Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 43. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 43. schůze Rady města Prostějova

konané 24.4.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2295:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 43. schůze, konané dne 24. 4. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

1.1 Ukončení správcovství biokoridoru Hloučela
Usnesení č. 2296:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
ukončit organizaci Českého svazu ochránců přírody, regionální sdružení Iris správcovství neintenzivní části biokoridoru Hloučela, vymezené mezi silnicí Tichá a ulicí Kostelecká a dále mezi ulicí Olomoucká a mostem přes řeku Hloučelu na ulici Vrahovická.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 2297:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
s c h v a l u j e
odměnu Ing. Tomáši Vrbovi, jednateli společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. za výsledky dosažené v roce 2011 dle návrhu dozorčí rady společnosti ze dne 13. 2. 2012.

Usnesení č. 2298:
Rada města Prostějova jako orgán statutárního města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.,
s c h v a l u j e
pronájem biokoridoru Hloučela, tj. pozemků uvedených v příloze materiálu, společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 253 21 692, za účelem údržby a péče o pronajaté pozemky, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 1 Kč/m2/rok, tj. 238.457 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – půlročně pozadu,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

3. Záležitosti komisí rady – Zápis komise výstavby z 3.4.2012
Usnesení č. 2299:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zápis Komise výstavby ze dne 3.4.2012.

4. Zdravé město – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2011
Usnesení č. 2300:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za rok 2011.

5. Změna vnitřní úpravy postupu při zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 2301:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Směrnici, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem s účinností k 1. 5. 2012 podle předloženého návrhu.

6. Novelizace přílohy č. 1 ke Směrnici č. 1 Oběh účetních dokladů
Usnesení č. 2302:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
předložené navrhované znění přílohy č. 1 ke Směrnici č. 1 Oběh účetních dokladů.

7. Žádosti o užití znaku města – ART ECON, Česká pošta
Usnesení č. 2303:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1. s užitím znaku města Prostějova na 11. ročníku mezinárodní soutěže „Prostějovská zlatá jehla“. Souhlas se uděluje společnosti ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o., Za Drahou 4239/2, Prostějov, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.
2. s užitím znaku města Prostějova na poštovních známkách. Souhlas se uděluje státnímu podniku Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: 47114983, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a to bezúplatně.

8. Postup zřizovatele při jmenování ředitelů škol a školských zařízení v souvislosti s novelizací zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Usnesení č. 2304:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
potvrdit v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů od 1. 8. 2012 níže jmenované ve funkci ředitele, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let:
▪ Mgr. Vlasta Ambrožová, Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
▪ Mgr. Josef Fiala, Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
▪ RNDr. Josef Hrachovec, Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
▪ PaedDr. Jan Krchňavý, Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov,
Sídliště svobody 24/79
▪ Mgr. Roman Pazdera, Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60
▪ Mgr. Ivan Pospíšil, Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
▪ Mgr. Jiří Pospíšil, Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
▪ Jana Baarová, Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace
▪ Bc. Iveta Bittnerová, Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a
▪ PaedDr. Alena Hekalová, Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
▪ Martina Hošťálková, Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34
▪ Mgr. Ivan Nedvěd, Sportcentrum – DDM Prostějov, příspěvková organizace
▪ Mgr. Eliška Kunčíková, Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov.

9. Přijetí dotace od OlK na Krajské postupové přehlídky v roce 2012
Usnesení č. 2305:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2012 ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na uspořádání Krajských postupových přehlídek konaných v roce 2012: „Mladá scéna“ – postupová přehlídka studentských divadel, „Wolkrův Prostějov“- postupová přehlídka recitátorů sólistů a divadel poezie, „O hanáckyho kohóta“ – postupová přehlídka v sólovém zpěvu dětí, „Tanec …. Tanec“ – postupová přehlídka scénického tance dětí, mládeže a dospělých
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na uspořádání Krajských postupových přehlídek v roce 2012.


10. Přijetí dotace od OlK na XXX. Prostějovské hanácké slavnosti
Usnesení č. 2306:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2012 ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů XXX. Prostějovských hanáckých slavností, konaných ve dnech 8. – 9. září 2012 v Prostějově,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů XXX. Prostějovských hanáckých slavností, konaných ve dnech 8. – 9. září 2012 v Prostějově.

11. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím věcných darů
Usnesení č. 2307:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů:
- keramická tabule bílá v ceně Kč 10 302,--
- dataprojektor, vč. montáže v ceně Kč 19 056,--
- držák projektoru v ceně Kč 4 200,--
- mobilní interaktivní tabule eBeam Edge v ceně Kč 21 480,--
Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

12. Cyklistická stezka Dolní – Kralická – projektový námět a schválení podání žádosti o dotaci
Usnesení č. 2308:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Cyklistická stezka Dolní – Kralická“ a podání žádosti o dotaci Státnímu fondu dopravní infrastruktury v rámci programu na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2012.

13. Schválení projektových námětů a podání žádostí o dotace: RPS E. Beneše III. etapa, Rekonstrukce veřejného osvětlení Sídliště Západ, Software pro energetický management
Usnesení č. 2309:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektové náměty „Regenerace panelového sídliště E. Beneše III. etapa“, „Rekonstrukce veřejného osvětlení Sídliště Západ“ a „Software pro energetický management“ vč. podání žádostí o dotace
na realizaci těchto projektů.


14. Schválení podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela v rámci 31. výzvy vyhlášené Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
Usnesení č. 2310:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela v rámci 31. výzvy vyhlášené Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava,
2. zajištění spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů v případě získání finanční podpory z Regionálního operačního programu Střední Morava.

14.1 Informace – zadávací řízení Opravy chodníků 2012 – Prostějov
Usnesení č. 2311:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informaci o průběhu a výsledku zadávacího řízení „Oprava chodníků 2012, Prostějov“ a o výběru nejvhodnější nabídky.


14.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu Nové radnice v Prostějově“
Usnesení č. 2312:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnosti UNISTAV a.s, se sídlem Příkop 838/6, 604 33 Brno, IČ 005 31 766, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
2. zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu Nové radnice v Prostějově“ společnosti UNISTAV a.s, se sídlem Příkop 838/6, 604 33 Brno, IČ 005 31 766.

14.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace ulice K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“
Usnesení č. 2313:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ulice K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
připravit nové zadávací řízení na výše uvedenou zakázku.

15. Veřejná finanční podpora:
15.1 Veřejná finanční podpora - Sdružení Linka bezpečí
Usnesení č. 2314:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 8.400,-- Kč Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 91/95, Praha 8 – Bohnice, IČ 613 83 198, (pořadové č. žádosti 62)
- na provoz Linky bezpečí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4379

5222

 

 

 

8.400,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Linka bezpečí)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

8.400,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora

15.2 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise
Usnesení č. 2315:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 5.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 45)
- na pořádání výstav v Galerii RIC v Prostějově v roce 2012 (dopravní a propagační náklady)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 5.500,-- Kč (poř. číslo žádosti
38)
- na autorská práva a poplatky agentuře DILIA na provozování divadelní hry „Koupačka“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

3. ve výši 4.500,-- Kč (poř. číslo žádosti 40)
- na fotografickou výstavu v Prostějově pod názvem „Zákoutí města Prostějova“ (fotografie, rámování, občerstvení při vernisáži, reklamní letáky aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

 

 

204000

15 000

 

(zvýšení položky 5493 – výstavní činnost v Galerii RIC, autorská práva a poplatky za divadelní hru Koupačka, fotografická výstava)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

204000

15 000

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky kulturní komise)

15.3 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury – nedoporučená
Usnesení č. 2316:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 19.650,-- Kč Klubu přátel RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 4, IČ 265 41 785 (poř. číslo
žádosti 35)
- na uspořádání oslav 20. výročí znovuobnovení Reálného gymnázia (pronájem prostor Městského divadla v Prostějově)

2. ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení Divadlo Plyšového Medvídka, Krasická 3933/43, Prostějov,
IČ 227 71 379 (poř. číslo žádosti 58)
- na podporu divadelní činnosti (výroba scény, výroba kostýmů, honoráře, propagace)

3. ve výši 27.500,-- Kč (poř. číslo žádosti 37)
- na tvorbu webových stránek www.edvardvalenta.cz, umístění filmu „Život samé psaní“ k online přehrání a umístění dalších dokumentů, článků a fotografií o E. Valentovi

4. ve výši 30.000,-- Kč Heleně Kostelníkové,  IČ 494 29 868 (poř. číslo žádosti 61)
- na realizaci výtvarné akademie pro děti formou příměstských táborů, tvořivých dílen a externích výstav výtvarných prací pro veřejnost.

15.4 Veřejná finanční podpora - oblast výchovy a vzdělávání – nedoporučená
Usnesení č. 2317:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 35 000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov, IČ 253 42 924 (poř. číslo žádosti 191)
- na akce pro děti a ceny do soutěží, práci zájmových kroužků

2. ve výši 38 000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů Prostějov, Sídliště svornosti, IČ 441 60 119 (poř. číslo žádosti 8)
- na soutěž Velikonoční Prostějov 2012 (pronájem sálu, ceny, tisk diplomů)

3. ve výši 10 000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 440 53 851 (poř. číslo žádosti 241)
- na branně-vlastivědnou soutěž pro žáky 2. – 5. tříd prostějovských základních škol (ceny pro žáky)

4. ve výši 15 500,-- Kč Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, IČ 441 59 862 (poř. číslo žádosti 233)
- na počítačovou soutěž Dobrodružství s počítačem (materiál, propagace, odměny soutěžícím, odměna pro vítěznou školu)

5. ve výši 4 000,-- Kč Moravsko-slezské křesťanské akademii, Brno, Divišova 19, regionální pobočce Prostějov, IČ 005 45 767 (poř. číslo žádosti 128)
- na přednáškovou činnost (cestovné, honoráře, propagace a poštovné)

6. ve výši 5 000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. číslo žádosti 137)
- na vánoční výstavku v Městském divadle v Prostějově (plakáty, pozvánky, suroviny, vánoční výzdoba)

7. ve výši 22 000,-- Kč Žebříku, o. s., Olomouc, Voskovcova 8/754, IČ 270 19 896 (poř. číslo žádosti 202)
- na činnost Klubu pro maminky s dětmi – Centrum podpory cizinců v Prostějově (dohody o provedení práce, kancelářské potřeby, didaktické hračky)

8. ve výši 41 290,-- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisku „Děti přírody“, Prostějov, B. Šmerala, IČ 657 62 932 (poř. číslo žádosti 28)
- na celoroční činnost (táborové stany, sportovní vybavení, vodácké vybavení, věci pro táborový provoz)

9. ve výši 22 000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 441 59 862 (poř. číslo žádosti 36)
- na činnost Centra celoživotního učení (IT kurzy - lektorné, tisk a kopírování studijních materiálů, zájmové kurzy - lektorné, cyklus přednášek „Cesta k celkovému zdraví“ - lektorné).

15.5 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 2318:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 10 000,-- Kč Klubu přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 1, IČ 441 60 101 (poř. číslo žádosti 168)
- na činnost kroužku Modelová tvorba (materiál a doplňky na zhotovení kolekcí, účast na soutěžích)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

2. ve výši 2 000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. číslo žádosti 17)
- na Letní minifestival pro děti (ceny pro soutěžící)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

3. ve výši 4 000,-- Kč Moravskému rybářskému svazu, o. s. místní organizaci Prostějov, Mánesova 1, IČ 005 57 218 (poř. číslo žádosti 184)
- na rybářské závody mládeže Zlatá udice (ceny pro soutěžící)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

4. ve výši 3 000,-- Kč Centru pro rodinu Prostějov o. s., nám. J. V. Sládka 2, Prostějov – Krasice, IČ 228 44 597 (poř. číslo žádosti 126)
- na Dětský den na Noemově arše (ceny pro soutěžící)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

5. ve výši 4 000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Prostějov, IČ 628 60 046 (poř. číslo žádosti 129)
- na Dětský den Na Splávku (ceny pro soutěžící a věcné ceny, zapůjčení atrakcí, hudební produkce)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

6. ve výši 5 000,-- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko „Děti přírody“ Prostějov, B. Šmerala, IČ 657 62 932 (poř. číslo žádosti 198)
- na činnost (odměny pro soutěžící a náklady na akce pro veřejnost)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

7. ve výši 4 000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Čechovice, Prostějov, IČ 628 59 919 (poř. číslo žádosti 158)
- na soutěž O hodový pohár a pořádání dětského dne (ceny pro děti, poháry, hudba, nájem areálu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

8. ve výši 6 000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 6, IČ 628 59 781 (poř. číslo žádosti 50)
- na výtvarnou a literární soutěž Požární ochrana očima dětí (ceny a diplomy dětem, tonery do tiskárny, spotřební materiál, laminovací fólie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

9. ve výši 7 000,-- Kč (poř. číslo žádosti 5)
- na projekt Mateřinka 2012 (pronájem divadelního sálu, propagace, upomínkové balíčky pro děti)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

 

 

204100

38 000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5493

 

 

204100

7 000

(zvýšení položky 5493 – Mateřinka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

 

 

204100

45 000

(snížení položky 5909 – komise pro výchovu a vzdělávání)

16. Rozpočtová opatření:
16.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Usnesení č. 2319:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) navýšení ročního příspěvku statutárního města Prostějova do Svazu měst a obcí ČR na rok 2012
o 4 659,- Kč,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

 

 

103200

4 659,00

(zvýšení položky 5192 - členský příspěvek do SMO ČR)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

 

4 659,00

(snížení položky 5169 - nákup propagačních služeb – bude snížen plánovaný objem inzerce)

16.2 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální a 70 – finanční
Usnesení č. 2320:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6409

5909

 

14013

690003

1 190 851,60

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1 190 851,60

 

(FRR)


16.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 2321:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

 

1

 

33.442

zvýšení pol. 5164 - nájemné; úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6231/61 v k.ú. Prostějov od 01.01.2011 do 20.03.2012

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

33.442

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP

16.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD DPS)
Usnesení č. 2322:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

4357

6121

 

 

381000000

300 000

Projektová dokumentace - Dům s pečovatelskou službou

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

4357

6119

 

 

381000000

64 000

Studie - Dům s pečovatelskou službou

70

6409

5901

 

 

707100

236 000

Rezerva RMP

16.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Předina – veřejné osvětlení)
Usnesení č. 2323:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

395000000

50 000

Ulice Předina – Veřejné osvětlení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

50 000

Rezerva RMP


16.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Jilemnického – PD veřejné osvětlení)
Usnesení č. 2324:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

394000000

30 000

Vrahovice, P. Jílemnického – projektová dokumentace veřejného osvětlení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

30 000

Rezerva RMP


16.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Kollárova – oprava kanalizace)
Usnesení č. 2325:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

 

 

600336

375 000

Oprava kanalizace ZŠ Prostějov, Kollárova ul. č.4

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

375 000

Rezerva na havarijní situace


16.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého – PD hřiště)
Usnesení č. 2326:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

600332

45 000

PD - Rekonstrukce hřiště ZŠ Prostějov, Palackého tř. 14

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

45 000

Rezerva RMP


16.9 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 2327:

Rada města Prostějova

 

s c h v a l u j e

 

 

rozpočtové opatření, kterým se

 

 

1. zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5363

 

 

 

354.407

 

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – odvod peněžních prostředků

 

 

2. snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

354.407

 

Snížení rezervy pro rozpočtová opatření RMP

 


16.10 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond
Usnesení č. 2328:

Rada města Prostějova

 

s c h v a l u j e

 

rozpočtové opatření, kterým se

 

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

 

 

710050

98 978

Kultura, tělovýchova

 


2. Snižuje prostředky sociálního fondu

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

 

8115

 

 

 

98 978

Sociální fond

 


16.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (nákup kontejnerů na bioodpad)
Usnesení č. 2329:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5137

 

 

 

31.080

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; nákup kontejnerů na bioodpad

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

 

 

900200

31.080

snížení pol. 5169 - nákup ostatních služeb; zajištění služeb – komunální odpad


16.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (oprava zavlažování)
Usnesení č. 2330:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3412

6122

 

 

 

1.800

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení; pořízení čerpadla – fotbalové hřiště Olympijská ul.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5169

 

 

119000

1.800

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; Sportovní areál E. Beneše


17. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
17.1 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání - Polišenského 3
Usnesení č. 2331:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 808 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského č. 4467/3 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

17.2 Schválení pronájmu nebytového prostoru - Norská 3
Usnesení č. 2332:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 175 o celkové rozloze 40,01 m2 v domě na ul. Norská č. 3/4224 v Prostějově,

- za nabídnuté nájemné ve výši 1 300,-Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako studio Oriflame – výdej kosmetiky.


17.3 Návrh na uzavření nájemních smluv na byty na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 2333:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty na opravu vlastním nákladem se žadateli uvedenými v důvodové zprávě:

1. byt č. 6, o velikosti 1+1, Svatoplukova č. 15/2598, Prostějov
- za podmínek dle vyhlášeného záměru s počtem měsíců kompenzace – 50 měsíců z 57 možných.

2. byt č. 5, o velikosti 2+1, Svatoplukova č. 15/2598, Prostějov
- za podmínek dle vyhlášeného záměru s počtem měsíců kompenzace – 36 měsíců ze 78 možných.

3. byt č. 1, o velikosti 3+1, Svatoplukova č. 15/2598, Prostějov
- za podmínek dle vyhlášeného záměru s počtem měsíců kompenzace – 60 měsíců z 60 možných.
- za podmínek dle vyhlášeného záměru s počtem měsíců kompenzace – 36 měsíců ze 60 možných,
u k l á d á
Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli Domovní správy Prostějov a dozorčí radě,
předložit radě návrh řešení dalších volných bytů.

17.4 Návrh na uzavření nájemní smlouvy
Usnesení č. 2334:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt za účelem spojení 2 bytů v domě Šárka č. 9/1900.

20. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
20.1 Dodatek č. 5 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb s .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 2335:
Rada města Prostějova
1. s ch v a l u j e
dodatek č. 5 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších
veřejně prospěšných služeb ze dne 20. 10. 2005,
2. p o v ě ř u j e
1. náměstka primátora Mgr. Jiřího Pospíšila podpisem Dodatku č. 5 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 20. 10. 2005.

20.2 Informace o plnění usnesení v průběhu I. čtvrtletí 2012
Usnesení č. 2336:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu I. čtvrtletí 2012).

20.3 Informace o změnách nájemních smluv v souvislosti se změnou v regulaci nájemného z pozemků dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle rozhodnutí RMP ze dne 24.01.2012
Usnesení č. 2337:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o změnách nájemních smluv v souvislosti se změnou právní úpravy regulace výše nájemného z pozemků dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů, a rozhodnutím Rady města Prostějova č. 2109 ze dne 24.01.2012.


20.4 Masna Kroměříž, a.s., v konkurzu – odpis pohledávky
Usnesení č. 2338:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 1.320.339 Kč za společností Masna Kroměříž, a.s, v konkurzu, se sídlem Kroměříž, Hulínská 2286, PSČ 767 01, IČ: 469 90 739.

20.5 Revokace usnesení RMP č. 2170 ze dne 28.02.2012
Usnesení č. 2339:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 2170 ze dne 28.02.2012 (změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/065 ze dne 16.03.2009).

20.6 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu na Husově nám. 91 v Prostějově
Usnesení č. 2340:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, a to prostor bufetu umístěných v 1. podzemním podlaží o výměře 52,50 m2, prostor umístěných v levém křídle 1. nadzemního podlaží včetně tělocvičny o celkové výměře 735,90 m2 vyznačených žlutě v přiloženém situačním plánku č. 1, prostor umístěných v levém křídle a střední části 2. nadzemního podlaží o celkové výměře 597,53 m2 vyznačených žlutě v přiloženém situačním plánku č. 2, prostor umístěných v levém křídle a střední části 3. nadzemního podlaží o celkové výměře 562,08 m2 vyznačených žlutě v přiloženém situačním plánku č. 3 a veškerých prostor umístěných ve 4. nadzemním podlaží o celkové výměře 115,37 m2, společnosti ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, PSČ: 797 04, IČ: 255 00 783, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:
a) nájem bude sjednán v souladu s podmínkami Ministerstva financí ČR jako poskytovatele dotace na rekonstrukci stavby na Husově nám. 91 v Prostějově,
b) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a lze ji oboustranně vypovědět v jednoroční výpovědní lhůtě ke dni 30.06. kalendářního roku,
c) nájemné bude stanoveno ve výši 210.608 Kč ročně včetně DPH a bude placeno čtvrtletně vždy do posledního dne 1. měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí,
d) nájemné bude pronajímatel formou reinvestice používat na opravy a údržbu stavby občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov,
e) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
f) nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace,
g) s nájmem bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov,
h) předmět nájmu nelze poskytnout do podnájmu třetím osobám.

20.7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 7497 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2341:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku par. č. 7497 – ostatní plocha o výměře 417 m2 v k.ú. Prostějov společnosti SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 43, PSČ 796 02, IČ: 607 01 811, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.8 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2342:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
1) záměr prodeje 2 částí pozemku p.č. 1612 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 1.200 m2 občanskému sdružení „Centrum zdraví o.s.“, sdružení, se sídlem Prostějov, Brněnská 70, PSČ: 796 01, IČ: 226 93 181, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání objektu polyfunkčního domu (Centrum Vodní) na převáděném pozemku,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděném pozemku výstavbu objektu polyfunkčního domu (Centrum Vodní) včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba objektu polyfunkčního domu (Centra Vodní) nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) v kupní smlouvě bude současně zřízeno na části pozemku p.č. 1613/1 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví občanského sdružení „Centrum zdraví o.s.“ věcné břemeno spočívající v právu jízdy a chůze pro veřejnost a v právu umístit a užívat stavbu cyklostezky ve prospěch statutárního města Prostějova; věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,
e) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, polovinu nákladů spojených s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2) záměr prodeje části pozemku p.č. 1612 – ostatní plocha o výměře cca 200 m2, části pozemku p.č. 7803 – ostatní plocha o výměře cca 20 m2 (přesné výměry budou známé po zpracování geometrického plánu) a pozemku p.č. 1608 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, vše v k.ú. Prostějov, manželům Ivo a Janě Martinkovým, oba bytem Určice č.p. 334, PSČ 798 04, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b)v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváží tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání objektu multifunkčního domu na převáděných pozemcích a pozemku p.č. 1607 v k.ú. Prostějov,
c)v kupní smlouvě se kupující zaváží provést na převáděných pozemcích a pozemku p.č. 1607 v k.ú. Prostějov, výstavbu objektu multifunkčního domu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujících se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba objektu multifunkčního domu nebude v daném termínu kupujícími vůbec zahájena, možnost statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, polovinu nákladů spojených s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


20.11 Vyhlášení záměru pronájmu 3 částí pozemku p.č. 8118/23 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2343:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu 3 částí pozemku p.č. 8118/23 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 15 m2 (výměra jednotlivé části 5 m2) společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 36/1652, PSČ: 110 00, IČ: 170 47 234, za účelem umístění 3 ks reklamních zařízení (billboard – EURO) o jednotlivém rozměru 5,1 x 2,4 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 36.720 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

20.12 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 578/9 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2344:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 578/9 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti AGROZET České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, U Sirkárny 30, PSČ: 371 55, IČ: 281 13 128, za účelem umístění navigačního panelu o rozměru 2,5 x 1,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 3.750 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

20.13 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemků v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 2345:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky pozemků p.č. 659/4 – vodní plocha o výměře 1 m2, p.č. 658/4 – vodní plocha o výměře 210 m2 a p.č. 659/2 – ostatní plocha o výměře 4656 m2, vše v k.ú. Vrahovice, sdružení TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PROSTĚJOV – VRAHOVICE, se sídlem Vrahovice, PSČ 798 11, IČ: 479 20 025,
za účelem provozování koupaliště za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

20.14 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu pozemku č. 2009/16/117 ze dne 18. 05. 2009
Usnesení č. 2346:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr změny Smlouvy o nájmu pozemku č. 2009/16/117 ze dne 18.05.2009 v části týkající se účelu nájmu a výše nájemného následovně:
a) část pronajatého pozemku p.č. 2772/24 v k.ú. Prostějov o výměře 30 m2 bude pronajata za účelem b) zřízení a umístění dvou lehkých otevřených ocelových přístřešků za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.500 Kč ročně,
c) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu pozemku č. 2009/16/117 ze dne 18. 05. 2009 zůstanou nezměněny,
d) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2009/16/117 ze dne 18. 05. 2009.

20.15 Zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 6736/8 a p.č. 7878, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2347:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků statutárního města Prostějova p.č. 6736/8 a p.č. 7878, oba v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu plynárenského zařízení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterou uhradí společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, IČ: 494 51 723,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, IČ: 494 51 723,
d) do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi statutárním městem Prostějovem, společnostmi JMP Net, s.r.o., a Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

21. Bytové záležitosti:
21.1 Schválení žadatele o byt v DPS
Usnesení č. 2348:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

21.2 Návrh na uzavření nájemních smluv
Usnesení č. 2349:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


22.1 Delegování zástupců města Prostějova na valné hromady společností s majetkovou účastí města Prostějova
Usnesení č. 2350:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova delegovat na valné hromady obchodních společností, v nichž má statutární město Prostějov majetkovou účast, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce společníka statutárního města Prostějova takto:

- na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov, IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01, konanou dne 3. 5. 2012, Mgr. Jiřího Pospíšila a v případě jeho neúčasti RNDr. Alenu Raškovou. Právo hlasovat na valné hromadě má Mgr. Pospíšil, v případě jeho neúčasti RNDr. Rašková.

- na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, konanou dne 7. 6. 2012, RNDr. Alenu Raškovou a v případě její neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila. Právo hlasovat na valné hromadě má RNDr. Rašková, v případě její neúčasti Mgr. Pospíšil.

- na valnou hromadu obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50, konanou dne 17. 5. 2012, Mgr. Jiřího Pospíšila a v případě jeho neúčasti RNDr. Alenu Raškovou. Právo hlasovat na valné hromadě má Mgr. Pospíšil, v případě jeho neúčasti RNDr. Rašková.

- na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Krapkova 1635/26, 79601 Prostějov, IČ 494 51 723, konanou dne 22. 6. 2012, Miroslava Pišťáka a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila. Právo hlasovat na valné hromadě má M. Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Pospíšil.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                     Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                           1. náměstek primátora
                                                                                           města Prostějova

Prostějov 24. 4. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 16.5.2012 14:59:44 | přečteno 222x | Věra Krejčí
load