Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení ze 17. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 17. schůze Rady města Prostějova

konané 24. 5. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0435:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 17. schůze, konané dne 24. 5. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 0436:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., IČ: 25321692 se sídlem Školní 4, 79601 Prostějov
r o z h o d l a
poskytnout Ing. Pavlu Šišákovi v souvislosti s odvoláním z funkce jednatele odměnu (odchodné) ve výši dle předloženého návrhu.

3. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0437:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. se sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01, IČ 277 16 333, DIČ CZ 277 16 333,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53895
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výkonu funkce s Ing. Romanem Vejmolou, jednatelem společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. podle předloženého návrhu.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 0438:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 14. 06. 2011.

6. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 0439:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení Komise pro cestovní ruch a podnikání z 21. 4. 2011,
2. doporučení Komise pro mládež a tělovýchovu z 3. 5. 2011.

8. „Petice“ proti výstavbě bytových domů 05, 06 v ul. Krasická
Usnesení č. 0440:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o přijetí písemnosti „Petice“ proti výstavbě bytových domů 05, 06 v ul. Krasická a stanoviska Stavebního úřadu, Odboru životního prostředí a Odboru správy majetku města k uvedené písemnosti.

9. Informace o rozhodnutí MVČR o poskytnutí dotace - projekt Vnitřní integrace MěÚ
Usnesení č. 0441:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
rozhodnutí MVČR o poskytnutí dotace pro projekt Vnitřní integrace Městského úřadu Prostějov,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

 

14903

 

1.521.000,-

Programové vybavení – Portál úředníka, Management identit, Spisová služba – rozhraní

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

 

4216

 

14903

 

1.292.850,-

(SF ERDF)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

228.150,-

Rezerva RMP pro ROZOP


9.1 Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu OlK – sochařské sympozium
Usnesení č. 0442:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

I. přijetí neinvestiční dotace u rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 50 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s „Mezinárodním sochařským symposiem Hany Wichterlové“ a schválit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na dle přiloženého návrhu

II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

 

4122

 

 

 

50 000,00

(neinvestiční přijaté transfery od krajů - Mezinárodní sochařské symposium Hany Wichterlové)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5177

 

 

102400

35 000,00

(neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium Hany Wichterlové – nákup služeb)

10

3319

5175

 

 

102400

15 000,00

(neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium Hany Wichterlové – občerstvení)


10. Delegování zástupců města Prostějova na VH VaK Prostějov, a. s.
Usnesení č. 0443:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) delegovat Miroslava Pišťáka, starostu města a Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723, konanou dne 17. června 2011. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti místostarosta Mgr. Jiří Pospíšil.

2) pověřit delegované zástupce, aby na valné hromadě Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723 navrhli
a) odvolání JUDr. Ing. Jiřího Pudila z funkce člena dozorčí rady,
b) jmenování Pavla Smetany členem dozorčí rady.

3) pověřit delegované zástupce, aby na valné hromadě Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723 hlasovali pro odvolání a volbu navrženého zástupce města Prostějova do dozorčí rady obchodní společnosti v souladu s tímto usnesením.

11. Stanovisko k návrhu zveřejňovat materiály pro jednání ZMP
Usnesení č. 0444:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova podle předloženého návrhu takto:
V článku 4 odstavec 7 nově zní:
„7) Materiály určené pro jednání zastupitelstva města odevzdají v písemné formě zpracovatelé Odboru kancelář starosty, který zajistí jejich kompletaci, a to tak, aby materiály v požadované formě byly doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva města jeho členům. Materiály určené pro jednání zastupitelstva města zpracovatelé současně ve lhůtě stanovené ve větě první zveřejní na intranetu na disku: Materialy_do_porad na Fs_mu_prostejovData4Pracovni_skupiny (W:). Členové zastupitelstva města, kteří jsou vybaveni notebooky ve vlastnictví města Prostějova, obdrží materiály pro jednání zastupitelstva města v elektronické podobě. Ostatní členové zastupitelstva města obdrží materiály v písemné formě. Od termínu uvedeného ve větě první jsou materiály zpřístupněny v elektronické formě na webových stránkách města Prostějova. Do materiálů v listinné formě může od uvedeného termínu veřejnost rovněž nahlížet na městském úřadě v odboru kancelář starosty.“

12.1 Informace o výzvách pro předkládání žádostí o dotace z OPŽP
Usnesení č. 0445:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informaci o výzvách pro předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí.

13. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků s obcí Držovice
Usnesení č. 0446:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2015 mezi městem Prostějovem a obcí Držovice.

14. Návrh pořízení změn ÚP sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 0447:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov podle předložených návrhů č. 1, 2 a 3, ale ponechat jejich řešení do nového územního plánu dle důvodové zprávy.

15. Schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku OlK - CS Bří Čapků
Usnesení č. 0448:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. přijetí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na částečné pokrytí nákladů na výstavbu Cyklistické stezky Bří Čapků v Prostějově ve výši 350 000,00 Kč,
II. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.

15.1 Schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku OlK – Kostelecká ul.
Usnesení č. 0449:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. přijetí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na částečné pokrytí nákladů na zvýšení bezpečnosti dopravy na ul. Kostelecká ve výši 221 000,00 Kč,
II. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.

16. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z ROP SM – radniční věž
Usnesení č. 0450:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na individuální projekt „Prostějov - Historie a současnost města z radniční věže“ ve výši 5 909 336,00 Kč,
II. Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0055/OKP dle přiloženého návrhu.

16.1 Přijetí dotace OlK – bezpečnostní opatření v ul. Na Hrázi
Usnesení č. 0451:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. přijetí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na částečné pokrytí nákladů na bezpečnostní dopravní opatření na ul. Na Hrázi ve výši 419 462,00 Kč,
II. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.

17. Čerpání RF a IF ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 0452:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 740 461,20 na nákup:
- pračky v ceně Kč 6 149,--
- chladničky v ceně Kč 6 856,--
- OEM 2x switch, 2x polévková mísa – 3x router v ceně Kč 4 658,--
- nevyčerpané dotace EU za rok 2010 projekt Comenius Kč 98 204,40
- nevyčerpané dotace EU za rok 2010 projekt EU peníze školám Kč 624 596,80
b) s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 170 000,-- na nákup:
- ohřívací trouby v ceně Kč 70 000,--
- opravu havarijního stavu vodovodních rozvodů Kč 100 000,--.

18. Čerpání IF ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Usnesení č. 0453:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 335 000,-- na rekonstrukci sociálního zařízení školy.

19. Souhlas s nákupem majetku nad stanovený limit – ZŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 0454:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nákupem interaktivních tabulí a PC a IC techniky v celkové výši 2.000.000,-- Kč do vlastnictví Základní školy Prostějov, Palackého tř. 14 nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně.

20. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP – ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 0455:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í

s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování gymnastického oddílu TJ Chropyně v termínu 17. – 24. 8. 2011.

20.1 Přijetí dotace OlK – krajské postupové přehlídky 2011
Usnesení č. 0456:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na pořádání krajských postupových přehlídek v Prostějově v roce 2011
· Krajská postupová přehlídka studentských divadel (Mladá scéna)
· Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance a krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých (Tanec Tanec)
· Krajská postupová přehlídka dětských národopisných souborů (Roztančená scéna)
· Krajská postupová přehlídka dětí ve zpěvu lidových písní (O hanáckyho kohóta)
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějov (jako příjemcem) ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na pořádání krajských postupových přehlídek v Prostějově v roce 2011.

21. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem
Usnesení č. 0457:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov ve výši dle přílohy.

22. Vyhlášení grantu na kulturní projekty města Prostějova na rok 2011
Usnesení č. 0458:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyhlášení grantového tématu na kulturní projekt města Prostějova pro rok 2011 pod názvem „Prostějov ve výtvarných technikách pro žáky II. stupně prostějovských základních škol a žáky prostějovských středních škol“.

23.1 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 0459:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu ve výši 20.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 74)
- na pořádání školních závodů „Prostějovská laťka“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

   

203900

20.000,--

(zvýšení položky 5222 – Atletický klub - Prostějovská laťka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

   

203900

20.000,--

(snížení položky 5909 – komise pro mládež a tělovýchovu)


23.2 Veřejná finanční podpora - TJ Sokol I
Usnesení č. 0460:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 75.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádostí 53, 116)
- na podporu činnosti oddílů zápasu, juda, volejbalu a všestrannosti (soutěže, startovné, cvičební pomůcky, cestovné)
- na podporu činnosti oddílu nohejbalu (cestovné, startovné, ubytování, sportovní materiál, dresy, plakáty, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

     

75.000,--

(zvýšení položky 5222 – TJ SOKOL I – činnost oddílů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

75.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


23.3 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Usnesení č. 0461:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 6.000,-- Kč BEXIM-FOTBAL o. s., sídl. Svobody 3535/36, Prostějov, IČ 228 94 641(poř. č. žádosti 65)
- na pořádání turnaje v plážové kopané BEXIM CUP 2011
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2011

2. ve výši 10.000,-- Kč (poř. č. žádosti 66)
- na přípravu a účast na MČR ve společenském sportovním tanci Michala Bureše (soustředění, trenér, doplňky stravy, startovné, cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3. ve výši 5.000,-- Kč TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 67)
- na zabezpečení akce „Noční pochod světlušek“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2011

4. ve výši 20.000,-- Kč Oddílu boxu Prostějov, Krasická 55, IČ 265 81 736 (poř. č. žádosti 73)
- na podporu činnosti (nájmy, energie, výstroj, výzbroj, cestovné, startovné, ubytování, stravné, potravinové doplňky, rehabilitace, vzdělávání trenérů a rozhodčích, semináře, školení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

 

31.000,--

(zvýšení položky 5222 – BEXIM-FOTBAL – Bexim Cup 2011, TJ Haná – Noční pochod světlušek, Oddíl boxu – podpora činnosti)

20

3419

5493

 

 

 

10.000,--

(zvýšení položky 5493 – společenský tanec Michala Bureše)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

41.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


23.4 Veřejná finanční podpora - Okresní sdružení hasičů Prostějov
Usnesení č. 0462:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 3.000,-- Kč Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 6, IČ 628 59 781 (poř. číslo žádosti 63)
- na zhotovení pamětních plaket a listů k setkání zasloužilých hasičů okresu Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

     

3 000

 

(zvýšení položky 5222 – pamětní plakety a listy – Okresní sdružení hasičů Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

3 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


23.6 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 0463:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 z prostředků Komise sociální a zdravotní RMP ve výši 5.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 57)
- na účast na 8. mezinárodní abilympiádě v Soulu – účastnický poplatek
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3429

5493

   

210100

5.000,00

zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám - snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5399

5909

   

210100

5.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)


24.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 0464:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

     

20.029,00

(zvýšení položky 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – fotoaparát)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

   

100300

20.029,00

(snížení položky 5169 – nákup propagačních služeb)


24.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (MK)
Usnesení č. 0465:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3314

5331

     

114.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, PO – spoluúčast na dotaci od Ministerstva kultury)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

   

707100

114.000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


24.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 0466:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 335.000,- Kč
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

5171

   

600338

335.000,-

 

(Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 – oprava sociálního zařízení v budově školy)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

2122

   

20338

335.000,-

 

(odvod z investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60)


24.4 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 0467:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5492

     

20 000

(Ozdravování hosp. zvířat – dary občanům )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

20 000

(Rezerva RMP pro ROZOP )


24.5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (úprava příjmů kapitoly)
Usnesení č. 0468:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

2119

     

1.418.159

zvýšení pol. 2119 - ost.příjmy z vlast. činnosti ;úhrady za zřízení věc.břemen na pozemcích města Prostějova

50

3639

2131

     

257.456

zvýšení pol. 2131 - příjmy z pronájmu pozemků

50

3636

3111

     

9.329.955

zvýšení pol. 3111 - příjmy z prodeje pozemků

50

6171

3113

     

2.867.000

zvýšení pol. 3113 - příjmy z prodeje ost. HDM; prodej plynárenského zařízení

50

3612

3112

   

505001

165.000

zvýšení pol. 3112 - příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí; prodej domů

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

14.037.570

 

zvýšení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


24.6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (úprava položek v rámci kapitoly)
Usnesení č. 0469:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

6122

     

200.000

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení; pořízení bočních dílů a světelných novin k světelné tabuli ve VSH

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5171

     

200.000

snížení pol. 5171 - opravy a údržba; oprava světelné tabule ve víceúčelové sportovní hale


24.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Olomoucká-Havlíčkova)
Usnesení č. 0470:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

303000000

500 000

CS Olomoucká – Havlíčkova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5190

 

 

707100

500 000

Rezerva RMP


24.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD-výměna výplní otvorů – Knihařská 18)
Usnesení č. 0471:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

5166

 

 

 

30 000

Knihařská 18 – PD – Výměna výplní otvorů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

30 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


24.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava střechy – Kostelecká 47)
Usnesení č. 0472:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

5171

     

220 000

Oprava střechy Kostelecká 47, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707600

220 000

Rezerva na havarijní situace


24.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava expanzní nádoby - ZŠ Skálovo nám. 5)
Usnesení č. 0473:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

   

600327

45 000

Oprava expanzní nádoby ZŠ Skálovo nám. 5

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707600

45 000

Rezerva na havarijní situace


24.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava střechy MŠ Květná 4)
Usnesení č. 0474:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

   

600327

450 000

Oprava střechy MŠ Květná ul. 4

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707600

450 000

Rezerva na havarijní situace


24.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek)
Usnesení č. 0475:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

321000000

200 000

Prostějov – zámek rekonstrukce 2. NP východního křídla

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

200 000

Rezerva RMP


24.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (dopravní opatření Na Hrázi)
Usnesení č. 0476:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

   

347000000

50 000

Bezpečnostní dopravní opatření v ul. Na Hrázi

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

50 000

Rezerva RMP


24.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zvýšení bezpečnosti – Kostelecká)
Usnesení č. 0477:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

   

346000000

100 000

Zvýšení bezpečnosti Kostelecká ul. – místo pro přecházení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

100 000

Rezerva RMP


24.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – chodník Kostelecká)
Usnesení č. 0478:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

361000000

20 000

PD chodník Kostelecká (mezi restaurací U Chmelů a autobazarem)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

20 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


24.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (stavební úpravy – rozšíření MŠ)
Usnesení č. 0479:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

1

600338

600 000

MŠ Prostějov, Fanderlíkova ul 69

60

3111

6121

 

1

600325

200 000

MŠ Prostějov, Dvořákova ul. 5

60

3111

6121

 

1

600332

60 000

MŠ Prostějov, ul. 5. května Čechovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

860 000

FRR


24.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MK – dispoziční úpravy)
Usnesení č. 0480:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3314

6121

 

1

251000000

1 750 000

Knihovna – dispoziční úpravy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 750 000

FRR


24.18 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava
Usnesení č. 0481:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

   

707100

114.000,-

 

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

6170

5166

   

410700

114.000,-

 

Konzultační, poradenské a právní služby
Pořízení „Průzkumu četnosti dopravy a návrhu opatření“ k úpravě signálních plánů světelného signalizačního zařízení křižovatek na vnitřním okruhu v Prostějově.


24.19 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (oprava věžního hodinového zařízení)
Usnesení č. 0482:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6122

0

0

0

391.560,00

 

(zvýšení položky 6122 – stroje, přístroje a zařízení, oprava věžního hodinového zařízení)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

707100

391.560,00

 

(snížení pol. 5901 - Rezerva rady pro RO)


24.20 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura (MŠ Šárka 4a)
Usnesení č. 0483:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí finančního příspěvku Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 201.638 Kč za podmínky,
že ředitelka Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a zajistí financování spoluúčasti ve výši 140.165 Kč

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3111

6351

 

 

20325

116.072,-

 

(zvýšení položky 6351 - investičního příspěvku Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a na vybavení školních zahrad)

 

20

3111

5331

 

 

20325

85.566,-

 

(zvýšení položky 5331 - neinvestičního příspěvku Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a na vybavení školních zahrad)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

201.638,-

 

(snížení položky 5901 - rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


24.21 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (městský hřbitov)
Usnesení č. 0484:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

5171

 

4

44000000

200 000

Městský hřbitov - oprava střechy – domek hrobníků

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

4

 

200 000

Fond městských hřbitovů

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

4

44000000

1 800 000

Městský hřbitov - rekonstrukce veřejného WC včetně PD

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

4

 

1 800 000

Fond městských hřbitovů


24.22 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ E. Valenty)
Usnesení č. 0485:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

1

270000000

10 300 000

EÚO ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

10 300 000

Fond rezerv a rozvoje


25. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
25.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 22/199
Usnesení č. 0486:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č. 716 o celkové rozloze 28,91 m2 v domě na nám. T.G.Masaryka č. 22/199 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

25.2 Schválení pronájmu NP – Dolní 6/3660
Usnesení č. 0487:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 113 o celkové rozloze 119,20 m2 na ul. Dolní č. 6/3660, v Prostějově 
- za nabídnuté nájemné ve výši 2.000,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako klubové zařízení Olymp relax Infosport.

25.3 Schválení pronájmu NP – Fanderlíkova 38/393
Usnesení č. 0488:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 120 o celkové rozloze 16,87 m2 na ul. Fanderlíkova č. 38/393, v Prostějově
- za nabídnuté nájemné ve výši 1.000,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako kancelář reklamní agentury.

25.4 Schválení pronájmu NP – Kravařova 1
Usnesení č. 0489:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 140 o celkové rozloze 98,20 m2 na ul. Kravařova č. 1/123, v Prostějově

- za nabídnuté nájemné ve výši 18.000,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako prodejna chlazené drůbeže.


26. Majetkoprávní záležitosti:
26.6 Výkup pozemků v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 0490:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. výkup pozemku p.č. 822/2 – ostatní plocha o výměře 25 m2, části pozemku p.č. 822/9 – orná půda o výměře cca 10 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) a části pozemku p.č. 823/5 – orná půda o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Vrahovice, od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400 Kč/m2 (celkem cca 24.000 Kč), za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena prodávajícím poměrně dle velikosti spoluvlastnických podílů s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2. rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

24.000

Výkup pozemku p.č. 822/2 a částí pozemků p.č. 822/9 a p.č. 823/5, vše v k.ú. Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

24.000

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


26.8 Výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky do Žešova
Usnesení č. 0491:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup části pozemku p.č. 6562 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 390 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a

2) výkup části pozemku p.č. 6563 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 5 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a

3) výkup části pozemku p.č. 249/3 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 119 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) na převáděné části pozemku p.č. 249/3 v k.ú. Žešov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch prodávajícího jako vlastníka zbylé části pozemku p.č. 249/3 v k.ú. Žešov,
c) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděné části pozemku,
d) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a

4) výkup částí pozemků p.č. 250/2 – orná půda o výměře cca 64 m2, p.č. 250/4 – ostatní plocha o výměře cca 78 m2, p.č. 250/9 – orná půda o výměře cca 492 m2 a p.č. 291/18 – orná půda o výměře cca 134 m2, vše v k.ú. Žešov (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a

5) výkup části pozemku p.č. 251/1 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 144 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a

6) výkup části pozemku p.č. 252/1 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 222 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu, od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a

7) výkup částí pozemků p.č. 253/1 – orná půda o výměře cca 171 m2, p.č. 254/1 – orná půda o výměře cca 148 m2, p.č. 255/1 – orná půda o výměře cca 224 m2 a p.č. 455/1 – orná půda o výměře cca 30 m2, vše v k.ú. Žešov (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka těchto pozemků, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co budou odstraněna veškerá omezení s nakládáním s převáděnými částmi pozemků včetně zástavního práva váznoucího na převáděných částech pozemků,
c) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a

8) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

   

263000000

1.011.050

Výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky do Žešova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

1.011.050

snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


26.9 Výkup pozemků pro komunikační propojení ulic Určická - Krasická
Usnesení č. 0492:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

I) r e v o k o v a t
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11158 ze dne 21. 09. 2010 (schválení výkupu části pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov),
II) s c h v á l i t
1) výkup pozemku p.č. 6322/1 – orná půda o výměře 12.242 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 8.250.000 Kč za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) město Prostějov uhradí prodávajícímu do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov o výměře 1.100 m2 za účelem realizace stavební akce „Místní komunikace Určická-Krasická, Prostějov“ v období od 09.12.2009 do uzavření kupní smlouvy na převod pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov, a to ve výši 20 Kč/m2/rok,
c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

 

8.250.000

Výkup pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

8.250.000

snížení Fondu rezerv a rozvoje

3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

 

1

 

40.000

Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

40.000

snížení Fondu rezerv a rozvoje


26.11 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6231/61 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0493:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6231/61 – ostatní plocha, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha, o výměře 594 m2v k.ú. Prostějov, městem Prostějovem v období od 03.03.2009 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva k uvedenému pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch města Prostějova, České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, a to v roce 2009 ve výši 46,733 Kč /m2/rok, v roce 2010 ve výši 47,434 Kč/m2/rok a v následujících letech ve výši odpovídající výši úhrady za bezesmluvní užívání pozemku v předcházejícím kalendářním roce navýšené o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

     

51.296

úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6231/61 v k.ú. Prostějov od 03.03.2009 do 31.12.2010

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

51.296

rezerva pro rozpočtová opatření RMP


26.12 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2007/16/252 z 19.09.2007 a Kupní smlouvy č. 2008/16/061 z 07.04.2008
Usnesení č. 0494:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

a) schválit změnu podmínek prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na pět let ode dne uzavření předmětné smlouvy. Změna podmínek prodeje pozemků bude provedena formou dodatků ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008. Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008 zůstanou nezměněny.

27. Bytové záležitosti:
27.1 Návrh uzavření NS – bytové náhrady
Usnesení č. 0495:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty dle důvodové zprávy.

27.2 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 0496:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty dle důvodové zprávy.

27.3 Návrh uzavření NS – DPS
Usnesení č. 0497:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.


28.1 Přijetí záštity starosta města Prostějova nad kulturními akcemi
Usnesení č. 0498:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
přijetí záštity Miroslava Pišťáka, starosty města Prostějova nad akcemi:
1. Wolkrův Prostějov – 54. přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie ve dnech 14. – 18. 6. 2011,
2. XXIX. Prostějovské hanácké slavnosti ve dnech 10. – 11. 9. 2011,
3. vzpomínková akce Wikov Honoratus, která se uskuteční dne 2. 7. 2011 na nám. T. G. Masaryka.


28.2 Schválení zapůjčení osobního vozidla
Usnesení č. 0499:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku movitého majetku osobního vozu Škoda Superb RZ 4M2 21 12 dne 4. 6. 2011 za účelem vykonání mimopracovní cesty M. Pišťáka, starosty města do Prahy.

28.3 Změna usnesení č. 0355 ze dne 15. 4. 2011
Usnesení č. 0500:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu usnesení č. 0355 ze dne 15. 4. 2011, a to změnu jmenného seznamu členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce ZŠ Majakovského“ uvedenou v zápise.

Miroslav P i š ť á k , v.r.                    Mgr. Jiří P o s p í š i l , v.r.
starosta města Prostějova              místostarosta města Prostějova

Prostějov 24. 5. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 31.5.2011 10:43:10 | přečteno 306x | Věra Krejčí
load