Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 42. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 42. schůze Rady města Prostějova

konané 17.4.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2291:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 42. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 17. 4. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Veřejná zakázka „Rekonstrukce Nové radnice v Prostějově“
Usnesení č. 2292:
Rada města Prostějova

r o z h o d l a
o vyloučení uchazeče Stavební společnost Navrátil, s.r.o., z výběrového řízení na veřejné zakázce
„Rekonstrukce Nové radnice v Prostějově“.

3. Platební výměr ROP Střední Morava
Usnesení č. 2293:
Rada města Prostějova s c h v a l u j e
žádost o částečné prominutí vyměřené částky Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava dle přílohy č. 1.

4. Prodej objektu na ul. Plumlovská 83 v Prostějově
Usnesení č. 2294:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej rodinného domu č.p. 698 (Plumlovská 83 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1150 a pozemku p.č. 1150 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) v případě, že zájemce na 1. místě v pořadí zájemců neuzavře kupní smlouvu nejpozději do 1 měsíce po schválení prodeje předmětných nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova, bude vyzván k podpisu kupní smlouvy zájemce na 2. místě v pořadí zájemců, kterému bude stanovena lhůta k podpisu kupní smlouvy do 1 měsíce ode dne doručení výzvy,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců:
1. společnost D + V Investing, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Partyzánská 3019/3, PSČ: 796 01, IČ: 607 29 694, za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.740.000 Kč,
2. společnost POZEMSTAV Prostějov – servis, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 329/73, PSČ: 796 01, IČ: 255 46 244, za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.620.000 Kč.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                    Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                          1. náměstek primátora
                                                                                          města Prostějova

Prostějov 17. 4. 2012 Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 25.4.2012 14:58:00 | přečteno 431x | Věra Krejčí
load