Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 52. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 52. schůze Rady města Prostějova

konané 24.7.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2540:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 52. schůze, konané dne 24.7.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Čestné prohlášení – Fotbal Prostějov, o. s.
Usnesení č. 2541:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Čestné prohlášení dle předloženého návrhu.

3. Projektový námět Zpracování studie proveditelnosti a PD navržených protipovodňových opatření
Usnesení č. 2542:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět Zpracování studie proveditelnosti a PD navržených protipovodňových opatření pro město Prostějov a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí.

4. Měření rychlosti vozidel
Usnesení č. 2543:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
zadání nadlimitní veřejné zakázky podle varianty:
B.1 pronájem stacionárních měřičů rychlosti v počtu 11 ks
B.2 dodávka stacionárních měřičů rychlosti v počtu 11 ks,

2. u k l á d á
Mgr. Janu Nagyovi, řediteli Městské policie Prostějov,
ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka, připravit a za podpory vybraného mandatáře zpracovat zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky „Měření rychlosti vozidel“ dle zvolené varianty počtu měřičů a předložit ji Radě města Prostějova ke schválení.

5. Šroda – pozvání
Usnesení č. 2544:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a 
1. zástupce města Prostějova se ze závažných důvodů nezúčastní „Dnů Środy“ ve dnech 17. – 19.8.2012,
2. představitelům Środy zašle primátor města Prostějova osobní dopis dle diskuse.

6. Odkup akcií VaK Prostějov, a. s.
Usnesení č. 2545:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Mgr. Jiřímu Pospíšilovi, 1. náměstkovi primátora,
jednat s Edmondem Pallierem o odkupu 32 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov za cenu 250,- Kč za jednu akcii.

7. Žádost o posouzení variant umístění výherních zařízení v Restauraci Záhoří
Usnesení č. 2546:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova zamítnout žádost společnosti Velkoobchod Prostějov, a.s.

8. Smlouva o poskytnutí dotace na Solární systém na ZŠ Dr. Horáka
Usnesení č. 2547:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na investiční akci „Solární systém na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově“ ve výši 699 509,70 Kč a schválit smlouvu č. 10072053 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění přiloženého návrhu.

9. Schválení projektového námětu a podání žádosti o dotaci na realizaci investiční akce „Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Čechovice“
Usnesení č. 2548:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět a podání žádosti o poskytnutí dotace na investiční akci „Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Čechovice“ v rámci Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

10. Úpravy nádvoří zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu
Usnesení č. 2549:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

  1. projektový námět „Úpravy nádvoří prostějovského zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu“
  2. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Úpravy nádvoří prostějovského zámku
    pro podporu a rozvoj cestovního ruchu“ v rámci 33. výzvy vyhlášené Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
  3. v případě získání finanční podpory projektu z Regionálního operačního programu Střední Morava spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů a zajištění udržitelnosti projektu


12. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“
Usnesení č. 2550:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“.

13. Nařízení města, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel a za přiložení a odstranění
technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
Usnesení č. 2551:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Nařízení města, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla dle přiloženého návrhu.

14. Informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb
Usnesení č. 2552:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově a současně
Hodnocení prvního realizačního období Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2010 – 2013 (období od 1.11.2010 do 29.2.2012).


15. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 2553:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru pro mateřskou školu – keramické magnetické tabule Nobo Elipse v ceně Kč 4 000,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí VFP - Jan Jun, Prostějov
Usnesení č. 2554:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/128-12) o poskytnutí veřejné finanční podpory Janu Junovi,
nám. U Kalicha 2574/1, Prostějov, nar. 4. 7. 1964, který se týká změny účelu, a to na pořízení mixážního pultu a 2 mikrofonů pro potřeby a činnost kapely „Zpětná vazba“.

17. Veřejná finanční podpora - Oblast sportu
Usnesení č. 2555:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční
podpory v kapitole 70

1. ve výši 20.000,-- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 4, Prostějov, IČ 253 48 418 (poř. č. žádosti 74)
- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost (mzdové náklady správce hřiště, údržba a opravy hřiště,
úklid hřiště)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

2. ve výši 40.000,-- Kč ART ECON – Střední škole Prostějov, s.r.o., Za drahou 2, IČ 255 00 783 (poř.č.žádosti 78)
- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost (mzdové náklady správce hřiště, údržba a opravy hřiště,
úklid hřiště)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5213

 

 

 

60.000

 

(zvýšení položky 5213 – Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o; ART ECON – Střední škola Prostějov, s. r. o. – provoz školních hřišť pro veřejnost)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

60.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


18. Rozpočtová opatření:
18.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 2556:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

 

 

 

259.560,00

Pořízení nábytku pro OSÚMM – (výrobky, spadající do položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek)

11

6171

5139

 

 

 

50.496,00

Pořízení nábytku pro OSÚMM – (vybrané díly, spadající do položky Nákup materiálu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

310.056,00

Snížení položky 5901 – Rezerva RMP pro ROZOP


b) souhlasí s uzavřením smlouvy na dodávku kancelářského nábytku mezi statutárním městem Prostějovem a Radkem Zatloukalem, Fanderlíkova 36, 796 01 Prostějov, IČ: 67564836, za cenu 310.056,- Kč včetně DPH, mimo postup stanovený Směrnicí č. 2/2012, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem.

18.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Melantrichova-Dykova)
Usnesení č. 2557:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

369000000

1 100 000

Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova – Dykova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 100 000

Rezerva RMP


18.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (parkoviště Mozartova)
Usnesení č. 2558:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

406000000

300 000

Parkoviště Mozartova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

300 000

Rezerva RMP


18.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Okružní – PD)
Usnesení č. 2559:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

407000000

120 000

CS Okružní – PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

120 000

Rezerva RMP


18.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - nádvoří zámku)
Usnesení č. 2560:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

408000000

200 000

PD – Úpravy nádvoří prostějovského zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

200 000

Rezerva RMP


18.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – rekonstrukce)
Usnesení č. 2561:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

51000000

1 400 000

Nová radnice – rekonstrukce

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 400 000

Rezerva RMP


18.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – rekonstrukce ÚT)
Usnesení č. 2562:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

51000000

600 000

Nová radnice – rekonstrukce ÚT

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

600 000

Rezerva RMP


18.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (odbočovací pruh Olomoucká)
Usnesení č. 2563:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

367000000

54.000

PD stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká - Vápenice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

54.000

Rezerva RMP


18.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (statický posudek komína)
Usnesení č. 2564:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6171

5166

 

 

603006

20.000

Nám. TGM 22 - komín ve dvorním traktu - statický posudek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

20.000

Rezerva RMP


18.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (havárie ÚT – Husovo nám. 91)
Usnesení č. 2565:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

 

 

 

56 000

Budova Husovo nám. 91, Prostějov – havárie ÚT (bývalá ZŠ)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707076

56 000

Rezerva na škodní a havarijní události


18.11 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 2566:

Rada města Prostějova

 

s c h v a l u j e

 

 

rozpočtové opatření, kterým se

 

 

1. zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5363

 

 

 

367.582

 

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – odvod peněžních prostředků

 

 

2. snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

367.582

 

Snížení rezervy pro rozpočtová opatření RMP


18.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 2567:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

900300

500.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; prostředky na kropení a splachování komunikací a čištění kanalizačních vpustí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

500.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP


19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
19.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 2568:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem se žadatelem uvedeným v důvodové zprávě.

19.2 Návrh na prominutí dluhu z vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2011
Usnesení č. 2569:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí dluhu z vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2011 ve výši 20.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

19.3 Návrh na schválení pronájmu NP - ul. Kostelecká č. 17/4165
Usnesení č. 2570:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 726 o celkové rozloze 26,98 m2 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165 v Prostějově jedinému zájemci NIPI ČR, o. s., se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
- za nabídnuté nájemné ve výši 500,- Kč měsíčně, s inflační doložkou.
- za účelem využití jako konzultační středisko pro bezbariérovou výstavbu a poradenství pro zdravotně postižené.

19.4 Návrh na schválení pronájmu NP - ul. Brněnská č. 32/4207
Usnesení č. 2571:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 101 o celkové rozloze 48,90 m2 v domě na ul. Brněnská č. 32/4207 v Prostějově 
- za nabídnuté nájemné ve výši 2 500,- Kč měsíčně, s inflační doložkou.
- za účelem využití jako zprostředkování obchodu a služeb.

20. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
20.1 Zadání veřejné zakázky „Výběr dodavatele elektrické energie“
Usnesení č. 2572:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

  1. zadání otevřeného nadlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávkyVýběr dodavatele elektrické energie“ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
  2. základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena, jako prostředek pro hodnocení bude použita elektronická aukce dle § 96 zákona
  3. zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Výběr dodavatele elektrické energie dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu
  4. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9 – Vysočany, IČ: 261 47 921, zapsané v OR vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 74479
  5. v souladu s § 74 zákona a přihlédnutím k odborné způsobilosti komise jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Výběr dodavatele elektrické energie“ uvedený v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova,

u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti Gordion s.r.o. veřejnou zakázku „Výběr dodavatele elektrické energie“ za použití uvedených hodnotících kritérií,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek
a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu s rozhodnutím
Rady města Prostějova.

20.3 Informace o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města)
Usnesení č. 2573:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu II. čtvrtletí 2012).

20.4 Revokace usnesení RMP č. 2521 ze dne 26.06.2012 a vyhlášení záměru bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2574:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 2521 ze dne 26.06.2012, kterým byl schválen pronájem nebytového prostoru č. 222 v domě na ul. B. Šmerala č. 27/4427 v Prostějově,
2) v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu stavby technického vybavení č.p. 4427 na pozemku p.č. 1701/19 a pozemku p.č. 1701/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2, vše v k.ú. Prostějov, sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Děti přírody Prostějov, se sídlem Prostějov, Bohumíra Šmerala, PSČ: 796 01, IČ: 657 62 932, za následujících podmínek:
a) v darovací smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se obdarovaný zaváže tyto nemovitosti nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout k bezúplatnému převodu statutárnímu městu Prostějovu,
b) v darovací smlouvě se obdarovaný zaváže k tomu, že převáděné nemovitosti bude po dobu minimálně 15 let využívat výhradně pro účely činnosti sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Děti přírody Prostějov, v souladu se stanovami tohoto sdružení; v případě porušení tohoto závazku bude v darovací smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč a možnost statutárního města Prostějova od darovací smlouvy odstoupit,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.

20.5 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 978 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 2575:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 978 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 50 m2 společnosti ADP – SANCO s.r.o., se sídlem Prostějov – Vrahovice, Vrahovická 721, PSČ: 798 11, IČ: 276 85 934, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 200 Kč/m2/rok bez DPH, tj. 10.000 Kč ročně bez DPH,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

20.6 Schválení výpůjčky 2 částí pozemku p.č. 7717/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2576:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku 2 částí pozemku p.č. 7717/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 2 m2 (výměra jednotlivé části 1 m2) Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1, PSČ: 796 55, IČ: 005 44 612, za účelem umístění 2 ks vlajkových stožárů za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a vlajkových stožárů umístěných na předmětu výpůjčky.

20.7 Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Prostějov pro umístění LTZ v době Hanáckých slavností
Usnesení č. 2577:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku následujících pozemků v k.ú. Prostějov:
- p.č. 7910 - ostatní plocha o výměře 1.270 m2,
- části p.č. 100 - ostatní plocha o výměře 685 m2,
- p.č. 101/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,
- p.č. 101/2 - ostatní plocha o výměře 38 m2,
- p.č. 103 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m2,
- p.č. 112/2 - ostatní plocha o výměře 46 m2,
- p.č. 7907/2 - ostatní plocha o výměře 1.101 m2,
- p.č. 2892/1 - ostatní plocha o výměře 2.113 m2,
- p.č. 2870 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m2,
- p.č. 2890 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2,
- p.č. 2898 - ostatní plocha o výměře 233 m2,
- p.č. 2899/1 - ostatní plocha o výměře 647 m2,
- p.č. 2899/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2,
- p.č. 2899/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2,
- p.č. 2899/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 a
- p.č. 2900 – zahrada o výměře 118 m2,
od společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 282 05 618, statutárnímu městu Prostějovu za účelem zajištění umístění lidové technické zábavy a dalších atrakcí po dobu Hanáckých slavností roku 2012 za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky - určitá od 10.09.2012 do 23.09.2012,
b) vypůjčitel bude oprávněn dát předmět výpůjčky do užívání jinému bez souhlasu půjčitele,
c) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky,
d) výpůjčitel ponese po dobu výpůjčky odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé na předmětu výpůjčky třetím osobám,
e) výpůjčitel se zaváže nahradit půjčiteli veškerou škodu jemu vzniklou v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči půjčiteli nárok na náhradu škody vzniklé této třetí osobě na předmětu výpůjčky po doby výpůčky.

20.8 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7691 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2578:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 7691 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 13 m2 za účelem užívání odstavné plochy pro osobní vozidlo za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.


20.10 Vyhlášení záměru prodeje objektu na ul. Západní 72 v Prostějově a souvisejících pozemků
Usnesení č. 2579:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o podané výpovědi Smlouvy o nájmu č. 2002/16/063 ze dne 30.04.2002 na pronájem objektu na ul. Západní 72 v Prostějově ze strany nájemce tohoto objektu.

20.11 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 30 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 2580:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 30 – ostatní plocha o výměře 98 m2 v k.ú. Krasice, a to:
1) části o výměře cca 16 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vyznačené růžově v přiložené situační mapě, vlastníkovi rodinného domu č.p. 44 na pozemku p.č. st. 69 a pozemků p.č. st. 69 a p.č. 26, vše v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) kupující se v kupní smlouvě zaváže umožnit vlastníkovi rodinnému domu č.p. 43 na pozemku p.č. st. 68 a pozemku p.č. st. 68, vše v k.ú. Krasice, přístup k jeho nemovitostem přes převáděný pozemek; pro případ porušení uvedeného závazku kupujícím bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč a možnost statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Josef Šteigel, bytem Prostějov, E. Valenty 3853/25, PSČ: 796 01,
2) části o výměře cca 12 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vyznačené zeleně v přiložené situační mapě, do podílového spoluvlastnictví třem podílovým spoluvlastníkům rodinného domu č.p. 42 na pozemku p.č. st. 67 a pozemků p.č. st. 67 a p.č. 27, vše v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí JŠ,
3) části o výměře cca 12 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vyznačené oranžově v přiložené situační mapě, vlastníkovi rodinného domu č.p. 375 na pozemku p.č. st. 65, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. st. 319 a pozemků p.č. st. 65, p.č. st. 319, p.č. 544 a p.č. 28, vše v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
4) části o výměře cca 8 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vyznačené modře v přiložené situační mapě, vlastníkům rodinného domu č.p. 39 na pozemku p.č. st. 7, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. st. 320 a pozemků p.č. st. 7, p.č. st. 320 a p.č. 29, vše v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí JŠ,
5) části o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vyznačené žlutě v přiložené situační mapě, do podílového spoluvlastnictví vlastníků rodinného domu č.p. 39 na pozemku p.č. st. 7, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. st. 320 a pozemků p.č. st. 7, p.č. st. 320 a p.č. 29, a vlastníka rodinného domu č.p. 26 na pozemku p.č. st. 8 a pozemku p.č. st. 8, vše v k.ú. Krasice (každému id. 1/2), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí JŠ.

20.12 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1643 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2581:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 1643 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2 (oddělené geometrickým plánem č. 4918-40122/2011 ze dne 28.06.2011 a nově označené jako p.č. 1641/2 v k.ú. Prostějov) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním
návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.13 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 93/3 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 2582:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 93/3 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 62 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena z důvodů uvedených v důvodové zprávě ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem cca 6.200 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.15 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov (ul. Dolní) a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 2583:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. výkup pozemků p.č. 3726/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 19 m2 a p.č. 3726/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem ve výši 6.400 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

392000000

6.400

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v ul. Dolní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

6.400

Fond rezerv a rozvoje


20.16 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu stavby a pozemku a uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku
Usnesení č. 2584:
Rada města Prostějova
1) v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 7691 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a stavby odbočovacího pruhu umístěné na části pozemku p.č. 7691 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, za následujících podmínek:
a) darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby „Prostějov – stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká x Vápenice“; do této doby bude mezi statutárním městem Prostějovem a Olomouckým krajem – Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ: 709 60 399, jako vlastníkem stavby silnice č. III/44934 na pozemku p.č. 7692 v k.ú. Prostějov a statutárním městem Prostějovem jako investorem stavby „Prostějov – stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká x Vápenice“, za podmínek dle přiložené smlouvy.

21. Bytové záležitosti:
21.1 Návrh uzavření NS v DPS
Usnesení č. 2585:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou se žadatelem uvedeným v důvodové zprávě.
21.2 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 2586:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

22.1 Veřejná finanční podpora – Moravsko-slezská křesťanská akademie
Usnesení č. 2587:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 3 000,-- Kč Moravsko-slezské křesťanské akademii, Brno, Divišova 19, regionální pobočce Prostějov, IČ 005 45 767 (poř. číslo žádosti 128)
- na přednáškovou činnost (cestovné, honoráře, propagace a poštovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

 

 

 

3 000,--

 

(zvýšení položky 5222 - Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Prostějov )

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

3 000,--

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená VFP)


22.2 Žádosti o udělení výjimek z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 2588:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností sboru Českobratrské církve evangelické, sídlem U kalicha 1, Prostějov při pořádání multižánrového festivalu „Pod Lipami“ dne 27.7.2012 do 24:00 hod.,
b e r e n a v ě d o m í
návrh odpovědi provozovně „Club Zátiší“, Lidická 28, Prostějov k žádosti o povolení provozu v zahrádce provozovny do 24:00 hod.

22.3 Návrh umístění městské tržnice za OD KUBUS
Usnesení č. 2589:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o možnosti umístění městské tržnice na pozemcích v majetku města za obchodním domem KUBUS, podporuje tento návrh a pověřuje Ing. Fišera, aby informoval o této možnosti umístění městské tržnice Zastupitelstvo města Prostějova na zasedání dne 24.7.2012 v bodě Dotazy, připomínky a podněty.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                      1. náměstek primátora
                                                                                      města Prostějova

Prostějov 24.7.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.9.2012 13:43:16 | přečteno 202x | Richard Sedlák
load