Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 45. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 45. schůze Rady města Prostějova

konané 15.5.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2353:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 45. schůze, konané dne 15. 5. 2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
(Zápis z jednání valné hromady je nedílnou součástí zápisu ze schůze rady.)
Usnesení č. 2354:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., na základě doporučení dozorčí rady společnosti Lesy města Prostějova s.r.o., ze dne 2.5.2012
s c h v a l u j e
a) nákup dvou terénních vozidel Volkswagen Amarok s celkovými náklady, uvedenými v důvodové zprávě,
b) investiční akci „ Nákup technologie pro zpracování palivového dříví“ s celkovými náklady, uvedenými v důvodové zprávě,
c) pronájem nemovitosti č.p. 135 v obci Ptení jednateli společnosti Lesy města Prostějova, s. r.o.

Usnesení č. 2355:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
s c h v a l u j e
odměnu Ing. Tomáši Vrbovi, jednateli společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. za výsledky dosažené v roce 2011 dle návrhu dozorčí rady ve výši jednoho průměrného platu.

3. Záležitosti komisí rady - Doporučení Komise koncepce a rozvoje města z 23. 4. 2012
Usnesení č. 2356:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise koncepce a rozvoje města z 23. 4. 2012.

4. Žádost o užití znaku města – „Žijeme Londýnem“
Usnesení č. 2357:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova při příležitosti projektu Českého olympijského výboru – sportovně kulturní akce „Žijeme Londýnem“. Souhlas se uděluje firmě Mather Activation, s.r.o., U Průhonu 1589/13a, Praha 7, IČ: 25382543, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a to bezúplatně.


5. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova - Závěr zjišťovacího řízení ve věci posuzování vlivu na ŽP a schválení aktualizace Strategického plánu
Usnesení č. 2358:
Rada města Prostějova
o d l o ž i l a
projednání Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova,
u k l á d á
členům vedení města posoudit Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Prostějova v návaznosti na Programové prohlášení rady.

5.1 Schválení podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách v rámci 31. výzvy vyhlášené Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
Usnesení č. 2359:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“ v rámci 31. výzvy vyhlášené Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava,
II. zajištění spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů v případě získání finanční podpory z Regionálního operačního programu Střední Morava.

6. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2012
Usnesení č. 2360:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2012.

7. Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova pro roky 2014 a 2015
Usnesení č. 2361:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova pro roky 2014 a 2015,
u k l á d á
členům vedení města posoudit návaznost Pokynů na Strategický plán a Programové prohlášení rady.

8. Zadávací řízení zakázky „Dodávka servisního úklidu v budovách Magistrátu města Prostějova“ - Výběr nejvýhodnější nabídky
Usnesení č. 2362:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. o vyloučení uchazeče K.H. + H. s.r.o., Nádražní 5, Brno, IČ 634 78 099 z zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka servisního úklidu v budovách Magistrátu města Prostějova“ ,

2. o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Dodávka servisního úklidu v budovách Magistrátu města Prostějova“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala jako nejvhodnější nabídku společnosti Bartoň a Partner s.r.o. , IČ 268 10 093, jejíž nabídka vyhověla všem kritériím zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

3. zadat veřejnou zakázku „Dodávka servisního úklidu v budovách Magistrátu města Prostějova“ a uzavřít Smlouvu na dodávku servisního úklidu na dobu od 1.7. 2012 do 30.6.2015 se společností Bartoň a Partner s.r.o. , IČ 268 10 093. se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc dle důvodové zprávy.


9. Zadání veřejné zakázky 60 – Odbor rozvoje a investic - Rekonstrukce komunikace Melantrichova, Dykova v Prostějově
Usnesení č. 2363:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
- I. zadání zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce komunikace Melantrichova, Dykova v Prostějově“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

- II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena včetně DPH - 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

- III. zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Melantrichova, Dykova v Prostějově“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

- IV. seznam zájemců, kteří budou v zadávacím řízení vyzváni k podání nabídek
· INSTA CZ, s.r.o. , Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ 25374311
· Strabag, a.s. , Na bělidle 198/21, Praha – 5, Smíchov, IČ 608 38 744
· Eurovia CS, a.s. , Národní 138/10 Praha 1 – Nové město, IČ 45274924
· Skanska a.s. , Líbalova 2348/1, Praha 11 – Chodov, IČ 26271303
· FIRESTA, Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno, IĆ 25317628
·
SWIETELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČ48035599

- V. zastupování Statutárního města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností RPA – regionální poradenská agentura s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 BRNO,
IČ: 262 98 163, zapsané v OR vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 74479

- VI. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek v počtu pěti členů a pěti náhradníků a jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Melantrichova, Dykova v Prostějově“ uvedený v zápise usnesení,

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti RPA s.r.o. veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace Melantrichova, Dykova v Prostějově“ za použití uvedených hodnotících kritérií,

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním pěti členů a pěti náhradníků komise pro otevírání obálek
a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle zápisu ze schůze
Rady města Prostějova.

10. Pořízení docházkového a přístupového systému v objektu MP
Usnesení č. 2364:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
záměr Městské policie Prostějov zadat zakázku malého rozsahu na dodávku docházkového a přístupového systému.

11. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním nebytových prostor ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Usnesení č. 2365:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování gymnastického oddílu TJ Chropyně v termínu 16. – 17. 6. a 17. – 26. 8. 2012.

12. Stanovisko k vstupním lékařským prohlídkám zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Usnesení č. 2366:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby zaměstnanci, kteří jsou krátkodobě činní na základě dohod o provedení práce nebyli povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce.

13. Udělení výjimky ze zákazu rušení nočního klidu při úklidu scény dne 12. 6. 2012 na náměstí T. G. Masaryka v rámci Wolkrova Prostějova
Usnesení č. 2367:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku ze zákazu rušení nočního klidu oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb při odklizení scény z představení pořádaného na zahájení Wolkrova Prostějova na nám. T. G. Masaryka v úterý 12. 6. 2012 od 22.00 hodin do 24.00 hodin.

14. Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s čerpáním rezervního fondu a nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně
Usnesení č. 2368:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s čerpáním rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2
ve výši Kč 288 216,40 z nedočerpané dotace z OPVK na projektu EU – peníze školám a Kč 180 000,--
na obnovu 7 ks tabulí do kmenových tříd,
b) s nabytím majetku do vlastnictví Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně technické vybavení, zařízení, pomůcky pro potřeby školy a obnovu tabulí financované z prostředků projektu OPVK – EU peníze školám v celkové hodnotě cca Kč 630 000,--
(Kč 130 000,-- nad povolený limit Kč 500 tis.).

15. Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas zřizovatele k umístění mobilních buněk Atletického klubu a prominutí nájmu
Usnesení č. 2369:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s umístěním dvou mobilních buněk Atletického klubu Prostějov o rozměrech 5x3,5m na pozemku školního hřiště Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 (dále jen RG a ZŠ města Prostějova) a současně s prominutím nájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za celkovou plochu 35m2 zabranou umístěním výše uvedených buněk.

16. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na opravu rozvodů vody a osvětlení v mateřské škole
Usnesení č. 2370:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši
115 000,-- Kč na opravu rozvodů vody a osvětlení v mateřské škole.

17. Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a čerpání investičního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace na rekonstrukci prostor divadelního předprodeje
Usnesení č. 2371:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1. s převodem částky Kč 69 253,78 z rezervního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace do fondu investičního,
2. s čerpáním investičního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace ve výši Kč 100 000,-- na rekonstrukci divadelního předprodeje.

18. ROZOP kapitoly 20 – školství, kultury a sportu a kapitoly 60 - rozvoje a investic (odvod finančních prostředků z investičního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace a převod na kapitolu 60 – rozvoj a investice)
Usnesení č. 2372:
Rada města Prostějova
a) u k l á d á
ředitelce Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace odvod finančních prostředků z investičního
fondu organizace zřizovateli ve výši 100.000,- Kč na stavební úpravy - rekonstrukci divadelního předprodeje

b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3322

6121

   

42000000

100.000,-

 

(zvýšení položky 6121 – Národní dům – stavební úpravy - rekonstrukce divadelního předprodeje)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3311

2122

     

100.000,-

 

(odvod z investičního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvková organizace)

19. Veřejná finanční podpora:
19.1 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury

Usnesení č. 2373:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 40.000,-- Kč Stopy paměti, o. s., Poupětova 69/3, Olomouc, IČ 270 42 839 (poř. číslo žádosti 150)
- na realizaci 10 rozhovorů s pamětníky z Prostějovska, zpracování archivovaných i nově vzniklých audio-videonahrávek, střih/vytváření krátkých medailonků, umísťování informací na stránky, PHM, fotografování pamětníků, odborná příprava textů do publikace, redakční práce, příprava koncepce a obsahu výstav, částečné krytí nákladů na administrace, koordinace celého projektu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 10.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 130)
- na vydání pohádkové knihy „Kouzelné pohádky pro zvědavé děti“ (tisk, vazba)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 10.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 66)
- na podporu činnosti kapely „Zpětná vazba“ (mikrofony, stojany na mikrofony)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

     

40 000

 

(zvýšení položky 5222 - Stopy paměti, o. s. – realizace rozhovorů….)

 

20

3319

5493

     

20 000

 

(zvýšení položky 5493 – publikace „Kouzelné pohádky pro zvědavé děti“ – podpora hudební skupiny „Zpětná vazba“)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

60 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


19.2 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 2374:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 z prostředků Komise sociální a zdravotní RMP

1. ve výši 15.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 212)
- na uskutečnění návštěvy mládeže se zdravotním postižením z partnerského města Šróda (ubytování delegace, stravování, vstupy a ostatní náklady)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 16.000,-- Kč LIBERTÉ CZ, o.s., Dr. Horáka 2, Prostějov, IČ 265 65 820, (pořadové č. žádosti 18)
- prevenci obezity v předškolním věku – edukační pomůcky, pomůcky papírnictví, magnetická tabule, pomůcky k pohybové aktivitě, literatura, odměny pro děti, potřeby na nákup během projektu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 13.600,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., Tetín 1, Prostějov, IČ 253 42 924, (pořadové č. žádosti 192)
- na rehabilitaci do Výšovic, na hiporehabilitaci a dopravu na hiporehabilitaci v Mostkovicích
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 10.000,-- Kč TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 258 62 294, (pořadové č. žádosti 49)
- na akci Bílý den v Hamrech – zvuk, dovoz, odvoz, cestovné účinkujícím, odměna účinkujícím
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

   

210100

15.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – OS Lipka)

21

4339

5222

   

210100

16.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – LIBERTÉ CZ,)

21

3124

5221

   

210100

13.600,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – (VFP – SŠ, ZŠ a MŠ Jistota)

21

4359

5221

   

210100

10.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (VFP - TyfloCentrum)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

   

210100

54.600,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)

20. Rozpočtová opatření:
20.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 2375:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6122

     

70 000

(zvýšení pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení – pořízení vyprošťovacího hydraulického zařízení)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5137

     

70 000

(snížení pol. 5137 drobný dlouhodobý majetek – omezení nákupu vybavení pro jednotku)

20.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (situace před ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 2376:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

   

364000000

500 000

Dopravní situace před ZŠ Dr. Horáka – plocha pro výstup žáků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

500 000

Rezerva RMP

20.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Libušinka – havárie vody)
Usnesení č. 2377:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

   

600325

38 400

MŠ Prostějov, ul. Libušina 18 – havárie rozvodu vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

   

607076

38 400

Havárie a škodní události

20.5 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (nákup kontejnerů pro hřbitov)
Usnesení č. 2378:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5137

   

900500

29 808

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhod. majetek; nákup 3 ks repasovaných kontejnerů 1100 l – hřbitov Prostějov

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5169

   

900500

29 808

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; zajištění služeb – pohřebnictví

20.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (převod pojistného plnění škodných událostí)
Usnesení č. 2379:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

   

900100

19.890

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování; zajištění oprav a údržby – komunikace

90

3631

5171

   

900600

566.424

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování; zajištění oprav a údržby – veřejné osvětlení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

2322

     

586.314

snížení pol. 2322 – přijaté pojistné náhrad

20.7 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (rekonstrukce dětského hřiště na ul. Tylova)
Usnesení č. 2380:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

6121

   

900400

850.706

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; rekonstrukce dětského hřiště na ul. Tylova, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

   

900400

850.706

snížení pol. 5171 – opravy a udržování; prostředky v rozpočtu schválené na opravu dětského hřiště na ul. Tylova

20.9 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (prevence)
Usnesení č. 2381:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

   

707100

50.000

 

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

     

50.000

 

(Stroje a přístroje)

20.10 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (odvětrání prostor v objektu Křížkovského 36/7)
Usnesení č. 2382:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6121

0

0

0

474.000,00

 

(odvětrání prostor v objektu Křížkovského 36/7)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

707100

474.000,00

 

(Rezerva rady pro ROZOP)

20.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (Sadové úpravy ul. Krasická, Prostějov)
Usnesení č. 2383:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

   

900400

153.616

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; sadové úpravy ul. Krasická, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

153.616

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP

21. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
21.1 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání - ul. Polišenského č. 3
Usnesení č. 2384:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 800 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského č. 4467/3 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

21.3 Schválení pronájmu parkovacího stání - ul. J. V. Myslbeka č. 17
Usnesení č. 2385:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem parkovacího stání č. 707 o celkové rozloze 7m2 na ul. J. V. Myslbeka č. 4284/17 v Prostějově
- za nabídnuté nájemné ve výši 600,-Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou.

21.4 Změna v osobě nájemce NP - nám. T. G. Masaryka č. 19
Usnesení č. 2386:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
změnu v osobě nájemce nebytových prostor č. 168 o celkové rozloze 68,83m ² na nám. T. G. Masaryka č. 196/19 v Prostějově
z: TABÁK PROFIT, s. r. o. se sídlem Tř. 17. listopadu č. 1126/45, 772 11 Olomouc, zastoupený jednatelem Janem Kalabisem, IČO 496 106 01,
na: JAROSLAVA KVAPILA, IČO 606 954 21.

21.6 Sleva na nájemném za omezené užívání nebytového prostoru
Usnesení č. 2387:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
slevu na nájemném z důvodu provádění rekonstrukce kompletního vodovodního a kanalizačního řádu v nebytovém domě na náměstí T.G. Masaryka 11 v Prostějově dle důvodové zprávy.

22. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
22.1 Doplnění plánu oprav chodníků v roce 2012 – návrh dalšího postupu
Usnesení č. 2388:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doplnění plánu oprav chodníků v roce 2012.

22.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Ptení
Usnesení č. 2389:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č.st. 425/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2 a pozemku p.č.st. 545/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2, oba v k.ú. Ptení, družstvu Zemědělské obchodní družstvo Ptení, družstvo, se sídlem Ptení 350, PSČ: 798 43, IČ: 479 15 374, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

22.4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 151/1 v k.ú. Žešov
Usnesení č. 2390:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 151/1 – ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře cca 270 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

22.5 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7412/13 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2391:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7412/13 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti PV-RECYKLING s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ: 602 00, IČ: 262 73 993, za účelem umístění navigačního panelu o rozměru 3,3 x 1,2 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 3.960 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

22.8 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 7914/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2392:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat jednotnou kanalizaci včetně jejího ochranného pásma na části pozemku statutárního města Prostějova p.č. 7914/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, IČ: 494 51 723, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení jednotné kanalizace a jejího ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterou uhradí společnost PRIOR, obchodní domy, a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, PSČ 796 01, IČ: 469 62 344,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost PRIOR, obchodní domy, a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, PSČ 796 01, IČ: 469 62 344,
d) do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi statutárním městem Prostějovem, společnostmi Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., a PRIOR, obchodní domy, a.s., uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

22.9 Studie stavby „Galerie Prostějov“ společnosti MANTHELLAN a.s.
Usnesení č. 2393:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
vydat kladné stanovisko statutárního města Prostějova ke studii stavby „Galerie Prostějov“ společnosti MANTHELLAN a.s., ve znění dle přílohy tohoto materiálu.

22.10 Ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2002/16/122 ze dne 05.06.2002 dohodou
Usnesení č. 2394:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2002/16/122 ze dne 05.06.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a Svazem letců ČR, Odbočkou 21 Prostějov, se sídlem Prostějov, Letecká 1, IČ: 163 67 723, jako vypůjčitelem, na bezplatné užívání hrobového místa na Městském hřbitově v Prostějově na části pozemku p.č. 6671 v k.ú. Prostějov (v současnosti označen jako p.č. 6671/1 v k.ú. Prostějov), skupina IX, č. 51, na němž je vybudován památník čs. letců padlých ve 2. světové válce, dohodou ke dni 08.05.2012.

22.12 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6169/169 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2395:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6169/169 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 270 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j.: UZSVM/BPV/965/2012-BPVM.

22.13 Předkupní právo k pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova, souhlas s převzetím závazků
Usnesení č. 2396:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) nevyužít předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 318/31 – ostatní plocha o výměře 760 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za kupní cenu ve výši 988.000 Kč,
2) udělit souhlas s převzetím veškerých závazků kupující vyplývajících z čl. VI. Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011 a převzatých na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011 uzavřeného dne 09.03.2012. Převzetí závazků bude provedeno formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011.

22.14 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 2204 ze dne 13.03.2012 a schválení změny Smlouvy o nájmu části pozemku č. 2006/16/293 ze dne 01.12.2006
Usnesení č. 2397:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 2204 ze dne 13.03.2012 týkající se schválení změny Smlouvy o nájmu části pozemku č. 2006/16/293 ze dne 01.12.2006 (cyklostezka na ulici Sádky),
2) s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu části pozemku č. 2006/16/293 ze dne 01.12.2006 uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34, IČ: 000 07 064, jako pronajímatelem a městem Prostějovem jako nájemcem, a to v části týkající se výše nájemného, doby nájmu a možnosti jednostranného zvyšování nájemného ze strany pronajímatele, následovně:
a) doba nájmu se mění na dobu určitou do 31.12.2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 20 Kč/m2/rok, tj. celkem ve výši 4.400 Kč ročně,
c) pronajímatel bude s ohledem na možný pohyb cen a míru inflace oprávněn upravovat výši nájemného za pronajatou část pozemku, přičemž podkladem k těmto úpravám budou oficiální statistické údaje ČSÚ, s tím, že tato každoroční úprava výše nájemného bude vyplývat přímo ze smlouvy o nájmu části pozemku, bude písemně oznámena statutárnímu městu Prostějovu a nebude k ní zapotřebí uzavírat dodatek ke smlouvě (poprvé bude toto ustanovení použito v roce 2013).

22.15 Revokace části bodu 1. usnesení ZMP č. 11025 ze dne 16.02.2010 a bezúplatné nabytí pozemků
v k.ú. Krasice a k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2398:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
bod 1. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11025 ze dne 16.02.2010 v části týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 110/31, p.č. 110/32, p.č. 110/33, vše v k.ú. Krasice, a pozemků p.č. 6037/10, p.č. 6037/16 a p.č. 6037/21, vše v k.ú. Prostějov,
2) s c h v á l i t
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 110/31 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 442 m2, p.č. 110/32 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 105 m2, p.č. 110/33 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 102 m2, vše v k.ú. Krasice, a pozemků p.č. 6037/10 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 2.064 m2, p.č. 6037/16 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 899 m2 a p.č. 6037/21 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 148 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložených Smluv o bezúplatném převodu nemovitostí č.j.: UZSVM/BPV/44/2012-BPVM-2 a č.j..: UZSVM/BPV/44/2012-BPVM-1.

22.16 Odstoupení od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/18 ze dne 2. 4. 2009 a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 2399:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit odstoupení od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 z důvodu nezahájení výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 100/21 v k.ú. Krasice ve smluvně dohodnutém termínu,
2) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

5499

     

850.700

zvýšení pol. 5499– ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu; vrácení uhrazené kupní ceny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

850.700

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP

22.17 Snížení nájemného u Smlouvy o nájmu pozemku č. 2001/16/098 ze dne 04.06.2001
Usnesení č. 2400:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
snížení nájemného u Smlouvy o nájmu pozemku č. 2001/16/098 ze dne 04.06.2001 ze stávající výše 5.520 Kč včetně DPH ročně na částku 460 Kč včetně DPH ročně.

22.18 Informace o možné úpravě výše nájemného z pozemků statutárního města Prostějova
Usnesení č. 2401:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci ve věci možné úpravy výše nájemného z pozemků statutárního města Prostějova,
u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města a Mgr. Jaroslavu Svozilovi, vedoucímu Odboru sociálních věcí,
předložit na příští schůzi rady návrh řešení, týkající se občanů ZTP/P.

23. Bytové záležitosti:
23.1 Informace o bytech nepronajatých na opravu na vlastní náklady
Usnesení č. 2402:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o řešení volných bytů, nepronajatých na opravu na vlastní náklady.

23.2 Návrh na uzavření nájemních smluv
Usnesení č. 2403:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli v důvodové zprávě,

u k l á d á
Pavlu Smetanovi, předsedovi dozorčí rady Domovní správy Prostějov, s. r. o.,
předložit na příští schůzi rady přehled o obsazenosti bytů v domě na ul. Šárka 9 – 11.

24.1 Memorandum prostějovského amatérského sportu
Usnesení č. 2404:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
Memorandum prostějovského amatérského sportu ze dne 3. 5. 2012 s tím, že bylo postoupeno členům Zastupitelstva města Prostějova el. poštou dne 7. 5. 2012,
u k l á d á
Pavlu Smetanovi, předsedovi Komise pro mládež a tělovýchovu,
projednat Memorandum v Komisi pro mládež a tělovýchovu a informovat radu města o stanovisku komise.

24.2 Návrh vyhlášení záměru pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka č. 7/112
Usnesení č. 2405:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 161 o celkové rozloze 59,8 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 7/112 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

Miroslav P i š ť á k  v.r.                                        Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                1. náměstek primátora
  
                                                                 města Prostějova

Prostějov 15. 5. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.9.2012 13:44:55 | přečteno 213x | Richard Sedlák
load