Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 46. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 46. schůze Rady města Prostějova

konané 29.5.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2406:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 46. schůze, konané dne 29.5.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 2407:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 19.6.2012.

3. Žádost o povolení užití znaku města Prostějova
Usnesení č. 2408:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na tričkách a propagačních vlaječkách. Souhlas se uděluje I.P.A., územní skupině 223, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, a to bezúplatně.

4. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova - Závěr zjišťovacího řízení ve věci
posuzování vlivu na ŽP a schválení aktualizace Strategického plánu
Usnesení č. 2409:
Rada města Prostějova jako Řídící skupina procesu aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova,
b e r e n a v ě d o m í
závěr zjišťovacího řízení,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválení aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova.

5. Nákup uměleckých děl
Usnesení č. 2410:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova:
1. O.R.GŐTZ – Portrét J.Třísky, olej na plátně, cena 30 000,- Kč
2. Josef Paterna – Prostějov od jihu, olej na plátně, cena 37 000,- Kč
3. František Tříska – Říčka Hloučela v Prostějově, olej na plátně, 20 000,- Kč
4. Alois Doležel - Polní kvítí, tempera na plátně, 15 000,- Kč
5. František Tříska – Promenáda v Kolářových sadech, olej na kartonu, cena 8 000,- Kč
6. Stanislav Sedláček – Židovské uličky, akvarel, cena 5 000,- Kč
7. Hilar Václavek – Prostějov z držovského kopce, kresba tužkou a pastelkami,cena 2 500,- Kč
8. Antonín Majer – Pohled na hlavní kostel, litografie, cena 2 000,- Kč
9. Alois Fišárek – Masopust, tempera, cena 150 000,- Kč
10. Tomáš Vincenec – kresby z knihy Místopis prostějovských hostinců, cena 7 500,- Kč
11. Antonín Gajdůšek, sochař – Touha po slunci - bronzová plastika, cena 30 000,- Kč
(+ náklady na opravu plastiky cca 20 000,- Kč)
12. Lenka Horňáková-Civade – Dvojice, kresba, cena 7 000,- Kč
13. Lenka Horňáková-Civade – V pohybu I, kresba, cena 6 500,- Kč
14. Lenka Horňáková-Civade – V pohybu II, kresba, cena 6 500,- Kč.

6. Záležitosti stacionárních radarů
Usnesení č. 2411:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace „Záležitosti stacionárních radarů“,
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MMPv a Mgr. Janu Nagyovi, řediteli MP,
předložit na schůzi rady dne 26.6.2012 návrh vypsání výběrového řízení na měření rychlosti v dopravě stacionárními radary v alternativách dle diskuse.

9. Vydání VIII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 2412:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat VIII. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

10. Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějova v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2012 na obnovu kulturních památek
Usnesení č. 2413:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. poskytnutí příspěvků na obnovu níže uvedených kulturních památek, uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté statutárnímu městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012:
a) vlastník kulturní památky: statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov
statutární zástupce: Miroslav Pišťák, primátor města
IČ: 00288659
kulturní památka: zámek
akce obnovy: obnova fasády severního křídla zámku včetně restaurování – oprava omítek, fasádní nátěr, statické zajištění trhlin zdiva, oprava soklu, repase a nátěr oken, klempířské konstrukce, restaurování kamenných prvků fasády a sgrafit a další související práce
příspěvek MK ČR: 250.000,- Kč
použití příspěvku do : 12.11.2012
vyúčtování poskytnutého příspěvku komu: MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku
b) vlastník kulturní památky: statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov
statutární zástupce: Miroslav Pišťák, primátor města
IČ: 00288659
kulturní památka: zámek
akce obnovy: obnova pavlačové stěny východního křídla zámku – repase truhlářských konstrukcí včetně nátěru, nátěr klempířských konstrukcí a další související práce
příspěvek MK ČR: 50.000,- Kč
použití příspěvku do : 12.11.2012
vyúčtování poskytnutého příspěvku komu: MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku
c) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál
IČ: 44995776
kulturní památka:kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: obnova (restaurování) nástěnných maleb v horní části levé strany lodi kostela a další související práce
příspěvek MK ČR: 50.000,- Kč
použití příspěvku do: 12.11.2012
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 30.11.2012
d) vlastník kulturní památky: Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov
statutární zástupce: Ing. Richard Beneš, starosta jednoty
IČ: 15526151
kulturní památka:sokolovna
akce obnovy: repase oken a další související práce
příspěvek MK ČR: 50.000,- Kč
použití příspěvku do: 12.11.2012
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 30.11.2012,
2. uzavření smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012 s Českomoravskou provincií Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří a Tělocvičnou jednotou SOKOL I Prostějov, dle předloženého návrhu,
3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví města) ve výši 300.000,- Kč
na kapitolu 61 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 100.000,- Kč.

11. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova
Usnesení č. 2414:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.

12. Dílčí projekt prevence kriminality ve městě Prostějově – „Rozšíření a zvýšení kapacity videozáznamu MKDS“
Usnesení č. 2415:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dílčí projekt prevence kriminality ve městě Prostějově-„Rozšíření a zvýšení kapacity videozáznamu MKDS“ a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 10% podílu z celkové ceny realizovaného projektu v případě obdržení dotace.

13. Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu cyklistické stezky v ul. Jungmannova
Usnesení č. 2416:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí finančního příspěvku od Olomouckého kraje na výstavbu cyklistické stezky v ul. Jungmannova ve výši 137 000,00 Kč,
2. schválit Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle přiloženého návrhu.

14. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
14.1 Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov
Usnesení č. 2417:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov s účinností od 1. 9. 2012 takto:
Příloha č. 1
Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
předává do výpůjčky k hospodaření
s účinností od 1. 9. 2012
Þ objekt č. p. 168 umístěný na pozemku parc. č. 223/1,
Þ pozemek parc. č. 223/1 – zastavěná plocha, občanská vybavenost,
Þ pozemek parc. č. 223/2 – zastavěná plocha,
Þ pozemek parc. č. 225/1 – ostatní plocha, manipulační plocha,

Þ část objektu č. p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku parc. č. 5480 a část pozemku parc. č. 5480 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 485 m2
Þ část objektu č. p. 176 (Pernštýnské nám. 8 v Prostějově) na pozemku parc. č. 242
vše v k. ú. Prostějov.

14.2 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a čerpání investičního fondu Sportcentra – DDM Prostějov na nákup čistícího stroje
Usnesení č. 2418:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1. s převodem částky Kč 100 000,-- z rezervního fondu Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov,
příspěvkové organizace do fondu investičního,
2. s čerpáním investičního fondu Sportcentra – domu dětí a mládeže, příspěvkové organizace Prostějov,
ve výši Kč 100 000,-- na nákup čistícího stroje na palubovku.

14.3 Žádost RG a ZŠ města Prostějova o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 2419:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – 100 kusů brožury „První pomoc není věda“ v celkové hodnotě Kč 5 880,-- Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2 od firmy MAJOR Hrubčice, spol. s r. o.

14.4 Žádost RG a ZŠ města Prostějova o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit
Usnesení č. 2420:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nabytím majetku do vlastnictví Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 nad již schválenou částku Kč 630 000,-- - technické vybavení, zařízení a přístroje pro potřeby školy dle přílohy, která je součástí usnesení, financované z prostředků školy a z prostředků projektu EU peníze školám v celkové hodnotě Kč 118 596,20.

14.5 Žádost MK Prostějov o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 2421:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru Městskou knihovnou Prostějov, příspěvkovou organizací, ve formě 215 ks knih a 8 ks CD od soukromých dárců a z pozůstalosti (viz příloha) ve výši 2.100,-- Kč.

14.6 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 2422:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru pro mateřskou školu – klávesového nástroje Casio v ceně Kč 4 608,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4 od Klubu přátel školy Kollárova 4, Prostějov.

14.7 Čerpání investičního fondu MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 na pořízení šatnových sestav
Usnesení č. 2423:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši Kč 45 000,--
na pořízení šatnových sestav na pracoviště mateřské školy Hanačka 3.

14.8 Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na nákup chladničky a investičního fondu na nákup chladícího stolu
Usnesení č. 2424:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši
Kč 37 000,-- na nákup chladničky Liebherr o objemu 569 litrů,
b) s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši
Kč 46 500,-- na nákup chladícího stolu o objemu 415 litrů.

14.9 Souhlas s bezúplatným užíváním nebytových prostor - místnosti ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce hudební výchovy
Usnesení č. 2425:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s bezúplatným užíváním nebytových prostor - místnosti Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce hudební výchovy od 1. 4. 2012 pro Základní uměleckou školu Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova ul. 14.

14.10 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem
Usnesení č. 2426:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy se změnami v diskusi.

15. Veřejná finanční podpora:
15.1 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí (nedoporučená žádost)
Usnesení č. 2427:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 120.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, okresnímu mysliveckému spolku Prostějov, Pod Kosířem 3004/16, Prostějov, IČ: 677 77 619, (poř.č. žádosti 12) na ochranu přírody a krajiny.

15.2 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 2428:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 z prostředků Komise sociální a zdravotní RMP ve výši 20.000,-- Kč Seniorům Prostějova, o.s., Sídliště Svobody 3512/13, Prostějov, IČ 227 41 127, (pořadové č. žádosti 69)
- na pořádání pravidelných akcí pro seniory města Prostějova – nájem za přednáškový sál Národního domu v Prostějově, na jízdné při poznávacích zájezdech a divadelních představeních, na turistickou a rekreační činnost, vstupné do kulturních zařízení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

210100

10.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (Senioři Prostějova)

21

4359

5222

 

 

 

10.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (Senioři Prostějova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

210100

10.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)

70

6409

5909

 

 

 

10.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora


15.3 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 2429:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise
pro mládež a tělovýchovu ve výši 6.000,-- Kč  (poř. č. žádosti 68)
- na uspořádání sportovně-hudebního odpoledne na prostějovském skateparku (pitný režim pro
sportovce, náklady spojené s účinkujícími kapelami, ozvučení, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5493

 

 

203900

6.000,--

(zvýšení položky 5493 – sportovně-hudební odpoledne)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

 

 

203900

6.000,--

(snížení položky 5909 – komise pro mládež a tělovýchovu)


15.4 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury (nedoporučená žádost)
Usnesení č. 2430:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 129.948,-- Kč Josefu Krpcovi, IČ 461 05 522 (poř. číslo žádosti 65) na realizaci projektu „Hudba všem seniorům (nejen chodícím a samostatným)“ - koncert v osmi domovech seniorů prostějovského regionu se závěrečným koncertem v kině Metro 70 (honoráře umělcům, doprava, plakáty, nájem, služby).

15.5 Veřejná finanční podpora – OS Lipka
Usnesení č. 2431:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 6.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 211)
- na uskutečnění návštěvy mládeže se zdravotním postižením z partnerského města Šróda - stravování
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

 

6.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – OS Lipka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

6.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora


16. Rozpočtová opatření:
16.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Usnesení č. 2432:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5492

 

 

 

4 500,00

(zvýšení položky – odměna pro vítěze soutěže O nejoriginálnější maturitní tablo)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

100300

4 500,00

(snížení položky - propagační materiál)


16.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 2433:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6121

 

 

 

456.000,00

Zvýšení položky 6121 – Budovy, haly a stavby (nové fotokabinky pracoviště OP a CD)

11

6171

5139

 

 

 

9.000,00

Zvýšení položky 5139 – Nákup materiálu j.n. (elektropráce)

11

6171

5171

 

 

 

50.000,00

Zvýšení položky 5171 – Opravy a udržování (úprava přepážkového pracoviště)

11

6171

5171

 

 

190100

6.000,00

Zvýšení položky 5171 – Opravy a udržování (úprava kanceláří – DUHA)

11

6171

5169

 

 

 

87.324,00

Zvýšení položky 5169 - Nákup ostatních služeb (stěhování kartotéky, úprava orientačního systému)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

608.324,00

Snížení položky 5901 – Rezerva RMP pro ROZOP


16.3 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 2434:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5169

 

 

 

171 200

(Mlýnský náhon – sečení, odbahnění)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5171

 

 

 

171 200

(Mlýnský náhon – opravy a údržba)


16.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava fasády městských lázní)
Usnesení č. 2435:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zařadit opravu fasády městských lázní do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2013.

16.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava klimatizace objektu Školní 4)
Usnesení č. 2436:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6171

5171

 

 

 

100 000

Oprava klimatizace objektu Školní 4

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP


16.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Odbočovací pruh – Dolní, Šárka)
Usnesení č. 2437:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

402000000

100 000

PD - Odbočovací pruh – Dolní, Šárka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP


16.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Rekonstrukce učeben)
Usnesení č. 2438:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

398000000

100 000

PD rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP


16.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD stezka pro cyklisty a chodce Žešov)
Usnesení č. 2439:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

263000000

150 000

PD stezka pro cyklisty a chodce Žešov“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

150 000

Rezerva RMP


16.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – urnové hroby na hřbitově v Krasicích)
Usnesení č. 2440:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

 

399000000

30. 000

PD – urnové hroby na hřbitově v Krasicích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

30. 000

Rezerva RPM


16.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – zádlažba Kramářské uličky)
Usnesení č. 2441:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

401000000

30 000

PD – Prostějov – zádlažba Kramářské uličky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

30 000

Rezerva RMP


16.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Studie rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity)
Usnesení č. 2442:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3636

5166

 

 

 

100 000

Prověřovací studie rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP


16.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce jižní fasády – zámek)
Usnesení č. 2443:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

 

 

150 000

Rekonstrukce jižní fasády – zámek Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

150 000

Rezerva RMP


16.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce zámku pro ZUŠ - západní křídlo)
Usnesení č. 2444:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

301000000

1 600 000

Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose, rekonstrukce zámku západní křídlo

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 600 000

Rezerva RMP


16.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava fasády severního křídla zámku)
Usnesení č. 2445:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

 

 

370 000

Oprava fasády severního křídla zámku v Prostějově – regenerace MPZ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

370 000

Rezerva RMP


16.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Studie CS Martinákova–Pod Kosířem, Bří Čapků)
Usnesení č. 2446:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6119

 

 

400000000

24 000

Studie CS Martinákova – Pod Kosířem

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

24 000

Rezerva RMP


16.19 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 2447:

Rada města Prostějova

 

s c h v a l u j e

 

 

rozpočtové opatření, kterým se

 

 

1. zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5363

 

 

 

5.838

 

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – odvod peněžních prostředků

 

 

2. snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

5.838

 

Snížení rezervy pro rozpočtová opatření RMP

 


16.20 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 2448:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

900400

110.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; sadové úpravy ul. Olomoucká, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

110.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP

 


16.21 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24)
Usnesení č. 2449:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s navýšením neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 88.000,- Kč
na zajištění mzdových nákladů pro výuku plavání žáků základních škol zřizovaných městem Prostějovem
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20341

88.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na zajištění mzdových nákladů spojených s plaváním žáků 3. tříd základních škol zřizovaných městem Prostějovem)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

88.000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


16.22 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (dopravní značení v Žešově)
Usnesení č. 2450:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

6121

 

 

900100

180.000

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; instalace dopravního značení s výstražným světlem

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

180.000

rezerva RMP


17. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
17.1 Schválení pronájmu NP - Dolní č. 3660/6
Usnesení č. 2451:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 113 o celkové rozloze 119,20 m2 v domě na ul. Dolní č. 3660/6 v Prostějově, 
- za nabídnuté nájemné ve výši 2.400,-Kč měsíčně, s inflační doložkou.
- za účelem využití jako kadeřnické, kosmetické, rehabilitační a podobné činnosti.

17.2 Schválení pronájmu NP - Pernštýnské nám. č. 4/183
Usnesení č. 2452:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 183 o celkové rozloze 16,07 m2 v domě na ul. Pernštýnské nám. č. 4/183 v Prostějově, 
- za nabídnuté nájemné ve výši 100,- Kč měsíčně, s inflační doložkou.
- za účelem využití jako výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží.

17.3 Schválení pronájmu GS - Polišenského č. 3/4467
Usnesení č. 2453:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
pronájem garážového stání č. 808 o celkové rozloze 26,39 m2 na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově - za nabídnuté nájemné ve výši 700,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou.

18. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
18.1 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6169/198 a p.č. 6169/200, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2454:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6169/198 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 104 m2 a p.č. 6169/200 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova.

18.3 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov
Usnesení č. 2455:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze materiálu, z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 270 11 801.

18.4 Bezúplatný převod projektové dokumentace „PD Netušilova 3 – rekonstrukce výtahu“
Usnesení č. 2456:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod projektové dokumentace „PD Netušilova 3 – rekonstrukce výtahu“ v hodnotě 38.400 Kč včetně DPH z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Společenství vlastníků Netušilova 3, společenství vlastníků jednotek, se sídlem Prostějov, Netušilova 1622/3, PSČ: 796 01, IČ: 293 13 961.

18.6 Pronájem pozemků statutárního města Prostějova držitelům průkazu ZTP/P
Usnesení č. 2457:
Rada města Prostějova
d e k l a r u j e
vůli statutárního města Prostějova pronajímat pozemky statutárního města Prostějova za účelem zřízení a užívání odstavných ploch osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, nebo jejichž rodinný příslušník je držitelem průkazu ZTP/P, v odůvodněných případech za zvýhodněných podmínek.

18.7 Přijetí daru od společnosti ASEKOL s.r.o.
Usnesení č. 2458:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí daru - finanční částky ve výši 32.725.-Kč od společnosti ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231.

18.8 Schválení pronájmu 3 částí pozemku p.č. 8118/23 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2459:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem 3 částí pozemku p.č. 8118/23 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 15 m2 (výměra jednotlivé části 5 m2) společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 36/1652, PSČ: 110 00, IČ: 170 47 234, za účelem umístění 3 ks reklamních zařízení (billboard – EURO) o jednotlivém rozměru 5,1 x 2,4 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 36.720 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

18.9 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 578/9 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2460:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 578/9 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti AGROZET České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, U Sirkárny 30, PSČ: 371 55, IČ: 281 13 128, za účelem umístění navigačního panelu o rozměru 2,5 x 1,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 3.750 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

18.10 Schválení přijetí daru venkovních hodin
Usnesení č. 2461:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí daru venkovních hodin na ocelovém stojanu opatřeném hlásičem pro Městskou policii a rychlou záchrannou službu v celkové hodnotě 150.000 Kč od Občanského sdružení PŘIJDU VČAS”, sdružení, se sídlem Prostějov, Hybešova 3836/13, PSČ 796 01, IČ: 265 57 568,do vlastnictví statutárního města Prostějova.

18.11 Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Vrahovice (areál koupaliště)
Usnesení č. 2462:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku pozemků p.č. 659/4 – vodní plocha o výměře 1 m2, p.č. 658/4 – vodní plocha o výměře 210 m2 a p.č. 659/2 – ostatní plocha o výměře 4656 m2, vše v k.ú. Vrahovice, sdružení TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PROSTĚJOV – VRAHOVICE, se sídlem Vrahovice, PSČ 798 11, IČ: 479 20 025,
za účelem provozování koupaliště, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a drobné opravy předmětu výpůjčky.

18.12 Schválení změny Smlouvy o nájmu pozemku č. 2009/16/117 ze dne 18. 05. 2009
Usnesení č. 2463:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu pozemku č. 2009/16/117 ze dne 18.05.2009 v části týkající se účelu nájmu a výše nájemného následovně:
a) část pronajatého pozemku p.č. 2772/24 v k.ú. Prostějov o výměře 30 m2 bude pronajata za účelem zřízení a umístění dvou lehkých otevřených ocelových přístřešků za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.500 Kč ročně,
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu pozemku č. 2009/16/117 ze dne 18. 05. 2009 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2009/16/117 ze dne 18.05.2009.

18.13 Ukončení Smlouvy o úschově č. 2005/16/051 ze dne 24.03.2005 dohodou
Usnesení č. 2464:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o úschově č. 2005/16/051 ze dne 24.03.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako složitelem a Muzeem Prostějovska v Prostějově, příspěvkovou organizací, se sídlem nám. T. G. Masaryka 21/2, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 000 91 405, jako schovatelem, na bezplatné uschování průčelního empírového pískovcového portálu, kamenného dvorního portálu, 9 ks podokenních kamenných říms a celodřevěných dveří včetně kování (architektonické prvky domu na Olomoucké ul. 2 v Prostějově č.p. 2612 na p.č. 4731 v k.ú. Prostějov), dohodou ke dni 31.05.2012.

18.14 Vyhlášení záměru prodeje bytových jednotek v domě na ul. Netušilova 3 a bytové jednotky
v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Usnesení č. 2465:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje následujících bytových jednotek v domech na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, a to:
1. bytové jednotky č. 1622/1 o výměře 27,45 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 27/2261 na společných částech bytového domu č.p. 1622 (Netušilova 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2. bytové jednotky č. 1622/3 o výměře 27,03 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 27/2261 na společných částech bytového domu č.p. 1622 (Netušilova 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
3. bytové jednotky č. 1684/4 o výměře 43,07 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

18.15 Vyhlášení záměru prodeje nebytových jednotek v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Usnesení č. 2466:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje následujících nebytových jednotek v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, a to:
1) nebytové jednotky č. 1684/22 o výměře 25,29 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 25/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž prodej této nebytové jednotky bude realizován s břemenem nájemního vztahu na ní váznoucího a náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující; v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu umístění hlavního uzávěru a rozvodů vody včetně zajištění přístupu k těmto zařízením ve prospěch Společenství vlastníků Wolkerova 31, se sídlem Prostějov, Wolkerova 1684/31, PSČ: 796 01, IČ: 293 14 054,

2) nebytové jednotky č. 1684/23 o výměře 45,52 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 46/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž prodej této nebytové jednotky bude realizován s břemenem nájemního vztahu na ní váznoucího a náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

3) nebytové jednotky č. 1684/24 o výměře 60,20 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 60/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž prodej této nebytové jednotky bude realizován s břemenem nájemního vztahu na ní váznoucího a náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

4) nebytové jednotky č. 1684/25 o výměře 33,99 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 34/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž prodej této nebytové jednotky bude realizován s břemenem nájemního vztahu na ní váznoucího a náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující; v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu umístění rozvodů kanalizace a plynu včetně zajištění přístupu k těmto zařízením ve prospěch Společenství vlastníků Wolkerova 31, se sídlem Prostějov, Wolkerova 1684/31, PSČ: 796 01, IČ: 293 14 054,

5) nebytové jednotky č. 1684/26 o výměře 115,32 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 115/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

18.19 Vyhlášení záměru výpůjčky 2 částí pozemku p.č. 4268/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2467:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e

záměr výpůjčky 2 částí pozemku p.č. 4268/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 4 m2 (výměra jednotlivé části 2 m2) občanskému sdružení „Okrašlovací spolek města Prostějova o.s.“, se sídlem Prostějov, Vrlova 370/7, PSČ: 796 01, IČ: 285 55 091, za účelem umístění 2 laviček pro teenagery za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a laviček pro teenagery umístěných na předmětu výpůjčky.

18.20 Výkup části pozemku p.č. 6358 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov–Určice), ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 2468:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka“

1. výkup části pozemku p.č. 6358 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 30.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov, přičemž statutární město Prostějov zajistí na své náklady také aktualizaci geometrického plánu na rozdělení zbylé části pozemku p.č. 6358 v k.ú. Prostějov,
c) statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky na vlastní náklady vybuduje vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6358 v k.ú. Prostějov,
d) statutární město Prostějov vybuduje na zbylé části pozemku p.č. 6358 v k.ú. Prostějov připojovací body inženýrských sítí, přičemž náklady ponese prodávající,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

30.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části poz. p.č. 6358 v k.ú. Prostějov v souvislosti s výstavbou CS Určice

- snižuje stav rezerv výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

30.000

Fond rezerv a rozvoje


18.22 Změna kritérií pro výstavbu 50 rodinných domů u nové nemocnice
Usnesení č. 2469:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu kritérií pro výstavbu 50 rodinných domů u nové nemocnice, a to v části týkající se sklonu střechy, s tím, že bude umožněn i sklon střechy v rozmezí 22 – 25°.

18.23 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/168 ze dne 24.06.2009
Usnesení č. 2470:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/42 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/168 ze dne 24.06.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/42 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.11.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/168 ze dne 24.06.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/168 ze dne 24.06.2009zůstanou nezměněny.

18.24 MODŘANY Power, a.s. – zápočet pohledávek, ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 2471:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
započtení pohledávky statutárního města Prostějova za společností MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, spočívající ve smluvních pokutách vyplývajících z ujednání čl. IV odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a z ujednání čl. V odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 a pohledávky společnosti MODŘANY Power, a.s., za statutárním městem Prostějovem spočívající v kupní ceně za pozemky v současnosti označené jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, v části, ve které se vzájemně kryjí,

2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

6130

 

 

 

24.786.950

zvýšení pol. 6130 – pozemky; vratka kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

24.786.950

Fond rezerv a rozvoje


18.25 Výkup části pozemku v k.ú. Vrahovice, schválení smlouvy o finanční spoluúčasti na vybudování infrastruktury a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 2472:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. výkup části pozemku p.č. 828 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 550 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví společnosti Dražby.net s.r.o., se sídlem Olomouc, Sokolská 584/11, PSČ 779 00, IČ: 483 96 389, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 700 Kč/m2, tj. celkem cca 385.000 Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí společnost Dražby.net s.r.o., správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) do doby zpracování geometrického plánu bude mezi statutárním městem Prostějovem a společností Dražby.net s.r.o. uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

385.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 828 v k.ú. Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

385.000

Fond rezerv a rozvoje

3. uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na vybudování infrastruktury a podmínkách připojení na vybudovanou infrastrukturu mezi statutárním městem Prostějovem a společností Dražby.net s.r.o., se sídlem Olomouc, Sokolská 584/11, PSČ 779 00, IČ: 483 96 389, ve znění dle přílohy,

4. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6313

 

 

 

2.760 000

zvýšení pol. 6313 – investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům; finanční spoluúčast statutárního města Prostějova na výstavbě inženýrských sítí na pozemcích v k.ú. Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2.760 000

Fond rezerv a rozvoje
Miroslav P i š ť á k v.r.                                                  Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                        1. náměstek primátora
                                                                                        města Prostějova

Prostějov 29.5.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.9.2012 13:44:55 | přečteno 272x | Richard Sedlák
load