Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 56. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 56. schůze Rady města Prostějova

konané 11.9.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2633:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 56. schůze, konané dne 11.9. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

1.2 Průzkum spokojenosti obyvatel 2012
Usnesení č. 2634:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
výsledky výzkumu „Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Prostějově“. Realizaci průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení realizovala Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 2987/4, Prostějov. Naplnění indikátoru ECI A.1 bylo provedeno pomocí dotazníkového šetření vybraného vzorku 800 občanů Prostějova.
Obecná míra spokojenosti v roce 2012 je: 80% je spokojeno a 20% nespokojeno. Nejvyšší nárůst zaznamenala spokojenost s fungováním městského úřadu (ze 7,0 v roce 2011 a na 7,6 v roce 2012). Výrazný nárůst zaznamenaly komunální služby (z 6,1 v roce 2010, z hodnoty 7,6 v roce 2011 na 8,1 v roce 2012). Pokles byl zaznamenán pouze u hromadné dopravy (z hodnoty 7,1 v roce 2011 na 6,8 v roce 2012).
Největší nárůst zaznamenaly hodnocení činnosti knihovny, ze 7,1 v roce 2011 na 8,4 v roce 2012.
Index obecné míry spokojenosti vzrostl na 7,1. Ve srovnání s rokem 2011 došlo u mnoha sledovaných oblastí ke zlepšení, míra spokojenosti se tak blíží k nejlépe hodnoceným městům v České republice.

2. Vyřazení movitého majetku - služební zbraně městské policie
Usnesení č. 2635:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyřazení 4 ks služebních zbraní formou prodeje přímým zájemcům, uvedeným v důvodové zprávě.

3. Pojmenování nové ulice
Usnesení č. 2636:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit název ulice pro nově vznikající komunikaci takto:
1. Staškova – (kód UVP 290) pro ulici v k.ú. Vrahovice.

4. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“
Usnesení č. 2637:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zahájení otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. umožnění dílčího plnění jednotlivých oblastí zakázky v členění:

  • hlasové služby na pevných linkách
  • hlasové a datové služby na mobilních linkách
  • datové služby pro příspěvkové organizace
  • konektivita pro magistrát

III. základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena a jeho hodnocení prostřednictvím elektronické aukce podle § 96 a 97 zákona pro všechna dílčí plnění,

IV. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ dle návrhu přiloženého v příloze k tomuto materiálu, včetně technické specifikace,

V. zastupování statutárního města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností RPA, s.r.o., Starobrněnská 20, BRNO, 602 00, IČ: 262 98 163, zapsané u rejstříkového soudu v Brně v oddíle C, vložka 42556,

VI. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ uvedený v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova,

u k l á d á
Františku Nevrtalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení,
ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka, zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti RPA s.r.o. veřejnou zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ s umožněním dílčího plnění v uvedeném členění a za použití základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, hodnoceného formou elektronické aukce

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

5. Podnět k pořízení regulačního plánu
Usnesení č. 2638:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit pořízení regulačního plánu na záměr stavby polyfunkčních objektů v lokalitě vymezené IX. změnou územního plánu sídelního útvaru Prostějov, dle předloženého podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s., které bude podmíněno úhradou nákladů na zpracování návrhu regulačního plánu žadatelem,
2. jmenovat určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování regulačního plánu.

6. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
6.1 Smlouva o poskytnutí dotace na Interakční prvek ÚSES v k. ú. Žešov
Usnesení č. 2639:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci „Interakční prvek ÚSES v k. ú. Žešov“ ve výši 179 766,90 Kč a schválit smlouvu č. 10078086 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění přiloženého návrhu.

6.2 Centrální registr vozidel - schválení přijetí účelové dotace
Usnesení č. 2640:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace obci s rozšířenou působností obce Prostějov na úhradu části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012,
II. s c h v a l u j e
přijetí dotace z Ministerstva dopravy poskytnuté prostřednictví rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 77 428,- Kč.

6.3 Zajištění dofinancování realizace projektu „Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Čechovice“
Usnesení č. 2641:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit závazek Statutárního města Prostějova, že na realizaci projektu „Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Čechovice“, vyčlení v rozpočtu města na rok 2013 finanční prostředky na jeho realizaci ve výši 5.942.322,- Kč.

6.4 Zajištění financování realizace projektu „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných
předmětů na prostějovských základních školách“
Usnesení č. 2642:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit závazek Statutárního města Prostějova, že na realizaci projektu „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“, schváleného k spolufinancování z Regionálního operačního programu Střední Morava, vyčlení v rozpočtu města na rok 2013 finanční prostředky na jeho realizaci ve výši 2.433.504,15 Kč a že zajistí financování provozních výdajů projektu v době jeho udržitelnosti ze svého rozpočtu.

6.5.1 Zajištění financování realizace projektu „Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově“
Usnesení č. 2643:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit závazek Statutárního města Prostějova, že na realizaci projektu „Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově“, schváleného k spolufinancování z Regionálního operačního programu Střední Morava, vyčlení v rozpočtu města na rok 2013 finanční prostředky na jeho realizaci ve výši 1.455.813,01 Kč a že zajistí financování provozních výdajů projektu v době jeho udržitelnosti ze svého rozpočtu.

6.5.2 Postup administrace projektu „Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově“ v souvislosti se Změnou č. 3 ROP SM
Usnesení č. 2644:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o postupu administrace projektu „Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově“ v souvislosti s dosud neschválenou Změnou č. 3 Regionálního operačního programu Střední Morava Evropskou komisí,
s o u h l a s í
s postupem administrace projektu dle var. 1.

6.6 Schválení podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rozšíření systému pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“
Usnesení č. 2645:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rozšíření systému pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“ v rámci 40. výzvy Operačního programu Životní prostředí vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.


6.7 Zajištění dofinancování realizace projektu výstavby sportovní haly v areálu „U Kalicha“
Usnesení č. 2646:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit závazek Statutárního města Prostějova, že na realizaci projektu Tělovýchovné jednoty Sokol II výstavby sportovní haly v areálu „U Kalicha“, vyčlení v rozpočtu města na rok 2013 finanční prostředky do výše 20 % celkových nákladů projektu, které poskytne na jeho dofinancování v rámci veřejné finanční podpory.

7. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
7.1 Bezúplatný pronájem prostor v Městském divadle v Prostějově; VFP – oblast kultury – In Your Eyes, s. r. o.
Usnesení č. 2647:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 70 a z prostředků rezervy pro rozpočtová opatření Rady města
Prostějova v kapitole 70 ve výši 20.000,-- Kč In Your Eyes, s. r. o., M. Kuncové 9, Brno, IČ 246 89 025
(poř. číslo žádosti 81)
- na pokrytí nákladů spojených s pronájmem Městského divadla v Prostějově a přilehlých prostor
k uspořádání finálového galavečera 8. ročníku Miss Olomouckého kraje, konaného dne 5. října 2012
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5213

 

 

 

20 000

 

(zvýšení položky 5213 - In Your Eyes, s. r. o. – pokrytí nákladů spojených s pronájmem Městského divadla v Prostějově – 8. ročník Miss Olomouckého kraje)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

18 600

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

 

70

6409

5901

 

 

707100

1 400

 

(snížení položky 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


7.2 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a čerpání
investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov na opravu osvětlení
Usnesení č. 2648:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1) s převodem částky Kč 125 000,-- z rezervního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose
Prostějov do fondu investičního,
2) s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov, ve výši Kč 125 000,-- na opravu osvětlení výtvarného oboru.

7.4 Škola plná pohybu, o. s., ul. Dr. Horáka 24, Prostějov – přebrání závazků městem Prostějovem
Usnesení č. 2649:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit závazek, že v případě zániku občanského sdružení Škola plná pohybu, o. s., ul. Dr. Horáka 24, Prostějov či ukončení smlouvy uzavřené se souhlasem Rady města Prostějova (usnesení č. 0795 ze dne 26. 9. 2011) mezi Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 a Školou plnou pohybu, o. s., ul. Dr. Horáka 24, Prostějov o pronájmu hřiště (pozemek p. č. 2438/48 v k. ú. Prostějov), přebírá statutární město Prostějov případné závazky vzniklé z poskytnuté dotace z MŠMT – „Revitalizace povrchu hřiště“.

7.5 Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Usnesení č. 2650:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 27 240,-- Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 od Klubu přátel školy při Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 na úhradu plaveckého výcviku žáků.

7.6 Čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 na nákup
skříně do mateřské školy a čerpání rezervního fondu na příspěvek na provoz
Usnesení č. 2651:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši
Kč 40 699,-- na nákup skříně na lůžkoviny na pracoviště mateřské školy v Čechovicích a čerpáním rezervního fondu ve výši Kč 170 000,-- na opravu zahradních prvků, odstranění revizních závad BOZP, nákup sekačky, stříšky nad pískoviště, výměnu písku, nákup čistících prostředků.

7.7 Čerpání investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov na nákup
speciálního povrchu artefol Dynamic Profi
Usnesení č. 2652:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši
Kč 72 000,-- na nákup speciálního povrchu artefol Dynamic Profi k výuce žáků tanečního oboru.

7.8 Čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 na opravu
a nátěr prvků na zahradě mateřské školy a výměnu linolea v 1. třídě základní školy
Usnesení č. 2653:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 v celkové výši
Kč 55 000,-- na opravu a nátěr prvků na zahradě mateřské školy (Kč 10 000,--) a výměnu linolea v budoucí 1. třídě základní školy (Kč 45 000,--).

9. Rozpočtová opatření:
9.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Usnesení č. 2654:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5021

 

 

 

72.000,-

(zvýšení položky ostatní osobní náklady - odměny RL )

14

6171

5031

 

 

 

18.000,-

(zvýšení položky odvody sociálního pojištěni)

14

6171

5032

 

 

 

6.500,-

(zvýšení položky odvody zdravotního pojištění)

14

6171

5038

 

 

 

300,-

(zvýšení položky ostatní povinné pojištění)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5021

 

 

100800

96.800,-

(snížení položky – Radniční listy – osobní náklady)


9.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 2655:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6122

 

 

 

75 000

(zvýšení pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení – pořízení dvou kompletů dýchacích přístrojů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5153

 

 

 

35 000

(snížení pol. 5153 plyn – snížení záloh z důvodu úspor )

12

5512

5154

 

 

 

30 000

(snížení pol. 5154 el. energie –snížení záloh odběrných míst)

12

5512

5169

 

 

 

10 000

(snížení pol. 5169 nákup služeb – revize 2 kusů dýchacích přístrojů jsou přesunuté na doporučení revizního
technika na I/ 2013 )


9.3 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální
Usnesení č. 2656:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5024

 

 

 

25.000,-

 

(Pol. 5024 – odstupné)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

 

 

 

25.000,-

 

(Pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru)


9.4 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 2657:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

 

 

 

39 200,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

14

6171

5031

 

 

 

9 800,-

(odvody sociálního pojištění)

14

6171

5032

 

 

 

3 530,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6171

5038

 

 

 

103,-

(ostatní povinné pojištění)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

26 317,-

Rezerva RMP pro ROZOP

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

006171

5169

 

 

 

78 950,-

Úspora externího servisu za 1. pololetí 2012


9.5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (konvektory)
Usnesení č. 2658:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5137

 

 

 

5.200

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; teplovzdušné konvektory do nebytových prostor v objektu Čechovická 134/68

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5171

 

 

 

5.200

snížení pol. 5171 – opravy a údržba; úhrada nákladů za opravy a údržbu na majetku spravovaném OSÚMM


9.6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (úprava položek)
Usnesení č. 2659:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

2131

 

 

 

1.853.943

zvýšení pol. 2131 – příjmy pronájmu pozemků; pronájem pozemků v majetku statutárního města Prostějova

50

3639

2132

 

 

 

715.488

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost.nemovitostí; pronájem nebytových prostor v majetku statut.města Prostějova

50

3639

3111

 

 

 

312.968

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků

50

6171

2329

 

 

 

38.353

zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy; přefakturace nákladů za zpracování geom.plánů a znaleckých posudků

50

3612

3112

 

 

505001

42.937

zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost.nemovitostí; prodej domů

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3613

5153

 

 

 

150.000

 

zvýšení pol. 5153 – plyn; spotřeba plynu v objektech spravovaných OSÚMM

50

6171

5362

 

 

505037

400.000

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát.rozpočtu; úhrada daně z převodu nemovitostí

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

2.413.689

 

zvýšení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


9.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (smuteční obřadní síň)
Usnesení č. 2660:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

1

44000000

350 000

Městský hřbitov v Prostějově- stavební úpravy smuteční obřadní síně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

350 000

FRR


9.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce učeben)
Usnesení č. 2661:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

1

398000000

70 000

PD – Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

70 000

FRR


9.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zastávka Foerstrova)
Usnesení č. 2662:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

383000000

180 000

Autobusová zastávka v ulici Foerstra

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

2219

6121

 

 

338000000

180 000

Stavební úpravy komunikací a chodníků Foerstrova, Čechovická, Žitná


9.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (čekárna Žešov)
Usnesení č. 2663:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

570000000

200 000

Autobusové čekárny – čekárna Žešov - střed

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

200 000

FRR


9.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (chodník Vrahovice – požární zbrojnice)
Usnesení č. 2664:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

377000000

40 000

Chodník Vrahovice – požární zbrojnice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

40 000

FRR


9.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EUO MŠ E. Beneše; EÚO MŠ Libušinka; EÚO MŠ J. Železného)
Usnesení č. 2665:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

1

409000000

500 000

EÚO MŠ E. Beneše; EÚO MŠ Libušinka; EÚO MŠ J. Železného

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

500 000

FRR


9.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Fanderlíková – havárie vody)
Usnesení č. 2666:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

 

 

600338

6 000

MŠ Prostějov, Fanderlíkova ul. 69 – havárie vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

607076

6 000

Havarijní a škodní události


9.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava osvětlení přechodu Olomoucká)
Usnesení č. 2667:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

5171

 

 

 

90 000

Oprava osvětlení přechodu na Olomoucké ulici

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

90 000

Rezerva RMP


9.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (přechod Vrahovice)
Usnesení č. 2668:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

349000000

160 000

Přechod ve Vrahovicích - nástupní prostor u autobusové zastávky Trpinky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

160 000

FRR


9.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fond reinvestic nájemného)
Usnesení č. 2669:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

5171

 

5

 

129 000

Fond reinvestic nájemného – opravy oken SŠA a SOU stavební

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

 

5

355000000

66 000

Střední automobilní škola Prostějov – výměna oken

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

 

5

607032

63 000

Střední odborné učiliště stavební Prostějov – výměna oken


9.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (SZŠ – podlahy)
Usnesení č. 2670:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

5171

 

5

 

200 000

Fond reinvestic nájemného - oprava podlah SZŠ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

6121

 

5

607027

200 000

SZŠ – rekonstrukce podlah


9.21 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Majakovského)
Usnesení č. 2671:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

174000000

7 000 000

Rekonstrukce a dostavba ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

357000000

7 000 000

Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ulicí


9.22 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 2672:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

 

 

 

2.300.000

(Nákup majetkových podílů – navýšení základního kapitálu Společenského domu Prostějov, s.r.o.)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

 

 

 

1.200.000

(Nákup majetkových podílů – úplatný převod obchodního podílu společníka MICOS spol. s r.o.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3.500.000

(Fond rezerv a rozvoje)


9.23 Rozpočtové opatření kapitoly 90 - správa a údržba majetku města (herní prvky)
Usnesení č. 2673:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5137

 

90

900400

49.989

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; nákup herních prvků pro seniory a mládež – sídl. Svornosti, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

 

90

900400

49.989

snížení pol. 6171 – opravy a údržba; prostředky v rozpočtu schválené mj. na opravy dětských hřišť ve městě


9.24 Rozpočtové opatření kapitoly 90 - správa a údržba majetku města (oprava hrobu)
Usnesení č. 2674:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5171

 

 

900500

18 000

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování; oprava poškozeného hrobu (p. Frélich)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

18 000

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMPv


9.25 Rozpočtové opatření kapitoly 90 - správa a údržba majetku města (údržba zeleně)
Usnesení č. 2675:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

900400

200.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; údržba zeleně v Kolářových sadech v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

200.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP


9.26 Rozpočtové opatření kapitoly 90 - správa a údržba majetku města (úprava položek)
Usnesení č. 2676:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

2111

 

 

900100

3.500.000

snížení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků – komunikace; výběr parkovného

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

2310

 

 

 

84.593

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku; prodej palivového dříví

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

3722

5194

 

 

900200

40

 

zvýšení pol. 5194 – věcné dary; odměny školám za sběr papíru

90

3631

5169

 

 

900800

12.500

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; poplatek za připojení k distribuční soustavě

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

3.427.947

 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
10.2 Revokace usnesení ZMP č. 18185 ze dne 16.09.2008 a usnesení RMP č. 2526 ze dne 26.06.2012
Usnesení č. 2677:
Rada města Prostějova
12) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 2526 ze dne 26.06.2012 týkající se doporučení Zastupitelstvu města
Prostějova revokovat usnesení ZMP č. 18185 ze dne 16.09.2008 a schválit bezúplatné nabytí rekreačního
areálu v k.ú. Stichovice,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18185 ze dne 16.09.2008 týkající se schválení bezúplatného nabytí rekreačního areálu v k.ú. Stichovice.

10.3 Prodej bytových jednotek č. 1622/1 a č. 1622/3 v domě na ul. Netušilova 3 v Prostějově a bytové jednotky č.1684/4 v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Usnesení č. 2678:
Rada města Prostějova
A) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej bytové jednotky č. 1622/1 o výměře 27,45 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 27/2261 na společných částech bytového domu č.p. 1622 (Netušilova 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,  za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 422.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
B) v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 1622/3 o výměře 27,03 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 27/2261 na společných částech bytového domu č.p. 1622 (Netušilova 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši 90% obvyklé ceny bytu stanovené dle znaleckého posudku, tj. minimálně ve výši 414.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
C) n e s c h v a l u j e
vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1684/4 o výměře 43,07 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov za nabídnutou kupní cenu ve výši 500.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

10.4 Prodej nebytových jednotek v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Usnesení č. 2679:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
1. záměr prodeje následujících nebytových jednotek v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, a to:
a) nebytové jednotky č. 1684/22 o výměře 25,29 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 25/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,
b) nebytové jednotky č. 1684/23 o výměře 45,52 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 46/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,
c) nebytové jednotky č. 1684/24 o výměře 60,20 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 60/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,
d) záměr prodeje nebytové jednotky č. 1684/25 o výměře 33,99 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 34/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
- za nabídnutou kupní cenu v celkové výši 1.600.000 Kč za všechny uvedené nebytové jednotky, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- prodej nebytových jednotek č. 1684/22, č. 1684/23, č. 1684/24 a č. 1684/25 bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích,
- k nebytové jednotce č. 1684/22 bude v kupní smlouvě současně zřízeno bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu umístění hlavního uzávěru a rozvodů vody včetně zajištění přístupu k těmto zařízením ve prospěch Společenství vlastníků Wolkerova 31, se sídlem Prostějov, Wolkerova 1684/31, PSČ: 796 01, IČ: 293 14 054,
- k nebytové jednotce č. 1684/25 bude v kupní smlouvě současně zřízeno bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu umístění rozvodů kanalizace a plynu včetně zajištění přístupu k těmto zařízením ve prospěch Společenství vlastníků Wolkerova 31, se sídlem Prostějov, Wolkerova 1684/31, PSČ: 796 01, IČ: 293 14 054,
- náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2. záměr prodeje nebytové jednotky č. 1684/26 o výměře 115,32 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 115/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,  za nabídnutou kupní cenu ve výši 900.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

10.5 Revokace části usnesení RMP č. 2524 ze dne 26.06.2012 a vyhlášení záměru prodeje bytových domů na ul. Rozhonova 2, ul. Rozhonova 12 a Jiráskovo nám. 4 v Prostějově
Usnesení č. 2680:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
odst. 1), 2) a 3) bodu A) usnesení Rady města Prostějova č. 2524 ze dne 26.06.2012,
2) v y h l a š u j e
záměr prodeje následujících nemovitostí:
a) bytového domu č.p. 2325 (Rozhonova 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4204 a pozemku p.č. 4204 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2, vše v k.ú. Prostějov,
b) bytového domu č.p. 2332 (Rozhonova 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4215 a pozemku p.č. 4215 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 496 m2, vše v k.ú. Prostějov,
c) bytového domu č.p. 430 (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 708/1 a pozemku p.č. 708/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349 m2, vše v k.ú. Prostějov,
formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu za jednotlivé nemovitosti, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž prodej předmětných nemovitostí bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích a náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladů vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí jednotliví kupující.


10.9 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7485/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2681:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7485/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti PV-RECYKLING s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ: 602 00, IČ: 262 73 993, za účelem umístění navigačního panelu o rozměru 3,3 x 1,2 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 3.960 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

10.10 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7683 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2682:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7683 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 Klubu českých turistů, se sídlem Praha 13 – Stodůlky, Archeologická 2256/1, PSČ: 155 00, IČ: 005 05 609, za účelem umístění stojanu s turistickou mapou o rozměrech 2 x 1,6 metru za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a stojanu s turistickou mapou umístěného na předmětu výpůjčky.

10.12 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 499 v k.ú. Domamyslice
Usnesení č. 2683:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat vedení STL plynovodu včetně jeho ochranného pásma na části pozemku statutárního města Prostějova p.č. 499 v k.ú. Domamyslice (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení STL plynovodu a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí (uvedeno v důvodové zprávě),
d) do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi statutárním městem Prostějovem, společností JMP Net, s.r.o., a (uvedeno v důvodové zprávě)uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

10.13 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 7663/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2684:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízenívčetně jeho ochranného pásma na části pozemku p.č. 7663/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 5112-38/2012 ze dne 25.06.2012) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízenívčetně jeho ochranného pásma na částech pozemků p.č. 7663/1, p.č. 7663/3 a p.č. 7664/1, vše v k.ú. Prostějov, a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 5112/38/2012 ze dne 25.06.2012 ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., v souladu s tímto usnesením a usnesení Rady města Prostějova č. 1448 ze dne 25.05.2010 bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) veškeré náklady spojené s užíváním, údržbou a opravami plynárenského zařízení uhradí společnost JMP Net, s.r.o.

10.14 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 2772/34 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2685:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2772/34 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 8 m2 za účelem umístění nájezdové rampy pro imobilní občany za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a nájezdové rampy pro imobilní občany umístěné na předmětu výpůjčky.

11.1 Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 2686:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměny ve výši dle přílohy Mgr. Romanu Pazderovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                               Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                     1. náměstek primátora
                                                                                     města Prostějova

Prostějov 11.9.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.10.2012 7:51:34 | přečteno 325x | Věra Krejčí
load