Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 49. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 49. schůze Rady města Prostějova

konané 18.6.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2480:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 49. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 18.6.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Dohoda o veřejno privátním partnerství
Usnesení č. 2481:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dohodu o veřejno privátním partnerství dle var. č. II předloženého návrhu.


4. Veřejná finanční podpora
Usnesení č. 2482:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1,498.566,-- Kč Fotbalu Prostějov o.s., se sídlem Za místním nádražím 4536, Prostějov 796 01, IČ 22827536
- VFP bude použita na realizaci kryté tribuny ocelové konstrukce se třemi řadami sedadel pro diváky uvnitř sportovního areálu E. Beneše
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6322

 

1

 

1 498 566

 

VFP Fotbal Prostějov o.s.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1 498 566

 

FRR

 

 

 

Miroslav P i š ť á k v.r.                                      Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                            1. náměstek primátora
                                                                            města Prostějova
Prostějov 18.6.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.9.2012 13:43:47 | přečteno 237x | Richard Sedlák
load