Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 40. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 40. schůze Rady města Prostějova

konané 3. 4. 2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2270:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 40. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 3. 4. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Členství Statutárního města Prostějova ve sdružení OK4Inovace
Usnesení č. 2271:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) schválit vstup statutárního města Prostějova do sdružení OK4Inovace, za podmínek uvedených ve Stanovách zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace, dle přílohy č. 4. důvodové zprávy
2) schválit Zakladatelskou smlouvu a Stanovy zájmového sdružení právnických osob „OK4Inovace“ dle přílohy č. 3. a 4. důvodové zprávy
3) pověřit Mgr. Aloise Mačáka zastupováním statutárního města Prostějova ve sdružení OK4Inovace a deleguje jej jako zástupce statutárního města Prostějova na valných hromadách zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace
4) pověřit Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora města Prostějova, podepsáním Zakladatelské smlouvy a Stanov zájmového sdružení právnických osob „OK4Inovace“
5) schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5229

   

103800

100 000,00

(zvýšení položky 5229-ostatní neinvestiční transfery – členský příspěvek do sdružení „OK4Inovace“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

100 000,00

Rezerva RMP pro ROZOP

3. Zpravodajství z Prostějova na satelitu
Usnesení č. 2272:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
záměr půlročního zkušebního vysílání zpravodajství z Prostějova přes satelit.

4. Veřejná finanční podpora – kulturní granty 2012
Usnesení č. 2273:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů
kulturního grantového systému

1. ve výši 102.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206
- na studentské divadlo POINT (služby související s pronájmem, nájemné, materiál, scéna, letní dětský tábor)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 8.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440
53 916
- na vánoční koncert Pěveckého sboru CMG (pronájem sálu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013

3. ve výši 55.000,-- Kč Tomáši Vincencovi, IČ 491 46 416
- na publikaci „Osobnosti prostějovského hokeje“ (publikační činnost, produkční činnost, výtvarná práce včetně
zlomů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 50.000,-- Kč Miroslavu Hasovi, IČ 756 74 882
- na realizaci projektu „JAM - Prostějov podporuje hudební talenty“ (publicita, přehlídka, poradenství a
metodika)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

5. ve výši 35.000,-- Kč 
- na „Prostějovský bluegrassový festival“ – 2. ročník (náklady pro účinkující, energie, technické zajištění,
konferenciér, pronájmy aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

   

203500

102 000,--

 

(zvýšení položky 5339 - GJW – Divadlo Point)

 

20

3319

5223

   

203500

8 000,--

 

(zvýšení položky 5223 - CMG – vánoční koncert)

 

20

3319

5212

   

203500

105 000,--

 

(zvýšení položky 5212 -T. Vincenec – publikace „Osobnosti prostějovského hokeje“; Miroslav Hasa –realizace projektu JAM – Prostějov podporuje hudební talenty)

 

20

3319

5493

   

203500

35 000,--

 

(zvýšení položky 5493 – Prostějovský bluegrassový festival – 2. ročník

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

   

203500

250 000,--

 

(snížení položky 5909 – kulturní grantový systém)

n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků
ostatních neinvestičních výdajů – kulturního grantového systému

1. ve výši 25.000,-- Kč 
- na projekt „Maluj Legálně“ (propagační materiály, nátěrové barvy, malířské potřeby pro malíře i veřejnost,
výtvarná soutěž pro děti, honorář hudební skupině, zajištění zvukové aparatury)

2. ve výši 25.000,-- Kč Handkeho občanskému sdružení, Těšíkov 9, Šternberk, IČ 696 00 911
- na realizaci divadelního projektu „Identita“ (nájemné, technické zabezpečení, doprava materiálu, propagace).

5. Veřejná finanční podpora:
5.1 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 2274:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání ve výši 25 000,-- Kč Klubu přátel Středního odborného učiliště obchodního Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 628 59 455 (poř. číslo žádosti 134)
- na projekt Gastroden (pronájem Národního domu, příprava občerstvení pro zkoušející a hosty, kancelářské potřeby pro tisk plakátů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

   

204100

25 000

 

(zvýšení položky 5222 – Klub přátel SOU obchodního Prostějov – projekt Gastroden)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5909

   

204100

25 000

 

(snížení položky 5909 – komise pro výchovu a vzdělávání)

5.2 Veřejná finanční podpora - Oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 2275:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 10 000,-- Kč Sdružení hasičů ČMS Vrahovice, Prostějov, Čs. Armádního sboru 72, IČ 657 62 096 (poř. číslo žádosti 120)
- na celoroční činnost mladých hasičů a soutěž „O pohár primátora města Prostějova“ (materiálně-technické
zabezpečení mladých hasičů, nákup pohárů a cen pro vítěze, zajištění oslav 120 let založení SDH Vrahovice)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

2. ve výši 45 000,-- Kč Mense České republiky, Praha 6, Španielova 1111/19, IČ 452 48 591 (poř. číslo žádosti 2)
- na „Logickou olympiádu 2012“ (tvorba a tisk zadání, ceny, občerstvení, technické zajištění, administrativa,
kancelářské a psací potřeby, cestovní náklady)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

3. ve výši 6 000,-- Kč Levicovému klubu žen, o. s., Prostějov, Lidická 35, IČ 701 04 468 (poř. číslo žádosti 261)
- na „Den dětí“ (pronájem areálu, odměna pro rozhodčího a moderátora, hudební produkce, ceny do soutěží)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

4. ve výši 20 000,-- Kč ČMOS PŠ Oblastní organizační jednotce Prostějov, Studentská ul. 4, IČ 702 86 183 (poř. číslo žádosti 131)
- na celoroční činnost (blahopřání pro jubilanty, vzdělávací a poznávací zájezdy, kulturní akce – besedy, divadla,
přednášky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

     

81 000,--

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

81 000,--

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená VFP)

5.3 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 2276:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro
mládež a tělovýchovu

1. ve výši 18.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 39)
- na uspořádání školních závodů „Prostějovská laťka“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2012

2. ve výši 9.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. č. žádosti 279)
- na realizaci plavecké soutěže „O plavecký pohár CMG“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2012

3. ve výši 6.000,-- Kč F. C. ANDĚL Prostějov, St. Manharda 2, IČ 228 77 924 (poř. č. žádosti 10)
- na podporu činnosti futsalového týmu (sportovní vybavení, pronájmy, poplatky na turnajích, cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

4. ve výši 18.000,-- Kč FbC Playmakers Prostějov, o. s., Šmeralova 9, IČ 266 58 658 (poř. č. žádosti 297)
- na podporu činnosti florbalového oddílu (pronájmy, výstroj a výzbroj, doprava, rozhodčí, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

5. ve výši 20.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206 (poř. č. žádosti 240)
- na výměnu a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

6. ve výši 25.000,-- Kč Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, Západní 93, IČ 227 33 655 (poř. č. žádosti 186)
- na podporu činnosti (obnova bezpečnostních a jistících prvků na umělé horolezecké stěně, výstroj, výzbroj,
cestovné, ubytování, školení, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

7. ve výši 10.000,-- Kč Klubu biatlonu Prostějov, Čehovice 23, IČ 440 53 436 (poř. č. žádosti 214)
- na podporu činnosti (startovné, ubytování, cestovné, doprava, spotřební a sportovní materiál, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

8. ve výši 10.000,-- Kč  (poř. č. žádosti 155)
- na přípravu a účast na cyklistických závodech pro neslyšící (náhradní díly, silniční rám, sportovní výživa)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

9. ve výši 15.000,-- Kč Mažoretkám Hvězdičky Prostějov, C. Boudy 2, IČ 265 81 019 (poř. č. žádosti 286)
- na podporu činnosti (šití šatů, startovné, registrace, pronájmy, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

10. ve výši 45.000,-- Kč Oddílu horolezeckému Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 518 (poř. č. žádosti 249)
- na podporu činnosti (materiální vybavení, pořádání závodů, účast na závodech, klubové příspěvky, nájemné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

11. ve výši 42.000,-- Kč Oddílu korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 500 (poř. č. žádosti 237)
- na podporu činnosti (cestovné, pronájmy, rozhodčí, materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

12. ve výši 18.000,-- Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 488 (poř. č. žádosti 290)
- na podporu činnosti (účast na soustředěních, příprava a tisk map, technické zabezpečení závodů, pronájmy,
pitný režim, zdravotní zabezpečení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

13. ve výši 10.000,-- Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 496 (poř. č. žádosti 228)
- na podporu činnosti (energie, věcné ceny, diplomy, odměna rozhodčích, cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

14. ve výši 5.000,-- Kč Orel jednotě Prostějov, Vápenice 21, IČ 005 44 833 (poř. č. žádosti 34)
- na podporu činnosti mládežnických sportovních oddílů (energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

15. ve výši 10.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 266 78 748 (poř. č. žádosti 163)
- na sportovní aktivity tělesně postižených (pronájmy, hipoterapie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

16. ve výši 30.000,-- Kč Ricardo - Racing Team, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395 (poř. č. žádosti 144)
- na organizaci mezinárodního závodu v dráhové cyklistice „Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara
Malečka“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

17. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení na podporu mladých talentů v krasobruslení, Určická 66, Prostějov, IČ 227 24 281 (poř. č. žádosti 121)
- na přípravu a účast Elišky Hubáčkové na závodech v krasobruslení (soustředění, startovné, kostým,
choreografie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

18. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení hasičů ČMS Domamyslice, Prostějov, IČ 628 60 046 (poř. č. žádosti 153)
- na podporu družstva mladých hasičů (soutěže, soustředění, strava, ubytování, pitný režim, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

19. ve výši 23.000,-- Kč SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, Česká 15, IČ 270 15 599 (poř. č. žádosti 282)
- na podporu činnosti (pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

20. ve výši 25.000,-- Kč SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČ 266 28 911 (poř. č. žádosti 299)
- na podporu činnosti šachového klubu (šachový materiál, cestovné, ubytování, odměny, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

21. ve výši 10.000,-- Kč Sport a věda, Za Kosteleckou 51, Prostějov, IČ 269 99 757 (poř. č. žádosti 247)
- na projekt „Minitenis do škol prostějovského okresu“ (seminář, turnaje, administrativa, spotřební materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

22. ve výši 20.000,-- Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČ 266 66 596 (poř. č. žádosti 281)
- na podporu činnosti (nájemné, sportovní vybavení, odměny rozhodčích, cestovné, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

23. ve výši 5.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádosti 259)
- na podporu činnosti (pronájem tělocvičny, provoz klubovny, provoz posilovny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

24. ve výši 5.000,-- Kč Squashovému klubu mládeže Prostějov, o. s., Na Trávníku 414, IČ 228 34 656 (poř. č. žádosti 254)
- na podporu činnosti (pronájem tělocvičny, provoz klubovny, provoz posilovny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

25. ve výši 5.000,-- Kč Svazu letců ČR, odbočka č. 21 Prostějov, Kostelecká 336, IČ 163 67 723 (poř. č. žádosti 187)
- na uspořádání akcí – Den dětí, modelářské soutěže, Zavírání nebe
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

26. ve výši 10.000,-- Kč Škole plné pohybu o. s., Dr. Horáka 24, Prostějov, IČ 227 31 121 (poř. č. žádosti 183)
- na sportovní soutěže pro žáky prostějovských škol (ceny, odměny, sportovní potřeby)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

27. ve výši 5.000,-- Kč Občanskému sdružení Veřejná lyžařská škola, B. Němcové 11, IČ 226 71 366 (poř. č. žádosti 223)
- na lyžařskou a snowboardovou výuku dětí a mládeže (doprava, parkovné, vleky, doplnění zdravotnických
potřeb, certifikace, akreditace, cvičební pomůcky, pojištění)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

28. ve výši 15.000,-- Kč Martinu Žeravovi, IČ 633 25 314 (poř. č. žádosti 6)
- na závodní motokrosovou činnost (náhradní díly, jezdecké oblečení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

   

203900

380.000,--

(zvýšení položky 5222 – občanská sdružení)

20

3419

5212

   

203900

15.000,--

(zvýšení položky 5212 – závodní motokrosová činnost)

20

3419

5493

   

203900

10.000,--

(zvýšení položky 5493 - příprava a účast na cyklistických závodech pro neslyšící)

20

3419

5339

   

203900

20.000,--

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium J. Wolkera – výměna a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny)

20

3419

5223

   

203900

9.000,--

(zvýšení položky 5223 – Cyrilometodějské gymnázium - na soutěž „O plavecký pohár CMG“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

   

203900

434.000,--

(snížení položky 5909 – komise pro mládež a tělovýchovu)

5.4 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 2277:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 z prostředků Komise sociální a zdravotní RMP ve výši 15.000,-- Kč Sdružení nájemníků České republiky, Nám. Winstona Churchilla 2, Praha, místní organizace Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 481 33 281, (pořadové č. žádosti 33)
- na činnost, kancelářské potřeby, literatura, poradny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4399

5222

   

210100

15.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Sdružení nájemníků)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

   

210100

15.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)

5.7.1 Veřejná finanční podpora - Odbor rozvoje a investic
Usnesení č. 2278:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 40 000,-- Kč Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže, se sídlem Filipcovo nám. 4, Prostějov, IČ 44159994;
- VFP bude použita dokončení rekonstrukce objektu PAX a hygienické přístavby a vybavení zařizovacími předměty;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012 (ev. č. 178)

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3330

5223

     

40 000

 

VFP Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

40 000

 

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)

5.9 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury
Usnesení č. 2279:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 35.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 257)
- uspořádání 8 fotografických výstav v Galerii Metro 70 s plnohodnotnou propagací a realizací výstavních
tiskovin
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 8.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 291)
- na koncertní a přednáškovou činnost, na oratorium Mistr Jan Hus (propagace, cestovné, honoráře)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 30.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 491 (poř. číslo
žádosti 269)
- na uspořádání koncertu v Prostějově k 150. výročí Orlice (nájem, propagace, tisk, doprava účinkujícím)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 35.000,-- Kč Svatolazarské komendě, Hacarova 4343/2, Prostějov, IČ 266 18 290 (poř. číslo žádosti 141)
- na zajištění humanitárního koncertu (honoráře, nájemné, fotodokumentace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013

5. ve výši 30.000,-- Kč Vlastimile Prostějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 202 (poř. číslo
žádosti 265)
- na uspořádání festivalu pěveckých sborů „Ženská srdce 2012“ (pronájem, propagace, organizační zajištění a
zabezpečení zúčastněných sborů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2012

6. ve výši 35.000,-- Kč Keltská noc o. s., Dr. Horáka 2, Prostějov, IČ 226 88 188 (poř. číslo žádosti 51)
- na realizaci mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc 2012
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

     

130 000

 

(zvýšení položky 5222- MPS Orlice – koncert k 150. výročí, Svatolazarská komenda – humanitární koncert, Vlastimila – festival Ženská srdce 2012, Keltská noc o. s. – festival Keltská noc 2012)

 

20

3319

5493

     

43 000

 

(zvýšení položky 5493 - výstavy v Galerii Metro 70, koncertní a přednášková činnost)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

173 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

5.10 Veřejná finanční podpora - Revokace části usnesení č. 2190 RMP
Usnesení č. 2280:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení č. 2190 Rady města Prostějova ze dne 13. 3. 2012, kterým Rada města Prostějova nedoporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 70.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644 (poř. číslo žádosti 260)
- na 8. a 14. ročník pěvecké soutěže „Hanácký skřivan“ a na 7. ročník pěvecké soutěže „Zpívající rodina“;

s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 10.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644 (poř. číslo žádosti 260)
- na 8. a 14. ročník pěvecké soutěže „Hanácký skřivan“ a na 7. ročník pěvecké soutěže „Zpívající rodina“

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5212

     

10 000

 

(zvýšení položky 5212- Ing. Bohumil Moudrý - 8. a 14. ročník pěvecké soutěže „Hanácký skřivan“ a na 7. ročník pěvecké soutěže „Zpívající rodina“)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

10 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

5.11 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu
Usnesení č. 2281:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční
podpory v kapitole 70

1. ve výši 50.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov o. s., Letiště Prostějov p. p. 119, IČ 005 44 051 (poř. č. žádosti 20)
- na podporu činnosti (opravy a údržba areálu, soustředění, školení, výcvik, opravy a nákup letecké techniky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 30.000,-- Kč Janě Bálešové, IČ 657 68 850 (poř. č. žádostí 21)
- na podporu činnosti taneční školy FREE DANCE (rekonstrukce a údržba tanečních sálů a jejich zázemí, taneční obuv, materiál na zhotovení kostýmů, startovné, ubytování, soustředění, materiálně-technické vybavení, cestovné, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 40.000,-- Kč Dušanu Běhalovi, IČ 468 92 931 (poř. č. žádosti 250)
- na zajištění provozu tenisových kurtů (materiální zabezpečení provozu areálu tenisových kurtů, tenisové sítě, čáry, antuka, oprava plotů, ceny, oprava sociálního zařízení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 30.000,-- Kč Combat Sambo Prostějov, Domamyslická 204/126, IČ 265 66 133 (poř. č. žádosti 101)
- na podporu činnosti (startovné, cestovné, sportovní materiál, nájem, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

5. ve výši 50.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Svatopluka Čecha 40, Brno, IČ 638 31 180 (poř. č. žádosti 171)
- na uspořádání mezinárodního turnaje v tenise na vozíku „Wheelchair Czech Open 2012“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2012

6. ve výši 50.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice, o.s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČ 652 68 954 (poř. č. žádosti 180)
- na podporu činnosti (propagace, seznamovací lety, náklady na výcvik, vyhlídkové lety, dětské atrakce, palivo
pro ukázkové lety, strojní úprava letiště, doprava výsadkářů, ceny, pořadatelská služba, PHM pro stroje, řezivo
na výrobu značení, barvy, výsadba trávy, postřiky, dostavba a vybavení zázemí areálu letiště, revize motorů,
náhradní díly a přístroje)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

7. ve výši 50.000,-- Kč DROPZONE Prostějov, Hvozdec 55, Veverská Bítýška, IČ 228 17 930 (poř. č. žádosti 118)
- na pořádání Mistrovství Evropy 2012 Prostějov (pronájmy, letecké práce)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

8. ve výši 5.000,-- Kč (poř. č. žádosti 165)
- na podporu činnosti hádankářského kroužku HANÁCI (doprava, ubytování, nákup odborné literatury, ceny,
účast na odborném semináři)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

9. ve výši 30.000,-- Kč OKČT SENIOR 2000, V. Škracha 44, Prostějov, IČ 751 37 585 (poř. č. žádosti 122)
- na podporu seniorských aktivit (doprava, vstupné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

10. ve výši 15.000,-- Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČ 441 60 186 (poř. č. žádosti 154)
- na účast závodníků na soutěžích v orientačním běhu (startovné, cestovné, doprava, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

11. ve výši 30.000,-- Kč Paraklubu Dukla, Letecká 1, Prostějov, IČ 628 58 246 (poř. č. žádosti 108)
- na zrychlený výcvik volného pádu (platba za let ve vzdušném tunelu, platba seskoků pro žáky a instruktory,
platba kameramana pro záznam seskoků)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

12. ve výši 40.000,-- Kč Paramotor klubu Prostějov, Na Vyhlídce 9, IČ 265 50 725 (poř. č. žádosti 264)
- na podporu činnosti (organizační a materiální zabezpečení soutěží v motorovém paraglidingu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

13. ve výši 25.000,-- Kč Občanskému sdružení „PV SPORT CLUB“, Žižkovo nám. 11, Prostějov, IČ 266 47 460 (poř. č. žádosti 152)
- na pořádání turnajů ve squashi, badmintonu a stolním tenise (pronájmy, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

14. ve výši 10.000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Krasice, Západní 70, Prostějov, IČ 628 60 372 (poř. č. žádosti 256)
- na podporu družstva mladých hasičů (sportovní oděv a obuv, sportovní hadice, savice, doprava, organizace soutěže v požárním útoku)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

15. ve výši 50.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 196)
- na podporu činnosti (soustředění, závody, materiál, cestovné, startovné, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

16. ve výši 50.000,-- Kč TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádostí 146, 148, 147)
- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání (pronájmy bazénu, pořádání závodů, náklady rozhodčích, propagace, upomínkové předměty, video, účast na závodech, cestovné, startovné)
- na podporu činnosti oddílu kopané (cestovné, rozhodčí, pronájmy, přestupy a hostování hráčů, registrační poplatky, startovné, nákup a údržba sportovního materiálu)
- na pořádání 2. ročník „Noční pochod světlušek“ (propagace, plakáty, razítka, dřevo na oheň, hudební produkce, účastnické karty, tisk, reklama, doprava a organizace akce)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

17. ve výši 20.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 229)
- na účast na ME dospělých v lukostřelbě v Holandsku (cestovní náklady, startovné, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2012

18. ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 52)
- na účast mladších žáků v házené na mezinárodním turnaji „Zimní liga“ (cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

     

510.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením)

 

20

3419

5212

     

70.000

 

(zvýšení položky 5212 – Jana Bálešová – činnost taneční školy FREE DANCE, Dušan Běhal - zajištění provozu tenisových kurtů)

 

20

3419

5493

     

5.000

 

(zvýšení položky 5493 – činnost hádankářského kroužku HANÁCI)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

585.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

5.12 Veřejná finanční podpora 2012
Usnesení č. 2282:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 30.000,-- Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, VÚ 8280, Letecká 3, IČ 26660355 (poř. č. žádosti 149)
- VFP bude užita na činnost Klubu výsadkových veteránů (na uskutečnění zájezdu za krásami ČR, na účast klubu na pietním aktu operace ANTHROPOID v Praze, udržování tradic významných výročí, na účast závodníků a VIP na Memoriálu – sport. soutěže, startovné, jízdné, na kulturní představení pro členy klubu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

2. ve výši 50.000,-- Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, Prostějov, IČ 48532517
(poř. č. žádosti 189)
- VFP bude užita na realizaci projektu „Informační a internetové místo při OHK v Prostějově“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 10 000,-- Kč SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Prostějov, IČ 62860046 (poř. č. žádosti 153)
- VFP bude užita na činnost, soutěže a soustředění družstva mladých hasičů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

5512

5222

     

10.000,--

zvýšení položky 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením (SDH Domamyslice)

10

6409

5222

     

30.000,--

zvýšení položky 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením (Klub výsadkových veteránů)

10

3299

5229

     

50.000,--

zvýšení položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím (OHK)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

90.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

6. Rozpočtová opatření:
6.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (revitalizace rybníka)
Usnesení č. 2283:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2334

6121

   

393000000

50 000

Revitalizace rybníka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

50 000

Rezerva RMP

6.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Kolářovy sady – mlýnský náhon)
Usnesení č. 2284:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2334

6121

   

274000000

70 000

Revitalizace Kolářových sadů - mlýnský náhon

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

70 000

Rezerva RMP

6.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rozšíření botanické zahrady)
Usnesení č. 2285:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

   

318000000

40 000

Rozšíření botanické zahrady

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

40 000

Rezerva RMP

7. Různé
7.1 Bezúplatné nabytí stavby památníku čs. letců padlých ve 2. světové válce

Usnesení č. 2286:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí stavby památníku čs. letců padlých ve 2. světové válce umístěného na Městském hřbitově v Prostějově na pozemku p.č. 6671/1 v k.ú. Prostějov (skupina IX, č. 51) včetně sádrového odlitku pilotního odznaku, z vlastnictví Svazu letců ČR, Odbočky generála Zdeňka Škarvady č. 21 Prostějov, se sídlem VÚ 9333, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 163 67 723, do vlastnictví statutárního města Prostějova.

7.2 Přejmenování botanické zahrady na Botanickou zahradu Petra Albrechta
Usnesení č. 2287:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu názvu botanické zahrady na Botanickou zahradu Petra Albrechta.


7.3 Přijetí dotace od OlK na částečnou úhradu nákladů na mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové
Usnesení č. 2288:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na mezinárodní
sochařské sympozium Hany Wichterlové,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem
Prostějov (jako příjemcem) ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na mezinárodní sochařské
sympozium Hany Wichterlové.

Miroslav P i š ť á k  v.r.                               Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                          1. náměstek primátora
                                                               města Prostějova

Prostějov 3. 4. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 25.4.2012 14:53:24 | přečteno 466x | Věra Krejčí
load