Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení z 59. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 59. schůze Rady města Prostějova

konané 16. a 17.10.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2746:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 59. schůze, konané dne 16.a 17.10.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 2747:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu Ing. Tomáši Vrbovi, jednateli společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. za průběžné výsledky dosažené v roce 2012, dle návrhu dozorčí rady, ve výši dvojnásobku průměrného platu.

3. Příprava zasedání Zastupitelstva města Prostějova
Usnesení č. 2748:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 6.11.2012.

5. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Osvětlení křižovatky Čechůvky – Kralice“ Olomouckému kraji
Usnesení č. 2750:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Osvětlení křižovatky Čechůvky – Kralice“ (PD ke spojenému DUR a stavebnímu povolení), zpracovanou Ing. Zdeňkem Greplem, Trávníky 829, Kostelec na Hané, z vlastnictví statutárního města Prostějov do vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc v celkové hodnotě 19 000,-- Kč
b) darovací smlouvu dle předloženého návrhu

6. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova
Usnesení č. 2751:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova takto:
V čl. 4 odst. 7 se na konci třetí věty doplňuje tento text: „v příslušném adresáři prostřednictvím vzdáleného přístupu. V případě, že z technických nebo organizačních důvodů nebude možné užití vzdáleného přístupu, budou materiály členům zastupitelstva města zaslány na CD“.

8. Návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2013 – I. návrh
Usnesení č. 2752:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2013 – I. návrh dle předloženého materiálu,
r o z h o d l a
doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:
1. zařadit do kapitol finanční prostředky VFP komisí RMP a kulturního grantového systému v celkové výši Kč 1 652 000 dle předloženého materiálu,
2. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro rozpočtová opatření RMP ve výši Kč 32 000 000,
3. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro škodní a havarijní události ve výši Kč 2 700 000,
4. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na konzultační, poradenské a právní služby (studie, analýzy apod.) pro jednotlivé odbory u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky v celkové výši Kč 325 000,

u k l á d á
1. správcům kapitol,
zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2013 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu města pro rok 2013 – I. návrhu,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv,
předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2013 jako II. návrh k projednání na příští schůzi RMP.

9. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Usnesení č. 2753:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

10. Informativní materiál k přípravě nové OZV o místním poplatku za komunální odpad
Usnesení č. 2754:
Rada města Prostějova
a) b e r e n a v ě d o m í
informaci o přípravě nové OZV o místním poplatku za komunální odpad,
b) u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru,
předložit na příští schůzi rady návrh nové OZV o místním poplatku za komunální odpad dle připomínek v diskusi.

11. Inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31.12.2012
Usnesení č. 2755:
Rada města Prostějova
1. j m e n u j e
hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku a závazků ve správě statutárního města Prostějova k 31. 12. 2012 ve složení:
předseda komise: Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova
členové komise: Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru,
Ing. Jaroslav Štěpaník, vedoucí odboru správy a údržby majetku města
František Nevrtal, vedoucí odboru správy a zabezpečení
Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí
PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic
Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov
Mgr. Aneta Lešanská, právnička finančního odboru

tajemník komise: Ing. Hana Adamová, referentka fiskální politiky, rozpočtu a evidence
majetku odd. rozpočtu a evidence majetku Finančního odboru MMPv

2. s c h v a l u j e
předložené navrhované znění Plánu inventur na rok 2012, uvedené v příloze,

3. u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,
předložit zápis hlavní inventarizační komise Radě města Prostějova jako nedílnou součást projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2012.

11.1 Odkup akcií VaK Prostějov, a.s.
Usnesení č. 2756:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit odkup 15 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov na základě nabídky uvedené v důdovové zprávě.


12. Návrh změny organizačního řádu Magistrátu města Prostějova k 17.10.2012
Usnesení č. 2757:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
- změnu organizačního řádu Magistrátu města Prostějova na rok 2012 s účinností od 17.10.2012 takto:
- V článku 71 odstavci 1 se vypouští písmeno g)
- V článku 71 v odstavci 1) se písmeno h) a i) označují jako písmena g) a h).
- V článku 135 Vedoucí odboru - písmeno i) zní: je oprávněn podepisovat příslušné dokumenty za město jako účastníka řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů podle § 78 odst. 3, § 116 souhlas s veřejnoprávní smlouvou a vyjádření účastníka řízení podle § 117 a násl. citovaného zákona.
- V článku 135 Vedoucí odboru se písmeno i) označuje jako písmeno j)
- V článku 138 písmeno c) zní: koordinuje a zajišťuje zastupování města podle § 85 odst. 1 písm. b),
§ 85 odst. 2 písm. a) a b), podle § 109 odst. 1) písm. b) c) d) a e) a § 78 odst. 3, § 116 a § 117 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
- V článku 139 odst. 2 písm. a) zní: zastupuje město podle § 85 odst. 1 písm. b) a § 85 odst. 2 písm. a)
a b), podle § 109 odst. 1 písm. b), c) d) a e) a § 78 odst. 3, § 116 a § 117 a násl. zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

13. Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova k 1.1.2013
Usnesení č. 2758:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a
O následující organizační změně v dosavadní organizační struktuře Magistrátu města Prostějova:

1) V Odboru kancelář tajemníka, Oddělení veřejných zakázek k 1.1.2013
- zřizuje 1 nové pracovní místo referent veřejných zakázek
a tím se současně zvyšuje celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených v odboru na 20 (zvýšení o 1 zaměstnance)

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova k 1.1.2013 na 261,

III. u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Magistrátu města Prostějova,
komplexně zajistit realizaci organizační změny systému zajišťování a realizace zadávacích řízení veřejných zakázek statutárního města Prostějova.

14. Zadávací řízení veřejné zakázky „CS – biokoridor Hloučela v Prostějově“ – výběr nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů
Usnesení č. 2759:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „CS – biokoridor Hloučela v Prostějově“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala jako nejvhodnější nabídku nabídku společnosti STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744, jejíž nabídka vyhověla všem kritériím zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

2. o vyloučení uchazeče TOMI-REMONT a. s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ 255 08 571 a uchazeče COMMODUM spol. s r. o., se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 465 77 238 z dalšího hodnocení v zadávacím řízení „CS – biokoridor Hloučela v Prostějově“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace,

3. zadat veřejnou zakázku „CS – biokoridor Hloučela v Prostějově“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci stavby zakázky se společností STRABAG a.s., IČ 608 38 744, se sídlem Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 dle důvodové zprávy.

15. Zadávací řízení veřejné zakázky „Úprava rybníka, Prostějov - Drozdovice“ – výběr nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 2760:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Úprava rybníka, Prostějov - Drozdovice“
a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala jako nejvhodnější nabídku nabídku společnosti SKANSKA a. s., Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4, IČ 262 71 303, jejíž nabídka vyhověla všem kritériím zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

2. zadat veřejnou zakázku „Úprava rybníka, Prostějov - Drozdovice“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností SKANSKA a. s., IČ 262 71 303, se sídlem Líbalova 2348/1,149 00 Praha 4 dle důvodové zprávy.

16. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu
a propagace pro Statutární město Prostějov“
Usnesení č. 2761:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zahájení otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro Statutární město Prostějov v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a dílčí hodnotící kritéria takto :

Nabídková cena v Kč s DPH ...........................…..……....................... váha 40 %
Počet a význam propagačních akcí .................................................... váha 30 %
Rozsah marketingové prezentace ........................................................ váha 30 %

v rámci hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Počet a význam propagačních akcí“ budou hodnocena tato podkritéria:
počet akcí v Prostějově ………………………………………………... váha 20 %
počet akcí regionálního významu …………………..………………... váha 15 %
počet akcí s republikovým významem …………………….………..... váha 20 %
počet akcí s mezinárodním významem ..……………………..……..... váha 25 %
počet oslovených účastníků akcí v daném roce …….……………….. váha 10 %
počet očekávaných diváků akcí v daném roce ..…….…………........ váha 10 %

v rámci hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Rozsah marketingové prezentace“ budou hodnocena tato podkritéria:
rozsah a umístění plošné reklamy ……………….………………….. váha 40%
rozsah a četnost prezentace města v tištěných materiálech ……….. váha 30%
časový rozsah a četnost prezentace v mediích ……………………... váha 30%


III. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro Statutární město Prostějov dle návrhu přiloženého v příloze k tomuto materiálu, přičemž poskytování marketingových a propagačních služeb bude sjednáno na období čtyř let,

IV. zastupování statutárního města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 261 47 921, zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka C, vložka 74479,

V. v souladu s § 74 zákona složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro Statutární město Prostějov“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova,

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,
cestou Oddělení veřejných zakázek zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti Gordion s.r.o. veřejnou zakázku „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro Statutární město Prostějov“ dle schválené zadávací dokumentace za použití základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky,

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

17. Schválení čerpání systémové dotace na projekt „Město Prostějov–Dostavba ZŠ Majakovského“
Usnesení č. 2762:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) vydané Ministerstvem financí na projekt „Město Prostějov – Dostavba ZŠ Majakovského“ identifikační číslo akce 298D212000032,
II. s ch v a l u j e
čerpání dotace pro rok 2012 z Ministerstva financí na projekt „Město Prostějov – Dostavba ZŠ Majakovského“ ve výši 5 000 000,00 Kč.

18. Návrh stavebních investic a oprav v souvislosti se 100. výročím Nové radnice
Usnesení č. 2763:
Rada města Prostějova
a) r o z h o d l a
v souvislosti se 100. výročím postavení budovy Nové radnice v Prostějově o realizaci stavebních investic uvedených v důvodové zprávě pod č. 1 až 6 a oprav uvedených v důvodové zprávě pod č. 10 až 28,
b) s o u h l a s í
se zařazením výše uvedených akcí do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2013.

19. Smlouva o výpůjčce prostor pro připojení na videoterminál
Usnesení č. 2764:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce prostor pro připojení na videoterminál mezi Statutárním městem Prostějovem a společností RWE Zákaznické služby, s.r.o., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27935221.

20. Zřizovací listiny příspěvkových organizací statutárního města Prostějova
Usnesení č. 2765:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací statutárního města Prostějova ve znění dodatku s účinností od 1. 1. 2013 dle příloh
- Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
- Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
- Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
- Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
- Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
- Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace
- Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace
- Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
- Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a
- Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34
- Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
- Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace
- Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace
- Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace
- Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace.

21. Souhlas s navýšením neinvestičního příspěvku ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 na osobní náklady učitelů plavání v roce 2013
Usnesení č. 2766:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
doplnit návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2013 o částku 263.000 Kč určenou na navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, který bude použit na pokrytí osobních nákladů učitelů plavání za předpokladu, že ze státního rozpočtu nebudou navýšeny prostředky na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV).

22. Žádost Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně
Usnesení č. 2767:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nabytím majetku do vlastnictví Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 nad již schválenou částku Kč 748 596,20 - technické vybavení, zařízení a přístroje pro potřeby školy dle přílohy, která je součástí usnesení, financované z prostředků školy a z prostředků projektu EU peníze školám v celkové hodnotě Kč 90 000,--.

23. Čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 na nákup kopírky
Usnesení č. 2768:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši
Kč 41 952,-- na nákup nové kopírky.

24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí VFP - Mužský pěvecký sbor Orlice
Usnesení č. 2769:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/67-12) o poskytnutí veřejné finanční podpory Mužskému pěveckému sboru Orlice, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 68 491, který se týká rozšíření účelu, a to o honoráře účinkujícím, pořízení DVD z koncertu, květiny účinkujícím, odměnu za korepetice zkoušek sbormistrovi Petru Kolařovi .

25. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí VFP - Vlastimila Prostějov
Usnesení č. 2770:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/69-12) o poskytnutí veřejné finanční podpory Vlastimile Prostějov - pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 202, který se týká změny termínu čerpání dotace a vyúčtování, a to do 30. 11. 2012.

26.1 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí
Usnesení č. 2771:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 16.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ: 001 16 670, (poř.č. 95)
- na obnovu prostějovských studánek
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

16.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

16.000

(Prostředky komise životního prostředí)


27. Rozpočtová opatření:
27.1 Rozpočtové opatření kapitoly 16 – občanské záležitosti
Usnesení č. 2772:

Rada města Prostějova

 

schvaluje

 

 

rozpočtové opatření, kterým se

 

 

1. snižuje rozpočet příjmů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

2229

2212

 

 

 

25.000

 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za dopravní přestupky

2. zvyšuje rozpočet příjmů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

2229

2212

 

 

410000

25.000

 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Czech Radar) – pokuty za přestupky zachycené stacionárními radary

 

16

 

4121

 

 

 

30.000

 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – odměna sjednaná ve veřejnoprávních smlouvách za projednání přestupků

 

3. snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

2229

5164

 

 

 

40.000

 

Nájemné (stacionární radary) – nájemné za stacionární radary hrazené CZECH RADARU

4. zvyšuje stav rezerv města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

70.000

 

Rezervy města Prostějova – fond rezerv a rozvoje – zvýšení rezerv v důsledku úspory nájemného za stacionární radary

 


27.2 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Usnesení č. 2773:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

5139

   

190100

50.000

(snížení položky 5139 nákup materiálu Duha KK u hradeb úspora barevné papíry, zpravodaj Wolkrův Prostějov – dotace získaná z Ministerstva kultury a Olomouckého kraje, květiny, aj. )

19

3319

5139

 

 

190101

4.300

(snížení položky 5139 nákup materiálu Wolkrův Prostějov - dotace získané z Ministerstva kultury a Olomouckého kraje)

19

3319

5169

 

 

190101

309.000

(snížení položky 5169 služby Wolkrův Prostějov – dotace získané z Ministerstva kultury a Olomouckého kraje)

19

3319

5169

 

 

190105

37.000

(snížení položky 5169 služby krajské postupové přehlídky dotace získaná z Olomouckého kraje)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3313

5169

   

190100

270.500

(zvýšení položky 5169 služby kino Metro 70 - úhrada filmovým distributorům, odvody ze vstupného)

19

3319

5169

 

 

190100

120.000

(zvýšení položky 5169 služby na činnost oddělení Duha KK u hradeb - Duhová kulička, ubytování Duhová kulička, hudební večery pro seniory, aj.)

19

3319

5175

 

 

190101

4.300

(zvýšení položky 5175 pohoštění Wolkrův Prostějov)

19

3319

5139

 

 

190105

100

(zvýšení položky 5139 nákup materiálu krajské postupové přehlídky)

19

3319

5175

 

 

190105

5.400

(zvýšení položky 5175 pohoštění krajské postupové přehlídky)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

2111

 

 

190100

100.000

(zvýšení položky 2111 příjmy z činnosti oddělení Duha KK u hradeb – odvod do rezerv města)

19

3319

2112

 

 

190100

40.000

(zvýšení položky 2112 příjmy z občerstvení oddělení Duha KK u hradeb – odvod do rezerv města)

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

140.000

(zvýšení fondu rezerv a rozvoje)


27.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (příspěvkové organizace)
Usnesení č. 2774:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20336

100.000,-

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 - energie)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3121

5331

 

 

20340

350.000,-

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 - energie)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20344

750.000,-

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 - energie)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.200.000,-

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


27.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (odměny členům redakční rady)
Usnesení č. 2775:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

6129

 

 

 

98.000,-

 

(zvýšení investiční položky 6129 - vyplacení odměn členům redakční rady publikace s pracovním názvem
Prostějovská radnice

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

 

98.000,-

 

(snížení položky limit ostatních investic celkem)


27.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – rekonstrukce)
Usnesení č. 2776:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

51000000

3 232 000

Nová radnice – rekonstrukce

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3 232 000

FRR


27.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – přípojka NN)
Usnesení č. 2777:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

51000000

717 000

Nová radnice – přípojka NN (protlak pod komunikací vč. vystrojení)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

717 000

FRR


27.8 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 2778:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3613

2324

 

 

 

22.783

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady; přefakturace energií

50

3639

2119

 

 

 

152.682

zvýšení pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti; úhrada za zřízení věcných břemen na pozemcích města Prostějova

50

3636

2131

 

 

 

425.802

zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků

50

3639

2132

 

 

 

184.072

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí; pronájem nebytových prostor

50

3639

3111

 

 

 

40.059

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků

50

3319

2132

 

 

190100

14.130

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí; krátkodobé pronájmy v kině Metro

- snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3412

2111

 

 

119000000

100.000

 

snížení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; Sport. areál E.Beneše – příjmy z realizovaných reklam

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6171

5166

 

 

 

1.370.000

 

snížení pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby; náklady na monitoring dešťové kanalizace ve městě

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

2.109.528

 

zvýšení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


27.9 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 2779:

Rada města Prostějova

 

s c h v a l u j e

 

 

rozpočtové opatření, kterým se

 

 

1. zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6171

5139

 

 

990000

10.415

 

Nákup materiálu j.n. – vizitky pro členy vedení a zaměstnance

 

11

6171

5139

 

 

990000

169.582

 

Nákup materiálu j.n. – razítka, příjmové pokladní doklady (FO), firemní razítko do frankovacích strojů

 

11

6171

5161

 

 

990000

5.160

 

Služby pošt – tisk poukázek MMPv (FO)

 

11

6171

5169

 

 

990000

76.436

 

Nákup ostatních služeb - aktualizace infosystému budov, pronájem plošiny k odstranění původního označení MěÚ na budovách

 

11

6171

5171

 

 

990000

26.640

 

Opravy a udržování - zhotovení a výměna označení budovy MMPv

 

13

5311

5169

 

 

990000

5.700

 

Nákup ostatních služeb - průkazové fotografie strážníků MP Pv na nové služební průkazy (57x)

 

13

5311

5361

 

 

990000

6.400

 

Nákup kolků – kolky na výměnu průkazů zbraní MP Pv

 

 

2. snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

707100

300.333

 

Rezerva pro ROZOP RMP - výdaje spojené s přechodem na statutární město

 


27.10 Rozpočtové opatření kapitoly 70 - finanční, 11 – správa a zabezpečení, 20 - školství, kultura a sport a 21 – sociální věci
Usnesení č. 2780:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

2324

 

 

 

467.798

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přefakturace pojistného příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem


2. snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3111

5331

 

 

20322

8.888

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23)

 

20

3113

5331

 

 

20332

13.881

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14)

 

20

3113

5331

 

 

20336

13.431

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4)

 

20

3113

5331

 

 

20337

44.389

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(ZŠ a MŠ J.Ž. Prostějov, Sídliště svobody 24/79)

 

20

3113

5331

 

 

20338

4.645

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60)

 

20

3113

5331

 

 

20339

1.028

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1)

 

20

3121

5331

 

 

20340

27.814

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

 

20

3113

5331

 

 

20341

24.412

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(RG a ZŠ města Proa, Studentská ul. 2stějov, ul. Vl. Majakovského 1)

 

20

3319

5331

 

 

20399

34.192

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(Sportcentrum DDM Prostějov, Olympijská 4)

 

20

3231

5331

 

 

20400

45.516

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova ul. 14)

 

20

3311

5331

 

 

 

37.470

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(Městské divadlo v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1)

 

20

3314

5331

 

 

 

20.023

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(Městská knihovna Prostějov, Skálovo nám. 6)

 

21

3539

5331

 

 

 

2.928

 

Snížení neinvestičního příspěvku z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
(Jesle, sídliště Svobody, Prostějov)


3. zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6171

5163

 

 

708200

495.415

 

Zvýšení částky pojistného z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012
– finanční prostředky z přefakturace pojistného příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem a ze
snížených neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím

 

11

6171

5173

 

 

 

135. 000

 

Zvýšení položky 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční): zkoušky odborné způsobilosti (OD)

 

11

6171

5166

 

 

 

31.000

 

Zvýšení položky 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby: soudní poplatky za odvoz osob (FO)

 

4. zvyšuje rezervy města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

85.000

 

Zvýšení rezerv města (fond rezerv a rozvoje) z důvodu uplatnění centrálního pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel v roce 2012 – finanční prostředky z přefakturace pojistného příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem a ze snížených neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím


27.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 2781:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

 

 

900100

1.500.000

zvýšení pol. – 5171 opravy, údržba; fin. prostředky na opravy komunikací ve městě Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

 

 

900200

1.500.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; komunální odpad


28. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města
28.1 Informace o žádosti o opravu polní cesty k chatám a zahradám v Čechovicích-Záhoří
Usnesení č. 2782:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
na základě doporučení Odboru správy a údržby majetku města nerealizovat opravy polních cest.

28.2 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov
Usnesení č. 2783:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze materiálu z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 270 11 801.

28.3 Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků 2012-2013
Usnesení č. 2784:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
„Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období od 01.11.2012 do 31.03.2013“ dle předloženého návrhu a s připomínkami v diskusi,
2) u k l á d á
ředitelům příspěvkových organizací zajistit vlastními silami zmírnění následků zimy u vstupů do budov jimi řízených organizací v zimním období od 01. 11. 2012 do 31. 3. 2013.

28.4 Prodej domu na Husově nám. 56 v Prostějově a ukončení procesu prodeje domu na ul. Vodní 11 v 
Prostějově
Usnesení č. 2785:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej rodinného domu č.p. 2066 (Husovo nám. 56 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3798, pozemku p.č. 3798 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2 a pozemku p.č. 3799 – zahrada o výměře 226 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti VAMÍK, s.r.o., se sídlem Prostějov, Na Hrázi 1018/4, PSČ: 796 01, IČ: 269 21 332, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 751.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej bude realizován s břemeny nájemních vztahů váznoucích na předmětných nemovitostech,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) s c h v a l u j e
ukončení procesu prodeje bytového domu č.p. 988 (Vodní 11 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1598 a pozemku p.č. 1598 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 636 m2, vše v k.ú. Prostějov, z důvodů uvedených v důvodové zprávě materiálu.

28.5 Revokace části usnesení Rady města Prostějova č. 2625 ze dne 28.08.2012 a změna podmínek výkupů pozemků pro výstavbu cyklostezky Prostějov-Žešov
Usnesení č. 2786:
Rada města Prostějova
I) r e v o k u j e
body 1), 2) a 3) usnesení Rady města Prostějova č. 2625 ze dne 28. 08. 2012 týkající se změn podmínek výkupů částí pozemků p.č. 6569/1 a p.č. 6569/2, oba v k.ú. Prostějov, a části pozemku p.č. 245 v k.ú. Žešov,
II) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek výkupů pozemků schválených usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10258 ze dne 20. 12. 2011 a usnesením č. 10131 ze dne 14. 06. 2011 následovně:
1) výkup části pozemku p.č. 6569/1 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 91 m2 od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže provést výstavbu cyklostezky na převáděné části pozemku nejpozději do 31. 12. 2017; v případě nesplnění tohoto závazku bude mít prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit,
b) na převáděné části pozemku p.č. 6569/1 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 6569/1 v k.ú. Prostějov,
c) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylou část pozemku p.č. 6569/1 v k.ú. Prostějov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
2) výkup části pozemku p.č. 6569/2 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 83 m2 od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže provést výstavbu cyklostezky na převáděné části pozemku nejpozději do 31. 12. 2017; v případě nesplnění tohoto závazku budou mít prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit,
b) na převáděné části pozemku p.č. 6569/2 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 6569/2 v k.ú. Prostějov,
c) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylou část pozemku p.č. 6569/2 v k.ú. Prostějov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
3) výkup části pozemku p.č. 245 – zahrada v k.ú. Žešov o výměře 35 m2 od vlastníka tohoto pozemku do 
vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže provést výstavbu cyklostezky na převáděné části pozemku nejpozději do 31. 12. 2017; v případě nesplnění tohoto závazku bude mít prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit,
b) na převáděné části pozemku p.č. 245 v k.ú. Žešov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 245 v k.ú. Žešov,
c) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylou část pozemku p.č. 245 v k.ú. Žešov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
4) výkup částí pozemků p.č. 252/1 – orná půda o výměře 221 m2 a p.č. 251/1 – orná půda o výměře 140
m2, oba v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova bude
doplněno o následující podmínky:
a) na převáděných částech pozemků p.č. 252/1 a p.č. 251/1, oba v k.ú. Žešov, bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylých částí pozemků p.č. 252/1 a p.č. 251/1, oba v k.ú. Žešov,
b) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylé části pozemků p.č. 252/1 a p.č. 251/1, oba v k.ú. Žešov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
5) výkup části pozemku p.č. 247/7 – ovocný sad v k.ú. Žešov o výměře 14 m2 od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) na převáděné části pozemku p.č. 247/7 v k.ú. Žešov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 247/7 v k.ú. Žešov,
b) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylou část pozemku p.č. 247/7 v k.ú. Žešov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
6) výkup částí pozemků p.č. 253/1 – orná půda o výměře 99 m2, p.č. 254/1 – orná půda o výměře 82 m2, p.č. 255/1 – orná půda o výměře 271 m2 a p.č. 455/1 – orná půda o výměře 27 m2, vše v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) na převáděných částech pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov, bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylých částí pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov,
b) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylé části pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky.

28.6 Schválení pronájmu pozemku p.č. 656/14 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2787:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem pozemku p.č. 656/14 – ostatní plocha o výměře 141 m2 v k.ú. Prostějov, na ulici Nerudova, od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za účelem umístění a užívání chodníku, cyklostezky a veřejné zeleně, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s výpovědní lhůtou tři měsíce,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 30 Kč/m2/rok, tj. celkem 4.230 Kč ročně.

28.7 Vyhlášení záměru prodeje nebytových jednotek v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Usnesení č. 2788:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
1. záměr prodeje následujících nebytových jednotek v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, a to:
a) nebytové jednotky č. 1684/22 o výměře 25,29 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 25/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,
b) nebytové jednotky č. 1684/23 o výměře 45,52 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 46/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,
za následujících podmínek:
- za nabídnutou kupní cenu v celkové výši 481.510 Kč za obě nebytové jednotky, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- prodej nebytové jednotky č. 1684/22 bude realizován s břemenem nájemního vztahu na ní váznoucího,
- k nebytové jednotce č. 1684/22 bude v kupní smlouvě současně zřízeno bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu umístění hlavního uzávěru a rozvodů vody včetně zajištění přístupu k těmto zařízením ve prospěch Společenství vlastníků Wolkerova 31, se sídlem Prostějov, Wolkerova 1684/31, PSČ: 796 01, IČ: 293 14 054,
- náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2. záměr prodeje následujících nebytových jednotek v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, a to:
a) nebytové jednotky č. 1684/24 o výměře 60,20 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 60/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,
b) nebytové jednotky č. 1684/25 o výměře 33,99 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 34/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,
za následujících podmínek:
- za nabídnutou kupní cenu v celkové výši 640.500 Kč za obě nebytové jednotky, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- prodej nebytových jednotek č. 1684/24 a č. 1684/25 bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích,
- k nebytové jednotce č. 1684/25 bude v kupní smlouvě současně zřízeno bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu umístění rozvodů kanalizace a plynu včetně zajištění přístupu k těmto zařízením ve prospěch Společenství vlastníků Wolkerova 31, se sídlem Prostějov, Wolkerova 1684/31, PSČ: 796 01, IČ: 293 14 054,
- náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
3. záměr prodeje nebytové jednotky č. 1684/26 o výměře 115,32 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 115/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, za nabídnutou kupní cenu ve výši 761.112 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 126/7 v k.ú. Prostějov E ON Distribuce, a.s.
Usnesení č. 2789:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 126/7 – ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Prostějov společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


28.11 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Žešov
Usnesení č. 2790:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 410/1 – ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře cca 10 m2 za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.12 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 2686/18 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2791:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu pozemku p.č. 2686/18 – ostatní plocha o výměře 2.247 m2 v k.ú. Prostějov, a to části o výměře 60 m2 za účelem provozování venkovního občerstvení a části o výměře 2.187 m2 za účelem údržby pozemku, družstvu SENZA družstvo, chráněná dílna, se sídlem Prostějov, Tylova 44, PSČ: 796 01, IČ: 262 28 181, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno:
- za část pozemku o výměře 60 m2 pronajatou za účelem provozování venkovního občerstvení ve výši 200 Kč/m2/rok, tj. 12.000 Kč ročně,
- za část pozemku o výměře 2.187 m2 pronajatou za účelem údržby pozemku ve výši 1 Kč/m2/rok, tj. 2.187 Kč ročně,
c) nájemné v celkové výši 14.187 Kč bude placeno ročně předem,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

28.14 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7618 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2792:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7618 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 společnosti Lázně Slatinice a.s., se sídlem Slatinice č. 29, PSČ: 782 42, IČ: 253 67 757, za účelem umístění informačního poutače o rozměrech 2 x 1,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 3.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

28.15 Výkup pozemků p.č. 6559/1 a p.č. 6559/2, oba v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50
Usnesení č. 2793:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1) výkup pozemků p.č. 6559/1 – orná půda o výměře 24.766 m2 a p.č. 6559/2 – ostatní plocha o výměře 391 m2,oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem ve výši 6.289.250 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 6.100.570 Kč bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 188.680 Kč (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

 

6.289.250

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 6559/1 a p.č. 6559/2, oba v k.ú. Prostějov

snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

6.289.250

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


28.16 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009-16-294 ze dne 13.11.2009
Usnesení č. 2794:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/45 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/45 a st. p.č. 638, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/45 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/45 a st. p.č. 638, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.11.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009 zůstanou nezměněny.

28.17 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009-16-353 ze dne 26.10.2009
Usnesení č. 2795:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.11.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 zůstanou nezměněny.

28.18 Změna v osobě kupujícího u prodeje domu na ul. Svatoplukova 50 v Prostějově
Usnesení č. 2796:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu v osobě kupujícího u prodeje bytového domu č.p. 2434 (Svatoplukova 50 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4392, pozemku p.č. 4392 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 4393 – zahrada o výměře 326 m2, vše v k.ú. Prostějov, schváleného v bodě 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12198 ze dne 18.09.2012 dle důvodové zprávy.

28.19 Zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 5792/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2797:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 5792/2 v k.ú. Prostějov.

28.20 Přehled plnění usnesení za 3. čtvrtletí 2012
Usnesení č. 2798:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu III. čtvrtletí 2012).

29.1 Možnost prezentace Prostějova na závěrečné akci Pernštejnského roku
Usnesení č. 2799:
Rada města Prostějova
u k l á d á
RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí Odboru kancelář primátora,
organizačně zajistit prezentaci města Prostějova v rámci Pernštejnského roku.

29.4 Pověření zástupce ve správní radě sdružení OK4Inovace
Usnesení č. 2800:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova pověřit RNDr. Alenu Raškovou, náměstkyni primátora zastupováním statutárního města Prostějova ve správní radě sdružení OK4Inovace a delegovat RNDr. Alenu Raškovou jako zástupkyni statutárního města Prostějova na valných hromadách zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace.

29.7 Městská hromadná doprava – úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2013
Usnesení č. 2801:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2013 celkovou částku 18,652.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2013 částku 18,652.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                         Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                               1. náměstek primátora

Prostějov 17.10.2012

Zpracovala: Věra Krejčí 

 

Vytvořeno 12.11.2012 8:06:58 | přečteno 414x | Věra Krejčí
load