Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 38. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 38. schůze Rady města Prostějova

konané 13. 3. 2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2181:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 38. schůze, konané dne 13. 3. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora města, ověřením zápisu.

1.1. Změny některých označení v souvislosti s určením města Prostějova statutárním městem
Usnesení č. 2182:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
v souvislosti s určením města Prostějova statutárním městem takto:
- náměstek primátora, dosavadní místostarosta, který byl Zastupitelstvem města Prostějova pověřen k zastupování dosavadního starosty, nyní primátora, bude označován 1. náměstek primátora;
- v Magistrátu města Prostějova se název Odbor kancelář starosty mění na Odbor kancelář primátora.

2. Záležitosti komisí rady:
Usnesení č. 2183:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise architektury a urbanismu ze dne 2. 3. 2012;
o d v o l á v á
RSDr. Františka Papouška z funkce člena Komise sociální a zdravotní na základě jeho žádosti.

3. Zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2012
Usnesení č. 2184:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova formou úročení peněžních prostředků na termínovaném účtu u UniCredit Bank Czech Republic a.s. a terminovaném vkladu u J@T Banky, a.s., a to v jednotlivém případě do výše 20 milionů Kč v průběhu roku 2012.

4. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 2185:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2015 mezi městem Prostějovem a obcí Pivín.

5. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 3
Usnesení č. 2186:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměny ve výši dle přílohy RNDr. Josefu Hrachovcovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4.

7. Přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných akcí v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů při pořádání 55. festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2012
Usnesení č. 2187:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných kulturních akcí v roce 2012 ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů 55. festivalu poezie „Wolkrův Prostějov 2012“,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů 55. festivalu poezie „Wolkrův Prostějov 2012“.

8. Veřejná finanční podpora:
8.1 Veřejná finanční podpora - Oblast výchovy a vzdělávání – nedoporučená
Usnesení č. 2188:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
ve výši 20 000,-- Kč Občanskému sdružení „EDEN OF LIVE“, Prostějov, Vrahovická 329/83, IČ 228 51 470 (poř. číslo žádosti 23)
- na projekt „Rodině“ (finanční ohodnocení pro lektory a účinkující, ceny, odměny, propagace, reklama, výtvarný materiál, výzdoba, kostýmy, jízdné účastníků příměstského tábora)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

     

20 000,--

(zvýšení položky 5222 – projekt „Rodině“ – Občanské sdružení „EDEN OF LIVE“, Vrahovická 329/83, Prostějov - Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

20 000,--

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená VFP)

II. n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 50 000,-- Kč Sdružení D Olomouc, Polská 4, IČ 708 65 574 (poř. číslo žádosti 235)
- na projekt Prožitkové preventivní programy na prostějovských základních školách (služby, koordinace, lektoři,
administrativa, tlf a cestovné)

2. ve výši 10 000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Prostějov, Tetín 1, IČ 253 42 924 (poř. číslo žádosti 193)
- na tisk propagačních letáků k 20. výročí založení školy, tisk reklamních nálepek.

8.2 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 2189:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise
pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 30 000,-- Kč Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3, IČ 255 45 558 (poř. číslo žádosti 119)
- na projekt Studentský majáles (materiálně-technické zabezpečení, kulturní vystoupení, ceny a občerstvení
pro účastníky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

2. ve výši 50 000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. číslo žádosti 136)
- na projekt Den učitelů (občerstvení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5221

   

204100

30 000

 

(zvýšení položky 5222 - Gaudeamus - materiálně-technické zabezpečení, kulturní vystoupení, ceny)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5339

   

204100

50 000

 

(zvýšení položky 5339 - SOU obchodní Prostějov - občerstvení na Den učitelů)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5909

   

204100

80 000

 

(snížení položky 5909 – komise pro výchovu a vzdělávání)

8.3 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury – nedoporučená
Usnesení č. 2190:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 5.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, IČ 000 91 405 (poř. číslo žádosti
242)
- na výstavu „Jaro na Hané“ - práce dětí a žáků z prostějovských mateřských a základních škol (ceny pro děti)

2. ve výši 30.000,-- Kč Kiwanis Clubu Prostějov, Vojáčkovo nám. 218/1, IČ 479 21 714 (poř. číslo žádosti 16)
- na pořádání foto-soutěže Kiwanis International „Děti kolem nás“ (příprava a tisk tiskovin)

3. ve výši 50.000,-- Kč Hit trade s. r. o., Svatoplukova 46, IČ 253 19 973 (poř. číslo žádosti 25)
- na hudební léto na Plumlovské přehradě 2012 „Noci plné hvězd“ (propagace, pronájmy, pořadatelská služba,
technické zabezpečení)

n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 70.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644 (poř. číslo žádosti 260)
- na 8. a 14. ročník pěvecké soutěže „Hanácký skřivan“ a na 7. ročník pěvecké soutěže „Zpívající rodina“

2. ve výši 146.720,-- Kč video4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČ 277 51 783 (poř. číslo žádosti 248)
- na realizaci dokumentárního filmu „O historii a stavebně historickém průzkumu kostela Povýšení sv. Kříže“

3. ve výši 85.000,-- Kč Tomáši Frausovi, IČ 746 81 338 (poř. číslo žádosti 173)
- na zhotovení DVD „Divadelní spolek Historia“

4. ve výši 51.000,-- Kč Magdě Kotyzové, IČ 868 75 205 (poř. číslo žádosti 174)
- na uspořádání country festivalu „FREEFEST 2012“.

8.4 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise
Usnesení č. 2191:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 8.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 226)
- na pořádání autorských fotografických výstav v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 37.000,-- Kč Miroslavu Švancarovi, IČ 606 84 941 (poř. číslo žádosti 172)
- na prezentaci výtvarného umění v prostorách kavárny GALERIE (tisk pozvánek, plakátů, katalogů,
administrativa, poštovné, doprava a instalace uměleckých děl, občerstvení účastníků, květiny, kulturní
vystoupení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 10.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 130)
- na vydání pohádkové knihy „Kouzelné pohádky pro zvědavé děti“ (tisk, vazba)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 10.000,-- Kč Historickým kočárům „MYLORD“, nám. Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČ 266
43 308 (poř. číslo žádosti 208)
- na uspořádání jednodenní akce „Stavitelé kočárů v Prostějově v 19. století“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

5. ve výši 5.000,-- Kč Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369 (poř. číslo žádosti
219)
- na realizaci projektu „První pomoc s úsměvem – divadélko - Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka
Popletu 2“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

6. ve výši 10.000,-- Kč Loutkovému divadlu STAROST, Vápenice 3, Prostějov, IČ 479 22 168 (poř. číslo žádosti
11)
- na podporu činnosti (nájemné, energie, cestovné, materiál, kostýmy, tisk, aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

7. ve výši 5.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 295)
- na zhotovení výstavních autorských fotografií, pozvánek a plakátů pro výstavy v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

8. ve výši 8.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 296)
- na zhotovení výstavních autorských fotografií, pozvánek a plakátů pro výstavy v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

9. ve výši 15.000,-- Kč Divadlu Hanácké obce Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 479 20 858 (poř. číslo
žádosti 215)
- na podporu činnosti (výprava, jevištní dekorace, kostýmy, rekvizity, propagace, pronájem sálu a zkušebních prostor, technické zajištění inscenace a jednotlivých představení, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

10. ve výši 20.000,-- Kč Vlastimile Prostějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 202 (poř. číslo
žádosti 266)
- na podporu činnosti (cestovní náklady, účastnické poplatky na festivaly, hospodářské a organizační výdaje,
kopírování not, desky a složky na noty propagace koncertů, pozvánky, plakáty, doplnění ošacení, květiny,
oprava klavíru ve zkušebně)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013

11. ve výši 12.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 491 (poř.
číslo žádosti 270)
- na podporu činnosti (cestovné, doprava, korepetice, jubilea členů, služby, archív aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

12. ve výši 10.000,-- Kč Klubu přátel výtvarného umění Prostějov, Bezručova 254, Kostelec na Hané, IČ 686 88
229 (poř. číslo žádosti 300)
- na podporu klubové činnosti
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

13. ve výši 4.000,-- Kč Prostějovskému klubu pro amatérský film a video, Palackého tř. 14, Prostějov, IČ 628
58 998 (poř. číslo žádosti 213)
- na podporu činnosti (nájemné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

14. ve výši 7.000,-- Kč Esperanto klubo, Husovo nám. 91, Prostějov, IČ 657 63 092 (poř. číslo žádosti 175)
- na podporu činnosti (provoz klubovny, nájem, pojištění, cestovné, poplatky na akcích, předplatné časopisů,
poštovné, kancelářské potřeby)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

15. ve výši 13.000,-- Kč Divadelní společnosti Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 67 729 (poř.
číslo žádosti 278)
- na realizaci divadelního představení (výroba dekorace, kostýmy, výroba scénické hudby, rekvizity, tisk a
výroba plakátů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

16. ve výši 19.000,-- Kč Divadelnímu spolku Historia, nám. Spojenců 10, Prostějov, IČ 479 19 736 (poř. číslo
žádosti 276)
- na divadelní představení pro seniory, středoškolskou mládež (výroba kostýmů, doplňky, údržba a čištění
kostýmů, příprava obrazových podkladů, rekvizity, propagace, archivace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

17. ve výši 3.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 140)
- na Živý betlém (zapůjčení zvířat, doprava zvířat, ozvučení a osvětlení scény, sborový zpěv a hudba, pohoštění
účinkujících, aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2012

18. ve výši 10.000,-- Kč Fotoklubu Prostějov, Školní 24, IČ 229 05 634 (poř. číslo žádosti 156)
- na provoz a propagaci Galerie U Hanáka (propagační materiály, letáky, reklama, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

19. ve výši 20.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, Březinova 9, Prostějov, IČ 479 22 524 (poř. číslo žádosti
220)
- na podporu činnosti (nájem nebytových prostor pro nácvik souboru a pro uskladnění krojů, oprava krojů,
nákup a doplnění nových krojů, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

20. ve výši 8.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 205)
- na podporu činnosti hudební skupiny Zion Squad (nájemné zkušebny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

21. ve výši 18.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR o. s., Svatoplukova 15, Prostějov,
IČ 653 99 447 (poř. číslo žádosti 203)
- na zajištění kulturní akce „Dny umění nevidomých na Moravě“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

22. ve výši 5.000,-- Kč Muzejní vlastivědné společnosti v Brně, o. s., Solniční ul. 12, IČ 004 62 152 (poř. číslo
žádosti 13)
- na spoluúhradu tiskových nákladů, nákladů na přípravu rukopisu a vydání předmětného ročníku časopisu
„Vlastivědný věstník moravský“, vydání 64. ročníku
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

23. ve výši 5.000,-- Kč Člověku v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, Praha, IČ 257 55 277 (poř. číslo žádosti 3)
- na zajištění Mezinárodního festivalu dokumentárních snímků o lidských právech Jeden svět v Prostějově 2012
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2012

24. ve výši 8.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. číslo žádosti 14)
- na zhotovení mechanické opony v loutkovém divadle TJ Sokol I
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

25. ve výši 5.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 19)
- na fotografickou výstavu „Tváře krajiny světa“ (výroba a tisk fotografických zvětšenin)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

26. ve výši 10.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 41)
- na projekt „Noc kostelů v Prostějově 2012“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

   

204000

186 000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením)

 

20

3319

5493

   

204000

57 000

 

(zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

 

20

3319

5212

   

204000

37 000

 

(zvýšení položky 5212- výstavy v kavárně Galerie)

 

20

3319

5221

   

204000

5 000

 

(zvýšení položky 5339- Člověk v tísni o. p. s. – Jeden svět v Prostějově 2012)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

   

204000

285 000

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky kulturní komise)

8.10 Veřejná finanční podpora - publikace“Kostrové a žárové pohřebiště kultury s lineární keramikou v Kralicích na Hané“
Usnesení č. 2192:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 7 ve výši 35.000,-- Kč Ústavu archeologické památkové péče Brno, veřejná
výzkumná instituce, Kaloudova 30, 614 00 Brno, IČ 485 11 005, (poř. č. žádosti 47)
- na tisk publikace “Kostrové a žárové pohřebiště kultury s lineární keramikou v Kralicích na Hané“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5334

     

35 000

 

(zvýšení položky 5334 - Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce – publikace “Kostrové a žárové pohřebiště kultury s lineární keramikou v Kralicích na Hané“)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

35 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

9. Rozpočtová opatření:
9.1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 2193:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

 

8.800

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 823/9 v k.ú. Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

8.800

rezerva RMP

9.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (anglické dvorky MŠ Libušinka)
Usnesení č. 2194:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

   

600325

35 000

Zabezpečení anglických dvorků na budově MŠ Prostějov, ul. Libušinka 18

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

35 000

Škodní události

9.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Olomoucká – IV. etapa)
Usnesení č. 2195:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

172000000

50 000

CS Olomoucká – IV. etapa, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

50 000

Rezerva RMP

9.4 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 2196:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3412

6122

     

51.648

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení; pořízení čerpadla – fotbalové hřiště Olympijská ul. (náhrada za krádež)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

51.648

rezerva RMP

9.5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Projektová dokumentace obnovy hrobu J. Wolkera)
Usnesení č. 2197:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5166

     

15 000

Projektová dokumentace obnovy hrobu J. Wolkera

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

15 000

Rezerva RMP

9.6 ROZOP kapitoly 70 - finanční
Usnesení č. 2198:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5363

     

77.817,-

 

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – odvod peněžních prostředků

2. Snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

   

707100

77.817,-

 

Snížení rezervy pro rozpočtová opatření RMP

10. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
10.1 Schválení pronájmu bytové jednotky č. 5 v domě T. G. Masaryka 11/121 v Prostějově
Usnesení č. 2199:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem bytové jednotky č. 5, o velikosti 2+1, umístěné v 3. nadzemním podlaží objektu bytového domu T. G. Masaryka 11/121, o rozloze 72,26 m2, Mgr. Miroslavu Burgetovi, IČO: 66246237, za těchto podmínek:
- za účelem provozování kanceláře,
- za úhradu nájemného ve výši 11.441,- Kč/měsíc,
- nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
- veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
- nájemné za první tři měsíce bude 0,- Kč z důvodu provádění úprav a změny užívání,
- technické zhodnocení předmětného bytu bude bezúplatně převedeno na majitele.

10.2 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího stání v domě J.V. Myslbeka č. 4284/17, Prostějov
Usnesení č. 2200:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího stání č. 707 o celkové rozloze 7 m2 v domě J. V. Myslbeka 4284/17 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu J. V. Myslbeka v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 176/8 , Prostějov.

10.3 Výpověď nájemní smlouvy na NP č. 101 v domě Brněnská 4207/32 v Prostějově
Usnesení č. 2201:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 101 o celkové rozloze 48,9 m2 v domě Brněnská 4207/32 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

10.4 Výpověď nájemní smlouvy a vyhlášení záměru pronájmu NP č. 113 v domě Dolní 3660/6 v Prostějově
Usnesení č. 2202:
Rada města Prostějova
a) n e s c h v a l u j e
dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 9/2011 ze dne 29. 02. 2012 na pronájem NP č. 113 v domě Dolní 3660/6 v Prostějově
b) v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 113 o celkové rozloze 119,2 m2 v domě Dolní 3660/6 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

10.5 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 2203:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu obecních bytů na opravu vlastním nákladem nájemce, dle přiloženého seznamu za následujících podmínek:
- zájemce nabídne počet měsíců kompenzace, po které nebude hradit nájemné, maximálně však do výše uvedené v příloze
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po kterou nebude nájemník hradit nájemné, minimálně na 1 rok
- žadatel provede předepsané opravy a úpravy uvedené v příloze na vlastní náklady a po jejich dokončení převede bezúplatně technické zhodnocení na město Prostějov
- na provedení oprav má žadatel lhůtu 3 měsíce, po které nebude hradit nájemné a nebudou se mu odečítat od nabídnutého počtu měsíců kompenzace.

11. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

11.8 Změna Smlouvy o nájmu části pozemku č. 2006/16/293 ze dne 01.12.2006
Usnesení č. 2204:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
s účinností od 01.01.2012 změnu Smlouvy o nájmu části pozemku č. 2006/16/293 ze dne 01.12.2006 uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34, IČ: 000 07 064, jako pronajímatelem a městem Prostějovem jako nájemcem, a to v části týkající se výše nájemného, doby nájmu a možnosti jednostranného zvyšování nájemného ze strany pronajímatele, následovně:
a) doba nájmu se mění na dobu určitou 2 let, tj. do 31.12.2013, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 20 Kč/m2/rok, tj. celkem ve výši 4.400 Kč ročně,
c) pronajímatel bude s ohledem na možný pohyb cen a míru inflace oprávněn upravovat výši nájemného za pronajatou část pozemku, přičemž podkladem k těmto úpravám budou oficiální statistické údaje ČSÚ, s tím, že tato každoroční úprava výše nájemného bude vyplývat přímo ze smlouvy o nájmu části pozemku, bude písemně oznámena městu Prostějovu a nebude k ní zapotřebí uzavírat dodatek ke smlouvě (poprvé bude toto ustanovení použito v roce 2012).

11.9 Úprava smluvních vztahů a vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu na Husově nám. 91 v Prostějově
Usnesení č. 2205:
Rada města Prostějova
I) s c h v a l u j e
1) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2009/16/297 ze dne 11.09.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, PSČ: 760 01, IČ: 708 83 521, jako nájemcem v části týkající se pronájmu nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, a to prostor bufetu umístěných v 1. podzemním podlaží o výměře 52,50 m2, prostor umístěných v levém křídle 1. nadzemního podlaží včetně tělocvičny o celkové výměře 735,90 m2 vyznačených žlutě v přiloženém situačním plánku č. 1, prostor umístěných v levém křídle a střední části 2. nadzemního podlaží o celkové výměře 597,53 m2 vyznačených žlutě v přiloženém situačním plánku č. 2, prostor umístěných v levém křídle a střední části 3. nadzemního podlaží o celkové výměře 562,08 m2 vyznačených žlutě v přiloženém situačním plánku č. 3 a veškerých prostor umístěných ve 4. nadzemním podlaží o celkové výměře 115,37 m2, dohodou za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2009/16/297 ze dne 11.09.2009,
b) nájemné za užívání zbylé části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, tj. prostor umístěných v pravém křídle 1. nadzemního podlaží o celkové výměře 478,31 m2 vyznačených růžově v přiloženém situačním plánku č. 1, prostor umístěných v pravém křídle 2. nadzemního podlaží o celkové výměře 468,59 m2 vyznačených růžově v přiloženém situačním plánku č. 2 a prostor umístěných v pravém křídle 3. nadzemního podlaží o celkové výměře 516,73 m2 vyznačených růžově v přiloženém situačním plánku č. 3, bude sníženo o 210.608 Kč ročně včetně DPH a bude nově činit 149.392 Kč ročně včetně DPH,
c) s nájmem nebytových prostor bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov,
2) změnu Smlouvy o nájmu č. 2009/16/296 ze dne 11.09.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, PSČ: 760 01, IČ: 708 83 521, jako nájemcem na pronájem pozemku p.č. 7948/1 a části pozemku p.č. 8067 o výměře 35 m2, oba v k.ú. Prostějov, včetně sportovního hřiště umístěného na uvedených pozemcích, v části týkající se osoby nájemce následovně:
a) novým nájemce bude společnost ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, PSČ: 797 04, IČ: 255 00 783,
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2009/16/296 ze dne 11.09.2009 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2009/16/296 ze dne 11.09.2009,
II) v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, a to prostor bufetu umístěných v 1. podzemním podlaží o výměře 52,50 m2, prostor umístěných v levém křídle 1. nadzemního podlaží včetně tělocvičny o celkové výměře 735,90 m2 vyznačených žlutě v přiloženém situačním plánku č. 1, prostor umístěných v levém křídle a střední části 2. nadzemního podlaží o celkové výměře 597,53 m2 vyznačených žlutě v přiloženém situačním plánku č. 2, prostor umístěných v levém křídle a střední části 3. nadzemního podlaží o celkové výměře 562,08 m2 vyznačených žlutě v přiloženém situačním plánku č. 3 a veškerých prostor umístěných ve 4. nadzemním podlaží o celkové výměře 115,37 m2, společnosti ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, PSČ: 797 04, IČ: 255 00 783, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:
a) nájem bude sjednán v souladu s podmínkami Ministerstva financí ČR jako poskytovatele dotace na rekonstrukci stavby na Husově nám. 91 v Prostějově,
b) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
c) nájemné bude stanoveno ve výši 210.608 Kč ročně včetně DPH a bude placeno ročně předem,
d) nájemné bude pronajímatel formou reinvestice používat na opravy a údržbu stavby občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov,
e) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
f) nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace,
g) s nájmem bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov.

11.10 Prodej pozemků na ulici Kralická v Prostějově
Usnesení č. 2206:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemků p.č. 7423/1 – orná půda o výměře 4851 m2 a p.č. 7425 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, na ulici Kralická, společnosti ADD Investment s.r.o., se sídlem Nové Strašecí, Nádražní 1081, okres Rakovník, PSČ 271 01, IČ: 242 19 185, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupující; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání distribučního skladu na převáděných pozemcích,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu distribučního skladu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba distribučního skladu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

11.11 Informace o programu pro sledování spotřeby energií
Usnesení č. 2207:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
vypsat výběrové řízení na dodavatele SW pro sledování a vyhodnocování spotřeby energie a služeb energetického managementu.

11.12 Vyhlášení záměru pronájmu biokoridoru Hloučela
Usnesení č. 2208:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu biokoridoru Hlučela, tj. pozemků uvedených v příloze materiálu, společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 253 21 692, za účelem údržby a péče o pronajaté pozemky, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 1 Kč/m2/rok, tj. 238.457 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – půlročně pozadu,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

12. Návrh na uzavření nájemních smluv
Usnesení č. 2209:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

13.1 Informace ve věci umístění stavby pro reklamu „Reklamní panel – 9,68 x 3,68 m“ na pozemku
parc. č. 592/14 v katastrálním území Vranovice
Usnesení č. 2210:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci ve věci umístění stavby pro reklamu „Reklamní panel – 9,68 x 3,68 m“ na pozemku parc. č. 592/14 v katastrálním území Vranovice dle důvodové zprávy.

Miroslav P i š ť á k v. r.                                       Mgr. Jiří P o s p í š i l v. r.
primátor města Prostějova                                  1. náměstek primátora
města Prostějova

Prostějov 13. 3. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.3.2012 9:12:36 | přečteno 562x | Richard Sedlák
load