Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 57. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 57. schůze Rady města Prostějova

konané 18.9.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2687:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 57. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 18.9.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/003 ze dne 11.09.2009
Usnesení č. 2688:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 93/9 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/003 ze dne 11.09.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 93/9 v k.ú. Krasice včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/003 ze dne 11.09.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/003 ze dne 11.09.2009zůstanou nezměněny.

2.1. ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník hřbitov Vrahovice vč. VO)
Usnesení č. 2689:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

376000000

500 000

Chodník hřbitov Vrahovice vč. VO

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

500 000

FRR

3. Veřejná finanční podpora:
3.1 Veřejná finanční podpora - oblast kultury
Usnesení č. 2690:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova v kapitole 70

1. ve výši 7.000,-- Kč Caritas Christi urget nos, Pešinova 21, Prostějov, IČ 227 44 258 (poř. číslo žádosti 82)
- na realizaci přehlídky duchovních písní a hudby a koncert slovenské kapely Kapucíni (cestovné a odměna účinkujícím, ozvučení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

2. ve výši 10.000,-- Kč Divadlu Plyšového Medvídka, Krasická 43, Prostějov, IČ 227 71 379 (poř. číslo žádosti 77)
- na divadelní činnost (výroba scén, výroba kostýmů a loutek)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 50.000,-- Kč Klubu historickému a státovědnému v Prostějově, Palečkova 4, Prostějov, IČ 227 72 081 (poř. číslo žádosti 91)
- na přípravu a vydání publikace „Osobnosti Prostějovska“ (autorské honoráře, grafická úprava a DTP, redakční a editorské práce, výroba a distribuce) s podmínkou předání hotových 60 kusů publikací statutárnímu městu Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

 

 

 

67 000

 

(zvýšení položky 5222 - Caritas Christi urget nos – přehlídka duchovních písní a hudby; Divadlo Plyšového Medvídka – divadelní činnost; Klub historický a státovědný v Prostějově – publikace „Osobnosti Prostějovska“)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

67 000

 

(snížení položky 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


3.2 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Usnesení č. 2691:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova v kapitole 70

1. ve výši 5.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 76)
- na uspořádání 4. ročníku mládežnického turnaje fotbalových přípravek „O pohár primátora statutárního města Prostějova“ (poháry, medaile, diplomy, věcné ceny, propagační materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

2. ve výši 5.000,-- Kč Okresnímu sdružení ČSTV Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 246)
- na uspořádání akce „Sportovec Prostějovska 2012“ (nájem prostor Městského divadla v Prostějově)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 28. 2. 2013

3. ve výši 20.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 46)
- na pořádání Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice mládeže
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 10.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 (poř. č. žádost 1)
- na pořádání 8. ročníku „Sportovní den na kolečkách“ (poháry, diplomy, ozvučení, moderátor, časomíra, rozhodčí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

5. ve výši 10.000,-- Kč Mažoretkám Hvězdičky Prostějov, C. Boudy 2, IČ 265 81 019 (poř. č. žádosti 89)
- na účast na ME ve Francii (doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

6. ve výši 20.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 138, 159)
- na pořádání závodů dětí v judu v roce 2012 – Velká cena Prostějova mladších žáků (diplomy, medaile, rozhodčí, zdravotní dozor) v částce 10.000,-- Kč
- na mezinárodní turnaj žáků v nohejbale „Poslední žákovská smeč“ v částce 10.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

7. ve výši 5.000,-- Kč AVZO-TSČ-ČR ZO střelců Prostějov, Rozhonova 2, IČO 441 60 003 (poř. č. žádosti 157)
- na podporu činnosti mladých talentovaných střelců Prostějova (střelivo, startovné, doprava, výstroj, terče, uspořádání Velké ceny města Prostějova, oprava vybavení střelnice)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

8. ve výši 10.000,-- Kč Sokolské župě Prostějovské, nám. U Kalicha 2, Prostějov, IČ 005 30 964 (poř. č. žádosti 70)
- na zabezpečení Sokolského sletu župy Prostějovské (pronájem haly, ozvučení, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

9. ve výši 20.000,-- Kč Taneční škole PIROUETTE, Husovo nám. 9, Prostějov, IČ 227 25 156 (poř. č. žádosti 53)
- na pořízení klubového oblečení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

10. ve výši 5.000,- Kč BEXIM-FOTBAL o. s., sídl. Svobody 36, Prostějov, IČ 228 94 641 (poř. č. žádosti 55)
- na pořádání turnaje v plážové kopané BEXIM CUP 2012 (pronájmy, rozhodčí, věcné ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

11. ve výši 30.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 79)
- na přípravu a účast na ME, MS a světovém poháru (cestovní náklady, technické a materiální zabezpečení, ubytování, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

12. ve výši 8.000,-- Kč (poř. č. žádosti 48)
- na zpracování úvodního snímku a medailonků sportovců pro akci „Sportovec města Prostějova 2011“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

13. ve výši 10.000,-- Kč (poř. č. žádosti 56)
- na účast na mistrovství světa a světovém poháru v boulderingu (cestovné, ubytování, sportovní vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

14. ve výši 10.000,-- Kč (poř. č. žádosti 67)
- na účast na motocyklových silničních závodech (pneumatiky, startovné, PHM, náhradní díly, účast na závodech)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

15. ve výši 30.000,-- Kč AT Production s. r. o., Úvoz 4, 602 00 Brno, IČ 634 71 604 (poř. č. žádosti 7)
- na uspořádání Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů v tenisu s mezinárodní účastí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

140.000

 

(zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením)

 

20

3419

5493

 

 

 

28.000

 

(zvýšení položky 5493 – snímky a medailonky sportovců; účast na MS a SP; účast na motocyklových silničních závodech)

 

20

3419

5213

 

 

 

30.000

 

(zvýšení položky 5213 - AT Production – MČR v tenisu)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

198.000

 

(snížení položky 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


3.3 Veřejná finanční podpora - oblast sportu (nedoporučená)
Usnesení č. 2692:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 30.000,-- Kč Klubu českých turistů OP Prostějov, Rejskova 22, IČ 711 93 103 (poř. č. žádosti 252)
- na podporu turistické a vlastivědné poznávací činnosti

2. ve výši 49.000,-- Kč JEZDECKÉMU ODDÍLU MĚSTA PROSTĚJOV o. s., Vápenice 9, IČ 269 85 551 (poř. č. žádosti 26)
- na podporu činnosti (krmení pro koně, veterinář, podestýlka, podkování, pořádání akcí, pomůcky a vybavení)

3. ve výši 35.000,-- Kč (poř. č. žádosti 164)
- na podporu činnosti florbalového klubu (dresy, pořádání zápasů, pronájmy, doprava, provozní náklady)

4. ve výši 30.000,-- Kč České asociaci hasičských důstojníků, o. s. Výškovická 40, Ostrava, IČ 654 69 062 (poř. č. žádosti 9)
- na organizaci soutěže jednotek sboru dobrovolných hasičů v záchranářských disciplínách – Rallye Hamry 2012

5. ve výši 30.000,-- Kč Taneční škole PIROUETTE, Husovo nám. 9, Prostějov, IČ 227 25 156 (poř. č. žádosti 54)
- na soustředění taneční školy

6. ve výši 16.000,-- Kč Klubu vojenské historie – Dukla o. s., Belgická 5, Prostějov, IČ 228 23 018 (poř. č. žádosti 185)
- na podporu činnosti (provoz klubu, nákup vybavení a výstroje)

7. ve výši 30.000,-- Kč Mažoretkám Hvězdičky Prostějov, C. Boudy 2, IČ 265 81 019 (poř. č. žádosti 285)
- na uspořádání nepostupových přehlídek mažoretek v Prostějově (aparatura, moderátor, medaile, poháry, diplomy, účastnické listy, květiny, upomínkové předměty, pronájem tělocvičny)

8. ve výši 25.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádostí 161, 73)
- na účast mládeže na Všesokolském sletu v Praze v částce 15.000,-- Kč
- na zabezpečení Mistrovství ČR dorostu v nohejbale dvojic a trojic (sportovní trofeje) v částce 10.000,-- Kč

9. ve výši 30.000,-- Kč Janě Bálešové, IČ 657 68 850 (poř. č. žádosti 22)
- na uspořádání XIV. a XV. ročníku Dancemarathonu

n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 70.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 (poř. č. žádosti 24)
- na „MEMORIAL DUKLA 1972“

2. ve výši 65.000,-- Kč Okresnímu sdružení ČSTV Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 190)
- na podporu činnosti Komise malé kopané (ceny, diplomy, kancelářské potřeby, telefon, nájmy, poštovné, kopírování, cestovné, rozhodčí)

3. ve výši 250.000,-- Kč TTV Sport Group o. s., Kosmonautů 19, Olomouc, IČ 228 75 638 (poř. č. žádosti 271)
- na pořádání Světového poháru v silniční cyklistice Czech Cycling Tour 2012

4. ve výši 52.000,-- Kč MVDr. Miloslavu Zajíčkovi, IČ 423 52 381 (poř. č. žádosti 277)
- na podporu jezdeckého sportu (úprava sportoviště, propagace, ozvučení, náklady na kostýmy, sportovní vybavení)

5. ve výši 100.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“ Prostějov, Husovo nám. 55, IČ 479 21 641 (poř. č. žádosti 251)
- na pořádání a účast na turistických poznávacích akcích

6. ve výši 80.000,-- Kč JACHT KLUBU Prostějov, Sportovní 1, IČ 163 67 863 (poř. č. žádosti 284)
- na podporu celoroční činnosti (doprava, sportovní nářadí, startovné, výcvikové soustředění mládeže)

7. ve výši 150.000,-- Kč DROPZONE PROSTĚJOV, Hvozdec 55, Veverská Bítýška, IČ 228 17 930 (poř. č. žádosti 124)
- na uspořádání akcí „Dětský den, Český ženský rekord, Dny parašutistických veteránů“

8. ve výši 330.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. č. žádosti 63)
- na zajištění extraligy (jízdné, stravné, startovné, podpůrná výživa, rehabilitace, nocležné, výchovné, propagace, sportovní výstroj, rozhodčí, lékař, hlasatel).

3.4 Veřejná finanční podpora - oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 2693:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova v kapitole 70

1. ve výši 10 000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, sídliště Svornosti, IČ 441 60 119 (poř. číslo žádosti 64)
- na projekt „Velikonoční Prostějov 2012“ (pronájem sálu, ceny do soutěže)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 10 000,-- Kč Demokratické alianci Romů ČR, Sokolská 593, Valašské Meziříčí, základní organizaci Prostějov, Šárka 1900/11, IČ 600 42 249 (poř. číslo žádosti 245)
- na projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ (nákup sportovních potřeb – dresů, pronájem prostor na uspořádání akcí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

 

 

 

20 000

 

(zvýšení položky 5222 – Hanácký klub plastikových modelářů – „Velikonoční Prostějov 2012“, Demokratická aliance Romů ČR – „Kdo si hraje, nezlobí“)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

20 000

 

(snížení položky 5901 - rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


3.5 Veřejná finanční podpora - oblast výchovy a vzdělávání (nedoporučená)
Usnesení č. 2694:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 43 500,-- Kč
Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916
(poř. číslo žádosti 80)
- na projekt „20 let růstu na CMG aneb Co může přinést škola dětem, rodičům, městu“ (ozvučení a osvětlení náměstí, stavba pódia, moderátor, divadelní vystoupení a klaun).

3.6 Veřejná finanční podpora – sociální oblast
Usnesení č. 2695:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 z rezervy pro ROZOP v kapitole 70

1. ve výši 25.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 170)
- na činnost denního stacionáře – hrubá mzda pracovníka v přímé péči, zákonné zdravotní a sociální pojištění
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 25.000,-- Kč sdružení Podané ruce, o.s. – Projekt OsA, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ 706 32 596, (pořadové č. žádosti 294)
- na poskytování služeb osobní asistence – na osobní náklady (hrubé mzdy + odvody sociální a zdravotní pojištění)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 44)
- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov v souvislosti se zabezpečením nadstandardních služeb pro osoby bez domova v době enormních mrazů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 20.000,-- Kč Hospici na Svatém Kopečku, Sadové nám. 24, Olomouc – Svatý Kopeček, IČ 736 34 671, (pořadové č. žádosti 90)
- na nákup ložního prádla pro klienty Hospice na Svatém Kopečku
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

5. ve výši 5.000,-- Kč Středomoravské nemocniční a.s., Mathnova 291/1, Prostějov, IČ 277 97 660, (pořadové č. žádosti 88)
- na Dobrovolnický program v Nemocnici Prostějov – propagace projektu, odměna koordinátora, identifikace a označení dobrovolníků, pomůcky pro aktivity s pacienty, administrativa k zajištění projektu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

6. ve výši 20.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338, (pořadové č. žádosti 86)
na provozní náklady služeb osobní asistence – telefon, internet, poštovné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

7. ve výši 10.000,-- Kč Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizaci, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 602, (pořadové č. žádosti 92)
- na nájem kanceláře, právní a ekonomické služby, drobný majetek – půjčovna – nákup pomůcek
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4356

5223

 

 

 

25.000,00

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (VFP – Charita)

21

4351

5222

 

 

 

25.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Podané ruce - Projekt OsA)

21

4374

5222

 

 

 

50.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – OSSP)

21

3525

5223

 

 

 

20.000,00

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (VFP – Hospic na Svatém Kopečku)

21

3522

5213

 

 

 

5.000,00

zvýšení položky 5213 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám (VFP – Středomoravská nemocniční a.s.)

21

4351

5222

 

 

 

20.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Pomocná ruka)

21

4359

5222

 

 

 

10.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Svaz tělesně postižených)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

155.000,00

snížení položky 5901 – nespecifikované rezervy – rezerva pro ROZOP


3.7 Veřejná finanční podpora – sociální oblast (nedoporučená)
Usnesení č. 2696:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012

1. ve výši 12.000,-- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369, (pořadové č. žádosti 216)
- na cyklus kurzů rozvíjejících kreativitu a rukodělné znalosti

2. ve výši 40.500,-- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369, (pořadové č. žádosti 217)
- na cyklus kurzů vaření ze zdravých potravin a harmonizačního cvičení

3. ve výši 10.000,-- Kč Levicovému klubu žen, o.s., Lidická 35, Prostějov, IČ 701 04 468, (pořadové č. žádosti 258)
- na rekondiční léčebné procedury seniorů (koupele s ruční masáží, podvodní masáže, vířivé bodové masáže)

4. ve výši 5.100,-- Kč Kiwanis Clubu Prostějov, Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov, IČ 479 21 714, (pořadové č. žádosti 42)
- na pořádání akce XI. Konvent KIWANIS Česká a Slovenská republika – pronájem sálu v Národním domě a v Hclubu v Prostějově

5. ve výši 6.000,-- Kč NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 44, Jihlava, IČ 271 63 059, (pořadové č. žádosti 194)
- na vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti stave – DPP odborný konzultant pro správní obvod Prostějov, kancelářský materiál, cestovné na kontrolní prohlídky staveb v správním obvodě Prostějov, odborné školení konzultanta

6. ve výši 10.000,-- Kč Tajtrlík, o.s., Resslova 207/10, Olomouc – Nová Ulice, IČ 227 69 781, (pořadové č. žádosti 75)
- na realizaci letního pobytu pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením a ze sociálně vyloučených lokalit (pronájem kuchyně a společných prostor, doprava, ubytování, strava)

7. ve výši 10.000,-- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, 5. května 1170, Červený Kostelec, IČ 486 23 814, (pořadové č. žádosti 71)
- na provoz Domova sv. Josefa - služby

n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 150.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 221)
- na zajištění provozu Sociálních služeb Prostějov, p.o., pečovatelská služba – provozní náklady.

3.8 Veřejná finanční podpora – Český svaz chovatelů
Usnesení č. 2697:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 30 tis. Kč Českému svazu chovatelů, okresní organizaci, se sídlem Plumlovská 50, Prostějov, IČ 00448770 (poř. č. žádosti 27);
- VFP bude použita na dostavbu klubovny pro mladé chovatele v I. patře domu Plumlovská 50;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

60

3792

5222

 

 

 

30 000

 

VFP Český svaz chovatelů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

30 000

 

Rezerva RMP


4. Umístění sídla společnosti LHK Jestřábi Prostějov s. r. o.
Usnesení č. 2698:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
žádost LHK Jestřábi Prostějov s.r.o., IČ: 28931181, o umístění sídla jejich společnosti na Zimním stadionu, U stadionu 1, Prostějov.

6.1 Návrh udělení vyznamenání za zásluhy o Českou republiku a její armádu genpor. Ing. Onreji Páleníkovi, MBA
Usnesení č. 2699:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s návrhem Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, zaslat prezidentu České republiky návrh
udělení vyznamenání za zásluhy o Českou republiku a její armádu genpor. Ing. Onreji Páleníkovi, MBA.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                    Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                          1. náměstek primátora
                                                                                          města Prostějova

Prostějov 18.9.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.10.2012 7:56:57 | přečteno 262x | Věra Krejčí
load