Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 34. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 34. schůze Rady města Prostějova

konané 24. 1. 2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2044:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 34. schůze, konané dne 24. 1. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 2045:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
informativní materiál o povinnostech města a společnosti Manthellan, a. s. v oblasti revizí a oprav objektu společenského domu,
u k l á d á
Ing. Romanu Vejmolovi, jednateli obchodní společnosti,
předat radě města do 7. 2. 2012 soupis nezbytně nutných oprav objektu KaSC včetně finanční kalkulace nákladů na tyto opravy.

3. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 2046:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 (dále jen „společnost“) jménem jediného společníka města Prostějova rozhodla takto:
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.089.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osmdesát devět tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu jediným společníkem městem Prostějovem, identifikační číslo 002 88 659, se sídlem v Prostějově, nám.T.G. Masaryka 12 – 14, PSČ 796 01 s využitím jeho přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu.
2. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu převzat je do 30. 4. 2012 (slovy třicátého dubna roku dva tisíce dvanáct).
3. Závazek ke zvýšení vkladu jediný dosavadní společník město Prostějov převezme písemným prohlášením, které musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti a podpis musí být úředně ověřen, prohlášení nabývá účinnosti doručením společnosti.

3.1 Schválení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 2047:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) schválit peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893ve výši 4.089.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osmdesát devět tisíc korun českých);
2) pověřit Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení,

4. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 2048:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu jednateli obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. dle návrhu Rady města Prostějova.

5. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 2049:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 14. 2. 2012.

6. Záležitosti komisí rady:
Usnesení č. 2050:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu názvu Komise architektury na Komisi architektury a urbanismu,
j m e n u j e
1. Mgr. PhD. Miroslava Chytila předsedou Komise architektury a urbanismu,
2. členy komise:
- Ing. arch. Zdeněk Beran
- Ing. arch. Ladislav Langer
- Ing. arch. Jan Přikryl
- Ing. arch. Petr Gottwald
- Ing. arch. František Fröml
- Ing. arch. Martin Fröml
- Ing. arch. Pavel Fryčák, zaměstnanec Odboru rozvoje a investic MěÚ Prostějov,
b e r e n a v ě d o m í
- Zápis z jednání Komise pro informační technologie ze dne 16. 1. 2012,
- Zápis z jednání Komise dopravy dne 16. 1. 2012,
- jmenování Ing. Jany Římské, zaměstnankyně Stavebního úřadu MěÚ Prostějov,
- jmenování Martiny Chytilové, zaměstnankyně Domovní správy Prostějov, s. r. o. novou tajemnicí Bytové komise,
r o z h o d l a ,
že členem výběrové komise pro nákup informačních technologií bude vždy jeden zástupce Komise pro informační technologie,
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
vyžadovat k zadávacím podmínkám výběrových řízení v oblasti informačních technologií stanoviska Komise pro informační technologie.

7. Zdravé město Prostějov – Akční plán zlepšování 2012
Usnesení č. 2051:
Rada města
s c h v a l u j e
přijetí Akčního plánu zlepšování v rámci procesu MA21 v roce 2012.

8. Zdravé město Prostějov – Vyhlášení grantových témat na rok 2012
Usnesení č. 2052:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
vyhlášení grantů Zdravého města Prostějova pro rok 2012 s následujícím tematickým určením:
1. Oblast celoživotního vzdělávání
2. Vzdělávání dětí a mládeže
3. Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví
4. Škola podporující zdraví
5. Prevence v dopravní výchově
6. Popularizace vědy
7. Ochrana životního prostředí, odpady
8. Zdravý pohyb
9. Žijeme spolu - podpora handicapovaným občanům
10. Den pro podnikatele - zapojení podnik. sféry do aktivit Zdravého města, seminář, dotaz. metoda)
11. Volné téma - S úsměvem jde všechno líp.

8.1 Návrh další organizace Mezinárodního sochařského symposia Hany Wichterlové
Usnesení č. 2053:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a 
a) v roce 2012 nebude organizováno Mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové,
b) Mezinárodní sochařské symposium Hany Wichterlové bude organizováno jednou za tři roky počínaje rokem 2014,
u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
a) zajistit odstranění značně poškozených soch a postupné provádění konzervace zbývajících soch,
b) po dokončení revitalizace Smetanových sadů, dle doporučení pracovní skupiny pro řešení problematiky sochařského sympozia, zajistit umístění vybraných soch v lokalitě tohoto parku,
b e r e n a v ě d o m í
informaci M. Švancary o záměru vrcholné čínské delegace navštívit organizátory Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové v Prostějově s tím, že rada města s návštěvou čínské delegace nepočítá.

9. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2011
Usnesení č. 2054:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2011.

10. Doplnění programu prevence kriminality na rok 2012
Usnesení č. 2055:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
doplnění programu prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2012 - žádost o státní účelovou dotaci o projekt rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému – 1 ks kamery.

11. Schvalování změn finančních plánů příspěvkových organizací řediteli těchto organizací
Usnesení č. 2056:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
delegovat na ředitele příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem schvalování změn finančních plánů těchto příspěvkových organizací, a to dnem schválení usnesení.

12. OZV, kterou se zrušuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu
Usnesení č. 2057:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

13. Návrh právní úpravy města Prostějova k regulaci výherních zařízení na území města
Usnesení č. 2058:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku na regulaci výherních zařízení na území města Prostějova dle varianty A důvodové zprávy.14. ROZOP schválená RMP v roce 2011 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 z 16.9.2008 a č. 11273 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2011) z 21.12.2010
Usnesení č. 2059:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2011 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 11273 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2011) ze dne 21.12.2010,
u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov,
předložit Zastupitelstvu města Prostějova informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2011 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 11273 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2011) ze dne 21.12.2010.

15. Schválení Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu – správy a provozu Městských lázní a Zimního stadionu
Usnesení č. 2060:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Smlouvu o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu – správy a provozu městských lázní a zimního stadionu ve znění přiloženého návrhu.

16. Návrh řešení majetkové účasti města Prostějova v obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o. a možné daňové optimalizace
Usnesení č. 2061:
Rada města Prostějova
I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) pověřit místostarostu Mgr. Jiřího Pospíšila jednáním s jednatelem společnosti MICOS spol. s r.o. o podmínkách nabytí podílu společníka MICOS spol. s r.o. na společnosti MI PRO STAV s.r.o. městu Prostějovu za účelem získání 100 % podílu města Prostějova ve společnosti MI PRO STAV s.r.o.
2) schválit záměr fúze sloučením společností MI PRO STAV spol. s r.o. a Domovní správa Prostějov s.r.o., při níž zanikne obchodní společnost MI PRO STAV s.r.o. a její jmění přejde na nástupnickou obchodní společnost Domovní správa Prostějov s.r.o.
3) uložit Radě města Prostějova připravit a předložit Zastupitelstvu města Prostějova podrobný návrh realizace získání 100 % podílu města Prostějova ve společnosti MI PRO STAV s.r.o. a následného záměru fúze sloučením společností MI PRO STAV spol. s r.o. a Domovní správa Prostějov s.r.o., při níž zanikne obchodní společnost MI PRO STAV s.r.o. a její jmění přejde na nástupnickou obchodní společnost Domovní správa Prostějov s.r.o., včetně návrhu harmonogramu jednotlivých úkonů nezbytných k realizaci uvedeného záměru,
II. u k l á d á
Mgr. Jiřímu Pospíšilovi, místostarostovi města,
projednat výše uvedené doporučení s jednatelem společnosti MI PRO STAV, s. r. o. Ing. Tomášem Blumensteinem.

17. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 2062:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2015 mezi městem Prostějovem a obcí Dobromilice.

18. Zveřejnění seznamu veřejných zakázek na webu města – rozšíření
Usnesení č. 2063:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
zveřejňování informací o veřejných zakázkách v objemu nad 100 tis. Kč na oficiálním webu města dle řešení popsaného v důvodové zprávě,
II. u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
cestou oddělení veřejných zakázek zajistit od 1. 2. 2012 zveřejňování rozšířených informací o veřejných zakázkách dle popisu v důvodové zprávě.

19. Zrušení zadávacího řízení „Poskytování telekomunikačních služeb pro město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“
Usnesení č. 2064:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
zrušení zadávacího řízení „Poskytování telekomunikačních služeb pro město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) v souladu s důvodovou zprávou,
II. u k l á d á
Františku Nevrtalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení,
v součinnosti s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí odboru kancelář tajemníka zajistit prostřednictvím administrátora zadávacího řízení, společnosti RPA, s.r.o. realizaci všech potřebných zákonných kroků ke zrušení předmětného zadávacího řízení.

20. Prodej movitého majetku – osobního vozidla Mazda SR-E 2000 BUS
Usnesení č. 2065:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s prodejem osobního vozidla Mazda SR-E 2000 BUS, r. z. PVE 06 – 42, inventární číslo 022/804, pořizovací cena 43 300,00 Kč za prodejní cenu 9 900,00 Kč.

21. Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2012-2013 a Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2012
Usnesení č. 2066:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2012-2013 a Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2012 - žádost o státní účelovou dotaci.

22. Žádost o dofinancování nedoplatku za klientku – Centrum Dominika Kokory, p. o.
Usnesení č. 2067:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku Centru Dominika Kokory, p. o., Kokory 54, na dofinancování nedoplatku na klientku.

23. Oranžové hřiště ZŠ Čechovice – projektový námět
Usnesení č. 2068:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Oranžové hřiště ZŠ Čechovice“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku v rámci grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2012 Nadace ČEZ.

23.1 Knihařská 18 – výměna oken
Usnesení č. 2069:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o problematice oken na objektu Knihařská č. 18.

24. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Doplnění a zkvalitnění varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi ve městě Prostějově“
Usnesení č. 2070:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci „Doplnění a zkvalitnění varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi ve městě Prostějov“ ve výši 1 724 026,50 Kč a schválit Smlouvu č. 10079531 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přiloženého návrhu.

25. Členský příspěvek do Národní sítě Zdravých měst ČR
Usnesení č. 2071:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) úhradu ročního příspěvku města Prostějova do Národní sítě Zdravých měst ČR na rok 2012 ve výši 1,60 Kč na obyvatele,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

 

 

103600

4 006,00

(zvýšení položky 5192 - členský příspěvek do NSZM ČR)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

 

4 006,00

(snížení položky 5169 - nákup propagačních služeb – bude snížen plánovaný objem inzerce)


26. Rozšíření rozsahu poskytovaných služeb oddělením informační služby včetně prohlídek radniční věže
Usnesení č. 2072:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
rozšíření rozsahu poskytovaných služeb oddělením informační služby dle důvodové zprávy,
II. u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ Prostějov,
personálně zajistit prohlídky radniční věže a rozšíření služeb pro turisty a návštěvníky města dle důvodové zprávy a zapracovat tyto organizační změny do Organizačního řádu Městského úřadu Prostějov.

26. 1 Návrh na zasílání tiskopisů a formulářů občanům
Usnesení č. 2073:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zasílání tiskopisů a formulářů dostupných na webových stránkách města www.prostejov.eu a v papírové podobě na informační službě na vyžádání občanů a klientů poštovní a doručovatelskou službou.

27. Návrh mimořádné odměny ředitelce MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 a řediteli ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52
Usnesení č. 2074:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání mimořádné odměny
1) Martině Hošťálkové, ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34
2) Mgr. Josefu Fialovi, řediteli Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52
ve výši dle přílohy, která je součástí zápisu.

28. Novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s účinností od 1. 1. 2012
Usnesení č. 2075:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci vedoucího odboru školství, kultury a sportu PaedDr. Františka Říhy o účinnosti novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 166 – způsob jmenování ředitelů škol a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2012.

29. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním nebytových prostor ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Usnesení č. 2076:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování gymnastického oddílu TJ Chropyně v termínu 4. – 12. 2. 2012.

30. Veřejná finanční podpora:
30.1 Veřejná finanční podpora - Občanské sdružení sociální pomoci (Azylové centrum)
Usnesení č. 2077:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 ve výši 400.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 104)
- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012.

30.2 Veřejná finanční podpora - BK Prostějov, LHK Jestřábi Prostějov, o. s., LHK Jestřábi Prostějov s. r. o., DTJ Prostějov, VK Prostějov o. s., Fotbal Prostějov o. s.
Usnesení č. 2078:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012

1. ve výši 2.425.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634 (poř. číslo žádosti 182)
- na podporu činnosti mládežnických basketbalových družstev (sportovní vybavení; výzbroj a výstroj; cestovné; jízdné; PHM; stravné; ubytování; soustředění; pitný režim; rozhodčí; výchovné; přestupy a hostování; startovné; tiskoviny; nájmy a pronájmy pro mládežnické týmy; poplatky ČBF a ALK; náklady na trenéry a tělovýchovné projekty a služby pro mládež a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu týkající se mládežnických týmů)
- termíny čerpání: do 29. 2. 2012 částku 2.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2012 částku 425.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 2.130.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 197)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva (v částce 1.730.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických družstev (v částce 400.000,-- Kč)
- termíny čerpání: do 29. 2. 2012 100.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 3. 2012 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 4. 2012 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 5. 2012 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 9. 2012 60.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 10. 2012 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 11. 2012 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 12. 2012 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013

3. ve výši 700.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov s. r. o., Ječná 1, Praha 2, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 195)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a nebytových prostor)
- termíny čerpání: do 29. 2. 2012
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 3. 2012
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 4. 2012
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 5. 2012
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 9. 2012
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 10. 2012
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 11. 2012
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 12. 2012
pronájem ledové plochy – čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013

4. ve výši 100.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. číslo žádosti 111)
- na podporu mládežnického boxu (jízdné; stravné a výstroj pro kadety a juniory; výchovné a soustředění boxerů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

5. ve výši 570.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. číslo žádosti 112)
- na podporu extraligového boxu (jízdné, stravné, startovné, ubytování před zápasy; sportovní výstroj boxerů; podpůrná výživa, rehabilitace; cestovné, stravování a nocležné pro přespolní; propagační materiály a výchovné; soustředění boxerů; odměny rozhodčích, doktora, hlasatele; praní dresů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

6. ve výši 1.425.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 113)
- na provozní náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu (poplatky ČVS, startovné, výchovné, odstupné, přestupy, rozhodčí, trenéři, cestovné a doprava, pronájmy a nájemné, ubytování, propagační služby, propagační materiály, plakáty, tiskoviny, foto, PHM pro mládežnické týmy, náklady na tělovýchovné projekty a služby, sportovní vybavení a výstroj, stravné, pitný režim, regenerace a rehabilitace, soustředění aj.)
- termíny čerpání: do 29. 2. 2012 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2012 částku 425.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

7. ve výši 1.000.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 224)
- na provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu v extralize žen (poplatky ČVS, CEV; startovné; výchovné; odstupné; přestupy; rozhodčí; cestovné a doprava; pronájmy a nájemné; ubytování; propagační služby; propagační materiály; plakáty; tiskoviny; foto; letenky pro evropské poháry; náklady na tělovýchovné projekty a služby; sportovní vybavení a výstroj; stravné; pitný režim; regenerace a rehabilitace; soustředění aj.)
- termíny čerpání: do 29. 2. 2012 částku 800.000,-- Kč; do 31. 3. 2012 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

 

8. ve výši 450.000,-- Kč Fotbalu Prostějov o. s., Za Místním nádražím 4536, IČ 228 27 536 (poř. číslo žádosti 117)
- na krytí nákladů spojených se sportovní výchovou v oblasti fotbalu pro mládežnická družstva:
· 1. SK Prostějov
· TJ Sokol Čechovice
· TJ Haná Prostějov
· TJ Sokol Vrahovice
(cestovné k mistrovským utkáním, pronájem sportovišť, startovné, odměny pro rozhodčí, trofeje, materiální vybavení – dresy, míče, teplákové soupravy, kužely)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

31. Rozpočtová opatření:
31.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (nákup služebního vozidla)
Usnesení č. 2079:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

   

382000000

390.000

 

(limit ostatních investic)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6123

     

390.000

 

(strojní investice - nákup nového služebního vozidla – výměna)


31.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (úprava položek)
Usnesení č. 2080:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5154

     

70.000

 

(elektrická energie)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5151

     

70.000

 

(studená voda)


31.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 2081:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

   

203900

60.000,--

(snížení položky 5909 – komise pro mládež a tělovýchovu)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

     

60.000,--

(zvýšení položky – 5175 – kancelář starosty, zajištění akce Sportovec města Prostějova 2011)


31.4 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 2082:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3742

5169

     

35 000

(výroba a instalace označení památných stromů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

     

35 000

(úspora –uzavření smlouvy s paušální částkou zajišťující péči o toulavé psy)


31.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Finská 9 – rekonstrukce kotelny – PD)
Usnesení č. 2083:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
podání žádostí o dotace z programu EFEKT 2012 na projekt rekonstrukce kotelny v objektu Finská 9,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

   

385000000

80 000

Finská 9 – rekonstrukce kotelny – PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

80 000

Rezerva RMP


31.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce veřejného WC na hřbitově)
Usnesení č. 2084:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

 

44000000

1 330 000

Rekonstrukce objektu veřejného WC na Městském hřbitově v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 330 000

Rezerva RMP


31.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (autobusová zastávka v ul. Foerstrova)
Usnesení č. 2085:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

383000000

100 000

Autobusová zastávka v ul. Foerstra

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP


31.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (parková v ul. Na hrázi)
Usnesení č. 2086:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

365000000

85 000

Vyhrazené parkování v ul. Na Hrázi, Prostějov – p.č. 2405/1

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

85 000

Rezerva RMP


31.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Zámek - rekonstrukce můstku)
Usnesení č. 2087:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

363000000

55 000

PD – Zámek Prostějov – rekonstrukce můstku přes zámecký příkop

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

55 000

Rezerva RMP


31.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek-rekonstrukce jižní fasády)
Usnesení č. 2088:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

372000000

2 050 000

Zámek – fasády

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 050 000

Rezerva RMP


31.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod finančních prostředků u dotační akce)
Usnesení č. 2089:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

357000001

200 000

Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

357000000

200 000

Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul.


31.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Zámek - bezbariérový přístup)
Usnesení č. 2090:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

 

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

384000000

60 000

PD bezbariérový přístup – Zámek – Domovní správa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

60 000

Rezerva RMP


31.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek – rekonstrukce pro potřeby ZUŠ)
Usnesení č. 2091:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

301000000

1 800 000

Rekonstrukce zámku v Pv pro potřeby výuky ZUŠ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 800 000

Rezerva RMP


31.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce komunikace – Bří Čapků)
Usnesení č. 2092:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

302000000

120 000

Rekonstrukce komunikace ul. Bří Čapků – přeložka sloupu NN

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

120 000

Rezerva RMP


31.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – infrastruktura pro RD M. Alše)
Usnesení č. 2093:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3636

6121

 

 

387000000

100 000

PD – infrastruktura pro RD v ul. M. Alše, Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP


31.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Zámek – zádlažba dvorního prostoru)
Usnesení č. 2094:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

 

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

386000000

80 000

PD – Zámek Prostějov – zádlažba nádvorního prostoru

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

80 000

Rezerva RMP


31.18 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 2095:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

   

331000000

60.240,-

Pol 6111, org. 331000000 - Software (nákup SW a aplikací – nákup CAD program – Archicad Start Edition 2011. 1 licence pro pracoviště ORI)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

     

60.240,-

Pol. 6909 –Limit ostatních investic celkem


32. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
32.1 Pronájem bytů na opravu na vlastní náklady – pravidla
Usnesení č. 2096:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu pravidel pro přidělování městských bytů podle důvodové zprávy.

32.2 Vyhlášení záměru pronájmu bytové jednotky v domě T. G. Masaryka 121/11
Usnesení č. 2097:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu bytové jednotky 2+1 č.5, umístěné v 3. nadzemním podlaží objektu bytového domu T. G. Masaryka 121/11, o rozloze 72,26 m2, Mgr. Miroslavu Burgetovi, IČ: 66246237, za účelem provozování kanceláře, za těchto podmínek:
a) nájemné bude stanoveno ve výši 1.900 Kč/m2/rok, tj. 137.294,- Kč/rok,
b) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) nájemné za první tři měsíce bude 0,- Kč z důvodu provádění úprav a změny užívání
e) technické zhodnocení předmětného bytu bude bezúplatně převedeno na majitele.

33. Návrh postupu při prodeji nebytových jednotek v objektu na ul. Wolkerova 31
Usnesení č. 2098:
Rada města Prostějova
I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem postupu při prodeji nebytových jednotek v objektu na ul. Wolkerova 31 v Prostějově dle var. A) důvodové zprávy,
II. s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky na zpracování aktualizace znaleckých posudků na ocenění nebytových jednotek v objektu na ul. Wolkerova 31 v Prostějově Ing. Františku Kocourkovi, místo podnikání Prostějov, Přemyslovka 2483/3, IČ: 415 01 985, a Ing. arch. Vladimíru Erbenovi, místo podnikání Prostějov, Havlíčkova 3a, IČ: 414 98 143, s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 1/2011, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem,

 

III. u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
zajistit další potřebné kroky pro zahájení realizace prodeje nebytových jednotek v objektu na ul. Wolkerova 31 v Prostějově.

34. Plochy pro graffiti
Usnesení č. 2099:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
provádění graffiti na těchto plochách v majetku města Prostějova:
- stěna fotbalového hřiště FC Vrahovice - z vnější strany směrem k ul. Prešovská,
- stěna na dvoře DDM Vápenice - vchod směrem z ul. Partyzánská.

35. Prodej dřeva vytěženého kácením stromů na pozemcích města
Usnesení č. 2100:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej dřeva vytěženého kácením stromů na pozemcích města Prostějova za cenu 700 Kč/m³ vč. DPH.

36. Majetkoprávní záležitosti:
36.1 Předkupní právo k pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova, souhlas s převzetím závazků
Usnesení č. 2101:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) nevyužít předkupního práva města Prostějova k pozemku p.č. 318/31 – ostatní plocha o výměře 760 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova  za kupní cenu ve výši 988.000 Kč,
2) udělit souhlas s převzetím veškerých závazků kupující, vyplývajících z čl. VI. Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011. Převzetí závazků bude provedeno formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011.

36.2 Schválení navýšení nájemného pro rok 2012 o míru inflace
Usnesení č. 2102:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2012 o míru inflace (index spotřebitelských cen) vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Prostějova.

36.3 Schválení pronájmu objektů zimního stadionu - víceúčelové sportovní haly a Městských lázní v Prostějově a souvisejících nemovitostí
Usnesení č. 2103:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) pronájem objektu občanské vybavenosti č.p. 4452 (zimní stadion - víceúčelová sportovní hala) na pozemku p.č. 6002/4, pozemku p.č. 6002/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4.744 m2, objektu občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 6002/6, pozemku p.č. 6002/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.017 m2, objektu občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 6002/7, pozemku p.č. 6002/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2, stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. (vyjma technologie kotelny) na pozemku p.č. 6002/5, pozemku p.č. 6002/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2, pozemku p.č. 6002/3 – ostatní plocha o výměře 2.012 m2 a pozemku p.č. 6002/8 – ostatní plocha o výměře 228 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, výhradně za účelem zajištění provozu zimního stadionu - víceúčelové sportovní haly a k účelu plnění závazku veřejné služby – podpoře veřejné sportovní a kulturní činnosti, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 100.980 Kč ročně bez DPH a bude placeno čtvrtletně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) nájemce bude oprávněn dát pronajaté nemovitosti nebo jejich část do podnájmu třetím osobám bez souhlasu pronajímatele,
e) veškeré náklady spojené s opravami a údržbou pronajatých nemovitostí do výše 40.000 Kč bez DPH bude hradit nájemce,
2) pronájem objektu občanské vybavenosti č.p. 2672 (Městské lázně v Prostějově) na pozemku p.č. 701, pozemku p.č. 701 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.296 m2 a pozemku p.č. 704/1 – ostatní plocha o výměře 1.343 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za účelem zajištění provozu Městských lázní v Prostějově a k účelu plnění závazku veřejné služby – podpoře veřejné sportovní činnosti, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 676.512 Kč ročně bez DPH a bude placeno čtvrtletně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) nájemce bude oprávněn dát pronajaté nemovitosti nebo jejich část do podnájmu třetím osobám bez souhlasu pronajímatele,
e) veškeré náklady spojené s opravami a údržbou pronajatých nemovitostí do výše 40.000 Kč bez DPH bude hradit nájemce,
3) zúžení Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 uzavřené dne 02.01.2012 mezi městem Prostějovem jako vlastníkem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako správcem, o objekt občanské vybavenosti č.p. 2672 (Městské lázně v Prostějově) na pozemku p.č. 701 a objekt občanské vybavenosti č.p. 4452 (zimní stadion - víceúčelová sportovní hala) na pozemku p.č. 6002/4, vše v k.ú. Prostějov, a to s účinností od 01.01.2012,
4) změnu písm. A) bodu 11) usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 následovně:
11) rozhodovat o změnách v Příloze č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 uzavřené dne 02.01.2012 mezi městem Prostějovem jako vlastníkem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o. se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako správcem.

36.5 Schválení částečného ukončení Nájemní smlouvy č. 2008/16/257 ze dne 01.10.2008
Usnesení č. 2104:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Nájemní smlouvy č. 2008/16/257 ze dne 01.10.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Redring s.r.o., se sídlem Prostějov, Barákova 2647/12, PSČ: 796 01, IČ: 277 14 969, jako nájemcem, v části týkající se pronájmu části východní štítové zdi bytového domu č.p. 3660 (Dolní 6 v Prostějově) na p.č. 3443/9 v k.ú. Prostějov o výměře cca 200 m2 dohodou ke dni 31.12.2011. Ostatní podmínky Nájemní smlouvy č. 2008/16/257 zůstanou beze změny.

36.6 Studie stavby „Galerie Prostějov“ společnosti MANTHELLAN a.s.
Usnesení č. 2105:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
informaci ke studii stavby „Galerie Prostějov“ investora společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 282 05 618,
2) u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
odložit vydání stanoviska města Prostějova ke studii stavby „Galerie Prostějov“ společnosti MANTHELLAN a.s. až po rozhodnutí o změnách ve Smlouvě o budoucích smlouvách uzavřené mezi městem Prostějovem a společností MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 282 05 618, dne 16.07.2010 a jejich provedení.

36.7 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu mostního objektu na ul. Vrahovická
Usnesení č. 2106:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu mostního objektu na ul. Vrahovická v Prostějově (mostní konstrukce podchodu pod žel. tratí) ve vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, za podmínky, že uvedený mostní objekt bude sloužit účelu, ke kterému byl vybudován, tj. jako podchod pro pěší.

36.9 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 7789/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2107:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku par. č. 7789/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Prostějov  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

36.11 Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2108:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr směny části pozemku p.č. 6324/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 8.000 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova, za části pozemků p.č. 6320/1 – orná půda o výměře cca 5.000 m2 a p.č. 6321/1 – orná půda o výměře cca 4.900 m2, oba v k.ú. Prostějov (přesná výměra pozemků bude známa po zpracování geometrického plánu),  za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí .... .

36.12 Změny v regulaci nájemného z pozemků dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění; schválení ceníku nájemného
Usnesení č. 2109:
Rada města Prostějova
I) b e r e n a v ě d o m í
informaci o změně právní úpravy regulace výše nájemného z pozemků dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů,

II) s c h v a l u j e
1) ceník nájemného uvedený v příloze materiálu,
2) změnu všech nájemních smluv na pronájem pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce v části týkající výše nájemného tak, že nájemné bude s účinností od 01.01.2012 stanoveno ve výši dle ceníku nájemného uvedeného v příloze materiálu a bude každoročně navyšováno inflačním koeficientem.

36.13 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 506 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 2110:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení včetně jejich ochranného pásma na části pozemku města Prostějova p.č. 506 v k.ú. Čechovice u Prostějova (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení a jejich ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterou uhradí společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, IČ: 494 51 723,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, IČ: 494 51 723,
d) do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem, společnostmi Telefónica Czech Republic, a.s., a Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

36.14 Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k. ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 2111:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr směny části pozemku p.č. 204/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 2.330 m2 (přesná výměra bude známá po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 131 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 1.000 m2 (přesná výměra bude známá po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 270/55, Prostějov, PSČ 796 04, IČ: 163 67 855, za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

37.1 Problematika stacionárních radarů
Usnesení č. 2112:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ,
předložit na příští schůzi rady návrh vypovězení smlouvy se společností CZECH RADAR.

Miroslav P i š ť á k v.r.                          Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                     místostarosta města Prostějova

Prostějov 24. 1. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.3.2012 9:12:16 | přečteno 438x | Richard Sedlák
load