Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 54. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 54. schůze Rady města Prostějova

konané 21.8.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2592:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 54. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 21.8.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Zadání veřejné zakázky 60 – Odbor rozvoje a investic CS – biokoridor Hloučela v Prostějově
Hlasování: pro většina
Usnesení č. 2593:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na stavební práce„CS – biokoridor Hloučela v Prostějově“ formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena včetně DPH - 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „CS – biokoridor Hloučela v Prostějově“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

IV. seznam zájemců, kteří budou v zadávacím řízení vyzváni k podání nabídek

· TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, Prostějov, IČ 255 08 571
· Strabag, a.s. , Na bělidle 198/21, Praha – 5, Smíchov, IČ 608 38 744
· Eurovia CS, a.s. , Národní 138/10 Praha 1 – Nové město, IČ 45274924
· Skanska a.s. , Líbalova 2348/1, Praha 11 – Chodov, IČ 26271303
· FIRESTA, Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno, IĆ 25317628

V. zastupování Statutárního města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností RPA – regionální poradenská agentura s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 BRNO,
IČ: 262 98 163, zapsané v OR vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 74479

VI. v souladu s § 74 zákona a přihlédnutím k odborné způsobilosti komise jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek v počtu pěti členů a pěti náhradníků a jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „CS – biokoridor Hloučela v Prostějově“ uvedený v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova,

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti RPA s.r.o. veřejnou zakázku „CS – biokoridor Hloučela v Prostějově“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek
a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání
Rady města Prostějova.


3. Zadání veřejné zakázky 60 – Odbor rozvoje a investic Smetanovy Sady, Prostějov
Usnesení č. 2594:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání otevřeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce „Smetanovy sady Prostějov v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena včetně DPH - 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Smetanovy sady Prostějov“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

IV. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností CPS consulting, s.r.o., Havanská 22, Praha 7, IČ: 273 91 566, zapsané v OR vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 74479

V. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek v počtu pěti členů a pěti náhradníků a jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Smetanovy sady Prostějov“ uvedený v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova,

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti CPS consulting s.r.o. veřejnou zakázku „Smetanovy sady Prostějov“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e :
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek
a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání
Rady města Prostějova.


4. Zadání veřejné zakázky 60 – Odbor rozvoje a investic Úprava rybníka, Prostějov – Drozdovice
Usnesení č. 2595:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce „Úprava rybníka, Prostějov - Drozdovice v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena včetně DPH - 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Úprava rybníka, Prostějov - Drozdovice
Prostějov dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

V. seznam zájemců, kteří budou v zadávacím řízení vyzváni k podání nabídek

· INSTA CZ, s.r.o. , Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ 25374311
· Strabag, a.s. , Na bělidle 198/21, Praha – 5, Smíchov, IČ 608 38 744
· Eurovia CS, a.s. , Národní 138/10 Praha 1 – Nové město, IČ 45274924
· Skanska a.s. , Líbalova 2348/1, Praha 11 – Chodov, IČ 26271303
· FIRESTA, Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno, IĆ 25317628

V. zastupování Statutárního města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností RENARDS protender, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 BRNO, IČ: 283 305 61, zapsané v OR vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 74479

VI. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek v počtu pěti členů a pěti náhradníků a jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Úprava rybníka, Prostějov - Drozdovice“ uvedený v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova,

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti RENARDS protender, s.r.o. veřejnou zakázku „Úprava rybníka, Prostějov - Drozdovice“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e :
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek
a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu s usnesením
Rady města Prostějova.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                       1. náměstek primátora
                                                                                      města Prostějova

Prostějov 21.8.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.9.2012 13:42:56 | přečteno 284x | Richard Sedlák
load