Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 47. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 47. schůze Rady města Prostějova

konané 4.6.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2473:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 47. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 4.6.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Programové prohlášení Rady města Prostějova 2010 - 2014
Usnesení č. 2474:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Programové prohlášení Rady města Prostějova 2010 – 2014 dle předloženého návrhu.

3.1 Nabídka na odkoupení pozemků v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 2475:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
neakceptovat nabídku na odkoupení pozemků p. č. 1472, p. č. 1473, p. č. 1382/1, p. č. 1482/2 a p. č. 1483 v k. ú. Prostějov za cenu ve výši 2 tis. Kč/m2, tj. celkem 32 000 tis. Kč.

4. Veřejná finanční podpora – TJ OP Prostějov
Usnesení č. 2476:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné
finanční podpory v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ
005 47 409 (poř. č. žádosti 59)
- na organizaci a účast družstev na MČR v basketbalu (nájem tělocvičen a bazénu, ceny a odměny pro
účastníky, rozhodčí, startovné, jízdné, ubytování, stravování, sportovní vybavení, nářadí a náčiní, náklady
spojené s účastí na MČR)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

     

50.000

 

(zvýšení položky 5222 – TJ OP Prostějov – organizace a účast družstev na MČR v basketbalu)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

50.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

6.1 ADP SANCO – žádost o výpůjčku pozemku pro odstavnou plochu
Usnesení č. 2477:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 978 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 50 m2 společnosti ADP – SANCO s.r.o., se sídlem Prostějov – Vrahovice, Vrahovická 721, PSČ: 798 11, IČ: 276 85 934, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                                   Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                                             1. náměstek primátora
                                                                                                  města Prostějova

Prostějov 4.6.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.9.2012 13:44:47 | přečteno 222x | Richard Sedlák
load