Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 55. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 55. schůze Rady města Prostějova

konané 28.8.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2596:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 55. schůze, konané dne 28.8.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 2597:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.

I. r o z h o d l a
o zvýšení základního kapitálu – zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. IČ 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 ve výši 2 300 000.- Kč.

II. s t a n o v í
lhůtu k využití přednostního práva jediného společníka k převzetí závazku ke zvýšení vkladu na jeden měsíc ode dne, kdy se jediný společník dověděl o usnesení Rady města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 peněžitým vkladem ve výši 2.300.000 Kč, slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých,
2. schválit zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 o 2.300.000 Kč, slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých,
3. schválit rozpočtové opatření dle důvodové zprávy,
4. pověřit Miroslava Pišťáka, primátora, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti podle bodu 1 shora,
5. uložit Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru Městského úřadu v Prostějově, převést částku odpovídající zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti v souladu s tímto usnesením.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 2598:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 18.9.2012 od 10:00 hod.

4. Převod obchodního podílu druhého společníka ve společnosti MI PRO STAV s.r.o. na statutární město Prostějov
Usnesení č. 2599:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit úplatný převod obchodního podílu společníka MICOS spol. s r.o., IČ 00533394, sídlem Vápenice 17, 796 01 Prostějov ve společnosti MI PRO STAV s.r.o. , IČ 269 65 186, sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 na statutární město Prostějov za cenu 1,200.000 Kč podle předloženého materiálu,
2. delegovat na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov, IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01, která bude schvalovat převod obchodního podílu společníka MICOS spol. s r.o., IČ 00533394, sídlem Vápenice 17, 796 01 Prostějov na statutární město Prostějov, primátora Miroslava Pišťáka a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila. Právo hlasovat na valné hromadě má primátor Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora.
3. pověřit zástupce statutárního města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro souhlas s převodem obchodního podílu společníka MICOS spol. s r.o., IČ 00533394, sídlem Vápenice 17, 796 01 Prostějov ve společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ 269 65 186, sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 na statutární město Prostějov za cenu 1,200.000 Kč.

5. Vyhodnocení organizační struktury Magistrátu města Prostějova
Usnesení č. 2600:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení organizační struktury Magistrátu města Prostějova s tím, že Ing. Baláš předloží na příští schůzi rady stanovisko k připomínkám v diskusi.

7. Záležitosti komisí rady:
7.1 Výjezdní zasedání Kulturní komise
Usnesení č. 2601:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s výjezdním zasedáním Kulturní komise Rady města Prostějova, konané dne 20. 9. 2012 ve Znojmě.

8. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2012
Usnesení č. 2602:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
- zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2012,
- rozpočtová opatření za I. pololetí 2012 podléhající na základě usnesení ZMP č. 10236 ze dne 20.12.2011 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2012, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 20.622.369,13 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 8,
- skutečnost, že k zabezpečení úkolů roku 2012 a k odstranění zjištěných dílčích nedostatků byla přijata na pololetních kontrolních dnech k výsledkům hospodaření za I. pololetí roku 2012 konkrétní opatření na úrovni příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a příslušných odvětvových odborů MMPv,
u k l á d á
- správcům kapitol a ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit čerpání výdajových (nákladových) položek tak, aby nedošlo k jejich překročení nad rámec aktuálního rozpočtu (finančního plánu) k 31.12.2012 a rovněž zajistit plnění příjmových položek rozpočtu (finančního plánu),
- správcům kapitol v průběhu II. pololetí 2012 provádět důkladnou měsíční analýzu příjmových a výdajových položek a pružně reagovat na možné vzniklé disproporce v plnění příjmových a v čerpání výdajových položek rozpočtu včasným podáním návrhu na jejich úpravu orgánům města prostřednictvím rozpočtových opatření,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
- k projednání zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2012,
- schválit rozpočtová opatření za I. pololetí 2012 podléhající na základě usnesení ZMP č. 10236 ze dne 20.12.2011 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2012, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 20.622.369,13 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 8.

9. Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2013
Usnesení č. 2603:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2013 včetně harmonogramu prováděných prací a termínů stanovených k projednání návrhu rozpočtu v orgánech města,
s t a n o v u j e
pro rok 2013 následující kapitoly rozpočtu města:

Číslo kapitoly


Název kapitoly


Správce

10

Kancelář primátora

RNDr. Tatarkovičová Jaroslava

11

Správa a zabezpečení

Nevrtal František

12

Krizové řízení

Ing. Jakubský Vincent

13

Městská policie

Mgr. Nagy Jan

14

Kancelář tajemníka

Mgr. Grulichová Renata

15

Informační technologie

Ing. Garlík Jiří

16

Občanské záležitosti

Mgr. Javůrková Marie

19

DUHA KK u hradeb

PaedDr. Říha František

20

Školství, kultura a sport

PaedDr. Říha František

21

Sociální věci

Mgr. Svozil Jaroslav

30

Obecní živnostenský úřad

Bc. Ing. Orálková Antonie

40

Životní prostředí

Ing. Cetkovská Martina

41

Doprava

Ing. Nakládal Miroslav

50

Správa a nakládání s majetkem města

Ing. Štěpaník Jaroslav

60

Rozvoj a investice

Ing. Zajíček Antonín

61

Stavební úřad

Ing. Košťál Jan

70

Finanční

Ing. Carda Radim

71

Sociální fond

Mgr. Grulichová Renata

90

Správa a údržba majetku města

Ing. Štěpaník Jaroslav


11. Zadání veřejné zakázky – „Měřiče rychlosti vozidel“
Usnesení č. 2604:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

I. zadání otevřeného zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Měřiče rychlosti vozidel“ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu takto:
1. cena v Kč bez DPH 90 %
2. reakční doba k zahájení servisní opravy (v hodinách) 5 %
3. cena servisní hodiny (v Kč) 5 %

III. zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Měřiče rychlosti vozidel“ dle návrhu, zařazeného v příloze k tomuto materiálu, s úpravami omezujícími předmět zakázky na variantu pronájmu zařízení

IV. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností RENARDS protender, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 BRNO, IČ: 150 49 248, zapsané v OR vedeným krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 61800

V. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Měřiče rychlosti vozidel“ uvedený v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova,

u k l á d á
Mgr. Janu Nagymu, řediteli Městské policie ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti RENARDS Protender s.r.o. veřejnou zakázku „Měřiče rychlosti vozidel“ za použití uvedených hodnotících kritérií,

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek
a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

12. Zadávací řízení veřejné zakázky „CS Dolní – Kralická, Prostějov“
Usnesení č. 2605:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
o zrušení veřejné zakázky „CS Dolní – Kralická, Prostějov“ podle § 84 odst. 2)m písm. e, zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách z důvodu nezískání dotace na realizaci stavební akce „CS Dolní – Kralická“.

13. Schválení přijetí příspěvku, schválení spolufinancování města, schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
Usnesení č. 2606:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit
I. přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 130.000,- Kč pro JSDH města Prostějova,
II. spolufinancování statutárního města Prostějova minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,
III. smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy,
b) pověřit primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

14. Návrh OZV, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů
Usnesení č. 2607:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova.

15. Přijetí finančního příspěvku z rozpočtu OlK na projekt Prostějovské léto 9 + 1
Usnesení č. 2608:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2012 z programu Významné projekty Olomouckého kraje ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů projektu Prostějovské léto 9 + 1,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2012
mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve
výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů projektu Prostějovské léto 9 + 1 dle předloženého návrhu.

16. Přijetí příspěvku od OlK na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu v rámci
oslav státního svátku 28. října
Usnesení č. 2609:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 200.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 200.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října dle předloženého návrhu.

17. Návrh postupu pro zpětné nabytí nemovitostí na ul. Křížkovského 7
Usnesení č. 2610:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit záměr zpětného nabytí nemovitostí - stavby pro administrativu č.p. 36 (Křížkovského 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 65/1, pozemku p.č. 65/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, garáže bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku 64/2, pozemku p.č. 64/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2a pozemku p.č. 64/3 – ostatní plocha o výměře 409 m2,vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, do vlastnictví statutárního města Prostějova,

2) s c h v a l u j e
pro případ schválení záměru zpětného nabytí nemovitostí specifikovaných v bodu 1 tohoto usnesení Zastupitelstvem města Prostějova další postup realizace dle předloženého návrhu takto:

  • Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893 schválí záměr snížení základního kapitálu společnosti o hodnotu, rovnající se ceně předmětných nemovitostí, určené znaleckým posudkem znalce, jmenovaného Krajským soudem v Brně.
  • Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893 uloží Ing. Ladislavu Průšovi, jednateli společnosti, podat Krajskému soudu v Brně návrh na jmenování znalce pro zjištění ceny předmětných nemovitostí za účelem snížení základního kapitálu.
  • Po vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitostí Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893 schválí snížení základního kapitálu společnosti o stanovenou hodnotu a způsob vrácení části vkladu jedinému společníku formou vydání nepeněžitého plnění – předmětných nemovitostí.
  • Zastupitelstvo města Prostějova schválí nabytí nemovitostí specifikovaných v bodu 1 tohoto usnesení do vlastnictví statutárního města Prostějova.
  • Následně jednatel společnosti podá návrh na zápis snížení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku. Po zápisu sníženého základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku může společnost poskytnout plnění, tedy může být provedena změna - zápis vlastnického práva statutárního města Prostějova k předmětným nemovitostem v katastru nemovitostí.


18. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
18.1 Valná hromada – výsledky hospodaření za I. pololetí 2012
Usnesení č. 2611:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa
Prostějov, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o. za 1. pololetí roku 2012.

18.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Netušilova 3/1622
Usnesení č. 2612:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 172 o celkové rozloze 291,21 m2, popřípadě jeho části o rozloze 167 m2 v domě na ul. Netušilova č. 3/1622 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 8/176, Prostějov.

19. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
19.1 Odpis pohledávek Domovní správy Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 2613:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávek za faktury Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 1 a 2.

19.2 Výkup spoluvlastnického podílu id. 1/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov,
a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 2614:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1) výkup spoluvlastnického podílu id. 1/10 na pozemcíchp.č. 101/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2 a p.č. 101/2 – ostatní plocha o výměře 38 m2, oba v k.ú. Prostějov, od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Kupní smlouvy č.j.UZSVM/BPV/1599/2012-BPVM,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

 

235.500

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup spoluvlastnického podílu

id. 1/10 k pozemkům p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov

-snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

235.500

Fond rezerv a rozvoje


19.3 Výkup částí pozemků v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice) a ROZOP kapitoly 50
– správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 2615:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka“

1. výkup části pozemku p.č. 6359 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 27.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky na vlastní náklady vybuduje vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6359 v k.ú. Prostějov vozidlům do nosnosti 3,5 t,
2. výkup části pozemku p.č. 6356/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 12.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
3. výkup části pozemku p.č. 6355 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 27.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
4. výkup části pozemku p.č. 6353 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 480 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 144.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
5. výkup části pozemku p.č. 6351 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 80 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 24.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky na vlastní náklady vybuduje vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6351 v k.ú. Prostějov vozidlům do nosnosti 3,5 t,
6. výkup části pozemku p.č. 6350 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 150 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 45.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
7. výkup části pozemku p.č. 6349 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 6.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
8. výkup části pozemku p.č. 6347 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 27.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
9. výkup části pozemku p.č. 6447 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 9.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
10. výkup spoluvlastnických podílů o velikosti id. 6/10 (vyjma spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/10 ve vlastnictví ČR-Pozemkového fondu) na části pozemku p.č. 6452 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 4.500 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena prodávajícím poměrně dle velikosti spoluvlastnických podílů, a to do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
11. výkup části pozemku p.č. 6455 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 300 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 90.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena prodávajícím poměrně dle velikosti spoluvlastnických podílů s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
12. výkup části pozemku p.č. 6456/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 360 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 108.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
13. výkup části pozemku p.č. 6457/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 480 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 144.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,

14. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

667.500

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v souvislosti s výstavbou CS Určice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

667.500

Fond rezerv a rozvoje


19.4 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu objektu na ul. Západní 72 v Prostějově a souvisejících pozemků
Usnesení č. 2616:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu stavby občanského vybavení č.p. 99 (Západní 72 v Prostějově) umístěné na pozemku p.č. st. 110, pozemku p.č. st. 110 - zastavěná plocha o nádvoří o výměře 424 m2, pozemku p.č. 1 – ostatní plocha o výměře 288 m2 a pozemku p.č. 3/1 – zahrada o výměře 744 m2, vše v k.ú. Krasice, sdružení Fond ohrožených dětí, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Poříčí 1038/6, PSČ: 110 00, IČ: 004 99 277, za následujících podmínek:
a) v darovací smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se obdarovaný zaváže tyto nemovitosti nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout k bezúplatnému převodu statutárnímu městu Prostějovu,
b) v darovací smlouvě se obdarovaný zaváže k tomu, že převáděné nemovitosti bude po dobu minimálně 15 let využívat výhradně pro účely činnosti sdružení Fond ohrožených dětí v souladu se stanovami tohoto sdružení; v případě porušení tohoto závazku bude v darovací smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 300.000 Kč a možnost statutárního města Prostějova od darovací smlouvy odstoupit,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.

19.5 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009
Usnesení č. 2617:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2014. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

19.6 Změna podmínek Smlouvy o správě sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v Prostějově č. 2010/50/067 ze dne 25.03.2010
Usnesení č. 2618:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o správě sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v Prostějově č. 2010/50/067 uzavřené mezi městem Prostějovem a občanským sdružením „Fotbal Prostějov o.s.“ dne 25.03.2010 v části týkající se platnosti smlouvy tak, že smlouva bude nově uzavřena na dobu určitou 15 let s výpovědní lhůtou šest měsíců. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o správě sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v Prostějově č. 2010/50/067 ze dne 25.03.2010. Ostatní podmínky Smlouvy o správě sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v Prostějově č. 2010/50/067 ze dne 25.03.2010 zůstanou nezměněny.

19.9 Informace k nabídce pozemků za Brněnskou ulicí – tzv. malá průmyslová zóna
Usnesení č. 2619:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace k nabídce pozemků za Brněnskou ulicí – tzv. malá průmyslová zóna.

19.10 Revokace usnesení ZMP č. 12096 ze dne 17.04.2012 a vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 6002/2 za část pozemku p.č. 6003/1, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2620:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12096 ze dne 17.04.2012,
2) v y h l a š u j e
záměr směny části pozemku p.č. 6002/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 28 m2 (dle geometrického plánu pozemek p.č. 6002/17 v k.ú. Prostějov) ve vlastnictví statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 6003/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2 (dle geometrického plánu pozemek p.č. 6003/8 v k.ú. Prostějov) ve vlastnictví společnosti KOOS, s.r.o., se sídlem Prostějov, Kostelecká 3114/45, PSČ: 796 01, IČ: 469 75 161, za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.


19.13 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 3937 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2621:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 3937 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 154 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na ulici Jihoslovanská za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.15 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 8086/7 v k.ú. Prostějov (TK, a. s.)
Usnesení č. 2622:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 8086/7 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti Tenis klub Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Za velodromem 49a, IČ: 253 31 108, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.16 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 8086/7 v k.ú. Prostějov (o. s. TK)
Usnesení č. 2623:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 8086/7 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 9 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) občanskému sdružení Tenisový klub Prostějov o.s., se sídlem Prostějov, Sportovní 1, PSČ: 796 40, IČ: 002 05 061, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.17 MODŘANY Power, a.s., MPS Holding, a.s. – změna podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně statutárního města Prostějova
Usnesení č. 2624:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
a) bod 2 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12090 ze dne 17.04.2012 týkající se schválení odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech,
b) bod 1 článku I. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12124 ze dne 19.06.2012 týkající se schválení rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města, na pokrytí vratky kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s., ve výši 24.786.950 Kč,
2) n e v y u ž í t
předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, za kupní cenu ve výši 30.436.950 Kč,
3) s o u h l a s i t
s převodem pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí uvedené v příloze č. 1 materiálu,
4) s c h v á l i t
a) prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 19.09.2007 ve výši 2.000.000 Kč, a to dne 01.11.2012 za podmínky, že ke dni 31.10.2012 nebudou pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, zatíženy žádným zástavním právem,
b) prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. V odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 07.04.2008 ve výši 2.000.000 Kč, a to dne 01.11.2012 za podmínky, že ke dni 31.10.2012 nebudou pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, zatíženy žádným zástavním právem,
c) prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 4Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 19.09.2007, v aktuální výši ke dni podpisu kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., a to dne 01.04.2016 za podmínky, že v termínu do 31.03.2016 provede společnost MPS Holding, a.s., na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,
d) prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. V odst. 4Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 07.04.2008, v aktuální výši ke dni podpisu kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., a to dne 01.04.2016 za podmínky, že v termínu do 31.03.2016 provede společnost MPS Holding, a.s., na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,
e) uzavření kupní smlouvy mezi společností MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, společností MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, a statutárním městem Prostějovem za podmínek uvedených v části B smlouvy o smlouvě budoucí uvedené v příloze č. 1 materiálu a
f) výkup pozemků p.č. 7346 – orná půda o výměře 57.171 m2 a p.č. 7357/1 – orná půda o výměře 15.700 m2, oba v k.ú. Prostějov, od společnosti MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, za podmínek uvedených v kupní smlouvě uvedené v příloze č. 2 materiálu.

19.18 Změna podmínek výkupů částí pozemků v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov-Žešov)
Usnesení č. 2625:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek výkupů pozemků schválených usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10258 ze dne 20. 12. 2011 následovně:
1) výkup části pozemku p.č. 6569/1 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 91 m2 od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví statutárního města Prostějova, bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže provést výstavbu cyklostezky na převáděné části pozemku nejpozději do 31. 12. 2013; v případě nesplnění tohoto závazku bude mít prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit,
b) na převáděné části pozemku p.č. 6569/1 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 6569/1 v k.ú. Prostějov,
2) výkup části pozemku p.č. 6569/2 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 83 m2 od vlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví statutárního města Prostějova, bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže provést výstavbu cyklostezky na převáděné části pozemku nejpozději do 31. 12. 2013; v případě nesplnění tohoto závazku budou mít prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit,
b) na převáděné části pozemku p.č. 6569/2 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 6569/2 v k.ú. Prostějov,
3) výkup části pozemku p.č. 245 – zahrada v k.ú. Žešov o výměře 35 m2 od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví statutárního města Prostějova, bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže provést výstavbu cyklostezky na převáděné části pozemku nejpozději do 31. 12. 2013; v případě nesplnění tohoto závazku bude mít prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit,
b) na převáděné části pozemku p.č. 245 v k.ú. Žešov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 245 v k.ú. Žešov,
4) výkup části pozemku p.č. 247/2 – ovocný sad v k.ú. Žešov o výměře 157 m2 od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví statutárního města Prostějova, bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže provést na své náklady vybudování nového oplocení a vjezdové brány na zbylé části pozemku p.č. 247/2 v k.ú. Žešov,
b) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylou část pozemku p.č. 247/2 v k.ú. Žešov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
c) na převáděné části pozemku p.č. 247/2 v k.ú. Žešov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 247/2 v k.ú. Žešov,
a bude provedena změna ve způsobu úhrady kupní ceny tím způsobem, že celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy; v případě prodlení se zaplacením kupní ceny se statutární město Prostějov zavazuje zaplatit prodávající smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.

19.19 Majetkoprávní dořešení v souvislosti s plánovanou výstavbou hřišť v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 2626:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek směny části pozemku p.č. 204/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 2.330 m2 (přesná výměra bude známá po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 131 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 1.000 m2 (přesná výměra bude známá po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 270/55, Prostějov, PSČ 796 04, IČ: 163 67 855,schválené usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 12040 ze dne 14.02.2012 následovně:
a) na směňovaných pozemcích mohou být vybudovaná pouze hřiště a s tím související zařízení,
b) směnná smlouva bude uzavřena po zpracování geometrických plánů na oddělení předmětných částí pozemků,
2) s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o využívání sportoviště, tj. části pozemku p.č. 130/1 – zahrada v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 1.800 m2, části pozemku p.č. 131 – ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 1.000 m2 a stavby hřiště umístěné na těchto pozemcích, s Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 270/55, Prostějov, PSČ 796 04, IČ: 163 67 855, za účelem provozování sportovní činnosti, a to bezúplatně na dobu určitou do 31.12.2023 s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) prodloužení doby výpůjčky pozemku p.č. 204/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy o výpůjčce č. 2005/16/009 ze dne 08.03.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 270/55, Prostějov, PSČ 796 04, IČ: 163 67 855, jako vypůjčitelem, za účelem provozování sportovního areálu na dobu určitou 25 let,
3) s o u h l a s í
s vybudováním hřiště s umělým povrchem na části pozemku p.č. 204/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova ve vlastnictví statutárního města Prostějova Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 270/55, Prostějov, PSČ 796 04, IČ: 163 67 855.

20. Bytové záležitosti:
20.1 Návrh uzavření nájemních smluv
Usnesení č. 2627:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


20.2 Návrh uzavření nájemní smlouvy v DPS
Usnesení č. 2628:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


21. Různé
21.2 GALVA s.r.o. - informace o výsledku jednání
Usnesení č. 2629:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledku jednání se společností GALVA s.r.o., se sídlem Prostějov – Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07.

21.4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a údržba majetku města – nákup zahradního traktoru
se sekačkou trávy
Usnesení č. 2630:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

6122

 

 

119000

200.000

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; nákup zahradního traktoru se sekačkou trávy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

200.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP

21.5 Veřejná finanční podpora - TJ Sokol Čechovice, Aletický klub, TK Tenisový klub
Usnesení č. 2631:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 500.000,-- Kč TJ Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 55, 796 04 Prostějov, IČ 16367855
- VFP bude použita na realizaci spodní stavby minihřiště, dřevěné zábrany, oplocení a ochranné sítě v rámci stavby minihřiště s umělým povrchem 3. generace v areálu TJ Sokol Čechovice,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15.12.2012;

2. ve výši 500 000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
- VFP bude použita na spolufinancování projektu vybudování tréninkové základny Atletického klubu Prostějov a účelově vázaná na investici,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2012;

3. ve výši 3 000 000,-- Kč TK Tenisovému klubu, Sportovní 1, 796 01 Prostějov
- VFP bude použita na dofinancování nové tenisové haly pro mládež ve Sportovní ulici,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2012;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

1355

 

 

 

4 000 000

 

Převod odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3419

6322

 

 

 

4 000 000

 

VFP

21.7 Smlouva o budoucích smlouvách č. 2010/50/084 uzavřená mezi městem Prostějovem a společností MANTHELLAN a. s.
Usnesení č. 2632:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova rozhodnout
1) o využití pozemků tvořících nemovitosti 3. etapy v souladu s ujednáními Smlouvy o budoucích smlouvách č. 2010/50/084 uzavřené mezi městem Prostějovem a společností MANTHELLAN a.s. pro výstavbu tržnice a
2) o nevyužití pozemků tvořících nemovitosti 3. etapy v souladu s ujednáními Smlouvy o budoucích smlouvách č. 2010/50/084 uzavřené mezi městem Prostějovem a společností MANTHELLAN a.s. pro výstavbu kulturního centra.

 

Miroslav P i š ť á k  v.r.                                               Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                      1. náměstek primátora
                                                                                     města Prostějova

 

Prostějov 28.8.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.9.2012 13:42:42 | přečteno 217x | Richard Sedlák
load