Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 41. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 41. schůze Rady města Prostějova

konané 13. 4. 2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2289:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 41. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 2. 4. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 2290:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,
s c h v a l u j e
- výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2011,
- zprávu auditora,
- řádnou účetní závěrku,
- hospodářský výsledek společnosti za rok 2011,
- rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,
- zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle §66a Obchodního zákoníku.

 

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                         Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                               1. náměstek primátora
                                                                                               města Prostějova

Prostějov 13. 4. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 25.4.2012 14:55:46 | přečteno 409x | Věra Krejčí
load