Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 51. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 51. schůze Rady města Prostějova

konané 17.7.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Hlasování: pro většina
Usnesení č. 2538:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 51. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 17.7.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Výkup pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov, rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání
s majetkem města
Usnesení č. 2539:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. využít předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 7357/9 – orná půda o výměře 9.468 m2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Prostějov – Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07, za kupní cenu ve výši 3.219.120 Kč,

2. schválit výkup pozemku p.č. 7357/9 – orná půda o výměře 9.468 m2 v k.ú. Prostějov od společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Prostějov – Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07, do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 3.219.120 Kč za následujících podmínek:
a) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
b) před uzavřením kupní smlouvy bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděném pozemku,

3. schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

6130

 

 

 

3.219.120

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3.219.120

Fond rezerv a rozvoje

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                                 Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                                       1. náměstek primátora
                                                                                                      města Prostějova

Prostějov 17.7.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.9.2012 13:43:26 | přečteno 219x | Richard Sedlák
load