Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení ze 7. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 7. schůze Rady města Prostějova

konané 25. 1. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0040:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 7. schůze, konané dne 25. 1. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu,
r o z h o d l a ,
že 8. 2. 2011 od 8.00 hod. se bude konat schůze rady mimo schválený harmonogram.

1.1 Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0041:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01
r o z h o d l a
vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 0042:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01
b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Společenského domu Prostějov, s.r.o. ze dne 24.1.2011 kontrolního oddělení Finančního odboru Městského úřadu Prostějov.

1.1.3 Kontrola hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 0043:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
informace uvedené v důvodové zprávě,
2) s c h v a l u j e
provedení kontroly hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ 277 16 333 se sídlem Komenského 4142/6, 796 01 Prostějov podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
3) u k l á d á
Miroslavu Pišťákovi, starostovi města Prostějova,
a) pověřit provedením kontroly společnost DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s., IČ 26849534, nám. 8. května 321/ 1, 789 01 Zábřeh,
b) předložit informaci o výsledku kontroly na jednání Rady města Prostějova a dozorčí radě obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.

1.2 Úprava platových tarifů na základě nového nařízení vlády
Usnesení č. 0044:
Rada města Prostějova
A) r o z h o d l a
na základě nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů upravit platové tarify zaměstnanců města Prostějova, a to snížením částky odpovídající stávajícímu zařazení do příslušného platového stupně odpovídající platové třídy o 3% s platností od 1. 2. 2011,
B) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
1) snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

     

1.900.800,-

 

(prostředky na platy zaměstnanců)

 

14

6171

5031

     

475.200,-

 

(odvody sociálního pojištění)

 

14

6171

5032

     

171.072,-

 

(odvody zdravotního pojištění)

 

14

6171

5038

     

7.983,-

 

(ostatní povinné pojištění)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

2.555.055,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)

2) snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5011

     

230.195,-

 

Městská policie (prostředky na platy zaměstnanců)

 

13

5311

5031

     

60.776,-

 

Městská policie (odvody sociálního pojištění)

 

13

5311

5032

     

21.323,-

 

Městská policie (odvody zdravotního pojištění)

 

13

5311

5038

     

1.262,-

 

Městská policie (ostatní povinné pojištění)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

313.556,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)

1.3 Změna OZV č. 10/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Usnesení č. 0045:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle přílohy.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 0046:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 15. 02. 2011.

3. Návrh odvolání a jmenování nového člena Osadního výboru Vrahovice
Usnesení č. 0047:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. odvolat z funkce členky Osadního výboru Vrahovice Jaroslavu Valáškovou na základě její vlastní žádosti z důvodu změny trvalého pobytu,
2. určit členem Osadního výboru Vrahovice Ing. Emila Pecherta.


4. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2010
Usnesení č. 0048:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2010.

5. Využití objektu Knihařská 18 pro potřeby města
Usnesení č. 0049:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o využití objektu Knihařská 18 pro potřeby města.

6. Informace a návrh personálního řešení odboru občanských záležitostí, přestupkového oddělení
Usnesení č. 0050:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
změnu organizační struktury Městského úřadu Prostějov, odboru občanských záležitostí, přestupkového oddělení tak, že počet pracovních míst na přestupkovém oddělení snižuje o čtyři (tři místa referentů přestupkového oddělení a jedno místo zapisovatele), tedy ze současných 20 na 16 pracovních míst, a to k 1. 2. 2011,
II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městského úřadu Prostějov od 1. 2. 2011 na 280 zaměstnanců.

7. Informativní materiál o hodnotě Městského oddechového a sportovního centra
Usnesení č. 0051:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o hodnotě Městského oddechového a sportovního centra vloženého do majetku společnosti MI PRO STAV, s. r. o.

9. Informativní materiál k majetkovému vypořádání s obcí Držovice
Usnesení č. 0052:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci k majetkovému vypořádání obce Držovice.


10. Zadání XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 0053:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zadání XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

11. Návrhy pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 0054:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit zařazení návrhů č. 1 a 2 do změny územního plánu, ale ponechat je k řešení v novém územním plánu města dle důvodové zprávy.

12. Oznámení o veřejném projednávání návrhu územního plánu Bedihošť
Usnesení č. 0055:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
veřejné projednávání návrhu územního plánu Bedihošť dle důvodové zprávy.

13. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 0056:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s prodloužením platnosti veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy do 30. 6. 2015,
r o z h o d l a
o zvýšení odměny, která náleží městu Prostějovu za každý přestupek, k jehož projednání je příslušná obec a který bude obcí nebo třetí osobou oznámen městu Prostějovu z částky 700,- Kč na částku 1.000,- Kč.


14. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 0057:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí
peněžního daru ve výši 300,- Kč občanům dle důvodové zprávy.


15. Údržba biokoridoru Hloučela
Usnesení č. 0058:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. zadat zakázku malého rozsahu na údržbu biokoridoru Hloučela Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu sdružení Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov ve výši 350 tis. Kč,
2. uzavřít smlouvu dle předloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
Ing. Martinu Cetkovskou, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Prostějov k podepsání smlouvy.

16. Projektový námět „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – II. etapa“
Usnesení č. 0059:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – II. etapa“ a podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

16.1 Projektový námět „Systém pro separaci bioodpadů“
Usnesení č. 0060:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
projektový námět „Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov – II. etapa“.

17. Rozšíření botanické zahrady
Usnesení č. 0061:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. použití finančních prostředků z Fondu zeleně na realizaci projektu Rozšíření botanické zahrady v Prostějově ve výši 1 400 000,-- Kč,
2. rozpočtové opatření na spolufinancování realizace projektu „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

6

318000000

1 400 000

(Rozšíření botanické zahrady)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

 

1 400 000

(Fond zeleně)


18. Program prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2011
Usnesení č. 0062:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2011 - žádost o státní účelovou dotaci.


19. Stanovisko KrÚ OlK k účinnosti veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
Usnesení č. 0063:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o stanovisku Krajského úřadu Ol. kraje k účinnosti veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby Místní komunikace Určická – Krasická, Prostějov.

20. Tarifní dohoda o stanovení podílu tržeb mezi dopravci
Usnesení č. 0064:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření Tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 41 Prostějov Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje mezi městem Prostějov, Olomouckým krajem a dopravci veřejné linkové dopravy, uvedenými v dohodě.

21. Souhlas s bezplatným pronájmem tělocvičny a s poskytnutím obědů pro účastníky V. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2011
Usnesení č. 0065:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í

a) s bezplatným pronájmem tělocvičen při Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2, Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60, Základní škole a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14 a sportovní haly ve Sportcentru – DDM Prostějov, příspěvkové organizaci, Olympijská 4 organizátorům V. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2011,
b) s poskytnutím obědů pro účastníky V. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2011 za úplatu včetně mzdových nákladů ve školních jídelnách při Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2, Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 a Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52.

21.1 Zadání veřejné zakázky – výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP, PO a OŽP pro příspěvkové organizace a ROZOP
Usnesení č. 0066:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) zadávací dokumentaci pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka – výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP, PO a OŽP pro příspěvkové organizace zřízené městem Prostějov

b) soutěžní kritéria zakázky a stanovuje jejich váhu v % takto:
1. Celková nabídková cena včetně DPH 60 %
2. Pohotovost 30 %
3. Sankce 10 %

c) komisi pro otevírání obálek nadlimitní veřejná zakázka - výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP, PO a OŽP pro příspěvkové organizace zřízené městem Prostějov ve složení:
členové:

  1. Mgr. Miroslav Chytil, PhD., člen Zastupitelstva města Prostějova (náhradník JUDr. Josef Augustin, člen Zastupitelstva města Prostějova)
  2. PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství a kultury
  3. Rostislav Barták, vedoucí oddělení hospodářské správy odboru správy a zabezpečení

náhradníci:

  1. Ing. Romana Maděrková, vedoucí oddělení samosprávy odboru školství a kultury
  2. Michal Krejčí, pracovník odboru správy a zabezpečení


d) komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky - výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP, PO a OŽP pro příspěvkové organizace zřízené městem Prostějov ve složení:
členové:

  1. Mgr. Miroslav Chytil, PhD., člen Zastupitelstva města Prostějova (náhradník JUDr. Josef Augustin, člen Zastupitelstva města Prostějova)
  2. PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství a kultury
  3. Rostislav Barták, vedoucí oddělení hospodářské správy odboru správy a zabezpečení

náhradníci:

  1. Ing. Romana Maděrková, vedoucí oddělení samosprávy odboru školství a kultury
  2. Michal Krejčí, pracovník odboru správy a zabezpečení


e) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5169

     

96.000,00

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb – služby společnosti RTS, a.s. Brno)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

96.000,00

(snížení položky 5901 - Rezerva RMP pro rozpočtová opatření)


22. Závazek financování projektu Rekonstrukce přednádražního prostoru v ul. Sladkovského a Martinákova v době udržitelnosti projektu
Usnesení č. 0067:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova přijetí závazku města Prostějov o zajištění financování projektu „Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov“ v době jeho udržitelnosti.

26. Rozpočtová opatření:
26.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 0068:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) zadání projektové dokumentace na vybavení interiéru Městské knihovny Prostějov, PO regály
na knihy, pulty, stoly do kanceláří, šatními skříněmi, pomocnými stoly, aj. Architektonické a
projekční kanceláři Style STUDIO s.r.o., Újezd 9, Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

70.000,00

(snížení položky 6119-Studie, záměry a plány bez jmen. určení)

-zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

6121

     

70.000,00

(zvýšení položky-6121 budovy, haly a stavby, projektová dokumentace pro Městskou knihovnu Prostějov, PO)


26.2 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (výkup pozemků CS Moravská)
Usnesení č. 0069:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

   

296000000

56.400,00

Výkup pozemků p.č. 200/1 v k.ú. Krasice a p.č. 6230/2 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

56.400,00

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


26.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (architektonická studie)
Usnesení č. 0070:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

5166

     

34.200

zpracování architektonické studie – využití haly Sportcentra DDM pro společenské akce

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

34.200

studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


26.4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (směna pozemků)
Usnesení č. 0071:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

227.700

Směna pozemků a objektu v k.ú. Prostějov – tréninková fotbalová hřiště Kostelecká (fin.vyrovnání)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

227.700

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


26.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum – havárie vody)
Usnesení č. 0072:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3421

5171

   

600399

31 618

Sportcentrum – havárie vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

31 618

Havárie a škodní události


26.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (RG a ZŠ – oprava hydroizolace)
Usnesení č. 0073:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3121

5171

   

600340

30 000

Oprava svislé hydroizolace na ZŠ a RG Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

30 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


26.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Moravská – Myslbekova)
Usnesení č. 0074:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

296000000

20 000

CS Moravská – Myslbekova – Sídliště svobody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

20 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


26.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Hloučela)
Usnesení č. 0075:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

243000000

50 000

CS v biokoridoru Hloučela,Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


26.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (osvětlení přechodu na ul. Kostelecká)
Usnesení č. 0076:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Zdeňku Fišerovi, místostarostovi města,
předložit na schůzi rady mimo schválený harmonogram dne 8. 2. 2011 návrh řešení problematiky přechodů pro chodce.

26.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD šatny TJ Sokol Čechovice)
Usnesení č. 0077:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

   

319000000

70 000

PD-šatny TJ Sokol Čechovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

70 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


26.18 ROZOP kapitoly 90 – komunální služby (nákup sběrných nádob) – Mandátní smlouva s fou RTS, a. s., Brno
Usnesení č. 0078:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5166

     

95 000,-

Na zabezpečení vypsání veřejné soutěže na dodavatele sběrných nádob na bioodpad

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

95 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

2. Mandátní smlouvu č. 3102/2010 s firmou RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno zapsanou v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671 na zastupování města Prostějova a organizační zajištění veřejné soutěže na dodavatele sběrných nádob na bioodpad dle předloženého návrhu.

27. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
27.1 Schválení změny nájemní smlouvy – NP Dukelská brána 1/210
Usnesení č. 0079:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku k nájemní smlouvě 3/2010 na pronájem NP Dukelská brána 1/210 dle předloženého návrhu,
b) změnu výše nájemného dle důvodové zprávy.

27.2 Informace o volných bytech vyžadujících opravu
Usnesení č. 0080:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o volných bytech vyžadujících opravu včetně předběžných nákladů na provedení oprav,
u k l á d á

Marii Hájkové, pověřené řízením Domovní správy Prostějov,s.r.o.,
předložit návrh řešení problematiky volných bytů.

27.4 Informace o stavu střešních plášťů domů v majetku města Prostějov
Usnesení č. 0081:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o stavu střešních plášťů domů v majetku města Prostějova,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoj a investice,
předložit Radě města Prostějova stanovisko k této problematice.

28. Majetkoprávní záležitosti:
28.1 Vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků na území města Prostějova
Usnesení č. 0082:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemků p.č. 5736/55 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2 v k.ú. Prostějov, p.č. 5736/50 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2 v k.ú. Prostějov, p.č. 51/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Vrahovice, p.č. 808/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2v k.ú. Vrahovice, p.č. 501/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova a p.č. 4 – trvalý travní porost o výměře 2 m2 v k.ú. Domamyslice, za účelem umístění kontejnerů na textilní odpad, společnosti REVENGE, a.s., se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Za Mototechnou 1114/4, PSČ: 155 00, IČ: 281 01 766, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady spojené s údržbou předmětu výpůjčky.


28.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP v objektu autobusové zastávky na ul. Plumlovská
Usnesení č. 0083:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 9 m2 v objektu autobusové zastávky na ulici Plumlovská na části pozemku p.č. 6169/124 v k.ú. Prostějov, Evě Šupové, místo podnikání Nádražní 1259, Kuřim, PSČ 664 34, IČ: 675 55 942 (fyzická osoba podnikající), za účelem prodeje tisku a tabákových výrobků, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 6.000 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
e) veškeré úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním pronajatých nebytových prostor, bude po dobu trvání nájemního vztahu hradit nájemce.

28.6 Prodej objektu na ul. Plumlovská 68
Usnesení č. 0084:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu k bydlení č.p. 655 (Plumlovská 68 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1092 a pozemku p.č. 1092 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti D+V Investing spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Partyzánská 3019/3, IČ: 607 29 694, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 2.220.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.7 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Prostějov (zeleň na Sídlišti Svobody)
Usnesení č. 0085:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6169/166 – ostatní plocha, způsob využití zeleň o výměře 2.323 m2 a p.č. 6169/168 – ostatní plocha, způsob využití zeleň o výměře 576 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/BPV/2528/2010-BPVM.

28.8 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Prostějov (veřejné prostranství na ul. Dolní)
Usnesení č. 0086:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3631/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.345 m2 a části pozemku p.č. 3631/42 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 840 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/BPV/1028/2010-BPVM.


28.9 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Prostějov (zeleň v ul. B. Němcové)
Usnesení č. 0087:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6330/3 – ostatní plocha, způsob využití zeleň o výměře 1.591 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/BPV/3037/2010-BPVM.

28.10 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Prostějov (pozemek ve dvoře radnice)
Usnesení č. 0088:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 174/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/BPV/2486/2010-BPVM.

28.11 Schválení změny smlouvy o nájmu NP – Komenského 4
Usnesení č. 0089:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 16.10.1996 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Středním odborným učilištěm a Učilištěm Prostějov, se sídlem Prostějov, Fanderlíkova 25, PSČ: 796 01, IČ: 136 93 174, jako nájemcem na pronájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov v části týkající se předmětu nájmu a výše nájemného následovně:
a) předmětem nájmu budou nově veškeré nebytové prostory umístěné ve 2. a 3. nadzemním podlaží uvedeného objektu a nebytové prostory umístěné v 1. nadzemním podlaží uvedeného objektu blíže specifikované v příloze o celkové výměře 564,52 m2,
b) výše nájemného bude nově činit 207.000 Kč ročně a nájemné bude placeno ve čtvrtletních splátkách,
c) změna Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 16.10.1996 bude provedena formou dodatku, a to s účinností od 01.01.2011,
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží v objektu občanské vybavenosti č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov blíže specifikovaných v příloze o celkové výměře 399,55 m2 společnosti Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 2977/9, PSČ: 796 01, IČ: 634 82 746, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2011 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 65.000 Kč ročně a bude placeno ve čtvrtletních splátkách,
c) nájemné bude pronajímatel používat na opravy a údržbu objektu občanské vybavenosti č.p. 61 (Komenského 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov,
d) nájemné nebude navyšováno o míru inflace.

28.12 Schválení prodloužení smlouvy o výpůjčce – Společenský dům Prostějov, s. r. o., Komenského 6
Usnesení č. 0090:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

prodloužení Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/137 ze dne 29.04.2007 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a společností Společenský dům Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ: 796 01, IČ: 277 16 333, jako vypůjčitelem, do 30.04.2012.

28.13 Nájemné pro rok 2011
Usnesení č. 0091:
Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2011 o míru inflace (index spotřebitelských cen) vyhlašovanou Českým
statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Prostějova.

28.14 Změna usnesení rady č. 9433 z 5. 5. 2009 (příloha ke smlouvě s DSP, s. r. o.)
Usnesení č. 0092:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu písm. A) bodu 11) usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009 následovně:
11) rozhodovat o změnách v Příloze č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. OKS/01/2011 uzavřené dne 06.01.2011 mezi městem Prostějovem jako vlastníkem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o. se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako správcem.

29.1 Návrh uzavření nájemních smluv
Usnesení č. 0093:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv se žadateli dle důvodové zprávy.

29.2 Nástěnná mapa Prostějov – odbor informačních technologií
Usnesení č. 0094:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezplatné zapůjčení dvou výtisků nástěnné mapy Prostějova policii ČR – Služba kriminální policie a vyšetřování oddělení obecné kriminality.

29.3 Střední odborné učiliště obchodní, Prostějov – 14. ročník mezinárodní koktejlové juniorské soutěže „Hanácký pohár“
Usnesení č. 0095:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
převzetí záštity nad 14. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže „Hanácký pohár“, která se bude konat dne 23. 3. 2011.

29.4 ADRENALINSPORT KLUB Prostějov - 7. ročník „Sportovního dne na kolečkách“
Usnesení č. 0096:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
převzetí záštity nad 7. ročníkem „Sportovního dne na kolečkách“, který se uskuteční ve dnech 7. 5. a 17. 9. 2011,
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na propagačních materiálech „Sportovního dne na kolečkách“. Souhlas se uděluje ADRENALINSPORT KLUBU Prostějov, Floriánské nám. 206, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                              Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                         místostarosta města Prostějova

Prostějov 25. 1. 2011

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 15.2.2011 8:59:16 | přečteno 457x | Věra Krejčí
load