Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 50. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 50. schůze Rady města Prostějova

konané 26.6.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2483:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 50. schůze, konané dne 26.6.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2.Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 2484:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
1. s c h v a l u j e
a) Zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. za období 1.1.2011 do 31.12.2011 – řádnou účetní závěrku s tím, že HV za uvedené období bude zahrnut do neuhrazené ztráty z min. let,
b) odměnu Ing. Romanu Vejmolovi, jednateli obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. ve výši dvou měsíčních platů jednatele za rok 2011,
c) postupy navržené v písemném materiálu ve věci cen za pronájmy v objektu obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.,
2. r o z h o d l a ,
že společnost bude vyvíjet svou činnost v objektu KaSC do dubna 2014
3. b e r e n a v ě d o m í
informace o realizaci opatření k odstranění nedostatků v provozování centrální šatny (uloženo dne 5.4.2011 jednateli společnosti),
4. u k l á d á
Ing. Romanu Vejmolovi, jednateli společnosti,
zabezpečit při minimálních nákladech provoz společenského domu v souladu se všemi bezpečnostními normami a zákonnými předpisy.

2.1 Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 2485:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové sportovní hale - zimním stadionu v Prostějově dle přiložených návrhů smluv s LHK Jestřábi Prostějov o.s., Ke stadionu 1, Prostějov, IČ 22866388 a LHK Jestřábi s.r.o., Ječná 1, Praha 2, IČ 28931181 v souladu s přiloženým písemným materiálem.

2.2 Revokace části usnesení RMP č. 2205 ze dne 13.3.2012 a schválení změn Smlouvy o nájmu č. 2009/16/297 ze dne 11.9.2009
Usnesení č. 2486:
Rada města Prostějova
I) r e v o k u j e
bod I) odst. 1) usnesení Rady města Prostějova č. 2205 ze dne 13.03.2012 týkající se schválení částečného ukončení Smlouvy o nájmu č. 2009/16/297 ze dne 11.09.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně jako nájemcem a
II) s c h v a l u j e
změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/297 ze dne 11.09.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, PSČ: 760 01, IČ: 708 83 521, jako nájemcem v části týkající se rozsahu předmětu nájmu a doby nájmu následovně:
a) pronájem nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, a to prostor bufetu umístěných v 1. podzemním podlaží o výměře 52,50 m2, prostor umístěných v levém křídle 1. nadzemního podlaží včetně tělocvičny o celkové výměře 735,90 m2, prostor umístěných v levém křídle a střední části 2. nadzemního podlaží o celkové výměře 597,53 m2, prostor umístěných v levém křídle a střední části 3. nadzemního podlaží o celkové výměře 562,08 m2 a veškerých prostor umístěných ve 4. nadzemním podlaží o celkové výměře 115,37 m2, bude ukončen dohodou ke dni 30.06.2012,
b) nájemné za užívání zbylé části stavby občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, tj. prostor umístěných v pravém křídle 1. nadzemního podlaží o celkové výměře 478,31 m2, prostor umístěných v pravém křídle 2. nadzemního podlaží o celkové výměře 468,59 m2 a prostor umístěných v pravém křídle 3. nadzemního podlaží o celkové výměře 516,73 m2, a za užívání pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov bude sníženo o 210.608 Kč a bude nově činit 149.392 Kč ročně včetně DPH,
c) nájem bude nově sjednán na dobu určitou do 30.06.2013,
d) s nájmem nebytových prostor bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov,
e) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2009/16/297 ze dne 11.09.2009.

3. Záležitosti komisí rady:
3.1 Doporučení Komise koncepce a rozvoje města z 18.6.2012
Usnesení č. 2487:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 18.6.2012.

4. Žádosti o užití znaku města
Usnesení č. 2488:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1. s užitím znaku města Prostějova na kanalizačních poklopech společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 49451723, sídlem Krapkova 1635/26, Prostějov v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to bezúplatně.

2. s užitím znaku města Prostějova na zábavné karetní hře pro děti i dospělé s názvem „Kvarteta Olomouckého kraje.“ Souhlas se uděluje společnosti Tiskárna SPRINT, U Panelárny 6b, 772 00 Olomouc v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

3. s užitím znaku města Prostějova při příležitosti výstavy Klubu ruských a asijských ovčáckých psů. Souhlas se uděluje Klubu ruských a asijských ovčáckých psů, Čechovická 57/108, 798 01 Prostějov, IČ: 70540292, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a to bezúplatně.

4. s užitím znaku města Prostějova na tabuli u vstupu do areálu HZS Olomouckého kraje v Prostějově na ul. Wolkerova 6. Souhlas se uděluje HZS Olomouckého kraje, územnímu odboru Prostějov, Wolkerova 6 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to bezúplatně.

5. s užitím znaku města Prostějova na logu při příležitosti oslav 100. let prostějovského hokeje. Souhlas se uděluje Tomáši Vincencovi v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to bezúplatně.

5. Návrh změn Organizačního řádu MMPv na rok 2012 k 1.7.2012
Usnesení č. 2489:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova na rok 2012 s účinností od 1. 7. 2012 podle návrhu předloženého v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.
u k l á d á
členům vedení,
předložit na schůzi rady dne 28.8.2012 vyhodnocení organizační struktury MMPv.

6. Projektový námět Zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy a služeb MMPv – II. etapa
Usnesení č. 2490:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět Zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy a služeb Magistrátu města Prostějova – II. etapa a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

7. Měření rychlosti vozidel
Usnesení č. 2491:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Mgr. Janu Nagyovi, řediteli Městské policie Prostějov,
předložit na příští schůzi rady materiál ve věci zadání veřejné zakázky na měření rychlosti ve variantách (pronájem nebo nákup zařízení).

8. Odtahová služba
Usnesení č. 2492:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zadání zakázky malého rozsahu na poskytování odtahové služby dle předloženého návrhu.

9. Projektový námět Zvýšení efektivnosti finančního řízení s návazností na zkvalitnění služeb občanům
Usnesení č. 2493:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět a zpracování projektu Zvýšení efektivnosti finančního řízení s návazností na zkvalitnění služeb občanům a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

10. Novelizace směrnic pro oblast účetnictví a rozpočtu
Usnesení č. 2494:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
tyto účetní směrnice:
Směrnice E 1 – Systém zpracování účetnictví a rozpočtu, úschova účetních písemností
Směrnice E 2 – Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán
Směrnice E 3 – Zásoby a jejich evidence, oceňování zásob
Směrnice E 4 – Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování, dohadné položky, zásady pro tvorbu a používání opravných položek
Směrnice E 5 – Oceňování majetku a závazků
Směrnice E 8 – Harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky za kalendářní rok.

11. Zrušení směrnice pro oblast účetnictví E 6 – Vnitroorganizační účetnictví
Usnesení č. 2495:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zrušení směrnice pro oblast účetnictví E 6 – Vnitroorganizační účetnictví.

12. Zadání veřejné zakázky 60 – Odbor rozvoje a investic Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově
Usnesení č. 2496:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání otevřeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt.O.Jaroše a C.Boudy v Prostějově“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena včetně DPH 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt.O.Jaroše a C.Boudy v Prostějově“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

IV. seznam zájemců, kteří budou v zadávacím řízení vyzváni k podání nabídek:
Jedná o zakázku nad 10 mil. Kč, bude zadáno otevřenou formou podlimitního řízení, kde se neobesílají firmy, ale je zakázka vyvěšena a zpřístupněna na profilu zadavatele.

V. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9 – Vysočany, IČ: 261 47 921, zapsané v OR vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 74479

VI. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek v počtu pěti členů a pěti náhradníků a jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt.O.Jaroše a C.Boudy v Prostějově“ uvedený v zápise ze schůze rady,

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti GORDION s.r.o. veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt.O.Jaroše a C.Boudy v Prostějově“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním pěti členů a pěti náhradníků komise pro otevírání obálek
a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze
Rady města Prostějova.

13. Zadání veřejné zakázky 60 – Odbor rozvoje a investic CS Dolní - Kralická, Prostějov
Usnesení č. 2497:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce CS Dolní - Kralická, Prostějov v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena včetně DPH 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „CS Dolní - Kralická, Prostějov dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

IV. seznam zájemců, kteří budou v zadávacím řízení vyzváni k podání nabídek

· INSTA CZ, s.r.o. , Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ 25374311
· Strabag, a.s. , Na bělidle 198/21, Praha – 5, Smíchov, IČ 608 38 744
· Eurovia CS, a.s. , Národní 138/10 Praha 1 – Nové město, IČ 45274924
· Skanska a.s. , Líbalova 2348/1, Praha 11 – Chodov, IČ 26271303
· FIRESTA, Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno, IĆ 25317628
· SWIETELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČ48035599

V. zastupování Statutárního města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností RPA – regionální poradenská agentura s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 BRNO, IČ: 262 98 163, zapsané v OR vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 74479

VI. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek v počtu pěti členů a pěti náhradníků a jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „CS Dolní – Kralická, Prostějov“ uvedený v zápise ze schůze rady,

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti RPA s.r.o. veřejnou zakázku „CS Dolní - Kralická, Prostějov “ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním pěti členů a pěti náhradníků komise pro otevírání obálek
a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze
Rady města Prostějova.

14. Informační materiál - Vyjádření k návrhu komise pro IT k provozním výdajům
Usnesení č. 2498:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informační materiál s tím, že bude dopracován dle diskuse.

15. Zadávací řízení veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova-Dykova
Usnesení č. 2499:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova-Dykova v Prostějově“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala jako nejvhodnější nabídku nabídku společnosti EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Morava, Vídeňská 104, 619 00 BRNO, IČ 452 74 924, jejíž nabídka vyhověla všem kritériím zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
2. zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova-Dykova v Prostějově“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci stavby zakázky se společností EUROVIA CS, a.s., IČ 452 74 924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 dle důvodové zprávy.

16. Dodávka servisního úklidu v budovách MMPv od 1.7.2012 do 31.8.2012
Usnesení č. 2500:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na provádění servisního úklidu mezi statutárním městem Prostějovem a společností Vamík, s.r.o., Na Hrázi 1018/4, Prostějov, a to od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012 za cenu 144.364,- Kč/měsíc včetně DPH, s možností ukončit smlouvu dohodou mezi stranami v dřívějším termínu, mimo postup stanovený Směrnicí č. 2/2012, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem.

17. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a ZŠ
Usnesení č. 2501:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol a výjimku z počtu žáků ve třídách základních škol v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 pro
- Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, po 26 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Moravská ul. 30 a po 28 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Raisova ul. 6
- Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, po 26 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Rumunská ul. 23 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Mozartova ul. 43
- Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, po 25 dětech v jedné třídě a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Šárka 4a; po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Dvořákova ul. 5; po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. Libušinka 18; po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Žešov 81
- Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 34, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště
Partyzánská ul. 34; po 25 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Květná ul. 4; po 25 dětech ve dvou
třídách MŠ, pracoviště ul. A. Krále 16; po 25 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Hanačka 3
- Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Smetanova ul. 24
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60, po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Fanderlíkova ul. 69 a po 34 žácích ve dvou třídách 4. ročníku ZŠ
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4, po 28 dětech ve dvou třídách MŠ,
pracoviště Husovo nám. 94 a po 31 žácích v jedné třídě 2. ročníku ZŠ
- Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, po 28 dětech ve
dvou třídách a po 25 dětech ve čtyřech třídách MŠ
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ,
pracoviště Mánesova ul. 15 a po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. 5. května 7
- Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, po 32 žácích v jedné třídě 2. ročníku ZŠ
- Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52, po 31 žácích ve dvou třídách 6. ročníku ZŠ
- Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, po 34 žácích ve dvou třídách 6. ročníku ZŠ
- Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská ul. 2, po 32 žácích ve dvou třídách 1. ročníku ZŠ

18. Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov o souhlas s čerpáním investičního fondu a s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně
Usnesení č. 2502:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s čerpáním investičního fondu na nákup investic do školních jídelen v celkové hodnotě Kč 555 000,--
- plynová pánev Kč 155 000,--
- el. krouhač na zeleninu s příslušenstvím Kč 220 000,--
- plynový kotel s nerezovými hořáky a kulatou vložkou o objemu 150 l Kč 180 000,--

b) s nabytím movitého majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně do vlastnictví Základní školy
a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 – investice do školních jídelen
v celkové hodnotě Kč 555 000,--.

19. Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o souhlas s čerpáním RF a IF a s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně
Usnesení č. 2503:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s čerpáním rezervního fondu na nákup nových židliček do počítačové učebny a obnovu výpočetní
techniky ve výši Kč 220 000,--

b) s čerpáním investičního fondu na nákup plynového varného kotle 250 l vč. příslušenství a montáže
do školní jídelny v celkové hodnotě Kč 333 264,--

c) s nabytím movitého majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně do vlastnictví Základní školy
Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 v celkové výši Kč 803 264,--
- židličky do PC učebny a obnova výpočetní techniky ve výši Kč 220 000,--
- plynový varný kotel v celkové hodnotě Kč 333 264,--
- čerpání finančních prostředků z programu Peníze do škol Kč 250 000,--.

20. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na úhradu nákladů spojených s plaváním
Usnesení č. 2504:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši
Kč 57 200,-- na úhradu nákladů spojených s plaváním na 2. pololetí školního roku 2011/2012.

21. Veřejná finanční podpora – Sdružení Podané ruce, o. s.
Usnesení č. 2505:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 z prostředků
nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská
36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 60)
- na materiální náklady (zdravotnický materiál) a mzdové náklady Kontaktního centra Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4376

5222

 

 

 

50. 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Podané ruce)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

50.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora


22. Rozpočtová opatření:
22.1 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální
Usnesení č. 2506:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

 

 

 

518.000,-

 

(prostředky na platy zaměstnanců)

 

14

6171

5031

 

 

 

128.000,-

 

(odvody sociálního pojištění)

 

14

6171

5032

 

 

 

47.000,-

 

(odvody zdravotního pojištění)

 

14

6171

5038

 

 

 

1.000,-

 

(ostatní povinné pojištění)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6112

5023

 

 

 

578.000,-

 

(odměny členů zastupitelstva obcí a krajů)

 

14

6112

5031

 

 

 

62.000,-

 

(odvody sociálního pojištění)

 

14

6112

5032

 

 

 

53.000,-

 

(odvody zdravotního pojištění)

 

14

6112

5038

 

 

 

1.000,-

 

(ostatní povinné pojištění)


22.2 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci
Usnesení č. 2507:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5021

 

 

2102

4.000,-Kč

zvýšení pol. 5021 ostatní osobní výdaje – tábory sociální prevence- OSV /úhrada odměn pro oddíl. vedoucí/

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5169

 

 

2102

4.000,-Kč

snížení pol. 5169-nákup ostatních služeb - tábory sociální prevence-OSV


22.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (Sportcentrum DDM)
Usnesení č. 2508:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s pořízením herní sestavy „dětské lanové centrum“ na dětském dopravním centru v Prostějově.


22.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (ZUŠ)
Usnesení č. 2509:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s navýšením neinvestičního příspěvku Základní umělecké škole Vl. Ambrose Prostějov ve výši 50.000,- Kč
na pokrytí nákladů spojených s účastí dechového orchestru ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov na mezinárodním festivalu dechových orchestrů v Malgrat de Mar ve Španělsku
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3231

5331

 

 

20400

50.000,-

 

(zvýšení položky 5331- neinvestiční příspěvek Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov-pokrytí nákladů spojených s účastí dechového orchestru Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov na mezinárodním festivalu dechových orchestrů ve Španělsku)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

50.000,-

 

(snížení položky 5901-rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


22.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ na ul. Dr. Horáka)
Usnesení č. 2510:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s navýšením neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 1.000.000,- Kč
v kapitole 60 - rozvoj a investice na stavební úpravu venkovního hřiště školy
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

5331

 

 

600341

1.000.000,-

 

zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na stavební úpravu venkovního hřiště školy

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

6121

 

 

378000000

1.000.000,-

 

rekonstrukce povrchu hřiště-ZŠ Pv, ul. Dr. Horáka 24


22.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (VO v ul. Knihařská)
Usnesení č. 2511:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

405000000

350 000

Veřejné osvětlení v ulici Knihařská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

350 000

Rezerva RMP


22.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD chodníky)
Usnesení č. 2512:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

404000000

150 000

PD chodníky v lokalitě Čechovice - Domamyslice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

150 000

Rezerva RMP


22.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek - restaurování renesančních maleb)
Usnesení č. 2513:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

 

 

167 000

Restaurování renesančních maleb ve 2. NP západního křídla Zámku v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

167 000

Rezerva RMP


22.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod finančních prostředků)
Usnesení č. 2514:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

 

403000000

4 200 000

Zámek – fasáda jih

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

 

 

4 200 000

Zámek – fasáda sever, fasáda jih, malby, opravy pavlače


22.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (rekonstrukce dětského hřiště Tylova)
Usnesení č. 2515:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

6121

 

 

900400

1. 173 515

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; rekonstrukce dětského hřiště ve vnitrobloku Tylova – Libušinka a na ul. Studentská, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

 

 

900400

1.173 515

snížení pol. 5171 – opravy a udržování; prostředky v rozpočtu schválené na opravu dětského hřiště ve vnitrobloku Tylova – Libušinka a na ul. Studentská, Prostějov


22.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (dětské hřiště Tylova – nová zeleň)
Usnesení č. 2516:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

900400

100.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; výsadba nové zeleně kolem dětského hřiště Tylova, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

 

 

900400

100.000

snížení pol. 5171 – opravy a udržování; zajištění oprav a údržby – veřejná zeleň


22.13 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (oprava hrobového místa)
Usnesení č. 2517:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5171

 

 

900500

24.540

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování; oprava poškozeného hrobového místa MUDr. Hlebové

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

24.540

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP


22.14 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (zřízení hrobového místa)
Usnesení č. 2518:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5171

 

 

900500

12.000

zvýšení pol. 5171 - opravy a udržování; zřízení hrobního místa pro prostějovského rodáka p. Alfonse Jindry

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

12.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP


23. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
23.2 Změna v osobě nájemce garážového stání - Norská 4243/2
Usnesení č. 2519:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v osobě nájemce garážového stání č. 509, o rozloze 7,00 m² v domě na ul. Norská 4243/2 v Prostějově dle důvodové zprávy.


23.3 Schválení pronájmu garážového stání - Polišenského 3/4467
Usnesení č. 2520:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
pronájem garážového stání č. 800 o celkové rozloze 26,39 m2 na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově 
- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou.

23.4 Schválení pronájmu nebytového prostoru - B. Šmerala 27/4427
Usnesení č. 2521:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 222 o celkové rozloze 158,48 m2 v domě na ul. B. Šmerala č. 27/4427 v Prostějově dle pořadí:
1. Střední odborné učiliště obchodní Prostějov, E. Husserla 1, Prostějov, s nabídkou měsíčního nájemného ve výši 5.000,- Kč, za účelem využití jako provozovny cukrářské výroby – odborný výcvik oboru cukrář
2. Dušanu Skalíkovi s nabídkou měsíčního nájemného ve výši 3.500,- Kč, za účelem využití pro pohybové aktivity.

23.5 Schválení pronájmu nebytového prostoru - nám. T. G. Masaryka 112/7
Usnesení č. 2522:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 161 o celkové rozloze 59,8 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 112/7 v Prostějově za roční nájemné ve výši 250.000,- Kč.

24. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
24.1 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví Městského divadla
Usnesení č. 2523:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod movitých věcí, a to inspicientského pultu, paměťového pultu scénického osvětlení a paměťového pultu scénického ozvučení včetně příslušenství, v celkové hodnotě 2.386.358 Kč z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ: 004 02 362.

24.2 Prodej bytových domů neprodaných v rámci tzv. první a druhé vlny prodeje bytových domů dle schválených Pravidel
Usnesení č. 2524:
Rada města Prostějova
A) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1) prodej bytového domu č.p. 2325 (Rozhonova 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4204 a pozemku p.č. 4204 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 2.500.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej bude realizován s břemeny nájemních vztahů váznoucích na předmětných nemovitostech,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) prodej bytového domu č.p. 2332 (Rozhonova 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4215 a pozemku p.č. 4215 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 496 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 2.750.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej bude realizován s břemeny nájemních vztahů váznoucích na předmětných nemovitostech,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
3) prodej bytového domu č.p. 430 (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 708/1 a pozemku p.č. 708/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 3.400.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej bude realizován s břemeny nájemních vztahů váznoucích na předmětných nemovitostech,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
4) prodej bytového domu č.p. 2388 (Svatoplukova 78 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4318 a pozemku p.č. 4318 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 431 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.930.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej bude realizován s břemeny nájemních vztahů váznoucích na předmětných nemovitostech,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
5) prodej bytového domu č.p. 2434 (Svatoplukova 50 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4392, pozemku p.č. 4392 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 4393 – zahrada o výměře 326 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.311.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej bude realizován s břemeny nájemních vztahů váznoucích na předmětných nemovitostech,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
B) v y h l a š u j e
záměr prodeje následujících nemovitostí:
a) rodinného domu č.p. 2066 (Husovo nám. 56 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3798, pozemku p.č. 3798 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2 a pozemku p.č. 3799 – zahrada o výměře 226 m2, vše v k.ú. Prostějov,
b) bytového domu č.p. 988 (Vodní 11 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1598 a pozemku p.č. 1598 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 636 m2, vše v k.ú. Prostějov,
formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu za jednotlivé nemovitosti, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž prodej předmětných nemovitostí bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích a náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladů vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí jednotliví kupující.

24.3 Prodej nemovitostí v k.ú. Prostějov (bývalá hydroforní a čerpací stanice na ul. B. Šmerala)
Usnesení č. 2525:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 1732/13, stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 1732/4, pozemků p.č. 1732/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2, p.č. 1732/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2, p.č. 1732/2 – ostatní plocha o výměře 107 m2 a částí pozemků p.č. 1732/14 – ostatní plocha o výměře cca 375 m2 a p.č. 1732/1 – ostatní plocha o výměře cca 200 m2 (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, společnosti VZ NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem Čechy pod Kosířem, Wolkerova 91, PSČ 798 58, IČ 283 11 302, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena dohodou ve výši o 115 % obvyklé ceny stanovené znaleckým posudkem, tj. celkem ve výši cca 672.290 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) kupující se v kupní smlouvě zaváže rozšířit na vlastní náklady stávající komunikaci kolem převáděných částí pozemků p.č. 1732/14 a p.č. 1732/1, oba v k.ú. Prostějov, tak, aby tato komunikace měla šířku min. 4,5 m,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) kupující se v kupní smlouvě zaváže, že převáděné pozemky neoplotí a že na části pozemku p.č. 1732/1 a pozemku p.č. 1732/2, oba v k.ú. Prostějov, vybuduje v termínu do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy parkoviště pro osobní automobily; v případě porušení některého z výše uvedených závazků bude v kupní smlouvě sjednána povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč v každém jednotlivém případě a možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit.

24.4 Revokace usnesení ZMP č. 18185 ze dne 16.09.2008 a bezúplatné nabytí rekreačního areálu
v k.ú. Stichovice
Usnesení č. 2526:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18185 ze dne 16.09.2008 týkající se schválení bezúplatného nabytí rekreačního areálu v k.ú. Stichovice,
2) s c h v á l i t
bezúplatné nabytí stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 755 na pozemku p.č. 1124/1, objektu k bydlení bez čp/če na pozemku p.č. 1124/4, objektu k bydlení bez čp/če na pozemku p.č. 1124/5, stavby pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku p.č. 1125/2, jiné stavby bez čp/če na pozemku p.č. 1124/7, jiné stavby bez čp/če na pozemku p.č. 1124/8 (vše včetně vnitřního vybavení), pozemků p.č. 1124/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 181 m2, p.č. 1124/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2, p.č. 1124/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, p.č. 1124/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, 4 lehkých rekreačních chatek na pozemku p.č. 1124/6, plechové kolny na pozemku p.č. 1124/6 a místní komunikace (příjezdové cesty) na pozemku p.č. 1124/3, vše v k.ú. Stichovice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova s tím, že náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.


24.5 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7412/13 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2527:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7412/13 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti PV-RECYKLING s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ: 602 00, IČ: 262 73 993, za účelem umístění navigačního panelu o rozměru 3,3 x 1,2 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 3.960 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

24.6 Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního
zadavatele
Usnesení č. 2528:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle přílohy,
b) p o v ě ř u j e
Mgr. Jiří Pospíšila, 1. náměstka primátora statutárního města Prostějova, uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele mezi statutárním městem Prostějov a:

1. Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 516
2. Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. E. Valenty 52, 796 03 Prostějov, IČO 479 22 303
3. Základní a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvkovou organizací, se sídlem Kollárova ul. 4, 796 01 Prostějov, IČO : 479 22 494
4. Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Vl. Majakovského 1, 798 11 Prostějov, IČO 628 59 056
5. Základní a mateřskou školou Prostějov, Melantrichova ul. 60, příspěvkovou organizací, se sídlem Melantrichova ul. 60, 796 04 Prostějov, IČO 628 60 500
6. Základní a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvkovou organizací, se sídlem, Palackého tř. 14, 796 40 Prostějov, IČO 479 22 486
7. Základní a mateřskou školou Jana Železného Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem sídliště Svobody 24/79, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 770
8. Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská ul. 4/2, 796 04 Prostějov, IČO: 441 59 960
9. Mateřskou školou Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvkovou organizací, se sídlem Partyzánská ul 34, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 427
10. Mateřskou školou Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkovou organizací, se sídlem Moravská ul. 30, 796 01 Prostějov, IČO 709 82 945
11. Mateřskou školou Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkovou organizací, se sídlem Rumunská ul. 23, 796 01 Prostějov, IČO 709 82 821
12. Mateřskou školou Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Šárka 4348/4a 796 01 Prostějov, IČO 479 22 435
13. Mateřskou školou Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkovou organizací, se sídlem Smetanova ul. 24, 798 11 Prostějov, IČO 702 87 431
14. Sportcentrem – domem dětí a mládeže Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Olympijská 4228/4, 79601 Prostějov, IČO: 00840173
15. Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Kravařova 168/14, 796 01 Prostějov, IČO: 004 02 338
16. Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov, IČO: 262 59 893.

24.7 Schválení výpůjčky 2 částí pozemku p.č. 4268/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2529:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku 2 částí pozemku p.č. 4268/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 4 m2 (výměra jednotlivé části 2 m2) občanskému sdružení „Okrašlovací spolek města Prostějova o.s.“, se sídlem Prostějov, Vrlova 370/7, PSČ: 796 01, IČ: 285 55 091, za účelem umístění 2 laviček pro teenagery za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a laviček pro teenagery umístěných na předmětu výpůjčky.

24.8 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 978 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 2530:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 978 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 50 m2 společnosti ADP – SANCO s.r.o., se sídlem Prostějov – Vrahovice, Vrahovická 721, PSČ: 798 11, IČ: 276 85 934, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2012,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky,
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 978 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 50 m2 společnosti ADP – SANCO s.r.o., se sídlem Prostějov – Vrahovice, Vrahovická 721, PSČ: 798 11, IČ: 276 85 934, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 200 Kč/m2/rok bez DPH, tj. 10.000 Kč ročně bez DPH,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.


24.12 Vyhlášení záměru výpůjčky 2 částí pozemku p.č. 7717/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2531:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky 2 částí pozemku p.č. 7717/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 2 m2 (výměra jednotlivé části 1 m2) Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1, PSČ: 796 55, IČ: 005 44 612, za účelem umístění 2 ks vlajkových stožárů za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a vlajkových stožárů umístěných na předmětu výpůjčky.

24.13 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7691 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2532:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7691 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 13 m2 za účelem užívání odstavné plochy pro osobní vozidlo za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.

24.14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009
Usnesení č. 2533:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/65 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/65 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.10.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009zůstanou nezměněny.

24.15 Započtení pohledávek
Usnesení č. 2534:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
započtení pohledávky statutárního města Prostějova spočívající ve smluvní pokutě vyplývající z ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 a pohledávky  za statutárním městem Prostějovem spočívající v kupní ceně za pozemek p.č. 100/21 v k.ú. Krasice v části, ve které se vzájemně kryjí.

25. Bytové záležitosti:
25.1 Návrh uzavření nájemních smluv
Usnesení č. 2535:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


25.2 Návrh uzavření nájemních smluv v DPS
Usnesení č. 2536:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou žadatelům uvedeným v důvodové zprávě.


26. Různé
26.1 Schválení zahraniční pracovní cesty M. Pišťáka na Slovensko
Usnesení č. 2537:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
účast Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, na zahraniční pracovní cestě na Slovensko ve dnech 11.-12.7.2012 včetně výplaty kapesného v max. výši.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                         Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                               1. náměstek primátora
                                                                                               města Prostějova

Prostějov 26.6.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.9.2012 13:43:36 | přečteno 292x | Richard Sedlák
load