Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 36. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 36. schůze Rady města Prostějova

konané 13. 2. 2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2117:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 36. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 13. 2. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Oranžové hřiště ZŠ Čechovice)
Usnesení č. 2118:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

   

388000000

200 000

PD - Oranžové hřiště ZŠ Čechovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

200 000

Rezerva RMP

2.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD CS v biokoridoru Hloučela, Prostějov)
Usnesení č. 2119:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

243000000

100 000

PD CS v biokoridoru Hloučela, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

100 000

Rezerva RMP

3. Dodávka servisního úklidu v budovách MěÚ Prostějov od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2012
Usnesení č. 2120:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na provádění servisního úklidu mezi městem Prostějov a společností Vamík, s.r.o., Na Hrázi 1018/4, Prostějov, a to od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2012 (s rozšířením předmětu plnění o objekt Křížkovského 36/7, Prostějov), za cenu 155.201,- Kč/měsíc včetně DPH, mimo postup stanovený Směrnicí č. 1/2011, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem.


4. Návrh způsobu vyřízení petic v souvislosti se změnou využití územní části centra města Prostějova
Usnesení č. 2121:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) rozhodnout o vyřízení petice „Za záchranu Společenského domu (KaSC) v Prostějově“ takto:
Požadavku na zachování stávajícího Společenského domu a jeho efektivnějšího využívání nelze v současné době ze strany města Prostějova vyhovět, neboť to neumožňují smluvní závazky města Prostějova,

2) rozhodnout o vyřízení petice „Za záchranu Městské tržnice v Prostějově na ul. Úprkova-Lutinovova“ takto:
Požadavku na zachování stávající Městské tržnice v Prostějově na ul. Úprkova-Lutinovova nelze v současné době ze strany města Prostějova vyhovět, neboť to neumožňují smluvní závazky města Prostějova.

5. Různé:
5.1 Sbor dobrovolných hasičů Domamyslice – žádost o povolení užití znaku města Prostějova
Usnesení č. 2122:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na dresech hasičů Domamyslice. Souhlas se uděluje Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická, 798 01 Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

5.2 Noc kostelů v Prostějově
Usnesení č. 2123:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o převzetí záštity Miroslava Pišťáka, starosty města Prostějova, nad akcí „Noc kostelů“, která se uskuteční dne 1. června 2012,
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na propagačních materiálech „Noci kostelů“. Souhlas se uděluje na základě žádosti Mgr. Jany Tobolové, koordinátorky Noci kostelů v Prostějově v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb.
o obcích, a to bezúplatně.

5.3 Střední odborné učiliště obchodní Prostějov – žádost o převzetí záštity rady nad „Hanáckým pohárem“
Usnesení č. 2124:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
převzetí záštity nad 15. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže „Hanácký pohár“, která se bude konat dne 21. 3. 2012.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                            Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                                       místostarosta města Prostějova

Prostějov 13. 2. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.3.2012 9:12:32 | přečteno 433x | Richard Sedlák
load