357:
Rada města Prostějova
a) s o u h l a s í
s výpovědí z nebytových prostor č. 140 v domě Kravařova č. 1/123 v Prostějově, nájemní smlouvy č. 131, ze dne 01.04.2002, o.s. Sportovního klubu Prostějov se sídlem Sportovní 3924/1, Prostějov, dle důvodové zprávy,
b) v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 140 o celkové rozloze 98,20 m2 v domě Kravařova č. 1/123 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

5.3 Osvětlení na zimním stadionu
Usnesení č. 0358:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o stavu osvětlení na zimním stadionu.

6. Výběrové řízení na funkci jednatele společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 0359:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
informace o průběhu a výsledném pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení na funkci jednatele obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 2622 41 78,
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova navrhnout do funkce jednatele obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, Mgr. Vlastimila Uchytila.

7. Delegování zástupců města Prostějova na valné hromady a do orgánů společností s majetkovou účastí města Prostějova
Usnesení č. 0360:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

I. navrhnout volbu (jmenování) MUDr. Pavla Holíka členem dozorčí rady obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50 za akcionáře město Prostějov,

II. delegovat na valné hromady obchodních společností, v nichž má město Prostějov majetkovou účast, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova:

1. Na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 Miroslava Pišťáka, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města.
Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města.

2. Na valnou hromadu obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50, konanou dne 12. 5. 2011 v sídle společnosti Miroslava Pišťáka, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města.
Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města.

8.1 Zadávací řízení na výkon zadavatelských činností – hodnotící komise
Usnesení č. 0361:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
jmenovat na návrh Miroslava Pišťáka, starosty města, hodnotící komisi v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Výkon zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele), a to v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, v období let 2011 až 2014“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 § 89 a následujících zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v počtu 7 členů v tomto složení:
1. Miroslav Pišťák - náhradník: Ing. Zdeněk Fišer
2. Ing. Zdeněk Peichl - náhradník: Mgr. Ivana Hemerková
3. JUDr. Olga Kapplová, Ph.D. - náhradník: Mgr. Milan Cibulka
4. JUDr. Květa Olašáková - náhradník: Ing. Jaroslav Štěpaník
5. Ing. Antonín Zajíček - náhradník: Ing. Miroslav Šich
6. Ing. Radim Carda - náhradník: Ing. Lubomír Baláš
7. Ing. Roman Švarc - náhradník: Ing. Antonín Zajíček

8.2 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – žádost o souhlasu s užitím znaku města Prostějova
Usnesení č. 0362:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na Pamětních listech „Setkání Zasloužilých hasičů okresu Prostějov“, které se bude konat dne 3. 5. 2011. Souhlas se uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresnímu sdružení hasičů, Wolkerova 6, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

8.3 Mikroregion Kosířsko – žádost o podporu novostavby rozhledny na vrcholu Velkého Kosíře
Usnesení č. 0363:
Rada města Prostějova
p o d p o r u j e
obnovení rozhledny na vrcholu Velkého Kosíře.

Miroslav P i š ť á k , v.r.                       Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                 místostarosta města Prostějova

Prostějov 15. 4. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.4.2011 13:10:19 | přečteno 501x | Věra Krejčí
load