Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 33. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 33. schůze Rady města Prostějova

konané 10. 1. 2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2001:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 33. schůze, konané dne 10. 1. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 2002:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 12. 12. 2011,
2. zápis z jednání Komise pro informační technologie ze dne 12. 12. 2011 a materiál, který byl předán předsedou komise pro IT,
3. jmenování Jaroslavy Škrkánkové, zaměstnankyně Odboru kancelář starosty novou tajemnicí Komise pro nákup uměleckých děl,
II. z r u š u j e
Komisi architektury a výstavby a odvolává jejího předsedu a členy,
III. z ř i z u j e
1. Komisi výstavby,
2. Komisi architektury,
IV. j m e n u j e
a) předsedou Komise výstavby Ing. Tomáše Blumensteina,
b) členy komise:
Dvořáka Miroslava,
Kolbu Jiřího, Ing.,
Lepšu Pavla,
Slepánka Petra, Ing.,
Šmída Václava, Ing.,
Štorka Jiřího,
Tobolu Jaromíra,
(tajemnicí komise jmenována Ing. Hana Žondrová, zaměstnankyně Odboru rozvoje a investic MěÚ)

3. Odpis pohledávek – Městská policie Prostějov
Usnesení č. 2003:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávek spočívající v nedoplatku náhrady nákladů spojených s dopravou níže uvedených osob do protialkoholní a protitoxikomanické stanice v celkové výši 7.500,- Kč dle důvodové zprávy.


4. Statut prvního občánka města Prostějova
Usnesení č. 2004:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
statut prvního občánka města Prostějova takto:
prvním občánkem města Prostějova je dítě, které se narodí na území města Prostějova jako první v pořadí od 1. 1. aktuálního roku matce s trvalým pobytem v Prostějově.

5. Peněžitý dar prvnímu občánkovi Prostějova v roce 2012
Usnesení č. 2005:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s předáním finančního daru (3.000,-- Kč) pro občánka města Prostějova, který se narodí jako první v pořadí v roce 2012 matce s trvalým pobytem v Prostějově.

6. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce
Usnesení č. 2006:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova stanovit na rok 2012 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

7.1 Řešení námitky a další postup v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka servisního úklidu v budovách MěÚ Prostějov“
Usnesení č. 2007:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
vyhovění námitce společnosti SaM-úklidové služby s.r.o. proti kvalifikačním požadavkům zadavatele v zadávacím řízení „Dodávka servisního úklidu v budovách městského úřadu Prostějov“ zadaném ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. r o z h o d l a
zrušit zadávací řízení „Dodávka servisního úklidu v budovách Městského úřadu Prostějov“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) z důvodu možného omezení soutěže resp. omezení okruhu možných dodavatelů.

III. u k l á d á
Františku Nevrtalovi, vedoucímu Odboru správy a zabezpečení Městského úřadu Prostějov,
zpracovat a předložit návrh dalšího postupu včetně návrhu na vyhlášení nového zadávacího řízení na dodávku servisního úklidu v budovách Městského úřadu Prostějov s upravenými podmínkami.

8. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací a služeb
Usnesení č. 2008:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
předložený materiál dle bodu 1), 2) a 4) důvodové zprávy, tj.
k bodu 1) Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
k bodu 2) Výše nákladů podle § 82 správního řádu,
k bodu 4) Ceník služeb za poskytnutí ověřených výstupů v rámci projektu Czech POINT na Informační službě Městského úřadu Prostějov,
b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál dle bodu 3), tj. vybírání poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

8.1 Smlouva o partnerství – Po stopách Lichtenštejnů na Jižní Moravě a Dolním Rakousku
Usnesení č. 2009:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o partnerství – Po stopách Lichtenštejnů na Jižní Moravě a Dolním Rakousku dle předloženého návrhu.

9. Zvýšení jízdného MHD – dopis Krajského úřadu OlK
Usnesení č. 2010:
Rada města Prostějova
I. s o u h l a s í
s úpravou jízdného v MHD Prostějov podle návrhu Olomouckého kraje v souladu s tarifem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje platného od 1.3.2012 dle důvodové zprávy, tj.
- 7 denní jízdenka zdražení z 31,- Kč na 35,- Kč
- měsíční jízdenka zdražení ze 100,- Kč na 115,- Kč,
II. n e s c h v a l u j e
zvýšení jednodenního jízdného.

10. Parkování autobusů v areálu E. Beneše
Usnesení č. 2011:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložené informace s tím, že tuto problematiku postupuje k projednání Komisi dopravy.

11. Žádost hnutí DUHA o podporu pokračování programů zateplování obecních budov
Usnesení č. 2012:
Rada města Prostějova
I. p o d p o r u j e
iniciativu Hnutí DUHA ve vyčlenění finančních prostředků na nový program pro města, obce a domácnosti, který pomůže s investicemi do zateplování budov,
II. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, aby o výše uvedeném stanovisku Rady města Prostějova informoval předsedu vlády České republiky.

12. Výjimky z OZV č. 4/2009 o povinném označování psů
Usnesení č. 2013:
Rada města Prostějova
1. r o z h o d l a 
vydat kladné Rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování psů na dobu neurčitou dle důvodové zprávy,
2. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, podepsáním rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování.

13. Převod movitého majetku – vozidla ZUŠ – do majetku města
Usnesení č. 2014:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s bezúplatným převodem neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově, Kravařova 14, 796 01 Prostějov, IČ: 00402338, do vlastnictví města Prostějova, a to vozidla CITROEN JUMPER 2,2 HDI 29C Z ZARMPA, RZ: 1M4 5417.

14. Informace o žádosti společnosti Manthellan, a. s., Olomouc o územně plánovací informaci ke studii záměru „Galerie Prostějov“ z hlediska platné územně plánovací dokumentace města Prostějova
Usnesení č. 2015:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o žádosti společnosti Manthellan a.s., Olomouc o územně plánovací informaci ke studii záměru „Galerie Prostějov“ z hlediska současně platné územně plánovací dokumentace dle důvodové zprávy.

15. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem
Usnesení č. 2016:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby při stanovení platového stupně ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem byl respektován dříve uplatňovaný postup podle počtu let započitatelné praxe.

16. Vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova na rok 2012
Usnesení č. 2017:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova pro rok 2012 s následujícím tematickým určením:
- Představení umění prostějovské mládeže a studentů
- Knižní medailonky prostějovských osobností
- Oživení kultury v Prostějově (se zaměřením na náměstí T. G. Masaryka),
b) termín pro podání žádostí do 29. 2. 2012.

17. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Taneční škola PIROUETTE
Usnesení č. 2018:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Hyb/151–11) o poskytnutí veřejné finanční podpory Taneční škole PIROUETTE, Husovo nám. 9, Prostějov, IČ 227 25 156, který se týká rozšíření účelu čerpané dotace, a to o dopravu.

18. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Muzeum Prostějovska
Usnesení č. 2019:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/150-11) o poskytnutí veřejné finanční podpory Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov, IČ 000 91 405, který se týká rozšíření účelu a to na: další bezprostředně nezbytné náklady spojené se zabezpečením akce (modernizace kamerového systému a osvětlení v sálech).

18.1 Dodatek ke smlouvě o VFP – Mgr. Pavel Moš
Usnesení č. 2020:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/105–11) o poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) Mgr. Pavlu Mošovi, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 30. 6. 2012.

19. Rozpočtová opatření:
19.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 2021:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5134

     

250.000

 

(prádlo, oděv,obuv - nákup výstrojních součástek)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5137

     

250.000

 

(Drobný dlouhodobý hmotný majetek - nákup vybavení pro městskou policii)


19.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – CS Žešov)
Usnesení č. 2022:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

263000000

50 000

PD – Stezka pro cyklisty a chodce Prostějov – Žešov I., II., III. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

 

50 000

Limit ostatních investic celkem


19.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – CS Dolní - Kralická)
Usnesení č. 2023:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

304000000

200 000

PD – Cyklistická stezka Dolní – Kralická I., II., III. část, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

 

200 000

Limit ostatních investic celkem


19.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kotelna ZŠ Skálovo nám.)
Usnesení č. 2024:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
podání žádostí o dotace z programu EFEKT 2012 na projekty rekonstrukce kotelen na MŠ A. Krále a ZŠ Skálova,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

   

380000000

50 000

ZŠ Palackého - rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

     

50 000

Limit ostatních investic celkem

19.5 ROZOP kapitoly 60 – dům s pečovatelskou službou - studie
Usnesení č. 2025:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
přípravu projektu a podání žádosti o dotaci do výzvy z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na vybudování domu s pečovatelskou službou v lokalitě ulice Holandská,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

4357

6119

   

381000000

100 000

Dům s pečovatelskou službou – studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

100 000

Rezerva RMP


20. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
20.2 Změna Pravidel pro přidělování městských bytů v majetku města Prostějova
Usnesení č. 2026:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Pravidel pro přidělování městských bytů v majetku města Prostějova, a to takto:
- směna bytů bude povolena pouze mezi byty ve vlastnictví obcí
- přechod nájmu bytu bude uzavírán na 2 roky a po této době bude přezkoumáno, zda nájemník splňuje podmínky pro přidělení městského bytu.

20.4 Schválení pronájmu NP – Školní 49 (Bašta)
Usnesení č. 2027:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 221 o celkové rozloze 150,0 m2 v domě Školní ul. č.49, (Bašta) v Prostějově za těchto podmínek:
- za nabídnuté nájemné ve výši 1.750,-Kč měsíčně, s inflační doložkou,
- za účelem využití pořádání výstav a prodeje výtvarných děl,
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

21. Majetkoprávní záležitosti:
21.1 Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2028:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 1732/13, stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 1732/4, pozemků p.č. 1732/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2, p.č. 1732/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2, p.č. 1732/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m2 a částí pozemků p.č. 1732/14 – ostatní plocha o výměře cca 430 m2 a p.č. 1732/1 – ostatní plocha o výměře cca 200 m2 (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, společnosti VZ NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem Čechy pod Kosířem, Wolkerova 91, PSČ 798 58, IČ 283 11 302, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) společnost předloží orgánům města před příp. schválením prodeje architektonickou studii.

21.2 Vyhlášení záměru prodeje objektu na ul. Plumlovská 83 v Prostějově
Usnesení č. 2029:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje objektu k bydlení č.p. 698 (Plumlovská 83 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1150 a pozemku p.č. 1150 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti VAMÍK, s.r.o., se sídlem Prostějov, Na Hrázi 1018/4, PSČ: 796 01, IČ: 269 21 332, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.300.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

21.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6031/8 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 6031/8 – orná půda o výměře 1277 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

21.5 Vyhlášení záměru prodeje zámku ve Ptení a souvisejících nemovitostí
Usnesení č. 2030:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje objektu k bydlení č.p. 60 (zámek ve Ptení) na pozemku p.č. st. 59 (způsob ochrany – nemovitá kulturní památka), pozemku p.č. st. 59 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5.762 m2 (způsob ochrany – nemovitá kulturní památka), pozemků p.č. 80/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 921 m2, p.č. 80/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 158 m2, p.č. 81/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m2, p.č. 81/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 845 m2, p.č. 81/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 371 m2, p.č. 82/1 – zahrada o výměře 342 m2, p.č. 82/2 – zahrada o výměře 676 m2, p.č. 82/3 – zahrada o výměře 691 m2, p.č. 83/1 – zahrada o výměře 277 m2, p.č. 83/2 – zahrada o výměře 575 m2, p.č. 81/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2, p.č. 3629/1 (PK) o výměře 1.931 m2, p.č. 3629/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2, p.č. 3629/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2, p.č. 3630/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 718 m2, p.č. 3630/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m2, p.č. 3630/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 325 m2, p.č. 3630/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 314 m2, vše v k.ú. Ptení, včetně všech součástí a příslušenství, za nabídnutou kupní cenu, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí město Prostějov a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

21.8 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7738 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2031:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7738 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 25 m2 společnosti LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., se sídlem Prostějov, Plumlovská 522/44, PSČ 796 01, IČ 469 95 480, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 200 Kč bez DPH/m2/rok, t.j. 5.000 Kč bez DPH ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) odstavná plocha na pronajatém pozemku bude vybudovaná z plastových zatravňovacích panelů,
e) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

21.10 Ukončení Smlouvy o nájmu č. 2008/16/251 ze dne 08.10.2008 výpovědí
Usnesení č. 2032:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu č. 2008/16/251 ze dne 08.10.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem, a Michaelem Faltýnkem, místo podnikání Prostějov, Pernštýnské nám. 190/3, PSČ 796 01, IČ: 606 91 921, jako nájemcem, na pronájem částí pozemku p.č. 2686/18 v k.ú. Prostějov o výměře 2.127 m2 a 120 m2 výpovědí.

21.11 Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 2033:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků města Prostějova p.č. 366/8, p.č. 470/61 a p.č. 470/46, vše v k.ú. Kralice na Hané (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 539-15/2010 ze dne 02.09.2010), ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč/bm plynárenského zařízení umístěného na pozemcích města Prostějova navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.

21.12 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 6083/50 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2034:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (optický kabel) v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, na části pozemku ve vlastnictví města Prostějova p.č. 6083/50 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 4858-2429/2010 ze dne 04.02.2011), ve prospěch společnosti UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČ 005 62 262, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) veškeré náklady spojené s umístěním a užíváním stavby komunikačního vedení (včetně údržby a oprav) uhradí oprávněný z věcného břemene,
c) město Prostějov neponese žádné náklady související se zřízením věcného břemene,
d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.

21.13 Revokace bodu 2 usnesení ZMP č. 16172 ze dne 19.09.2006, výkup pozemku v k.ú.Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 2035:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
I) revokovat bod 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16172 ze dne 19.09.2006 (schválení výkupu pozemků p.č. 6231/40 – ostatní plocha o výměře 139 m2, p.č. 6231/61 – ostatní plocha o výměře 304 m2, p.č.6231/64 – ostatní plocha o výměře 161 m2, vše v k.ú. Prostějov),
II) schválit
1) výkup pozemku p.č. 6231/61 – ostatní plocha, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha, o výměře 594 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 513.000 Kč s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

513.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6231/61 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

     

513.000

snížení pol. 6909– limit ostatních investic celkem


21.14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009
Usnesení č. 2036:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/55 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009,  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s jeho užíváním na pozemku p.č. 318/55 v k.ú. Čechovice u Prostějova, a to do 30.06.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009 zůstanou nezměněny.

21.15 Zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 134/1 a p.č. 134/3, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2037:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 134/1 a p.č. 134/3, oba v k.ú. Prostějov.

21.16 Prodloužení lhůty v souvislosti s výstavbou čističky odpadních vod na částech pozemků v k.ú. Ptení obcí Ptení
Usnesení č. 2038:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a obcí Ptení, se sídlem Ptení č. 36, PSČ 798 43, IČ 002 88 691, jako budoucím kupujícím v části týkající se lhůty pro výstavbu čističky odpadních vod na částech pozemků města Prostějova ve zjednodušené evidenci – parcelách původ Pozemkový katastr p.č. 1283/2 a p.č. 3613, oba v k.ú. Ptení,obcí Ptení následovně:
a) lhůta pro výstavbu čističky odpadních vod na výše uvedených pozemcích se prodlužuje do 31.12.2015,
b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2006
c) ostatní podmínky Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2011 zůstanou nezměněny.

21.17 Informace o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011
Usnesení č. 2039:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu IV. čtvrtletí 2011).

21.18 Informace o přijaté žádosti o vyjádření ke studii stavby společnosti MANTHELLAN a.s.
Usnesení č. 2040:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o přijaté žádosti o vyjádření ke studii stavby společnosti MANTHELLAN a.s.

21.19 Převod pozemků v k.ú. Vrahovice (střelnice Vrahovice) – informační materiál
Usnesení č. 2041:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informační materiál o jednáních ve věci převodu pozemků v k.ú. Vrahovice (střelnice Vrahovice).

21.20 Zřizování odstavných ploch na ulici Plumlovská – informační materiál
Usnesení č. 2042:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informační materiál o zřizování odstavných ploch na ulici Plumlovská.

22.1 Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově - Prohlášení o partnerství
Usnesení č. 2043:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Prohlášení o partnerství v rámci projektu Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v v Prostějově dle předloženého návrhu.

Miroslav P i š ť á k v.r.                       Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                  místostarosta města Prostějova

Prostějov 10. 1. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.3.2012 9:11:53 | přečteno 449x | Richard Sedlák
load