Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 39. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 39. schůze Rady města Prostějova

konané 27. 3. 2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2211:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 39. schůze, konané dne 27. 3. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r.o.
Usnesení č. 2212:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správy Prostějov, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,
s c h v a l u je
- výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2011,
- zprávu auditora,
- řádnou účetní závěrku,
- hospodářský výsledek společnosti za rok 2011,
- rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,
- zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a Obchodního zákoníku,
- mimořádnou odměnu Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. dle návrhu Dozorčí rady ze dne 20. 3. 2012.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 2213:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 17. 4. 2012.

4. Záležitosti komisí rady:
4.1 Doporučení Komise výstavby ze dne 21. 2. 2012
Usnesení č. 2214:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise výstavby ze dne 21. 2. 2012.

5. Návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2011
Usnesení č. 2215:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2011 dle důvodové zprávy.

6. Obecně závazná vyhláška o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji
Usnesení č. 2216:
1. Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji podle předloženého návrhu.

2. Primátor města Prostějova
n a v r h u j e
Zastupitelstvu města Prostějova svěřit řediteli Městské policie Prostějov plnění úkolů při řízení Městské policie Prostějov v tomto rozsahu:
ředitel organizuje, řídí a kontroluje činnost městské policie a za tuto činnost je odpovědný primátorovi, je nadřízený všech strážníků, čekatelů a zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městské policie Prostějov a vykonává další činnosti podle Organizačního řádu Městské policie Prostějov.

7. Čestná ocenění – zřízení
Usnesení č. 2217:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova zřídit Čestný odznak Městské policie Prostějov za zásluhy jako
- výraz ocenění za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku, nebo
- jako ocenění spolupráce s Městskou policií Prostějov, nebo
- jako ocenění za vynikající výsledky na úseku prevence kriminality.

8. Čestná ocenění – udělení
Usnesení č. 2218:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit
1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY
· str. Antonínu Říhovi, strážníku hlídkové služby Městské policie Prostějov
za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku
· str. Jiřímu Horáčkovi, veliteli 4. směny hlídkové služby Městské policie
Prostějov za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku
· PhDr. Liboru Šebestíkovi, zástupci ředitele Městské policie Prostějov
za vynikající výsledky na úseku prevence kriminality
· Plk. Mgr. Pavlu Novákovi, vedoucímu územního odboru Policie ČR Prostějov za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku a za spolupráci s Městskou policií Prostějov
· npor. Mgr. Jiřímu Grulichovi, vedoucímu obvodního oddělení Policie ČR Prostějov za spolupráci s Městskou policií Prostějov
· Mgr. Janu Nagymu, řediteli Městské policie Prostějov
za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku a vynikající výsledky na úseku prevence kriminality
· str. Janě Adámkové, vedoucí skupiny prevence Městské policie Prostějov
za velmi dobré výsledky na úseku prevence kriminality

2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně - za 20 let služby:
Jiřímu Horáčkovi, Břetislavu Hrdovi, Bc. Vítězslavu Marciánovi, Jaroslavu Maděrkovi, Jiřímu Novákovi, Bc. Petrovi Sekaninovi, Bc. Jiřímu Šťastníkovi, Martinu Zieglerovi

3. Čestnou plaketu Městské policie Prostějov
· Miroslavu Gomolovi – vedoucí přestupkového oddělení Městské policie Prostějov, za příkladný výkon služby v oblasti dokumentace přestupků a spisové služby.
· Miroslavu Herinkovi – strážníku okrskové služby, za příkladný výkon okrskové služby v okrsku č. 1
· Ing. Vincenci Jakubskému – za nadstandardní přístup při realizaci systému varování a vyrozumění obyvatelstva Prostějova.

9. Návrh organizační struktury a organizačního řádu Magistrátu města Prostějova k 1. 4. 2012
Usnesení č. 2219:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a 
pro rok 2012 potvrdit organizační strukturu, systemizaci pracovních míst a rozdělení pravomocí v Magistrátu města Prostějova podle dosavadní organizační struktury, systemizace pracovních míst a rozdělení pravomocí s následujícími změnami:

1. v Odboru kancelář primátora, Oddělení informační služby k 1. 4. 2012
- zřizuje 1 nové pracovní místo referent informační služby na dobu určitou do 31. 12. 2012,
vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru, a tím současně zvyšuje celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených v odboru na 16 (zvýšení o 1 zaměstnance)

2. ve Finančním odboru, Oddělení účetnictví k 1. 4. 2012
- zřizuje 1 nové pracovní místo účetní, který bude vykonávat zejména agendu DPH, daně z příjmu, výkaznictví města,
- ruší pracovní místo referent evidence majetku, rozpočtář,
- zřizuje pracovní místo referent fiskální politiky, rozpočtu a financování,
a tím současně zvyšuje celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených v odboru na 20 (zvýšení o 1 zaměstnance.

3. v Odboru občanských záležitostí, Přestupkovém oddělení k 1. 4. 2012 ruší 1 pracovní místo referent přestupků a tím současně snižuje celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených v odboru na 31 (snížení o jednoho zaměstnance).

Systemizace pracovních míst je specifikována v organizačních schématech dotčených odborů, která tvoří přílohu tohoto usnesení.

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených do Magistrátu města Prostějova, k 1.4.2012
na 261, tedy zvyšuje celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru o 1 zaměstnance,

III. s c h v a l u j e
Organizační řád Magistrátu města Prostějova na rok 2012 podle předloženého návrhu.

10. Změna vnitřní úpravy postupu při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem
Usnesení č. 2220:
Rada města Prostějova
m ě n í
Směrnici, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem s účinností
k 1. 4. 2012 takto:
1. zakázkou malého rozsahu na dodávky nebo služby se rozumí zakázka s předpokládanou hodnotou do 1.000.000 Kč bez DPH, 2. zakázkou malého rozsahu na stavební práce se rozumí zakázka s předpokládanou hodnotou do 3.000.000 Kč bez DPH, 3. pokud zadavatel obdrží ve lhůtě stanovené pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka s nabídkou se neotevírá a zadavatel zadávací řízení zruší. O této skutečnosti bezodkladně informuje uchazeče, který nabídku podal.

11. Záležitosti stacionárních radarů
Usnesení č. 2221:
Rada města Prostějova
p o v ě ř i l a 
Mgr. Pospíšila a RNDr. Raškovou jednáním s představiteli fy CZECH RADAR (rada připomíná, že město Prostějov vypovědělo smlouvu).

12. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2011
Usnesení č. 2222:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
1) zprávu o rozpočtovém hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2011,
2) závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova ke dni 31.12.2011,

doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) celoroční hospodaření roku 2011, a to bez výhrad s tím, že:
a. rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 21.420.738,51 Kč (upravený rozpočet k 31.12.2011 vykázal záporné saldo ve výši 106.608.315,22 Kč; zlepšený výsledek oproti upravenému rozpočtu je tedy plus 85.187.576,71 Kč; bližší rozbor viz strana 3 důvodové zprávy),
b. hospodaření města Prostějova v hlavní činnosti, na základě výsledku aktuálního principu zjištěného z výkazu zisku a ztráty ÚSC za období 12/2011, skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 206.977.945,70 Kč,
c. hospodaření města Prostějova v hospodářské činnosti v oblasti realizace digitálních map, na základě výsledku aktuálního principu zjištěného z výkazu zisku a ztráty ÚSC za období 12/2011, skončilo ztrátou ve výši 87.878,79 Kč. Ztrátu podnikatelské činnosti uhradit z nerozděleného zisku minulých let, který vykazuje částku plus 392.542,77 Kč,

2) převod zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2011 ve výši 75.520.581,25 Kč, zjištěný z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – Fondu rezerv a rozvoje (zůstatky jednotlivých účtů k 31.12.2011 jsou uvedeny na straně 11 důvodové zprávy),

3) převod finanční částky 1.598.700,50 Kč, zaúčtované dne 29.12.2011 jako zdroj Fondu zeleně dle statutu tohoto fondu (tvorba z příjmů rozpočtu města, dále z příjmů souvisejících se záborem veřejné zeleně, s náhradami za ekologickou újmu za zábor veřejné zeleně v majetku města, dále s náhradami za ekologickou újmu při kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města a finančními prostředky přijatými na účet města od třetích osob určených na rozvoj zeleně), do Fondu rezerv a rozvoje z důvodu vynulování určených trvalých peněžních fondů na základě usnesení ZMP č. 10235 ze dne 20.12.2011,

4) odvod finančních prostředků zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, představující celkovou sumu 1.293.630 Kč (viz strana 8, 15 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 – Školství, kultura a sport a 21 – Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši. Takto získané finanční zdroje převést v roce 2012 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města – trvalý peněžní fond města Prostějova - Fond rezerv a rozvoje,

5) rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2229

1

 

1.293.630

Odvod části ZVH příspěvkových organizací zřízených městem

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

1.293.630

Fond rezerv a rozvoje

6) finanční hospodaření – finanční vypořádání města Prostějova v roce 2011 tak, jak je uvedeno na straně 15 ve „Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2011 v Kč,

7) rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 1.371.533,96 Kč (viz strana 4 a 15 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2011 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2012") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2011, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2012, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

11

6171

5137

1

 

100.000

Pořízení mobiliáře na OD - stěhování odboru

11

6171

5171

1

 

271.933,96

Oprava podlah na OD - stěhování odboru

40

2333

5171

1

 

171.200

Odbahnění MN v části Kralický háj

40

3745

5169

1

 

300.000

Žešov – výsadba zeleně

50

6409

5169

1

 

40.000

Odměny spol. OMEGA za aukce pozemků u nové nemocnice

50

6409

6130

1

 

11.400

Výkup nemovitosti Demelova 6, Prostějov - dořešení problematiky

50

6409

6130

1

 

477.000

CS Žešov - výkup pozemků

             

Snižuje stav rezerv města - Fondu rezerv a rozvoje

   

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

70

 

8115

1

 

1.371.533,96

Požadavky kapitol 11, 40, 50

8) rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, Olomouckým krajem a SFŽP ČR, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

1

 

2.623.259,52

70

6402

5365

1

 

248.000

70

6402

5366

1

 

315.217,88

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minul. rozpočt. obldob. a výdaje fin. platby daní a poplatků krajům, obcím a SF, výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi – fin. vypořádání roku 2011

 

Snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

3.186.477,40

Fond rezerv a rozvoje

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2222

1

 

13.703

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2011 se SR ČR.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

13.703

Fond rezerv a rozvoje

9) rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2011 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 11273 ze dne 21.12.2010, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2011, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2011 o částku 73.803.434,35 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9 a 10,

10) upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2011 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2011, která jsou evidována na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova,

11) výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2011 město Prostějov tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2011 u kapitoly 20 – Školství, kultura a sport a 21 – Sociální věci,

12) příděl zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části, popř. zisku z doplňkové činnosti do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2011 u kapitoly 20 – Školství, kultura a sport a 21 – Sociální věci (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

vzít na vědomí

1) zprávu o ověření „Rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečného účtu města Prostějova za rok 2012“ vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M; Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Příloha účetní uzávěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru MěÚ Prostějov a jsou k nahlédnutí orgánům města). Poznámka: Po projednání dne 22.3.2012 bude zpráva přiložena pro jednání RMP dne 27.3.2012.

2) pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, Olomouckým krajem a SFŽP ČR v celkovém objemu 3.186.477,40 Kč (viz strana 4 a 15), které vzniklo nečerpáním nebo nedočerpáním transferů na CS Bří Čapků v PV s ÚZ 605 (70.420,01 Kč), bezpeč. doprav. opatř. na ul. Na Hrázi v PV; zvýšení bezb. dopr. na ul. Kostelecká v PV s ÚZ 608 (244.797,87 Kč, rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst Střední Moravy s ÚZ 13233 (358.736,52 Kč), transfery na příspěvek na péči s ÚZ 13235 (1.203.400 Kč), transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi s ÚZ 13306 (56.322 Kč), sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 s ÚZ 98005 (243.390 Kč), výkon agendy stát. správy v oblasti soc. služeb s ÚZ 98116 (761.411 Kč) a odvodu ekologického poplatku ve výši 248.000 Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje a účet SFŽP ČR z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje),

3) aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 13.703 Kč (viz strana 4 a 15) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby do zastupitelstev obcí s ÚZ 98074, které byly dotacemi vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí s tím, že prostředky budou po obdržení zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací bylo zasláno na Olomoucký kraj,

4) závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova ke dni 31.12.2011 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2011, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 35 v „Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Závěrečné inventarizační zprávě o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova ke dni 31.12.2011" ze dne 27.2.2012,

uložit

1) vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějova převést v roce 2012 zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2011 ve výši 75.520.581,25 Kč, zjištěný z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – Fondu rezerv a rozvoje,

2) vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov uhradit ztrátu z hospodářské činnosti města Prostějova v roce 2011 v oblasti realizace digitálních map ve výši 87.878,79 Kč v roce 2012 z nerozděleného zisku let minulých, který vykazuje k 31.12.2011 hodnotu 392.542,77 Kč,

3) vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějova realizovat v roce 2012 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 1.293.630 Kč (viz strana 8, 15 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 – Školství, kultura a sport a 21 – Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - fond rezerv a rozvoje,

4) vedoucím odborů Magistrátu města Prostějova - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2012, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2011 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2012,

5) vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějova, v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2012 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,

6) vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011, popř. zisku z doplňkové činnosti pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2012 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků zlepšeného výsledku hospodaření, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,

7) ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011, celého nebo jeho části, popř. zisku z doplňkové činnost ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

13. Vydání OZV o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti (v souvislosti se změnou na statutární město)
Usnesení č. 2223:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat novou OZV dle varianty A), tj. koeficient pro výpočet základní sazby daně z nemovitosti zůstane stejný – tzn. 3,5 (resp. 2,5 a 1,6).

14. Schválení přijetí investičního příspěvku, schválení spolufinancování města, schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
Usnesení č. 2224:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. přijetí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 60.000,- Kč pro JSDH města Prostějova,
II. spolufinancování statutárního města Prostějova minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje,
III. smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy a pověřit primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

15. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena ZM dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v souvislosti se změnou statutu města na statutární město
Usnesení č. 2225:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 375/2010 Sb., v souvislosti se změnou statutu na statutární město, v částkách odpovídajících výše citovanému nařízení vlády pro statutární město, ponížené o 30 %, tedy:

- člen rady - Kč 3.478,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady - Kč 2.614,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu - Kč 2.414,-
- člen zastupitelstva - Kč 1.184,-

Měsíční odměna ve výši podle tohoto rozhodnutí se členům zastupitelstva města poskytuje od 1. dubna 2012 v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.

15.1 Profil zadavatele – změna provozovatele
Usnesení č. 2226:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
změnu provozovatele „Profilu zadavatele“ ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon, ze společnosti RTS a.s. na společnost PPE.CZ spol. s r.o. se sídle Generála Sochora 1379/6, Ostrava 708 00, IĆ 258 63 568 a provozování Profilu zadavatele v prostředí elektronického nástroje ppe.System,
II. u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zajistit všechny potřebné kroky ke změně umístění Profilu zadavatele, zejména oznámení na centrální adrese uveřejňovacího subsystému informačního systému o veřejných zakázkách provozovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

16. Zadání veřejné zakázky Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy
Usnesení č. 2227:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
- I. zadání zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

- II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena včetně DPH - 90 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících - 10 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

- III. zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací ulic
K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C .Boudy v Prostějově“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

- IV. seznam zájemců, kteří budou v zadávacím řízení vyzváni k podání nabídek

· INSTA CZ, s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ 25374311
· Strabag, a.s., Na bělidle 198/21, Praha – 5, Smíchov, IČ 608 38 744
· Eurovia CS, a.s., Národní 138/10 Praha 1 – Nové město, IČ 45274924
· Skanska a.s., Líbalova 2348/1, Praha 11 – Chodov, IČ 26271303
· TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, Prostějov, IČ 25508571
· FIRESTA, Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno, IĆ 25317628

- V. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9 – Vysočany, IČ: 261 47 921, zapsané v OR vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 74479

- VI. v souladu s § 74 zákona a přihlédnutím k odborné způsobilosti komise jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek v počtu pěti členů a pěti náhradníků a jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ uvedený v zápise usnesení,

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti Gordion s.r.o. veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním pěti členů a pěti náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle schváleného návrhu, uvedeného v zápisu ze schůze rady.

17. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám na akci „Výměna oken – Finská 9“
Usnesení č. 2228:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z programu Zelená úsporám na akci „Výměna oken – Finská 9“ ve výši 2 886 255 Kč a schválit Smlouvu č. S-13551817 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám dle přiloženého návrhu.

18. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci jižní fasády zámku v Prostějově
Usnesení č. 2229:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí dotace od Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2012 na restaurování jižní fasády zámku ve výši 300 000,00 Kč,
2. schválit Smlouvu o poskytnutí dotace dle přiloženého návrhu,
3. pověřit Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Statutárním městem Prostějov.

19. Informace o podaných žádostech o dotace
Usnesení č. 2230:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o podaných žádostech o dotace.

20. Zadání podlimitní veřejné zakázky „Dodávka servisního úklidu v budovách Magistrátu města Prostějova“
Usnesení č. 2231:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e

1. zadání zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Dodávka servisního úklidu v budovách Magistrátu města Prostějova“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

2. výzvu k podání nabídek, zadávací a kvalifikační dokumentaci a obchodní podmínky veřejné zakázky „Dodávka servisního úklidu v budovách Magistrátu města Prostějova“, zpracovanou v souladu s ustanovením § 44 zákona, podle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu, s výběrem variant dle diskuze,

3. základní hodnotící kritérium - Ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
- 1. celková výše nabídkové ceny za úklid za 36 měsíců bez DPH - váha 80%
- 2. hodinová sazba za mimořádný úklid bez DPH - váha 20%

4. seznam zájemců, kteří budou v zadávacím řízení vyzváni k podání nabídek
· SaM-úklidové služby, s.r.o. , Dr. J.Uhra 1142/30, 796 01 Prostějov
· IF KINGS Security s.r.o., Palackého 8-10, 796 01 Prostějov
· Vamík, s.r.o. , Na hrázi 1018/4, 796 01 Prostějov
· Mechanika Prostějov 97, družstvo, Kralická 3743/5, 796 01 Prostějov
· ISS Facility Services, s.r.o., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč
· FAMEO, a.s. Praha 1, Revoluční 1/655, 110 00, Praha 1 – Staré město
· RPM Service CZ a.s., Moskevská 659/63, 101 00, Praha 10
· STAEG, spol. s.r.o., Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov – Předměstí
· FORCORP GROUP spol. s.r.o. Hamerská 812, 772 06 Olomouc - Holice

5. v souladu s § 71 zákona jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek veřejné zakázky „Dodávka servisního úklidu v budovách Magistrátu města Prostějova“ v počtu tří členů a tří náhradníků :

Členové (3) :
Rostislav Barták, vedoucí OHS Odboru správy a zabezpečení
JUDr. Olga Kapplová Ph.D, právnička Odboru kancelář tajemníka
Mgr. Marie Javůrková, vedoucí Odboru občanských záležitostí
Náhradníci (3) :
Michal Krejčí, referent Odboru správy a zabezpečení
Mgr. Renata Grulichová, vedoucí Odboru kancelář tajemníka
Alena Veverková, vedoucí ORO Odboru občanských záležitostí

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek obálek veřejné zakázky „Dodávka servisního úklidu v budovách Magistrátu města Prostějova“ v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků :

Členové (7) :
Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora
RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora
Ing. Aleš Matyášek, zastupitel
František Nevrtal, vedoucí Odboru správy a zabezpečení
JUDr. Květa Olašáková, právnička města
Ing. Lubomír Baláš, tajemník města
RNDr Bc. Roman Sedláček, vedoucí Oddělení veř. zakázek Odboru kancelář tajemníka
Náhradníci (7) :
Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Ivana Copková, zastupitelka
Rostislav Barták, vedoucí OHS Odboru správy a zabezpečení
JUDr. Olga Kapplová Ph.D, právnička Odboru kancelář tajemníka
Ing. Martina Cetkovská, vedoucí Odboru životního prostředí
Mgr. Renata Grulichová, vedoucí Odboru kancelář tajemníka

7. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9 – Vysočany, IČ : 261 47 921, zapsané v OR vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložka; prováděné na základě Rámcové mandátní smlouvy o poskytování služeb výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách, v platném znění, ze dne 10.1.2012.

II. u k l á d á
Františku Nevrtalovi, vedoucímu Odboru správy a zabezpečení ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti Gordion s.r.o. veřejnou zakázku „Dodávka servisního úklidu v budovách Magistrátu města Prostějova“ s použitím uvedených hodnotících kritérií nejpozději do 30.3. 2012.

III. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu s usnesením Rady města Prostějova.

21. Pojmenování nových ulic
Usnesení č. 2232:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit názvy ulic pro stávající a nově vznikající komunikace takto:
1. Kravákova – (kód UVP 477) pro ulici v k.ú. Krasice,
2. Kelčická – (kód UVP 478) pro ulici v k.ú. Krasice
3. Brodecká – (kód UVP 479) pro ulici v k.ú. Krasice,
4. Trnková – (kód UVP 480) pro ulici v k.ú. Krasice a Čechovice.

22. Žádosti o užití znaku města
Usnesení č. 2233:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1. s užitím znaku města Prostějova na nástěnné mapě města Prostějova a okolí. Souhlas se uděluje společnosti P. F. art, spol. s r.o., Gromešova 769/4, 621 00 Brno v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně,
2. s užitím znaku města Prostějova na sportovních kompletech mládežnických mužstev. Souhlas se uděluje TJ Haná Prostějov, oddíl kopané, Brněnská 1385/10, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.
3. s užitím znaku města Prostějova na plakátech akce „Doteky módy“. Souhlas se uděluje Střední škole designu a módy, Vápenice 2986/1, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně,
4. s užitím znaku města Prostějova v oficiálním znaku čtvrtého ročníku mezinárodního hokejového turnaje mládeže s názvem SIDA CUP. Souhlas se uděluje SIDA, s. r. o., Krapkova 28, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

23. Dodatek č. 1 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi dopravci
Usnesení č. 2234:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 41 Prostějov Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje uzavřené mezi městem Prostějov, Olomouckým krajem a dopravci veřejné linkové dopravy, uvedenými v dohodě.

24. Přechod pro chodce v ul. Trávnická
Usnesení č. 2235:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci odboru dopravy týkající se přechodu pro chodce v ul. Trávnická.

25. Upozornění na stav hřiště Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 2236:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu statutární zástupkyně ředitele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 o stavu
školního hřiště na pracovišti Palackého tř. 14,
p o v ě ř u j e
Ing. Zdeňka Fišera, náměstka primátora, přípravou návrhu řešení.

26. Udělení výjimek z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (WP,
Prostějovské léto 9+1)
Usnesení č. 2237:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb:
1. při pořádání akce Prostějovské léto 9+1 ve Smetanových sadech, a to ve dnech: 5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16.8., 23. 8. a 30. 8. 2012 od 22.00 do 24.00 hod.,
2. při pořádání neformální části festivalu Wolkrův Prostějov na zahrádce Národního domu, a to ve dnech 12. 6. – 16. 6. 2012 od 22.00 do 24.00 hod.

27. Žádost Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím věcných darů
Usnesení č. 2238:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů:
- počítačový set BLUE LINE v ceně Kč 5 990,--
- interaktivní učebnice Já a můj svět v ceně Kč 5 490,--
- interaktivní tabule PROMETHEAN ACTIV BOARD v ceně Kč 35 000,--
Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

28. Čerpání RF Sportcentra – DDM Prostějov na pořízení kopírky, přívěsného vozíku a svářečky kovů
Usnesení č. 2239:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Sportcentra – DDM Prostějov, příspěvková organizace ve výši Kč 35 000,-- na pořízení kopírky, Kč 32 000,-- na přívěsný vozík za automobil a Kč 8 000,-- na svářečku kovů.

29.1 Prominutí odvodu finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně – J. Bálešová (platební výměr 1/2012)
Usnesení č. 2240:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí odvodu finančních prostředků Janě Bálešové, Taneční studio FREE DANCE, Vrahovická 83, 798 11 Prostějov, IČ: 657 68 850 ve výši 19 694 Kč (tj. 80% z původní částky 24 618 Kč) z důvodu porušení rozpočtové kázně, včetně dopočtu penále.

29.2 Prominutí odvodu finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně – J. Bálešová (platební výměr 2/2012)
Usnesení č. 2241:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí odvodu finančních prostředků Janě Bálešové, Taneční studio FREE DANCE, Vrahovická 83, 798 11 Prostějov, IČ: 657 68 850 ve výši 7 782 Kč (tj. 80% z původní částky 9 728 Kč) z důvodu porušení rozpočtové kázně, včetně dopočtu penále.

29.3 Prominutí odvodu finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně – „EDEN OF LIVE“ (platební výměr 3/2012)
Usnesení č. 2242:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
neprominutí odvodu finančních prostředků občanskému sdružení „EDEN OF LIVE“ se sídlem Vrahovická 329/83, 798 11 Prostějov, IČ: 228 51 470 ve výši 20 893 Kč z důvodu hrubého porušení rozpočtové kázně.

31. Rozpočtová opatření:
31.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek – fasáda severního křídla)
Usnesení č. 2243:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

     

1 950 000

Obnova fasády severního křídla zámku v Prostějově (regenerace MPZ)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

1 950 000

Rezerva RMP

31.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek – fasáda jih)
Usnesení č. 2244:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

     

4 050 000

Zámek – jižní fasáda

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

   

372000000

4 050 000

Zámek – fasády

31.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek – renesanční malby)
Usnesení č. 2245:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

     

410 000

Restaurování renesančních maleb ve 2. NP západního křídla zámku v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

410 000

Rezerva RMP

31.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek – bezbariérový přístup do DSP)
Usnesení č. 2246:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

   

384000000

1 150 000

Zámek – Domovní správa – bezbariérový přístup

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

707100

1 150 000

Rezerva RMP

31.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek – pavlačová stěna)
Usnesení č. 2247:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

     

450 000

Oprava pavlačové stěny zámek Prostějov (regenerace MPZ)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

450 000

Rezerva RMP

31.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (užití FRN)
Usnesení č. 2248:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

 

5

607030

500 000

SPŠ a SOU Lidická - výměna oken východní strana

60

3122

6121

 

5

607008

200 000

Střední škola designu a módy – rekonstrukce odborné učebny

60

3122

6121

 

5

607027

200 000

Střední zdravotnická škola – rekonstrukce podlah v učebnách

60

3123

6121

 

5

607032

275 000

Střední odborné učiliště stavební - výměna oken jižní strana

60

3123

6121

 

5

355000000

275 000

Střední škola automobilní Prostějov s.r.o. – výměna oken jižní strana

60

3123

5171

 

5

 

50 000

Oprava venkovních omítek Lidická 4 a opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

 

1 500 000

Fond reinvestic nájemného

31.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (smuteční obřadní síň)
Usnesení č. 2249:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

   

44000000

2 500 000

Městský hřbitov v Prostějově – stavební úpravy smuteční obřadní síně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707600

1 000 000

Rezerva na havarijní situace

70

6409

5901

   

707100

1 500 000

Rezerva RMP

31.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (středisko mládeže – tribuna)
Usnesení č. 2250:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

   

119000000

620 000

Středisko mládeže kopané – tribuna, PD parkovišť

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

620 000

Rezerva RMP

31.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (mlýnský náhon v průmyslové zóně)
Usnesení č. 2251:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2333

6121

   

353000000

100 000

Rekonstrukce mlýnského náhonu v průmyslové zóně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

100 000

Rezerva RMP

31.15 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 2252:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

   

394000000

587 880

Nákup diskového pole dle rozhodnutí na 12. poradě vedení MMPv na základě zadávacího řízení ”Rozšíření diskové kapacity“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

     

587 880

Pol. 6909 – Limit ostatních investic celkem

32. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
32.1 Schválení pronájmu garážového stání č. 736, na ul. Hacarova č. 2/4343 v Prostějově
Usnesení č. 2253:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
pronájem garážového stání č. 736 o celkové rozloze 25,66 m2 na ul. Hacarova č. 2/4343 v Prostějově 
- za nabídnuté nájemné ve výši 600,-Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou.

32.2 Výpověď nájemní smlouvy – NP č. 161 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 7/112 v Prostějově
Usnesení č. 2254:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 533 ze dne 19.05.2004 na pronájem NP č. 161 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 7/112 v Prostějově ke dni 30.04.2012,
b) v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 161 o celkové rozloze 59,8 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 7/112 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

32.3 Výpověď nájemní smlouvy - NP č. 113 v domě Dolní 3660/6 v Prostějově
Usnesení č. 2255:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 9/2011 na pronájem NP č. 113 v domě Dolní 3660/6 v Prostějově k 31.3.2012.

33. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
33.2 Revokace usnesení ZMP č. 10091 ze dne 26.04.2011 a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7817/2,
p.č. 7817/3 a p.č. 7817/4, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2256:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. r e v o k o v a t
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10091 ze dne 26.04.2011 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 7817/2, p.č. 7817/3 a p.č. 7817/4, vše v k.ú. Prostějov,
2) s c h v á l i t
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7817/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2, p.č. 7817/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 26 m2 a p.č. 7817/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 25 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BPV/2756/2011-BPVM.

33.3 Revokace usnesení ZMP č. 10092 ze dne 26.04.2011 a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6752/6
a p.č. 6752/7, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2257:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. r e v o k o v a t
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10092 ze dne 26.04.2011 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6752/6 a p.č. 6752/7, oba v k.ú. Prostějov,
2) s c h v á l i t
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6752/6 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 92 m2 a p.č. 6752/7 – ostatní plocha, zeleň o výměře 100 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j.: UZSVM/BPV/3213/2011-BPVM.

33.4 Revokace usnesení ZMP č. 10249 ze dne 20.12.2011 a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3222/2
v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2258:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. r e v o k o v a t
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10249 ze dne 20.12.2011 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 3222/2 v k.ú. Prostějov,
2) s c h v á l i t
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3222/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 931 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BPV/4052/2011-BPVM.

33.5 Schválení pronájmu nebytových prostor v budově na pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2259:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v budově bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov o výměře 153 m2 Jiřině Grulichové, místo podnikání Krasická 1115/19, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 764 81 875 (fyzická osoba podnikající), za účelem provozování sběrny papíru a barevných kovů, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 100 Kč/m2 ročně bez DPH, tj. 15.300 Kč/rok bez DPH, a bude placeno čtvrtletně
předem,
c) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

33.6 Schválení pronájmu nemovitostí v areálu zahradnictví na ul. Brněnská
Usnesení č. 2260:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nemovitostí v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, a to objektu k bydlení č.p. 3198 umístěného na pozemku p.č. 6675/2, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. (provozní budova č. 1) umístěné na pozemku p.č. 6674/2, pozemku p.č. 6675/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.070 m2, pozemku p.č. 6674/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 217 m2, pozemku p.č. 6675/4 – zahrada o výměře 1.158 m2, pozemku p.č. 6675/5 – zahrada o výměře 491 m2, pozemku p.č. 6675/6 – zahrada o výměře 485 m2, části pozemku p.č. 6675/1 – zahrada o výměře 5.300 m2 a části pozemku p.č. 6675/7 – ostatní plocha o výměře 3.000 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti P.S. AGRO-METAL, s.r.o., se sídlem Kralice nad Oslavou, Horní Lhotice 41, PSČ: 675 73, IČ: 634 91 184, za účelem provozování pěstitelské činnosti za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 12.088 Kč ročně s tím, že do 31.12.2017 bude nájemné stanoveno v symbolické výši 1 Kč ročně s ohledem na vykácení náletových dřevin a keřových porostů, provedení náhradní výsadby a nákladnou úpravu pozemků pro potřeby zemědělské činnosti,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) nájemce se zaváže provést vykácení náletových dřevin a keřových porostů z pozemků a náhradní výsadbu 34 ks listnatých stromů s obvodem kmene 16-18 cm na pozemku p.č. 6675/7 v k.ú. Prostějov v termínu do 31.10.2012, včetně následné péče o dřeviny na dobu 5 let od provedení výsadby, dle Rozhodnutí o povolení kácení dřevin čj. PVMU 8498/2012 40 ze dne 23.01.2012,
e) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

33.8 Vyhlášení záměru prodeje objektu na ul. Plumlovská 83 v Prostějově
Usnesení č. 2261:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje rodinného domu č.p. 698 (Plumlovská 83 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1150 a pozemku p.č. 1150 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu minimálně ve výši 1.510.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

33.9 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 8086/5 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2262:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 8086/5 – ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Prostějov, společnosti Tenis klub Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Za velodromem 49a, IČ: 253 31 108, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

33.12 Vyhlášení záměru prodeje, příp. směny, části pozemku p.č. 7394/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2263:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr směny části pozemku p.č. 7390/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 200 m2 (přesná
výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) za část pozemku p.č. 7394/1 – ostatní plocha v k.ú.
Prostějov o výměře cca 200 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) ve
vlastnictví statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání s tím, že směňované pozemky budou mít shodnou výměru,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov a .... rovným dílem.

33.16 Informace – žádost loutkového divadla STAROST, občanského sdružení
Usnesení č. 2264:
Rada města Prostějova
v z a l a n a v ě d o m í
informaci o žádosti loutkového divadla STAROST, občanského sdružení a rozhodla ponechat nájemné v dosavadně stanovené výši.

33.17 Informace – nabídka odprodeje objektu na ul. Plumlovská 14 v Prostějově
Usnesení č. 2265:
Rada města Prostějova
v z a l a n a v ě d o m í
informaci o nabídce odprodeje objektu na ul. Plumlovská 14 v Prostějově.

33.18 Revokace usnesení ZMP č. 10133 ze dne 14. 6. 23011 a odstoupení od kupních smluv
Usnesení č. 2266:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10133 ze dne 14.06.2011 týkající se schválení změn podmínek prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na pět let ode dne uzavření předmětné smlouvy,
2) s c h v á l i t
odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech.

34. Bytové záležitosti:
34.1 Změna Pravidel pro přidělování městských bytů v DPS
Usnesení č. 2267:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Pravidel pro přidělování městských bytů v domech s pečovatelskou službou, a to v bodě 4. Přílohy 1. - Bodové hodnocení žádostí takto:
4. Stanovisko komise pro přidělování bytů v DPS…….………..-10 až 20 bodů.

34.2 Návrh na uzavření nájemních smluv
Usnesení č. 2268:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

34.3 Návrh na uzavření nájemních smluv v DPS
Usnesení č. 2269:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou Kostelecká č. 17/4165, Prostějov se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                     Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                               1. náměstek primátora
města Prostějova

Prostějov 27. 3. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 3.4.2012 8:49:06 | přečteno 502x | Věra Krejčí
load