Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 35. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 35. schůze Rady města Prostějova

konané 30. 1. 2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2113:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 35. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 31. 1. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

3.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách ze dne 16.07.2010
Usnesení č. 2114:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách uzavřené mezi městem Prostějovem a společností MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 282 05 618, dne 16.07.2010 ve znění dle přílohy.

4. Veřejná finanční podpora
Usnesení č. 2115:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvo města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 100.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 212)
- na zajištění provozu Centra denních služeb a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov,
IČ 686 85 017, (pořadové č. žádosti 244)
- na provoz Mateřského centra Cipísek – provozní a mzdové náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 250.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 225, 287, 288)
- na provozní a osobní náklady Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Prostějově, Kontaktního centra Prostějov a projektu Terénní programy Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

     

100 000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Lipka)

21

4339

5222

     

200 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Mateřské centrum)

21

4379

5222

     

250 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Podané ruce)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

     

550 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (na kapitole 21 – sociální věci)

c) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z výtěžku z výherních hracích
přístrojů v kapitole 70

1. ve výši 300.000,-- Kč 1. SK Prostějov, Za Místním nádražím 4536, IČ 266 21 916 (poř. č. žádosti 132)
- na zajištění činnosti mládežnických mužstev (nájmy, odměny trenérů, asistentů a vedoucích mužstev, doprava, rozhodčí, poplatky FAČR, materiální zabezpečení, soustředění, účast na turnajích, pitný režim, občerstvení, údržba hracích ploch, energie, mzda správce, administrativa)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 100.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 162)
- na podporu činnosti (zajištění soutěží - doprava, startovné, pronájmy, ubytování, strava; výcvikové tábory a soustředění – doprava, pronájmy, ubytování, strava; nákup materiálu; příspěvek na ligové soutěže mužů a žen – doprava, startovné, stravné; 66. ročník Velké ceny města Prostějova na 110 m překážek; zabezpečení tréninku mládeže v klubu a sportovních třídách kvalifikovanými trenéry)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 90.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 267)
- na podporu činnosti (nájem ledové plochy a šatny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 150.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 145)
- na podporu činnosti (účast na soutěžích – doprava, ubytování, stravování, diety, startovné; výcvikové tábory – kompletní servis, ubytování, stravování, diety, technické zajištění; doprovod cyklistů při tréninkových jednotkách; materiální vybavení; doplňky stravy; lékařské prohlídky sportovců; licence; poštovné; pořádání závodů – technické vybavení, rozhodčí, ceny, propagace, lékařské zabezpečení, aj; rehabilitace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

5. ve výši 70.000,-- Kč Jiřímu Hubenému, IČ 133 84 198 (poř. č. žádosti 283)
- na účast Taneční školy Hubený na ME a MS tanečních disciplín (cestovní náklady)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

6. ve výši 800.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 002 05 061 (poř. číslo žádosti 114)
- na celoroční mládežnickou činnost (trenérské a rehabilitační služby, PHM, soustředění pro mládežnické týmy, náklady na tělovýchovné projekty a služby)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

7. ve výši 350.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 209)
- na podporu činnosti oddílů basketbalu, volejbalu, kanoistiky, lukostřelby, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (cestovné, doprava, startovné, vklady, soustředění, licence, energie, běžná údržba sportovišť, pronájmy, odměny trenérům, nákup sportovního materiálu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

8. ve výši 350.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 206)
- na podporu činnosti (pronájmy, účast na soutěžích)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

9. ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 255)
- na podporu činnosti sportovních oddílů (údržba fotbalového hřiště, startovné, cestovné, doprava, energie, pohonné hmoty, materiálně-technické vybavení, nákup zdravotnického materiálu, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

10. ve výši 100.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádostí 160, 188, 234)
- na podporu činnosti oddílu nohejbalu (cestovné, startovné, stravné, ubytování, materiálně-technické zabezpečení, dresy, propagace, plakáty, organizační záležitosti)
- na podporu činnosti oddílu zápasu (doprava, startovné, stravné) a pořádání memoriálů (poháry, medaile, pronájmy, rozhodčí, ceny)
- na podporu činnosti volejbalového oddílu (startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

11. ve výši 300.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025, (poř. č. žádostí 274, 275)
- na provoz koupaliště (energie, bazénová chemie, rozbory vody, revize, opravy elektro zařízení, likvidace odpadků a jímky, kontroly a opravy rozvodů vody a čističky, opravy zařízení, opravy bazénu, nátěry, údržba trávníku, údržba ploch, mzdy provozních pracovníků) v částce 200.000,-- Kč
- na činnost sportovních oddílů (pronájmy, zápisné, startovné, energie, revize, pojištění, opravy, údržba hřiště, turnaje, soutěže, materiální vybavení, praní dresů, úklidy, rozhodčí, doprava na zápasy) v částce 100.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

12. ve výši 150.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 15)
- na podporu činnosti (nájemné, cestovné, doprava, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

 

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

     

2.790.000,--

(zvýšení položky 5222)

20

3419

5212

     

70.000,--

(zvýšení položky 5212 - Jiří Hubený – činnost taneční školy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

701600

2.860.000,--

(snížení položky 5909 – výtěžek z VHP)

5. Plochy pro graffiti – revokace části usnesení ze dne 24. 1. 2012
Usnesení č. 2116:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení č. 2099 ze dne 24. 1. 2012, a to provádění graffiti na stěně fotbalového hřiště FC Vrahovice z vnější strany směrem k ul. Prešovská.

Miroslav P i š ť á k v.r.                       Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                  místostarosta města Prostějova

Prostějov 30. 1. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.3.2012 9:12:25 | přečteno 405x | Richard Sedlák
load