Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 44. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 44. schůze Rady města Prostějova

konané 2.5.2012

 

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 2351:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 44. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 2. 5. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“

Usnesení č. 2352:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“ ve výši 910 656 Kč a schválit Smlouvu č. 10073854 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přiloženého návrhu.

Miroslav P i š ť á k  v.r.                                         Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                1. náměstek primátora
                                                                                města Prostějova

Prostějov 2. 5. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 16.5.2012 15:01:33 | přečteno 276x | Věra Krejčí
load