Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení ze 6. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 6. schůze Rady města Prostějova

konané 11. 1. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0001:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 6. schůze, konané dne 11. 1. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 0002:
Rada města Prostějova
1. z ř i z u j e
v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené komise,
2. j m e n u j e
předsedy a členy komisí Rady města Prostějova takto:

1. Komise pro mládež a tělovýchovu

 1. Smetana Pavel - předseda
 2. Kremla Jiří, PaedDr.
 3. Matyášek Aleš, Ing.
 4. Musil Miloslav
 5. Nagy Bořek
 6. Pospíšil Ivan
 7. Salaj Jan
 8. Sklenka Miloš
 9. Skopec Václav
 10. Tobolová Jana, Mgr.
 11. Vavrouch Pavel, Ing.
 12. Vychodil Zdeněk
 13. Zatloukal Josef, Bc.

(Pozn.: tajemnicí komise byla jmenována Veronika Hyblová, zaměstnankyně Odboru školství a kultury MěÚ)

2. Komise architektury a výstavby

 1. Blumenstein Tomáš, Ing. - předseda
 2. Dvořák Miroslav
 3. Kolba Jiří, Ing.
 4. Lepša Pavel
 5. Slepánek Petr, Ing.
 6. Šmíd Václav, Ing.
 7. Štork Jiří
 8. Tobola Jaromír

(Pozn.: tajemníkem komise byl jmenován Ing. Miroslav Šich, zaměstnanec Odboru rozvoj a investice MěÚ.)

3. Komise pro výchovu a vzdělávání

 1. Müller Michal, Mgr. - předseda
 2. Bartková Hana, PhDr.
 3. Cásková Eva
 4. Copková Ivana
 5. Ivana Vaňková
 6. Kremla Jiří, PaedDr.
 7. Moudrý Marek, Ing.
 8. Navrátil David, Mgr.
 9. Pospíšilová Zdena, Mgr.
 10. Slavotínková Milada, Mgr.
 11. Žemla Jaroslav, Mgr.

(Pozn.: tajemnicí komise byla jmenována Dagmar Bindasová, zaměstnankyně Odboru školství a kultury MěÚ.)

4. Komise dopravy

 1. Peichl Zdeněk, Ing. - předseda
 2. Adamík Ondřej
 3. Čtverák Jindřich, Ing.
 4. Hloch Jiří, Ing.
 5. Juhász Julius, Ing.
 6. Kousal Petr, Ing.
 7. Mačák Alois, Mgr., MBA
 8. Matyáš Vítězslav, npor., Mgr.
 9. Moravec Zbyněk
 10. Sedláček Petr
 11. Skopalová Jarmila
 12. Šrotová Eva, Mgr., Bc.

(Pozn.: tajemnicí komise byla jmenována Zdena Barvová, zaměstnankyně Odboru dopravy MěÚ.)

5. Komise pro cestovní ruch a podnikání

 1. Lepša Petr - předseda
 2. Chalánková Helena
 3. Mucha Petr, Bc.
 4. Muchová Eva
 5. Sokolová Milada, Ing.
 6. Staněk David
 7. Svoboda Zdeněk
 8. Šilhánek Petr, Ing.
 9. Tomčiaková Milada
 10. Vysloužil Tomáš
 11. Vysloužilová Blanka, Ing., MBA.

(Pozn.: tajemnicí komise byla jmenována Bc. Petra Spíchalová, zaměstnankyně Odboru kancelář starosty MěÚ.)

6. Komise životního prostředí

 1. Grulich Bedřich, Ing. - předseda
 2. Blaha Vojtěch
 3. Červinka David
 4. Hanák Miroslav, Ing.
 5. Jankůj Josef
 6. Kirchnerová Jana
 7. Kopečný Václav, Ing., CSc.
 8. Prokopová Pavlína
 9. Študent Jaroslav
 10. Vrba Tomáš
 11. Zatloukalová Eva, Mgr.

(Pozn.: tajemnicí komise byla jmenována Ing. Jana Blažková, zaměstnankyně Odboru životního prostředí MěÚ.)

7. Komise koncepce a rozvoje města

 1. Pospíšil Jiří, Ing. - předseda
 2. Čundrla Pavel
 3. Zacpal Radek, Ing.
 4. Hanák Miroslav, Ing.
 5. Smetana Pavel
 6. Grulich Bedřich, Ing.
 7. Chalánek Tomáš, Ing.
 8. Šmíd Václav, Ing.
 9. Chytil Miroslav, Mgr., PhD.

(Pozn.: tajemnicí komise byla jmenována Bc. Iva Veselá, zaměstnankyně Odboru rozvoj a investice MěÚ.)


8. Komise kulturní

 1. Sokolová Milada, Ing. - předsedkyně
 2. Andrýsek Lukáš
 3. Augustin Josef, JUDr.
 4. Galářová Milada, Mgr.
 5. Katolická Olga
 6. Kopka Václav
 7. Rapčáková Marcela
 8. Štos Václav, Ing.
 9. Švecová Denisa

(Pozn.: tajemnicí komise byla jmenována Dagmar Cásková, zaměstnankyně Odboru školství a kultury MěÚ.)

9. Komise sociální a zdravotní

 1. Holík Pavel, MUDr. - předseda
 2. Bratterová Zuzana, Mgr.
 3. Jeričová Ludmila
 4. Juryšek Michal
 5. Komárková Eliška
 6. Krejsová Taťána
 7. Kupková Petra
 8. Lepšová Hana
 9. Papoušek František, Dr.
 10. Pelikánová Danušek MUDr.
 11. Slavotínek Ivo
 12. Svatoš Jiří
 13. Štouračová Eva, PhDr.

(Pozn.: tajemnicí komise byla jmenována DiS. Irena Lenzová, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí MěÚ.)

10. Komise prevence kriminality

 1. Galářová Milada, Mgr. - předsedkyně
 2. Hájek Otakar
 3. Hájková Marie
 4. Hošťálková Martina
 5. Janáček Radim
 6. Kurfürst Ivo, Ing.
 7. Pudil Jiří, JUDr. Ing.
 8. Spurný Stanislav, MUDr.
 9. Zatloukal Jan

(Pozn.: tajemnicí komise byla jmenována Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí MěÚ.)

11. Komise bytová

 1. Faltýnek Jaroslav, Ing. - předseda
 2. Buriánek Stanislav
 3. Černá Iveta
 4. Halvadžievová Jana
 5. Iránek Tomáš
 6. Navrátilová Marie
 7. Schlesinger Jiří
 8. Studená Emilie
 9. Zapletalová Ladislava

(Pozn.: tajemnicí komise byla jmenována Danuše Daňková, zaměstnankyně Domovní správy Prostějov, s. r. o.)

12. Komise pro nákup uměleckých děl

 1. Kolář Václav PhDr. - předseda
 2. Pišťák Miroslav
 3. Andrýsek Lukáš
 4. Augustin Josef, JUDr.
 5. Husaříková Kamila
 6. Chytil Miroslav, Mgr., PhD.
 7. Macík Miroslav
 8. Šmíd Miroslav, PhDr.
 9. Vykopalová Milena

(Pozn.: tajemnicí komise byla jmenována Andrea Burdová, zaměstnankyně Odboru kancelář starosty MěÚ.)

13. Komise pro informační technologie

 1. Blumenstein Tomáš, Ing. - předseda
 2. Hrůza Petr
 3. Kohout Radek, Mgr.
 4. Mynařík Jan, Mgr.
 5. Ordelt Svatopluk, Mgr.
 6. Tabery Jan
 7. Tobolová Jana

(Pozn.: tajemníkem komise byl jmenován DiS. Jan Dosoudil, zaměstnanec Odboru informačních technologií MěÚ.)

2.1 Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0003:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26 25 98 93 se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, PSČ 796 01
1. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce jednatele obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26259893, sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01,
2. u k l á d á
Mgr. Aloisi Mačákovi, MBA, předsedovi dozorčí rady Domovní správy Prostějov, s. r. o.,
1. zajistit v místním tisku a MF DNES opakované (dvojí) zveřejnění inzerátu, kterým bude oznámeno výběrové řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.,
2. předložit seznam uchazečů o funkci jednatele včetně přihlášek a doporučení dozorčí rady na nejbližší schůzi rady města konanou po uplynutí termínu pro podávání přihlášek.

2.2 Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0004:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ 277 16 333 se sídlem Komenského 4142/6, 796 01 Prostějov
r o z h o d l a
provést kontrolu hospodaření za rok 2010 u obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ 277 16 333 se sídlem Komenského 4142/6, 796 01 Prostějov a pověřuje jejím provedením kontrolní oddělení Finančního odboru Městského úřadu Prostějov.

3. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb.
Usnesení č. 0005:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 375/2010 Sb., v maximální výši, tedy:
- člen rady Kč 2.423,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč 2.233,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 1.910,-

- člen zastupitelstva Kč 827,-
Měsíční odměna ve výši podle tohoto rozhodnutí se členům zastupitelstva města poskytuje od 1. února 2011 v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.

4. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2010
Usnesení č. 0006:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2010 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16. 9. 2008 a usnesením ZMP č. 19266 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2010) ze dne 22. 12. 2009,


u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov,
předložit Zastupitelstvu města Prostějova informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2010 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16. 9. 2008 a usnesením ZMP č. 19266 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2010) ze dne 22. 12. 2009.

5. Zpracování analýzy v rámci projektu „Město pro byznys“
Usnesení č. 0007:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) zpracování analýzy v rámci projektu „Město pro byznys“ dle důvodové zprávy
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

100300

123 480,00

(zvýšení položky 5229 - ostatní neinvestiční transfery, analýza v rámci projektu Město pro byznys)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

123 480,00

Rezerva RMP pro ROZOP

u k l á d á
RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí Odboru kancelář starosty,
zajistit zpracování analýzy v rámci projektu „Město pro byznys“ pro město Prostějov dle důvodové zprávy.

6. Schválení peněžního daru prvnímu občánkovi města Prostějova v roce 2011
Usnesení č. 0008:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s předáním finančního daru (3.000,-- Kč) pro občánka města Prostějova, který se narodil jako první v pořadí v roce 2011 a jehož matka má trvalý pobyt v Prostějově.

7. Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 0009:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu.

8. Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Prostějovem v roce 2010
Usnesení č. 0010:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í

informace vedoucího odboru školství a kultury PaedDr. Františka Říhy o peněžitých darech účelově neurčených do 50 tis. Kč přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem v roce 2010.

9. Žádost o souhlas s přijetím věcných darů - MŠ Šárka 4a, MŠ Rumunská
Usnesení č. 0011:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í

1. s přijetím věcných darů - drobného vánočního zboží uvedeného v příloze, která je nedílnou součástí usnesení, v ceně Kč 18 486,-- Mateřskou školou Prostějov, ul. Šárka 4a od firmy Kaufland Vyškov,
2. s přijetím věcného daru – keramické pece LAC 60/12 v ceně Kč 38 970,-- Mateřskou školou Prostějov, Rumunská ul. 23 od Klubu rodičů a přátel školy při mateřské škole.

10. Žádost o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč – RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 0012:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nabytím kotle KG 300 do školní jídelny v pořizovací ceně 170 011,-- Kč nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně do vlastnictví Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2.

11. Žádost o prominutí úplaty při pronájmu učeben a poskytnutí obědů na RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 0013:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í

s bezplatným pronájmem 8 učeben včetně vybavení organizačnímu výboru Studentské odborné činnosti na den 11. 5. 2011 a poskytnutím obědů pro 90 účastníků krajského kola SOČ za kalkulační plnou cenu (včetně mzdových nákladů) v té době platnou.

12. Prominutí úroků z prodlení z dlužné částky vrácené po termínu (HK Jestřábi)
Usnesení č. 0014:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í

s prominutím úroku z prodlení ve výši 1.038,-- Kč Hokejovému klubu Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947.

13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP:
13.1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP - Pěvecký sbor Vlastimila Prostějov
Usnesení č. 0015:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 2 ke smlouvě (OŠK/Cás/112–010) o poskytnutí veřejné finanční podpory Vlastimile Prostějov - pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 68 202, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 31. 1. 2011.


13.2 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP - OS ČSTV Prostějov
Usnesení č. 0016:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás-Hyb/153–10) o poskytnutí veřejné finanční podpory Okresnímu sdružení Českého svazu tělesné výchovy Prostějov, Česká 15, Prostějov, IČ 004 35 937, který se týká rozšíření účelu čerpané dotace, a to o ceny – nákup knih.


14. Pořádání krajských postupových přehlídek OŠK, oddělení Duha – KK u hradeb
Usnesení č. 0017:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í

s tím, aby odbor školství a kultury, oddělení Duha - kulturní klub u hradeb pořádal tyto akce:
· Krajská postupová přehlídka studentských divadel (Mladá scéna)
· Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance a krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých (Tanec Tanec)
· Krajská postupová přehlídka dětských národopisných souborů (Roztančená scéna)
· Krajská postupová přehlídka dětí ve zpěvu lidových písní (O hanáckyho kohóta)
· Krajská přehlídka recitátorů sólistů a krajská přehlídka divadel poezie (Wolkrův Prostějov).

15. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 0018:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč dle důvodové zprávy.


16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
16.1 Informace o volných bytem v majetku města Prostějova a ve správě DSP, s. r. o.
Usnesení č. 0019:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o volných bytech v majetku města Prostějova a ve správě DSP, s.r.o.,
u k l á d á

Marii Hájkové, zmocněné zástupkyni společnosti DSP s.r.o.,
předložit na příští schůzi rady přehled o volných bytech s doplněním dle diskuse.

16.2 Schválení pronájmu NP – Dolní 6/36
Usnesení č. 0020:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 113, o celkové rozloze 119,20 m2 na ul. Dolní č. 6/3660 v Prostějově fě Kaja s.r.o., se sídlem Vrahovická 711, Prostějov
- za nabídnuté nájemné ve výši 2.000,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako výrobna rychlého občerstvení.

16.3 Změna v osobě nájemce NP – Wolkerova 31/1684
Usnesení č. 0021:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v osobě nájemce nebytového prostotu č. 245, o rozloze 7,00 m² na ul. Wolkerova č. 31/1684 v Prostějově dle důvodové zprávy.

16.4 Sleva na nájemném za omezené užívání bytu

Usnesení č. 0022:
Rada města Prostějova
n e s ch v a l u j e
slevu na nájemném ve výši 24 % z ceny nájemného, celkem ve výši 6288,- Kč za rok 2010 z důvodu zatečení do bytu a neodpovídající cenové kategorie bytu č. 17 v domě Švýcarská 4280/2.


16.5 Sleva na nájemném za omezené užívání bytu
Usnesení č. 0023:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
slevu na nájemném z důvodu zatečení do bytu ve výši 1049,- dle důvodové zprávy.

16.6 Sleva na nájemném za pronájem NP
Usnesení č. 0024:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

slevu na nájemném z důvodu zatečení a výskytu plísní v nebytovém prostoru ve výši 6380,- Kč nájemci nebytového prostoru č. 242 v domě Wolkerova 1684/31, Prostějov,
u k l á d á
Marii Hájkové, zmocněné zástupkyni společnosti DSP s.r.o.,
předložit na příští schůzi rady informace o vadách střešních plášťů domů v majetku města, včetně návrhu řešení odstranění těchto vad.

17. Majetkoprávní záležitosti:
17.2 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7921 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0025:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7921 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, se sídlem Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1/30, PSČ: 796 55, IČ: 005 44 612, za účelem umístění informační vitríny za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady spojené s údržbou předmětu výpůjčky.


17.7 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov a zřízení věcného břemene
Usnesení č. 0026:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr směny pozemku p.č. 5930/33 – ostatní plocha o výměře 271 m2, části pozemku p.č. 5930/16 o výměře cca 165 m2, budovy bez čp./č.e. na pozemku p.č. 5930/10 a pozemku p.č. 5930/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 a části pozemku p.č. 5296/6 – ostatní plocha o výměře cca 44 m2 vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 5930/14 – ostatní plocha o výměře 1.240 m2, pozemek p.č. 5930/27 – ostatní plocha o výměře cca 413 m2, za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných nemovitostí stanovených znaleckým posudkem,
b) v směnné smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k pozemkům p.č. 5930/20 a p.č. 5930/8 oba v k.ú. Prostějov, resp. k jejich částem, jenž budou předmětem budoucího prodeje,
c) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu jízdy a chůze na částech pozemků p.č. 5930/20 a p.č. 5930/8 oba v k.ú. Prostějov, ve prospěch města Prostějova za následujících podmínek:
- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,
- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

17.8 Schválení podnájmu objektu na ul. Demelova 6 v Prostějově
Usnesení č. 0027:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
podnájem objektu k bydlení č.p. 35 (Demelova 6 v Prostějově) na pozemku p.č. 64/1 a pozemku p.č. 64/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 186 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za účelem zajištění provozu této společnosti za následujících podmínek:
a) podnájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2011 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 163.964 Kč ročně,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

17.9 Schválení výpůjčky částí pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0028:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

výpůjčku části pozemků p.č. 6055/20 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2, p.č. 6055/40 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2, p.č. 6032/32 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.č. 6055/36 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2, p.č. 6224/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.č. 6079/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.č. 6083/5 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2m2, p.č. 6169/107 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, 6169/171 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2a části pozemku p.č. 6169/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, vše v k.ú. Prostějov, za účelem umístění kontejnerů na textilní odpad, společnosti REVENGE, a.s., se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Za Mototechnou 1114/4, PSČ: 155 00, IČ: 281 01 766, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady spojené s údržbou předmětu výpůjčky.

17.10 Schválení prodeje plynovody a plynovodních přípojek v k.ú. Krasice a Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 0029:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej
1) STL plynovodu pro výstavbu rodinných domů za novou nemocnicí, k. ú. Krasice a k. ú. Čechovice u Prostějova, v délce 981,90 m,
2) 65 kusů přípojek v k.ú. Krasice a k.ú. Čechovice u Prostějova, v délce 428,4 m
do vlastnictví společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02, IČ 276 89 841, za kupní cenu ve výši 1.090.764 Kč včetně DPH s tím, že kupní cena bude zaplacena do 30 dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy a náklady na zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětu převodu uhradí město Prostějov.

17.11 Schválení změny Mandátní smlouvy č. 2008/16/220 ze dne 02.09.2008
Usnesení č. 0030:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

změnu Mandátní smlouvy č. 2008/16/220 ze dne 02.09.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako mandantem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako mandatářem na zajištění realizace prodeje bytových domů dle Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18009 spočívající v rozšíření předmětu smlouvy o zajištění realizace prodeje bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově dle schváleného postupu a podmínek.

17.13 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu krytu CO na ul. Francouzská v Prostějově (kryt CO sídliště Západ)
Usnesení č. 0031:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v objektu krytu CO na ul. Francouzská v Prostějově (kryt CO sídliště Západ) za účelem provozování podzemního parkoviště o max. kapacitě 74 parkovacích míst a dále k provádění drobných služeb pro motoristy za následujících podmínek:
a) nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace,
b) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
c) nájemce bude na své náklady zajišťovat provoz, opravy a pravidelnou údržbu krytu CO a technologických zařízení umístěných v krytu CO dle předpisu CO 4-2 Údržba a provoz krytu CO,
d) nájemce bude dodržovat provozní podmínky krytu CO; v případě nerespektování této podmínky ze strany nájemce má pronajímatel právo zrušit nájemní smlouvu s okamžitou platností,
e) nájemce umožní provádění pravidelných cvičení záchranných složek v krytu CO,
a pro uzavření nájemní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců:
1. společnost AKTIV PARTNERS spol. s r.o., se sídlem Prostějov, E. Krásnohorské 2, PSČ: 798 01, IČ: 253 12 430, za nabídnuté roční nájemné ve výši 320.000 včetně DPH,
2. Ing. Petr Komárek, místo podnikání Prostějov, Fanderlíkova 3249/31, PSČ: 796 01, IČ: 741 05 442, za nabídnuté roční nájemné ve výši 255.000 Kč včetně DPH,
3. František Valenta, za nabídnuté roční nájemné ve výši 250.000 Kč včetně DPH,
4. Blanka Vitásková, místo podnikání Prostějov, Sídl. Svobody 3541/42, PSČ: 796 01, IČ: 724 91 663, za nabídnuté roční nájemné ve výši 203.000 Kč včetně DPH,
5. Společnost PMP Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Kojetínská 2, PSČ: 796 01, IČ: 262 62 029, za nabídnuté roční nájemné ve výši 160.000 Kč včetně DPH,
6. Ludvík Kuncek, místo podnikání Mostkovice 960, PSČ: 798 02, IČ: 404 35 725, za nabídnuté roční nájemné ve výši 156.000 Kč včetně DPH,
7. Milan Grmela, místo podnikání Mostkovice, Za vodou 262/21, PSČ: 798 02, IČ: 723 61 387, za nabídnuté roční nájemné ve výši 115.000 Kč včetně DPH.

17.15 Výkup části pozemků p.č. 200/1 v k.ú. Krasice a p.č. 6230/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 0032:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup části pozemku p.č. 200/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře cca 18 m2, v k.ú. Krasice,a části pozemku p.č. 6230/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 77 m2, v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka těchto pozemků za kupní cenu dle znaleckého posudku (cena obvyklá) ve výši 600 Kč/m2, tj. celkem ve výši 57.000 Kč (při celkové výměře 95 m2), za následujících podmínek:
a) obě předmětné části pozemků budou před uzavřením kupní smlouvy odděleny geometrickým plánem a nově označeny jako samostatné pozemky,

b) nově vzniklé pozemky budou bez zápisu omezení vlastnického práva na listu vlastnictví,
b) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
c) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Prostějovem jako budoucím kupujícím a společností GALA, a.s., se sídlem Západní 1/75, Prostějov, PSČ: 797 32, IČ 499 69 820, jako budoucím prodávajícím, na prodej části pozemku p.č. 200/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře cca 18 m2, v k.ú. Krasice, a části pozemku p.č. 6230/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 77 m2, v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), s tím, že:
a) město Prostějov se zavazuje koupit obě předmětné části pozemků od vlastníka těchto pozemků v případě schválení převodu vlastnictví Zastupitelstvem města Prostějova a představenstvem společnosti GALA, a.s.,
b) společnost GALA, a.s., se zavazuje prodat obě předmětné části pozemků do vlastnictví města Prostějova v případě schválení převodu vlastnictví představenstvem společnosti GALA, a.s., a Zastupitelstvem města Prostějova,
c) smlouva bude zahrnovat podmínky uvedené v bodě 1) usnesení,
d) v případě oddělení a samostatného označení obou předmětných částí pozemků před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní budou předmětem smlouvy o budoucí smlouvě kupní nově vzniklé samostatné pozemky.

17.16 Informace o plnění usnesení RMP č. 9433 ze dne 05.05.2009
Usnesení č. 0033:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009 (přehled o materiálech projednávaných Odborem SMM v průběhu IV. čtvrtletí 2010).


17.17 Odpis pohledávky – kapitola 50 – správa majetku města
Usnesení č. 0034:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit odpis pohledávky spočívající v nedoplatku nájemného za společností STAVTEX CZ, spol. s r.o., se sídlem Holická 1173/49a, Olomouc, PSČ 772 00, IČ: 259 74 963 , ve výši 35.197 Kč.

17.18 Vybudování samostatných inženýrských sítí v objektu závodní kuchyně s jídelnou v ul. Západní 75 v Prostějově – areál GALA, a.s.
Usnesení č. 0035:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
nezařadit akci „Stavba přípojek inženýrských sítí – přípojka elektro, plynu, vody, kanalizace a areálové rozvody pro objekt na p.č. 59/15 v k.ú. Krasice“ do příp. návrhů doplnění rozpočtu města Prostějova na rok 2011.

17.19 Aktuální informace o prodeji domů na ul. Plumlovská 68 a Mlýnská 34
Usnesení č. 0036:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í

aktuální informace o prodeji domů na ul. Plumlovská 68 a Mlýnská 34 s tím, že Ing. Fišer zajistí další postup dle diskuse.

18. Bytové záležitosti:
18.1 Návrh uzavření NS v DPS
Usnesení č. 0037:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.

19.2 Delegování zástupců města Prostějova do orgánů SOSM a RARSM
Usnesení č. 0038:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zastoupení města Prostějova v orgánech SOSM a RARSM takto:
1. Správní výbor Sdružení obcí střední Moravy - M. Pišťák
2. Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy:
- Valné shromáždění - M. Pišťák,
- Správní výbor - Mgr. Pospíšil a Ing. Fišer,
- Kontrolní komise - Ing. Baláš.

19.3 Delegování zástupce města Prostějova do Kontrolního výboru Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje
Usnesení č. 0039:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
doporučit Radě Olomouckého kraje jako zástupce města Prostějova v Kontrolním výboru Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Mgr. Ivanu Hemerkovou.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                                  Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                             místostarosta města Prostějova

Prostějov 11. 1. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 24.1.2011 15:32:34 | přečteno 785x | Věra Krejčí
load