Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 53. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 53. schůze Rady města Prostějova

konané 9.8.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2590:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 53. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 9.8.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Dodatek ke Smlouvě o správě sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v Prostějově
Usnesení č. 2591:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s žádostí občanského sdružení „Fotbal Prostějov o.s.“ o přidělení dotace na výstavbu tribuny pro diváky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydání prohlášení statutárního města Prostějova, že nevypoví Smlouvu o správě sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v Prostějově č. 2010/50/067 uzavřenou mezi městem Prostějovem jako vlastníkem a občanským sdružením „Fotbal Prostějov o.s.“, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 2a (v současnosti se sídlem Prostějov, Za místním nádražím 4536), IČ: 228 27 536, jako správcem, dne 25.03.2010 dříve, než za 15 let, a zaváže se, že do 30.09.2012 zašle na MŠMT podepsaný dodatek ke smlouvě s již upraveným termínem platnosti.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                     Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                           1. náměstek primátora
                                                                                           města Prostějova

Prostějov 9.8.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.9.2012 13:43:05 | přečteno 190x | Richard Sedlák
load