Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 60. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 60. schůze Rady města Prostějova

konané 30.10.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2802:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 60. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 30.10.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
(Zápis z jednání valné hromady je nedílnou součástí zápisu ze schůze rady.)
Usnesení č. 2803:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
s c h v a l u j e
1. Změnu zakladatelské listiny společnosti v článku XI tak, že se doplní bod:
„Snížení základního kapitálu je možné i vrácením části vkladu v nepeněžité formě nepeněžitým plněním. Nepeněžité plnění se rozdělí mezi společníky podle poměru jejich vkladu k základnímu kapitálu společnosti“.

2. Snížení základního kapitálu společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o., IČ: 26259893 o částku 11.480.000,- Kč.
- Výše vkladu jediného společníka Statutárního města Prostějov se snižuje o 11.480.000,- Kč (slovy jedenáctmilionůčtyřistaosumdesáttisíc korun českých) na 45.095.000,- Kč (slovy čtyřicetpětmilionůdevadesátpěttisíc korun českých). Obchodní podíl společníka Statutárního města Prostějova činí 100%.
- Základní kapitál bude snížen nepeněžitým plněním vydáním nepeněžitého vkladu jedinému společníkovi Statutárnímu městu Prostějov, se sídlem Prostějov, nám. T.G. Masaryka 12-14, IČ 00 288659, který tvoří:
nemovitosti - objekt stavba pro administrativu č.p. 36 na parcele č. 65/1, pozemek - zastavěná plocha a nádvoří parcelní č. 65/1 o výměře 184 m2, ostatní stavební objekty (garáže) na parcele 64/2, pozemek - zastavěná plocha a nádvoří parcelní č. 64/2 o výměře 109 m2, a pozemek - manipulační a skladovací plocha parcelní č. 64/3 o výměře 409 m2, tedy nemovitosti zapsané u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví číslo 11723 pro obec a katastrální území Prostějov.
Hodnota nepeněžitého vkladu, o který má být snížen základní kapitál společnosti byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 10355-197/2012 znalce Ing. Františka Kocourka, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně pod č.j. 50 Nc 6427/2012-8 ze dne 27.9.2012 , kterým byly nemovitosti oceněny v částce 11.480.000,-Kč.

3. Snížení základního kapitálu DSP, s. r. o.

Usnesení č. 2804:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit nabytí nemovitostí stavby pro administrativu č.p. 36 (Křížkovského 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 65/1, pozemku p.č. 65/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, garáže bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku 64/2, pozemku p.č. 64/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2 a pozemku p.č. 64/3 - ostatní plocha o výměře 409 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, do vlastnictví statutárního města Prostějova.

4. Nákup uměleckých děl
Usnesení č. 2805:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova
1. Dušan Janoušek - grafické listy, suchá jehla, 5ks á 2000,-Kč, cena celkem 10 000,- Kč;
2. Richard Kaňák – obraz motiv Prostějova, akvarel, cena 11 000,- Kč;
3. Olga Konečná Mulaczová – obraz návrh na gobelín, původní pohled na Plumlovský zámek,
pastel na papíře, cena 12 000,- Kč;
4. Hilar Václavek – obraz Staré židovské uličky, Lutinova ulice 1907, olej na dřevěné desce,
cena 8 000,- Kč;
5. Jaromír Svozilík, prostějovský rodák žijící v Norsku, kombinovaná technika 2 ks á 6000,- Kč
cena celkem 12 000,- Kč.

5. Zadávací řízení veřejné zakázky „Odtahy vozidel – Statutární město Prostějov“

Usnesení č. 2806:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zahájení otevřeného řízení podlimitní veřejné zakázky na služby „Odtahy vozidel - Statutární město Prostějov“ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
1. cena odtahů v Kč, včetně DPH - 70 %
2. cena následného přemístění vozidla do prostor zadavatele v Kč včetně DPH - 10 %
3. cena za umístění odtaženého vozidla v Kč na den, včetně DPH - 10 %
4. reakční doba pro započetí odtahu v minutách - 10 %
III. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Odtahy vozidel - Statutární město Prostějov“ dle návrhu, obsaženého v příloze k tomuto materiálu,

IV. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 BRNO, IČ: 262 98 163, zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 42556,

V. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek, složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Odtahy vozidel - Statutární město Prostějov“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Janu Nagymu, řediteli Městské policie ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti RPA, s.r.o. veřejnou zakázku „Odtahy vozidel - Statutární město Prostějov“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

6. Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ - vyloučení uchazečů a výběr nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 2807:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala jako nejvhodnější nabídku, nabídku společnosti Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, IČ 262 71 303, jejíž nabídka vyhověla všem kritériím zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

2. o vyloučení uchazeče PB SCOM s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice, IČ 253 97 087, uchazeče COMMODUM spol. s r. o., se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 465 77 238 a uchazeče MODOS spol. s r.o., se sídlem Masarykova 885/34, 772 00 Olomouc – Hodolany, IČ 005 76 832 z další účasti v zadávacím řízení „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace,

3. zadat veřejnou zakázku „ Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností Skanska a.s., IČ 262 71 303, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, dle důvodové zprávy.

7. Zadávací řízení veřejné zakázky „Smetanovy sady, Prostějov“ – výběr nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 2808:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Smetanovy sady, Prostějov“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala jako nejvhodnější nabídku, nabídku společnosti STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744, jejíž nabídka vyhověla všem kritériím zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

2. zadat veřejnou zakázku „Smetanovy sady, Prostějov“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci stavby zakázky se společností STRABAG a.s., IČ 608 38 744, se sídlem Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 dle důvodové zprávy.

7.1 Zadání veřejné zakázky 60 – Odbor rozvoje a investic - Nová radnice rekonstrukce
Usnesení č. 2809:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce „Nová radnice rekonstrukce“, na základě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), realizovaného formou výzvy k jednání jednomu zájemci

II. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Nová radnice rekonstrukce“, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

III. Oslovení jednoho zájemce v zadávacím řízení, společnost
· UNISTAV a.s, se sídlem příkop 6, 604 33 Brno, IČ 005 31 766

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat veřejnou zakázku „Nová radnice rekonstrukce“ za použití uvedených podmínek.

8. Rozpočtová opatření:
8.1 Rozpočtové opatření kapitola 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 2810:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6123

 

 

 

830.600,00

Dopravní prostředky – nákup vozidla pro vedení města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

 

830.600,00

Limit ostatních investic


8.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 2811:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5154

 

 

 

100.000

 

(elektrická energie – úspora elektrické energie)

 

13

5311

5153

 

 

 

100.000

 

(plyn- úspora na spotřebě plynu)

 

13

5311

5163

 

 

 

15.000

 

(pojištění – snížení nákladů na pojištění vozidel )

 

13

5311

5167

 

 

 

50.000

 

(školení – nižší vysoutěžená cena školení strážníků)

 

13

5311

5139

 

 

 

20.000

 

(nákup materiálu – úspora nákupu kancelářských potřeb )

 

13

5311

5172

 

 

 

25.000

 

(nákup programového vybavení – upgrade programů, budou hrazeny z položky 5169 )

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

200.000

 

(fond rezerv)

 

13

5311

5171

 

 

 

65.000

 

(údržba a opravy)

 

13

5311

5169

 

 

 

45.000

 

(nákup služeb)


8.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD rekonstrukce dvora a kanalizace)
Usnesení č. 2812:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

51000000

400 000

Nová radnice – PD rekonstrukce dvora a kanalizace radnice, uliční a dvorní fasády

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

400 000

FRR


8.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice a 70 - finanční
Usnesení č. 2813:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

4 800 000

 

Rezervy města – fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 
 

60

3745

6121

 

 

77000000

2 000 000

 
 

Smetanovy sady

 
 

60

2219

6121

 

 

117000000

1 200 000

 
 

Regenerace sídliště E. Beneše

 
 

60

3113

6121

 

 

194000000

4 800 000

 
 

EÚO ZŠ Dr. Horáka

 
 

60

2212

6121

 

 

200000000

4 000 000

 
 

Rekonstrukce komunikace Svolinského

 
 

60

3412

6121

 

 

357000000

1 523 780

 
 

60

3412

6121

 

1

357000000

5 676 220

 

 

Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ulicí

 

3412

6121

 

 

357000000

400 000

 

60

3111

6121

 

 

368000000

1 800 000

 
 

EÚO MŠ Šárka

 
 

60

3111

6121

 

 

370000000

3 800 000

 
 

EÚO MŠ Husovo nám.

 

- snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

1211

 

 

 

16 500 000

 

Daň z přidané hodnoty – nižší plnění než očekávaná predikce ke konci roku 2012

 

70

 

1112

 

 

707700

1 500 000

 

Daň z příjmů fyzických osob – SVČ (60% hrubého výnosu) – nižší plnění než očekávaná predikce ke konci roku 2012

 

70

 

1112

 

 

707800

2 000 000

 

Daň z příjmů fyzických osob – SVČ (30% dle bydliště) – nižší plnění než očekávaná predikce ke konci roku 2012


8.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek fasáda sever)
Usnesení č. 2814:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

 

 

210 000

Zámek fasáda sever

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

210 000

Rezerva RMP


9. Veřejná finanční podpora:
9.1 Veřejná finanční podpora - oblast sportu (nedoporučená)
Usnesení č. 2815:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 10.000,-- Kč
Oddílu sportu pro všechny Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 226 11 037 (poř. č. žádosti 94)
na podporu činnosti (pronájem tělocvičny, provoz posilovny, nákup sportovních potřeb).

9.2 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Usnesení č. 2816:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 20.000,-- Kč
SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, Česká 15, IČ 270 15 599 (poř. č. žádosti 99)
- na pronájmy sportovišť
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

20.000

 

(zvýšení položky 5222 – SK Hanácká volejbalová liga – pronájmy sportovišť)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

1355

 

 

 

20.000

 

(odvod z výherních hracích přístrojů)


d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 500.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 100)
- na pronájmy sportovišť
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013

2. ve výši 200.000,-- Kč 1. SK Prostějov, Za Místním nádražím 4536, IČ 266 21 916 (poř. č. žádosti 87)
- na dopravu k mistrovským a přípravným utkáním mužstev zařazených do Sportovního centra mládeže a Sportovního střediska mládeže
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013

3. ve výši 250.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 102)
- na dopravu mládežnických družstev
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013

4. ve výši 60.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 103)
- na nájem ledové plochy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013


b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

1.010.000

 

(zvýšení položky 5222 – občanská sdružení)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

1355

 

 

 

1.010.000

 

(odvod z výherních hracích přístrojů)


9.3 Veřejná finanční podpora - Loutkové divadlo STAROST
Usnesení č. 2817:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 10.000,-- Kč Loutkovému divadlu STAROST, Vápenice 3, Prostějov, IČ 479 22 168 (poř. číslo žádosti 98)
- na úhradu vodného a stočného
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

 

 

 

10 000

 

(zvýšení položky 5222 – LD STAROST – vodné, stočné)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

10 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


10. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 2818:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) s tím, že
a) sazba poplatku za komunální odpad na rok 2013 je stanovena ve výši 600Kč,
z toho v článku 4 odst. 1 písm. a) ve výši 250 Kč, v článku 4 odst. 1 písm. b) ve výši 350 Kč
b) v návrhu nové OZV je ponecháno stávající osvobození dle bodů 4, 5, 6.

11. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2013 – II. návrh
Usnesení č. 2819:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2013 – II. návrh - dle předloženého materiálu,
r o z h o d l a

A. doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:
1. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 20 – Školství, kultura a sport pro strategické sporty v celkové výši Kč 7 920 000,

2. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci pro OSSP – azylové centrum v celkové výši Kč 360 000,

3. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 675 000,

4. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 61 – Stavební úřad na regeneraci MPZ a MPR v celkové výši Kč 720 000,

5. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 4 050 000,

6. zařadit do návrhu rozpočtu požadavky správců kapitol nad index 0,9 jmenovitě takto:

kapitola 10 – PIK výroba zpravodajských bloků v částce Kč 109 710,-
kapitola 10 – Radniční listy v částce Kč 203 700,-
kapitola 10 – marketingové a propagační služby v částce Kč 2 445 000,-
kapitola 10 – členský poplatek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v částce Kč 3 721,-
kapitola 10 – členský poplatek Svaz měst a obcí v částce Kč 8 012,-
kapitola 10 – členský poplatek Sdružení obcí střední Moravy v částce Kč 14 639,-
kapitola 10 – členský poplatek Národní síť Zdravý měst v částce Kč 6 440,-
kapitola 10 – členský poplatek Reg. fond pro přípravu projektů na střední Moravě v částce Kč 11 190,-
kapitola 10 – členský poplatek OK4EU v částce Kč 13 000,-
kapitola 10 – Sportovec roku 2012 v částce Kč 80 000,-

kapitola 11 - výmalba Školní 4 v částce Kč 200 000,-

kapitola 13 – údržba v částce Kč 100 000,-
kapitola 13 – nákup DHM v částce Kč 50 000,-
kapitola 13 – služby v částce Kč 50 000,-
kapitola 13 – pohonné hmoty a maziva v částce Kč 50 000,-

kapitola 19 - činnost DUHY a realizaci komorních divadelních představení v částce Kč 139 000,-
kapitola 19 – dary obyvatelstvu - agenda novorozenci v částce Kč 150 000,-

kapitola 20 – nové třídy v ZŠ a MŠ J. Železného v částce Kč 70 000,-
kapitola 20 – ZŠ Vl. Majakovského na provoz školy v částce Kč 130 000,-
kapitola 20 – ZUŠ Vl. Ambrose na služby spojené s novými prostorami v zámku v částce Kč 80 000,-
kapitola 20 – Městská knihovna – nákup knihovního fondu v částce Kč 200 000,-

kapitola 21 - výlety pro matky s dětmi v částce Kč 8 600,-

kapitola 40 - mlýnský náhon v částce Kč 350 500,-

kapitola 71 – kultura a sport v částce Kč 125 000,-
kapitola 71 – půjčky v částce Kč 130 000,-
kapitola 71 – rekreace v částce Kč 100 000,-

kapitola 90 - opravy a udržování – komunikace v částce Kč 7 230 050,-
kapitola 90 – čištění města, dešťových vpustí, kropení v částce Kč 400 000,-
kapitola 90 – zeleň v Kolářových sadech v částce Kč 1 000 000,-
kapitola 90 – opravy a udržování bytů a NP v částce Kč 4 500 000,-

8. zařadit do návrhu rozpočtu ostatní investice, jmenovitě takto:
a) nákup uměleckých děl do kapitoly 10 v částce Kč 400.000,-,
b) peněžitý vklad do spol. Domovní správa Prostějov, s. r. o. do kapitoly 70 v částce Kč 26.300.000,-,
c) limit ostatních investic celkem do kapitoly 70 v částce Kč 15.000.000,-.

B. zapojit prostředky rezerv města (fond rezerv a rozvoje) do návrhu rozpočtu pro rok 2013 v maximální výši cca 68 mil. Kč na financování stavebních investičních akcí.

C. zařadit do návrhu celkovou částku na stavební investice ve výši Kč 120 000 000,-.

n e d o p o r u č u j e
dotovat v roce 2013 trvalé peněžní fondy města (fond národního domu, fond městských lázní a fond městských hřbitovů) celkovou sumou 3 mil. Kč (každý fond 1 mil. Kč) z běžných příjmů roku 2013 a tím snižovat navržené prostředky pro investice v rozpočtu města pro rok 2013.
u k l á d á
1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2013 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu města pro rok 2013 – II. návrhu,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2013 pracovnímu semináři ZMP dne 27.11.2012.

12. Pojmenování nové ulice
Usnesení č. 2820:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit název ulice pro nově vznikající komunikaci takto:
Škvoreckého – (kód UVP 291) pro ulici v k.ú. Vrahovice.

13. Různé
13.1 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele elektrické energie“
Usnesení č. 2821:
Rada města Prostějova
1. r o z h o d l a
o zrušení veřejné zakázky „Výběr dodavatele elektrické energie“ podle § 84 odst. 2) písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
2. s c h v a l u j e
a) nákup elektrické energie prostřednictvím komoditní burzy v souladu s § 23 odst. 5 písm. c) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5166

 

 

 

60.000

zvýšení pol. – 6171 poradenské a konzultační služby k zabezpečení nákupu elektrické energie na komoditní burze

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

 

 

900200

60.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb;


13.2 Odměny členům výborů, komisí a osadních výborů za rok 2012
Usnesení č. 2822:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
předsedům výborů zastupitelstva a předsedům osadních výborů,
u k l á d á
předsedům komisí rady a Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu Odboru dopravy (Komise BESIP),
- předložit M. Pišťákovi, primátorovi města, v termínu do 26.11.2012 návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova, za činnost v těchto orgánech v roce 2012.
(Pozn.: Doporučeno navrhnout odměny v průměrné výši 1 500,- Kč. Návrh se netýká předsedů výborů a komisí a tajemníků a členů výborů a komisí z řad zaměstnanců MMPv.)

13.3 Postup prací na CS Vrahovice
Usnesení č. 2823:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
postup prací na CS Vrahovice.

13.4 Zahraniční pracovní cesta do Polska
Usnesení č. 2824:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
účast Mgr. Pospíšila a Ing. Fišera na zahraniční pracovní cestě do Polska ve dnech 21. - 23.11.2012 včetně výplaty kapesného v max. výši.

Miroslav P i š ť á k v. r.                                                 Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                        1. náměstek primátora

Prostějov 30.10.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.11.2012 8:16:49 | přečteno 262x | Věra Krejčí
load