Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 58. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 58. schůze Rady města Prostějova

konané 2.10.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2700:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 58. schůze, konané dne 2.10.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Ivanu Hemerkovou, náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 2701:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
2.1 doporučení Komise architektury a urbanismu z 30.8.2012;
2.2 doporučení Komise dopravy z 17.9.2012;
2.3 doporučení Komise koncepce a rozvoje města z 24.09.2012.

II. u k l á d á
a) Ing. Zdeňku Fišerovi, náměstkovi primátora a Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Magistrátu města Prostějova,
- předložit na příští schůzi rady příp. řešení oponentury stávajícího návrhu nového územního plánu,
b) Ing. Zdeňku Fišerovi, náměstkovi primátora,
- předložit na poradu vedení dne 15.10.2012 stanoviska k doporučením Komise dopravy ze dne 17.9.2012, uvedeným v bodech 1 a 2,
c) RNDr. Aleně Raškové, náměstkyni primátora,
- předložit na poradu vedení dne 15.10.2012 stanovisko k doporučení Komise dopravy ze dne 17.9.2012, uvedeném v bodě 3.

3. Změna adresy sídla Svatolazarské komendy
Usnesení č. 2702:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
umístění sídla Svatolazarské komendy Prostějov, IČ 266 18 290 na adrese: Hacarova 4343/2, 796 01 Prostějov.

4. Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.
Usnesení č. 2703:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit odkup 32 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov na základě nabídky Edmonda Palliera.

5. Informativní materiál – partnerská města
Usnesení č. 2704:
Rada města Prostějova
u k l á d á
RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí Odboru kancelář primátora,
organizačně zajistit jednání se zástupci slovenského města Vysoké Tatry a polského města Šródy.

6. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků
Usnesení č. 2705:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30.6.2015 mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Vincencov.

7.1 Návrh postupu při schvalování stavebních investic
Usnesení č. 2706:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
návrh postupu při schvalování stavebních investic v návaznosti na novelu zákona č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhlášku č. 230/2012.

8. Projektový námět „56. Wolkrův Prostějov“
Usnesení č. 2707:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „56. Wolkrův Prostějov“ a podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu z Ministerstva kultury ČR.

9. Projektový námět „Rekonstrukce veřejného osvětlení Sídliště Západ“
Usnesení č. 2708:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Rekonstrukce veřejného osvětlení Sídliště Západ“ a podání žádosti o nadační příspěvek na realizaci tohoto záměru v rámci grantového řízení Nadace ČEZ „Podpora regionů“.

10. Projektový námět „Úpravy mlýnského náhonu v Kolářových sadech“
Usnesení č. 2709:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Úpravy mlýnského náhonu v Kolářových sadech“ a podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu v rámci XLII. výzvy OPŽP.

11. Zadání veřejné zakázky - Nová radnice rekonstrukce
Usnesení č. 2710:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce „Nová radnice rekonstrukce“, na základě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), realizovaného formou výzvy k jednání jednomu zájemci,
II. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Nová radnice rekonstrukce“, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
III. oslovení jednoho zájemce v zadávacím řízení, společnost
· UNISTAV a.s, se sídlem Příkop 6, 604 33 Brno, IČ 005 31 766
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat veřejnou zakázku „Nová radnice rekonstrukce“ za použití uvedených podmínek.

12. Zadání veřejné zakázky - Vnější okruh Brněnská - Plumlovská II. kvadrant Určická - V Polích
Usnesení č. 2711:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce „Vnější okruh Brněnská - Plumlovská, II. kvadrant, Určická - V Polích, protihluková stěna, na základě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), realizovaného formou výzvy k jednání jednomu zájemci
II. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Vnější okruh Brněnská - Plumlovská, II. kvadrant, Určická - V Polích, protihluková stěna“, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
III.oslovení jednoho zájemce v zadávacím řízení, společnost
· INSTA CZ, s.r.o. , Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ 25374311
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat veřejnou zakázku „Vnější okruh Brněnská - Plumlovská, II. kvadrant, Určická - V Polích, protihluková stěna“ za použití uvedených podmínek.

12.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Úprava rybníka, Prostějov – Drozdovice“ – Vyloučení uchazečů
Usnesení č. 2712:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
o vyloučení uchazeče STRABAG a.s. odštěpný závod Brno, se sídlem Na Bělidle 198/21, PRAHA 5, 150 00, IČ 261 57 799 a uchazeče SISKO spol. s r.o., se sídlem Velká Dlážka 527/8, PŘEROV 750 02, IČ 471 55 558 z dalšího hodnocení v zadávacím řízení „Úprava rybníka, Prostějov – Drozdovice“.

13. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 2713:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru pro mateřskou školu – dětské kuchyňky TREND v ceně Kč 7 550,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

14. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. a ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského o souhlas s použitím finančních prostředků ušetřených z energií
Usnesení č. 2714:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s použitím finančních prostředků ušetřených z energií
- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši Kč 100 000,-- na zakoupení
kopírky, dataprojektoru, pračky a sušičky;
- Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského ve výši Kč 300 000,-- na zakoupení nábytku
do kabinetů, počítačové učebny, výdejny stravy, tělovýchovných šaten, stroje na mytí podlah a vysavače.

15. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na úhradu nákladů výuky cizích jazyků
Usnesení č. 2715:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši
Kč 9 000,-- na úhradu nákladů na individualizaci výuky cizích jazyků z programu EU – peníze školám.

16. Rozpočtová opatření:
16.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (odvětrání prostor v objektu Křížkovského 36/7)
Usnesení č. 2716:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6121

0

0

0

121.619,00

 

Odvětrání prostor v objektu Křížkovského 36/7

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

0

0

0

121.619,00

 

Limit ostatních investic celkem


16.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (úprava provozních výdajů, mobiliář)
Usnesení č. 2717:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

 

 

 

1.160.000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek do zrekonstruovaných kanceláří v budově radnice)

11

6171

5171

 

 

 

210.000,00

Opravy a udržování (žaluzie do zrekonstruovaných kanceláří v budově radnice)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

2329

 

 

 

199.000,00

Ostatní nedaňové příjmy (vratka předplaceného frankovného v souvislosti s převodem agendy hmotné nouze OSV pod Úřad práce)

70

6171

2322

 

 

 

401.000,00

Přijaté pojistné náhrady (pojistné náhrady vyplacené pojišťovnou za pojistné události)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

770.000,00

Rezerva RMP pro ROZOP


16.3 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 2718:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

 

 

 

10 000

(zvýšení pol. 5175 pohoštění – zajištění občerstvení na společné cvičení krizového štábu a složek IZS )

12

5512

5019

 

 

 

20 000

(zvýšení pol. 5019 refundace mezd dobrovolných hasičů družstev Vrahovice, Žešov, Krasice )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

 

 

 

30 000

(snížení pol. 5169 nákup ostatních služeb)


16.4 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (docházkový systém)
Usnesení č. 2719:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

 

225.000

 

(limit ostatních investic)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

6122

 

 

0000410000000

225.000

 

(strojní investice – docházkový a přístupový systém)


16.5 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (přesun položek)
Usnesení č. 2720:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5139

 

 

 

50.000

 

(Nákup materiálu j.n.)

 

13

5311

5153

 

 

 

64.000

 

(Plyn)

 

13

5311

5154

 

 

 

46.000

 

(Elektrická energie)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

5137

 

 

 

140.000

 

(Drobný hmotný dlouhodobý majetek )

 

13

5311

6122

 

 

0000411000000

20.000

 

(Rozšíření a zvýšení kapacity videozáznamu MKDS – podíl města k dotaci MVČR – prevence kriminality)


16.6 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (odprodej vozidla – protiúčet)
Usnesení č. 2721:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6123

 

 

0000382000000

28.700

 

(nákup služebního vozidla s výstražným zařízením)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

3113

 

 

 

28.700

 

(příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku – odprodej služebního vozidla na protiúčet)


16.7 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (nákup drobného materiálu)
Usnesení č. 2722:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5139

 

 

 

300 000,-

Pol. 5139 – Nákup materiálu j.n. bude posílena pro další provozní nákupy, především tonerů.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5137

 

 

 

300 000,-

Pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek bude snížena podle současného stavu a potřeb nákupu PC.


16.8 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (vnitřní integrace úřadu)
Usnesení č. 2723:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

 

00014903

 

1 292 850,-

Pol. 6111- Programové vybavení, UZ 00014903 – Vnitřní integrace úřadu (Portál úředníka, Management identit, Spisová služba)

15

6171

6111

 

 

 

228 150,-

Pol. 6111 - Programové vybavení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

00000001

 

1 521 000,-

Pol. 8115, UZ 00000001 – Fond rezerv a rozvoje


16.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Smetanova - havárie vodovodního potrubí)
Usnesení č. 2724:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

 

 

600328

40 000

MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 – havárie vodovodního potrubí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

607076

40 000

Havarijní a škodní události


16.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - CS Dolní – Kralická)
Usnesení č. 2725:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

304000000

41 000

PD CS Dolní – Kralická I, II, III

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

41 000

FRR


16.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (RG a ZŠ – oprava čerpadla)
Usnesení č. 2726:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3121

5171

 

 

600340

75 000

RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 4 – oprava čerpadla

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

607076

75 000

Havarijní a škodní události


16.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek – fasáda Jih)
Usnesení č. 2727:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

1

403000000

300 000

Zámek fasáda jih

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

300 000

FRR


16.14 Rozpočtové opatření kapitoly 71 - sociální fond
Usnesení č. 2728:

Rada města Prostějova

 

s c h v a l u j e

 

rozpočtové opatření, kterým se

 

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

 

 

710070

10 000

Peněžní odměny při pracovních a životních výročích

 


2. Snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5194

 

 

710070

10 000

Věcné dary při pracovních a životních výročích


16.15 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 2729:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5139

 

 

900200

38.596

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; vydání příručky „Jak nakládat s odpady v Prostějově“

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3725

2324

 

 

 

32.725

snížení pol. 2324 – přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady; podíl společnosti ASEKOL, s.r.o.

90

3722

5169

 

 

900200

5.871

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb - komunální odpad


16.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum - DDM Vápenice - havárie podlahy)
Usnesení č. 2730:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

5171

 

 

600399

120 000

Sportcentrum - DDM Vápenice - havárie podlahy tanečního sálu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707076

120 000

Rezerva na havarijní situace

17. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
17.1 Sleva na nájemném NP - Brněnská 36
Usnesení č. 2731:
Rada města Prostějova
n e s ch v a l u j e
slevu na nájemném ve výši 48% z ceny nájemného, celkem 2.313,- Kč měsíčně z důvodu zhoršené ekonomické situace v nebytovém prostoru v domě na ulici Brněnská č.36/4209 v Prostějově
nájemci nebytového prostoru č. 103, o rozloze 48,90 m² v domě na ul. Brněnská č. 36/4209, Prostějov.

17.2 Výpověď nájemní smlouvy NP - Dolní 2
Usnesení č. 2732:
Rada města Prostějova
a) n e s c h v a l u j e
dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 414 ze dne 01.04.2002 na pronájem NP č. 110 v domě na ul. Dolní č. 2/3658 v Prostějově ke dni 31.10.2012,
b) v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 110 o celkové rozloze 93,52 m2 v domě na ul. Dolní č. 2/3658 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

17.3 Sleva z nájmu

Usnesení č. 2733:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
slevu na nájemném z důvodu nadměrné vlhkosti a výskytu plísní v nebytovém prostoru ve výši 14.353,- Kč nájemci nebytového prostoru č. 242 v domě Wolkerova 1684/31, Prostějov.

17.4 Změna nájemní smlouvy NP - Netušilova 3
Usnesení č. 2734:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu nájemní smlouvy č. 701 na pronájem nebytového prostoru č. 172 v domě na ul. Netušilova č. 3/1622 v Prostějově, podle důvodové zprávy.

17.5 Návrh na prominutí poplatků z prodlení

Usnesení č. 2735:
Rada města Prostějova
s c h v á l u j e
prominutí poplatků z prodlení ve výši 17.361,-- Kč za podmínky úhrady zbylého závazku do 30.6.2013 poplatníkovi, uvedenému v důvodové zprávě.

18. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
18.1 Problematika umísťování vjezdů, vchodů a bezbariérových vstupů na pozemcích města Prostějova
Usnesení č. 2736:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál,
2) u k l á d á
Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova
postupovat v případech umísťování vjezdů, vchodů, bezbariérových vstupů apod. na pozemcích statutárního města Prostějova formou smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby za úplatu ve výši 100 Kč bez DPH/m2 pozemku statutárního města Prostějova dotčeného stavbou,
3) s o u h l a s í
s postupem navrženým Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova v důvodové zprávě materiálu při ukončení uzavřených smluv na pronájem pozemků statutárního města Prostějova za účelem umístění a užívání vjezdu, vchodu, bezbariérového vstupu apod.

18.3 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7485/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2737:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7485/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti PV-RECYKLING s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ: 602 00, IČ: 262 73 993, za účelem umístění navigačního panelu o rozměru 3,3 x 1,2 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 3.960 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

18.4 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 2772/34 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2738:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 2772/34 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 8 m2 za účelem umístění nájezdové rampy pro imobilní občany za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a nájezdové rampy pro imobilní občany umístěné na předmětu výpůjčky.

18.5 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7683 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2739:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 7683 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 Klubu českých turistů, se sídlem Praha 13 – Stodůlky, Archeologická 2256/1, PSČ: 155 00, IČ: 005 05 609, za účelem umístění stojanu s turistickou mapou o rozměrech 2 x 1,6 metru za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a stojanu s turistickou mapou umístěného na předmětu výpůjčky.

18.6 Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1684/4 v domě na ul. Wolkerova 31
Usnesení č. 2740:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 1684/4 o výměře 43,07 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši 90% obvyklé ceny stanovené dle znaleckého posudku, tj. minimálně ve výši 594.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

18.9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku v k.ú. Domamyslice a vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2741:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
1) záměr výpůjčky části pozemku p.č. 149 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 17 m2 za účelem užívání jako odstavné plochy za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky,
2)záměr směny části pozemku p.č. 6354 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 70 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví společnosti AUTO – Rolný v.o.s., se sídlem Prostějov, Brněnská 4276/88, PSČ 796 01, IČ: 440 53 665, za část pozemku p.č. 6055/145 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) každá ze stran uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu na oddělení jemu v rámci směny převáděného pozemku, náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.

18.11 Zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 7738 a p.č. 7930/1, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2742:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízenívčetně jeho ochranného pásma na části pozemku statutárního města Prostějova p.č. 7738 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 5138-71/2012 ze dne 19.07.2012) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí investor plynovodní přípojky,
2) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízenívčetně jeho ochranného pásma na části pozemku p.č. 7930/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 5155-097/2012 ze dne 20.08.2012) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí investor plynovodní přípojky.

18.12 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 16.10.1996
Usnesení č. 2743:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 16.10.1996 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Středním odborným učilištěm stavebním Prostějov, Fanderlíkova 25, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Fanderlíkova 25, PSČ: 796 92, IČ: 136 93 174, jako nájemcem, v části týkající se výše nájemného následovně:
a) nájemné bude s účinností od 01.01.2013 sjednáno ve výši 81.292 Kč ročně,
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 16.10.1996 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 16.10.1996.

19. Bytové záležitosti:
19.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem městských bytů
Usnesení č. 2744:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


19.2 Schválení žadatelů o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 2745:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

Miroslav P i š ť á k  v.r.                                   Mgr. Ivana H e m e r k o v á v.r.
primátor města Prostějova                           náměstkyně primátora
                                                                          města Prostějova

Prostějov 2.10.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.10.2012 8:12:02 | přečteno 250x | Věra Krejčí
load