Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 37. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 37. schůze Rady města Prostějova

konané 28. 2. 2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2125:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 37. schůze, konané dne 28. 2. 2012,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, místostarostku města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 2126:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o,
s c h v a l u j e
výši nájemného za užívání souboru movitého a nemovitého majetku dle nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27. 01. 1997 společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ: 253 21 692, v kalendářním roce 2012 následovně:
a) nájemné bude činit 5.000.000 Kč bez DPH ročně,
b) nájemné bude splatné pololetně, a to část nájemného ve výši 2.500.000 Kč bez DPH nejpozději k 31. 07. 2012 a část nájemného ve výši 2.500.000 Kč bez DPH nejpozději k 31. 12. 2012,
c) ostatní podmínky Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27. 01. 1997 zůstanou nezměněny,
d) změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě.
Usnesení č. 2127:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
s c h v a l u j e
a) Investiční akci „Stavební úpravy a změna stavu užívání objektu přidružené dřevařské výroby Lesní školka SEČ“ – přestavba na klimatizační sklad, třídírnu a expediční sklad sadebního materiálu s celkovými náklady, uvedenými v důvodové zprávě,
b) Investiční akci „ Oplocení části areálu Lesní školka SEČ“ s celkovými náklady, uvedenými v důvodové zprávě,
c) Opravu havarijního stavu komunikace „Zadní školka SEČ“ s celkovými náklady, uvedenými v důvodové zprávě.

3. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 2128:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
Soupis nezbytně nutných oprav objektu KaSC (sídla obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.) dle zadání z jednání Rady města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady ze dne 24.1.2012.

4. Záležitosti komisí rady:
Usnesení č. 2129:
Rada města Prostějova
I. o d v o l á v á
1. Jiřího Štorka z Komise výstavby,
2. Davida Červinku z Komise životního prostředí,
II. j m e n u j e
1. Ing. Ondřeje Kuciána členem Komise výstavby,
2. Ing. Zdeňka Mlčocha členem Komise životního prostředí,
b e r e n a v ě d o m í
1. Zápisy Komise architektury a urbanismu ze dne 19. 1. 2012 a ze dne 15. 2. 2012,
2. Doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 20. 2. 2012.

5. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Ceny města Prostějova 2011
Usnesení č. 2130:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova 2011 ve složení:
předseda: Miroslav Pišťák, starosta
členové: Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta
RNDr. Alena Rašková, místostarostka
Mgr. Ivana Hemerková, místostarostka
Ing. Zdeněk Fišer, místostarosta
PaedDr. Jaroslav Šlambor, člen Zastupitelstva města Prostějova
tajemnice: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí Odboru kancelář starosty.

6. Ukončení smluv v oblasti měření stacionárními radary výpovědí
Usnesení č. 2131:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a 
ukončit smlouvy uzavřené dne 12. 5. 2008 (včetně následujících dodatků) mezi městem Prostějovem se sídlem Prostějov, T. G. Masaryka 130/14, IČ: 00288659 na straně jedné a 1. CZECH RADAR a. s. se sídlem Praha, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ 27164900 2. Burke & Freeman Czech, s.r.o. se sídlem Praha, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ 275 95 340, 3. JUDr. Květoslav Hlína, advokát, č. osvědčení ČAK 1603, Advokátní kancelář Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři se sídlem Přerov, Čechova 2, PSČ 750 02, IČ 66209137 na straně druhé výpověďmi podle předloženého návrhu v příloze č. 1.

7. Dodatek ke Smlouvě o přidělení ratingu
Usnesení č. 2132:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
postup dle varianty A.

8. Odpisový plán města Prostějova na rok 2012
Usnesení č. 2133:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpisový plán města Prostějova na rok 2012 - jako přílohu č.1 směrnice č.2 „Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán“.

9. Peněžitý dar prvnímu občánkovi města Prostějova
Usnesení č. 2134:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
předání finančního daru (3.000,-- Kč) pro prvního občánka města Prostějova, který se narodí na území města Prostějova jako první v pořadí od 1. 1. aktuálního roku matce s trvalým pobytem v Prostějově.
Finanční dar bude rozpočtován na kapitole 10 (kancelář starosty).

10. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 11/2007 požární řád města Prostějova, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2008
Usnesení č. 2135:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2007 požární řád města Prostějova, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, dle předloženého návrhu.

11. Informace o Městském kamerovém a dohlížecím systému města Prostějova
Usnesení č. 2136:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
Informaci o stavu Městského kamerového a dohlížecího systému (MKDS).

12. Měření rychlosti vozidel – informace
Usnesení č. 2137:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti měření rychlosti.

13. Cyklistická stezka ul. Jungmannova – projektový námět
Usnesení č. 2138:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Cyklistická stezka ul. Jungmannova“ a podání žádosti o dotaci Olomouckému kraji.

14. Zadání veřejné zakázky 60 – rozvoj a investice „Rekonstrukce Nové radnice v Prostějově“
Usnesení č. 2139:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- I. zadání otevřeného podlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce Nové radnice v Prostějově“ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
- II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena včetně DPH - 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)
- III. zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce Nové radnice v Prostějově“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu
- IV. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9 – Vysočany, IČ : 261 47 921, zapsané v OR vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 74479
- V. v souladu s § 74 zákona a přihlédnutím k odborné způsobilosti komise jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek v počtu pěti členů a pěti náhradníků a jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Rekonstrukce Nové Radnice v Prostějově“ uvedený v zápise usnesení,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti Gordion s.r.o. veřejnou zakázku „Rekonstrukce Nové radnice v Prostějově“ za použití uvedených hodnotících kritérií,
p o v ě ř u j e :
Miroslava Pišťáka, starostu města, jmenováním pěti členů a pěti náhradníků komise pro otevírání obálek
a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu s usnesením
Rady města Prostějova.

15. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na úhradu nákladů projektu EU
Usnesení č. 2140:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši
Kč 280 120,50 na úhradu dalších nákladů spojených s projektem EU - Šablony

16. Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi v roce 2011
Usnesení č. 2141:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace vedoucího odboru školství, kultury a sportu PaedDr. Františka Říhy o peněžitých darech účelově neurčených do 50 tis. Kč přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem v roce 2011.

16.1 Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru ZŠ Prostějov, E. Valenty 52
Usnesení č. 2142:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 14 200,-- Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52 od Sdružení Tereza, Haštalská 17, Praha 1 na realizaci projektu Pomáháme vyrůst.

17. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím věcných darů
Usnesení č. 2143:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů: projektor a stropní montáž v ceně Kč 9 860,--, mobilní interaktivní systém UBoard v ceně Kč 14 000,--, keramická tabule pro křídu modrá v ceně Kč 24 000,--, keramická tabule pro křídu béžová v ceně Kč 18 000,--, zvedací hliníkový systém v ceně Kč 16 800,-- a interaktivní učebnice Slabikář + Živá abeceda v ceně Kč 5 490,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

18. Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 o bezplatné užívání majetku zřizovatele
Usnesení č. 2144:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s bezplatným užíváním majetku zřizovatele svěřeného příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, kterým je objekt č. p. 3577 umístěný na pozemku parcelní číslo 6169/91 k. ú. Prostějov příspěvkovou organizací Jesle sídliště Svobody v Prostějově, sídliště Svobody 23/78, Prostějov, zřizovanou městem Prostějovem.

19. Upozornění na stav budovy MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23
Usnesení č. 2145:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu ředitelky Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23 Mgr. Ludiše Musilové o stavu budovy mateřské školy.

20. Výjimky z OZV č. 4/2009 o povinném označování psů
Usnesení č. 2146:
Rada města Prostějova
1. r o z h o d l a 
vydat kladné Rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování psů na dobu určitou chovateli, uvedenému v důvodové zprávě,
2. p o v ě ř u j e
starostu města Prostějova Miroslava Pišťáka podepsáním rozhodnutí o udělení výjimky z povinného čipování.

21. Veřejná finanční podpora:
21.1 Veřejná finanční podpora - KPV, Klub vojenské historie, ČSOL, Klub výsadkových veteránů
Usnesení č. 2147:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory
v kapitole 70

1. ve výši 6.000,-- Kč Konfederaci politických vězňů, pobočce č. 50, Prostějov, IČ 00417581(poř. č. žádosti 236)
- VFP bude užita na cestovné na pouť muklů na sv. Hostýn a na účast setkání KPVČ
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

2. ve výši 10.000,-- Kč Československé obci legionářské, jednotě Prostějov, Kostelecká 17, IČ 45247455 (poř. č. žádosti 142)
- VFP bude užita na zachování, rozvíjení a předávání demokratických a humanistických tradic čsl. a české státnosti, na připomínání významných dějinných událostí našeho státu a jeho armády, na organizační záležitosti, zajišťující činnost organizace
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

     

16.000,--

zvýšení položky 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením (Konfederace politických vězňů, Klub vojenské historie, Československá obec legionářská, Klub výsadkových veteránů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

16.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

21.2 Veřejná finanční podpora - Oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 2148:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 50 000,-- Kč ART ECON – Střední škole Prostějov, s r. o., Za drahou 4239/2, IČ 255 00 783 (poř. číslo žádosti 243)
- na projekt Prostějovská zlatá jehla 2012 – pronájem, ozvučení a osvětlení sálu, moderátora, odměny do soutěže, občerstvení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

2. ve výši 50 000,-- Kč Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 1, IČ 479 22 061 (poř. číslo žádosti 179)
- na projekt Doteky módy – pronájem techniky, kulturní vystoupení, moderátora, cestovní náklady, marketing, reklamu, videozáznam, fotodokumentaci, TV záznam
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

3. ve výši 50 000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612
(poř. číslo žádosti 135)
- na projekt Hanácký pohár – pronájem Společenského domu Prostějov, aparaturu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5213

     

50 000,--

(zvýšení položky 5213 – Prostějovská zlatá jehla – ART ECON – Střední škola Prostějov, s. r. o., Za drahou 4239/2)

20

3299

5339

     

100 000,--

(zvýšení položky 5339 – Doteky módy – Střední škola designu a módy, PV, Vápenice 1; Hanácký pohár – SOU obchodní PV, nám. Husserla 1)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

150 000,--

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená VFP)

21.4 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 2149:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 z prostředků Komise sociální a zdravotní RMP

1. ve výši 20.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, o.s., oblastní odbočce Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 653 99 447, (pořadové č. žádosti 204)
- na zajišťování služeb pro osoby se zrakovým postižením v regionu Prostějov – pokrytí nákladů spojených s provozem kanceláře a klubovny – služby a nájem, telefon, internet, kancelářské potřeby, činnost, vzdělávání, kultura, sport
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 10.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 222)
- na rekondiční pobyt klientů denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 30.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice, o.s., okresnímu výboru Prostějov, Kostelecká 17, IČ 628 58 645, (pořadové č. žádosti 125)
- na nájem kanceláře, telefony, kancelářské potřeby, údržba počítačů a kopírky, edukační činnost, doprava zdravotně postižených na republikové akce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 10.000,-- Kč TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 258 62 294, (pořadové č. žádosti 210)
- na poskytování sociálních služeb v regionálním středisku v Prostějově a podpora detašovaného pracoviště sociální firmy Ergones, telekomunikační služby, internet, kancelářské potřeby, tonery, nájemné, energie
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

5. ve výši 4.000,-- Kč Středisku rané péče SPRP Olomouc, Střední novosadská 52, Olomouc, IČ 750 95 009, (pořadové č. žádosti 115)
- na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním rané péče rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením – materiální zabezpečení , mzdové náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

6. ve výši 15.000,-- Kč JUNÁKU – svazu skautů a skautek, středisku „PELIKÁNI“, Vápenice 21, Prostějov, IČ 657 63 700, (pořadové č. žádosti 293)
- na projekt Skautskou výchovou k pomoci potřebným – materiál a výtvarný materiál, tisk, propagace, kostýmy
a maskování, nájem (kulturní sál), fotopráce, OSA, cestovné (doprava materiálu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

7. ve výši 10.000,-- Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212, (pořadové č. žádosti 263)
- na nákup zdravotnických potřeb pro poskytování první pomoci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

8. ve výši 1.400,-- Kč Moravskoslezskému svazu Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s, Hybešova 71, Brno, IČ 005 46 011, (pořadové č. žádosti 127)
- na nájemné za místnost na pravidelné schůzky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

9. ve výši 10.000,-- Kč Klubu stomiků Prostějov, o.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 479 21 447 (pořadové č. žádosti 232)
- na činnost sdružení - pronájem místnosti na schůzky, tiskoviny, poštovné, úhrada webových stránek – tvorba, provoz, barvy do tiskárny, kancelářské potřeby, reklamní předměty k 20.výročí Klubu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

10. ve výši 10.000,-- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369, (pořadové č. žádosti 218)
- na akce Daruj krev s Oblastním spolkem ČČK Prostějov, na propagaci dárcovství krve na kurzech první pomoci na školách, firmách a přednáškách pro veřejnost, na odborných konferencích pro nelékařské zdravotnické pracovníky – kancelářské potřeby, energie, cestovné, internet, mobil, čistící prostředky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

11. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178, (pořadové č. žádosti 298)
- na nájemné a služby, telefon, internet, kancelářské potřeby, cartrige, cestovné, přednášky, osvěta veřejnosti, Den dětí, vánoční besídka, zájezd Luhačovice
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

12. ve výši 10.000,-- Kč Žebřík, o. s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 270 19 896, (pořadové č. žádosti 201)
- na poskytování sociální služby PORADNA PRO CIZINCE, odborné poradenství, provozní náklady, účetní a mzdové služby, kancelářský materiál, telefonní a internetové služby, pojistné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

13. ve výši 15.000,-- Kč občanskému sdružení YMCA T.S., Na Řádku 21, Břeclav, 11. Skautský oddíl Prostějov, IČ 265 32 859, (pořadové č. žádosti 4)
- provozní náklady skautské klubovny, sportovní tábornické potřeby, Skautský závod SkaZa
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

14. ve výši 10.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 266 78 748, (pořadové č. žádosti 289)
- na celoroční pravidelnou činnost s doplňkovými aktivitami – provozní náklady, zájezd Praha
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

15. ve výši 30.000,-- Kč Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizaci Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 602, (pořadové č. žádosti 238)
- na nájem kanceláře, telefon, kancelářské potřeby, elektřina, právní a ekonomické služby – vedení účetnictví, drobný majetek – půjčovna - nákup pomůcek
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

16. ve výši 20.000,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, organizaci Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 750 74 133, (pořadové č. žádosti 230)
- na provoz rehabilitačního centra – nájemné a služby, komunikační služby, opravy, údržba, kancelářské
a hygienické prostředky, cestovné, poštovné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

17. ve výši 10.000,-- Kč Domovu důchodců Jesenec, p.o., Jesenec 1, IČ 711 97 702, (pořadové č. žádosti 31)
- na aktivity uživatelů domova, kulturní a společenské vyžití
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

18. ve výši 15.000,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, Lidická 86, Prostějov, IČ 479 21 293, (pořadové č. žádosti 32)
- na aktivizační činnosti pro uživatele služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

19. ve výši 15.000,-- Kč Domovu důchodců Prostějov, příspěvkové organizaci, Nerudova 70, Prostějov, IČ 711 97 699, (pořadové č. žádosti 30)
- na kulturní akce pro klienty Domova důchodců Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

20. ve výši 15.000,-- Kč Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku „DĚTI PŘÍRODY“ Prostějov, Šmeralova ul., Prostějov, IČ 657 62 932, (pořadové č. žádosti 29)
- na organizaci Dětského dne ku příležitosti výročí 100 let českého skautingu spojený s táborovou akcí a s prezentací střediska – výtvarný materiál, lékárnička na akci, odměny pro účastníky, prezentace střediska, tisk, OSA
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

   

210100

131.400,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, SPCCH, Moravskoslezský svaz VTNP – PTP, Klub stomiků, Sedmikráska, Prostějovští vozíčkáři, Svaz tělesně postižených, Svaz neslyšících a nedoslýchavých)

21

4356

5339

   

210100

10.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – (VFP – Sociální služby Prostějov)

21

4359

5221

   

210100

10.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (VFP - TyfloCentrum)

21

4371

5222

   

210100

4.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Středisko rané péče Olomouc)

21

4339

5222

   

210100

55.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Junák - Pelikáni,
Oblastní spolek ČČK Prostějov, YMCA T.S., Junák – Děti přírody)

21

4399

5333

   

210100

10.000,00

zvýšení položky 5333 – neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi (VFP – Střední zdravotnická škola)

21

4342

5222

   

210100

10.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Žebřík, o.s.)

21

4357

5339

   

210100

40.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (VFP – Domov důchodců Jesenec, Domov důchodců Prostějov, Centrum sociálních služeb Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

   

210100

270.400,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)

21.5 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast
Usnesení č. 2150:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 z prostředků zařazených na kapitole 21 - sociální věci

1. ve výši 55.000,-- Kč Občanskému sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5 – Jinonice, IČ 613 88 122, (pořadové č. žádosti 231)
- na zajištění provozu Dobrovolnického centra ADRA v Prostějově – mzdové náklady hlavního koordinátora, úhrada služeb externího účetního
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 55.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 169)
- na pečovatelskou službu – hrubá mzda pracovníka v přímé péči, zákonné sociální a zdravotní pojištění
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 55.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338, (pořadové č. žádosti 143)
- na služby osobní asistence starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům – provozní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 55.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277, (pořadové č. žádosti 123)
- na pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionu Prostějov - intervenční nákupy na podporu sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy řeší pobočka FOD v Prostějově s cílem poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pomoci zajistit potřebnou péči o děti (intervenční nákupy, úhrada nájmu, energií a dalších služeb pro klienty, ostatní potřeby pro rodiny s dětmi)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5223

     

55.000,00

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (VFP – Charita)

21

4351

5222

     

55.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Pomocná ruka)

21

4339

5222

     

110.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – ADRA, Fond ohrožených dětí)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

     

200 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

70

6409

5909

   

708000

20.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená veřejná finanční podpora

21.7 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí
Usnesení č. 2151:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí

1. ve výši 40.000 Kč
Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody HLOUČELA, Husovo nám. 2299/67,
Prostějov, IČ 670 27 237 (poř. č. žádosti 167)
- na výchovu lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí
lesa – těžba II. a III. měsíc
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem
do 30. 11. 2012

2. ve výši 14.000 Kč
Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov,
IČ 163 67 812, (poř. č. žádosti 200)
- na boj proti nebezpečným nemocím včel
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem
do 30. 11. 2012

3. ve výši 20.000 Kč
Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov,
IČ 163 67 812, (poř. č. žádosti 199)
- na vzdělávání a zvyšování odbornosti členské základny
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem
do 30. 11. 2012

4. ve výši 8.000 Kč
Českému zahrádkářskému svazu, Územnímu sdružení, Daliborka 3009/3, Prostějov,
IČ 004 33 829 (poř. č. žádosti 106)
- na výtvarné, znalostní a pěstitelské soutěže pro děti a mládež
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem
do 30. 11. 2012

5. ve výši 7.000 Kč
Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67,
Prostějov, IČ 657 60 301 (poř. č. žádosti 268)
- na podporu celoroční činnosti dětského oddílu mladých ochránců přírody Rejsci
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem
do 30. 11. 2012

6. ve výši 45.000 Kč
Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67,
Prostějov, IČ: 001 16 670, (poř.č. 272)
- na péči o prostějovské handicapované živočichy
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem
do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

   

404003

134.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

   

404003

134.000

(Prostředky komise životního prostředí)

22. Rozpočtová opatření:
22.1 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava
Usnesení č. 2152:

Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

  1. Použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 35.000,- Kč na zajištění dopravně výchovných akcí pořádaných odborem dopravy v roce 2012
  1. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

snižuje rozpočet výdajů

 
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 
 

41

5311

5909

   

410600

35.000,-

 
 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Jedná se o prostředky komise prevence kriminality

 
   

zvyšuje rozpočet výdajů

 
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 
 

41

2223

5139

   

410600

27.000,-

 
 

Nákup materiálu jinde nezařazený
Jedná se o nákup materiálu a cen pro vítěze, potřebného pro zajištění dopravně výchovných akcí BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresního kola, výtvarná soutěž Děti, pozor, červená a preventivní akce Zachraň život) a dále propagačních předmětů preventivního charakteru pro výchovné akce.

 
 

41

2223

5175

   

410600

8.000,-

 
 

Pohoštění
Občerstvení pro účastníky dopravně výchovných akcí BESIP

 

22.2 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (výkupy)
Usnesení č. 2153:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

100.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; úhrada nákladů souvisejících s výkupy pozemků (znalecké posudky, geometrické plány, správní poplatky)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

     

100.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb (náklady na výkupy původně rozpočtovány na položce 5169)

22.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (CS Prostějov – Žešov)
Usnesení č. 2154:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

   

263000000

1.537.550

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků pro CS Prostějov - Žešov

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

1.537.550

rezerva RMP

22.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kanalizace G. Preissové)
Usnesení č. 2155:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2321

6121

   

390000000

100 000

PD - Rekonstrukce kanalizace na ul. Gabriely Preissové

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

100 000

Rezerva RMP

22.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (křižovatka Dolní – Okružní)
Usnesení č. 2156:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

   

392000000

150 000

PD provizorní okružní křižovatka na sjezdu z dálnice na ul. Dolní a Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

150 000

Rezerva RMP

22.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zvonička Čechůvky)
Usnesení č. 2157:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3326

5171

     

198 000

Stavební úpravy zvoničky v Čechůvkách

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

198 000

Rezerva RMP

22.8 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (energetický audit)
Usnesení č. 2158:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

6121

   

389000000

34.800

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly a stavby; pořízení energet. auditu veř. osvětlení na sídl. Západ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

34.800

rezerva RMP

23. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
23.1 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání - Hacarova 2

Usnesení č. 2159:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 736 o celkové rozloze 25,66 m2 v domě Hacarova č. 2/4343 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu DPS Hacarova a Polišenského v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 600,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 8/176 , Prostějov.

23.2 Schválení pronájmu garážového stání - Polišenského 3
Usnesení č. 2160:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem garážového stání č. 808 o celkové rozloze 26,39 m2 na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově
- za nabídnuté nájemné ve výši 800,-Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou.

23.4 Sleva na nájemném za omezené užívání NP
Usnesení č. 2161:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
slevu na nájemném z důvodu nadměrné vlhkosti a výskytu plísní v nebytovém prostoru ve výši 7975,- Kč
nájemci nebytového prostoru č. 242 v domě Wolkerova 1684/31, Prostějov.

23.5 Návrh na prominutí poplatků z prodlení
Usnesení č. 2162:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí poplatků z prodlení dle usnesení č.j. 24 Nc 3852/2008 - 13, dle důvodové zprávy.

24. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
24.1 Ceny pro soutěž škol ve sběru separovaného papíru ve školním roce 2011-12
Usnesení č. 2163:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ceny za účast v soutěži ve sběru papíru

- pro prvních 10 žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek Dárkový Pass Sodexo
1. – 2. cena 1 000,- Kč
3. cena 800,- Kč
4. cena 700,-Kč
5. – 6. cena 500,- Kč
7. – 10. cena 400,- Kč

- pro vítězné 4 školy peněžní odměna
1. cena 15 000,- Kč
2. cena 12 000,- Kč
3. cena 9 000,- Kč
4. cena 5 000,- Kč

24.3 Vyhlášení záměru prodeje objektu na ul. Plumlovská 83 v Prostějově
Usnesení č. 2164:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje rodinného domu č.p. 698 (Plumlovská 83 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1150 a pozemku p.č. 1150 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti D + V Investing, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Partyzánská 3019/3, PSČ: 796 01, IČ: 607 29 694, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.480.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

24.6 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v budově na pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2165:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor v budově bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 8120 o výměře 153 m2 v k.ú. Prostějov Jiřině Grulichové, místo podnikání Krasická 1115/19, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 764 81 875 (fyzická osoba podnikající), za účelem provozování sběrny papíru a barevných kovů, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 100 Kč/m2 ročně bez DPH, tj. 15.300 Kč/rok bez DPH, a bude placeno čtvrtletně předem,
c) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

24.7 Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí v areálu zahradnictví na ul. Brněnská
Usnesení č. 2166:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nemovitostí v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, a to objektu k bydlení č.p. 3198 umístěného na pozemku p.č. 6675/2, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. (provozní budova č. 1) umístěné na pozemku p.č. 6674/2, pozemku p.č. 6675/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.070 m2, pozemku p.č. 6674/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 217 m2, pozemku p.č. 6675/4 – zahrada o výměře 1.158 m2, pozemku p.č. 6675/5 – zahrada o výměře 491 m2, pozemku p.č. 6675/6 – zahrada o výměře 485 m2, části pozemku p.č. 6675/1 – zahrada o výměře 5.300 m2 a části pozemku p.č. 6675/7 – ostatní plocha o výměře 3.000 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti P.S. AGRO-METAL, s.r.o., se sídlem Kralice nad Oslavou, Horní Lhotice 41, PSČ: 675 73, IČ: 634 91 184, za účelem provozování pěstitelské činnosti za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 12.088 Kč ročně s tím, že do 31.12.2017 bude nájemné stanoveno v symbolické výši 1 Kč ročně s ohledem na vykácení náletových dřevin a keřových porostů, provedení náhradní výsadby a nákladnou úpravu pozemků pro potřeby zemědělské činnosti,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) nájemce se zaváže provést vykácení náletových dřevin a keřových porostů z pozemků a náhradní výsadbu 34 ks listnatých stromů s obvodem kmene 16-18 cm na pozemku p.č. 6675/7 v k.ú. Prostějov v termínu do 31.10.2012, včetně následné péče o dřeviny na dobu 5 let od provedení výsadby, dle Rozhodnutí o povolení kácení dřevin čj. PVMU 8498/2012 40 ze dne 23.01.2012,
e) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

24.8 Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 6002/2 za část pozemku p.č. 6003/1, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2167:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr směny části pozemku p.č. 6002/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 22 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 6003/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 13 m2 (přesná výměra pozemku bude známa po zpracování geometrického plánu),za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

24.9 Výkup pozemku p.č. 7572/3 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 2168:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemku p.č. 7572/3 – ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem ve výši 2.400 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

2.400

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 7572/3 v k.ú. Prostějov (komunikace Močidýlka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

     

2.400

snížení pol. 6909 – limit ostatních investic celkem

24.11 Informace o záměru Pozemkového fondu ČR prodat pozemky p.č. 5814/30 a p.č. 5814/32, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2169:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o záměru Pozemkového fondu ČR prodat pozemky p.č. 5814/30 a p.č. 5814/32, oba v k.ú. Prostějov.

24.12 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/065 ze dne 16.03.2009
Usnesení č. 2170:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/54 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/54 a st. p.č. 615, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/065 ze dne 16.03.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/54 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/54 a st. p.č. 615, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s jeho užíváním, a to do 16.10.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/065 ze dne 16.03.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/065 ze dne 16.03.2009 zůstanou nezměněny.

24.13 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009
Usnesení č. 2171:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/53 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/53 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s jeho užíváním, a to do 24.08.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009 zůstanou nezměněny.

24.14 Doplnění usnesení Rady města Prostějova č. 1-1043 ze dne 14.12.2010
Usnesení č. 2172:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
doplnění usnesení Rady města Prostějova č. 1-1043 ze dne 14.12.2010 týkajícího se schválení zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat cyklistickou stezku včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby a oprav cyklostezky ve smyslu ustanovení § 6 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, na částech pozemku p.č. 8118/17 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, ve prospěch města Prostějova v souvislosti s investiční akcí města Prostějova „Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané“ o následující podmínku:
- město Prostějov se zaváže odstraňovat z pozemku p.č. 8118/17 v k.ú. Prostějov nežádoucí vegetaci, udržovat uvedený pozemek v řádném stavu a stezku pro cyklisty v řádném technickém stavu, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu na dotčeném úseku trati. Udržováním pozemku p.č. 8118/17 v k.ú. Prostějov městem Prostějovem v řádném stavu se rozumí i to, že se město Prostějov zaváže z pozemku p.č. 8118/17 v k.ú. Prostějov bezodkladně a na vlastní náklady odstraňovat jakýkoliv odpad či jakékoliv odpadky, který či které se budou na tomto pozemku nacházet a jehož či jejichž původ bude bezprostředně souviset s provozováním stezky pro cyklisty.

24.15 Revokace bodu 2. usnesení ZMP č. 11025 ze dne 16.02.2010 a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6231/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2173:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
bod 2. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11025 ze dne 16.02.2010 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6231/2 a p.č. 6231/4, oba v k.ú. Prostějov,

2) s c h v á l i t
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6231/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.408 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/BPV/3429/2011-BPVM.

24.17 Schválení ukončení všech nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v objektech zimního stadionu - víceúčelové sportovní haly a Městských lázní v Prostějově
Usnesení č. 2174:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení všech nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 4452 (zimní stadion - víceúčelová sportovní hala) na pozemku p.č. 6002/4 a v objektu občanské vybavenosti č.p. 2672 (Městské lázně v Prostějově) na pozemku p.č. 701, vše v k.ú. Prostějov, se stávajícími nájemci, a to dohodou ke dni 31.12.2011.

25. Bytové záležitosti:
25.1 Návrh uzavření NS v DPS
Usnesení č. 2175:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou se žadatelem, uvedeným v důvodové zprávě.

25.2 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 2176:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

26. Různé:
26.1 Projekt Atletického klubu Prostějov – šatny
Usnesení č. 2177:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užíváním školního hřiště RG a ZŠ města Prostějova na Studentské ulici 2 Atletickým klubem Prostějov.

26.2 Žádost o užití znaku města – Člověk v tísni, o.p.s.
Usnesení č. 2178:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na informačních a propagačních plakátech Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět 2012, který organizuje Člověk v tísni, o.p.s.. Souhlas se uděluje obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, IČ: 25755277, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a to bezúplatně.

26.3.1 Informace o stanovení odvodu
Usnesení č. 2179:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o stanovení odvodu peněžních prostředků.

26.3.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (odvod)
Usnesení č. 2180:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5363

     

516 201,00

Úhrady sankcí jiným rozpočtům - odvod peněžních prostředků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

516 201,00

Rezerva RMP

Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.                            RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
místostarosta v zastoupení                         místostarostka města Prostějova
starosty města Prostějova

Prostějov 28. 2. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.3.2012 9:12:36 | přečteno 511x | Richard Sedlák
load