Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 62. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 62. schůze Rady města Prostějova

konané 20.11.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2827:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 62. schůze, konané dne 20.11.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 2828:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
a) s c h v a l u j e
záměr fúze sloučením společností Domovní správa Prostějov,s.r.o., IČ: 26259893 – jako společnosti nástupnické a společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26965186 – jako společnosti zanikající, za následujících podmínek:
- rozhodným dnem bude 1.1.2013
- základní kapitál nástupnické společnosti se nebude měnit
- nebudou se zpracovávat zprávy o fúzi a zpráva auditora o fúzi
- dokumenty mohou být předávány v elektronické podobě
b) u k l á d á
Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli společnosti,
připravit projekt fúze sloučením a další nezbytné úkony nutné k realizaci fúze.

3. Valná hromada obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.
Usnesení č. 2829:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti MI PRO STAV s.r.o.
s c h v a l u j e
záměr fúze sloučením společností Domovní správa Prostějov,s.r.o., IČ: 26259893 – jako společnosti nástupnické a společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26965186 – jako společnosti zanikající, za následujících podmínek:
- rozhodným dnem bude 1.1.2013
- základní kapitál nástupnické společnosti se nebude měnit
- nebudou se zpracovávat zprávy o fúzi a zpráva auditora o fúzi
- dokumenty mohou být předávány v elektronické podobě.

4. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 2830:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., na základě doporučení dozorčí rady společnosti Lesy města Prostějova s.r.o.
s c h v a l u j e
a) Investiční akci „Výstavba skladovacích prostor v areálu Školka Seč“ s celkovými náklady, uvedenými v důvodové zprávě
b) Opravu střechy provozní budovy provozovny Školka Seč s celkovými náklady, uvedenými v důvodové zprávě
c) Pronájem nemovitosti parc.číslo 492 – Pohodlí dle důvodové zprávy.

5. Příprava zasedání zastupitelstva města dne 27.11.2012
Usnesení č. 2831:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o přípravě 19. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat dne 27.11.2012.

6. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 2832:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
1. Zápis Komise výstavby z 23.10.2012,
2. Doporučení Komise sociální a zdravotní z 12.11.2012 k materiálu č. 21.1 Veřejná finanční podpora – OS Lipka,
II. s c h v a l u j e
výjezdní zasedání Komise architektury a urbanismu,
III. o d v o l á v á
Pavla Lepšu z Komise výstavby na základě jeho vlastní žádosti,
IV. j m e n u j e
Petra Lepšu členem Komise výstavby.

7. Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova
Usnesení č. 2833:
Rada města Prostějova
I. bere na vědomí
informaci o ukončení pracovního poměru vedoucího Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova Ing. Jaroslava Štěpaníka, narozeného dne 7. 1. 1955, bytem Lidická 140, Bedihošť , ke dni 31. 03. 2013 na základě dohody o skončení pracovního poměru,
II. s o u h l a s í
se jmenováním Bc. Libora Vojtka, narozeného 7. 2. 1979, bytem Tvorovice 56, do funkce vedoucího Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova k 1. 4. 2013,
III. r o z h o d l a
V Odboru správy a údržby majetku, k 1. 1. 2013
- zřídit 1 nové pracovní místo referent majetkové správy – zástupce vedoucího odboru na dobu určitou
do 31. 3. 2013, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru, a tím současně zvýšit celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených v odboru na 16 + 9 dělníků čištění města z řad osob vykonávajících veřejně prospěšné práce (zvýšení o 1 zaměstnance).
Systemizace pracovních míst je specifikována v organizačním schématu odboru, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
IV. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených do Magistrátu města Prostějova, k 1.1.2013
na 262, tedy zvyšuje celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru o 1 zaměstnance do 31. 3. 2013.

8. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2014 a 2015
Usnesení č. 2834:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2014 a 2015.

8.1 Změny v orgánech a společenské smlouvě společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 2835:
Rada města Prostějova
a) b e r e n a v ě d o m í
informace z jednání dozorčí rady společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, které se uskutečnilo dne 2. 11. 2012, zejména informace o skončení výkonu funkce Ing. Ivety Jurenové, jednatelky společnosti, jmenované za většinového společníka, a dále doporučení dozorčí rady na nové uspořádání statutárních orgánů a vedení společnosti,
b) u k l á d á
1. Mgr. Jiřímu Pospíšilovi, 1. náměstkovi primátora,
předložit na příští schůzi rady města doplňující informace,
2. JUDr. Květě Olašákové, právničce města,
předložit na příští schůzi rady další informace k postupu společníka města Prostějova na základě návrhu dozorčí rady společnosti.

8.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ – nové hodnocení nabídek
Usnesení č. 2836:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. vyhovění námitce společnosti PB SCOM, s.r.o. se sídlem Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice, IČ 253 97 087, proti jejímu vyloučení z účasti v zadávacím řízení zakázky „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ a provedení nového hodnocení nabídek, a to komisí pro hodnocení nabídek v původním složení dle usnesení Rady města Prostějova č. 2496 ze dne 26.6.2012,
r u š í
2. usnesení Rady města Prostějova č. 2807 ze dne 30.10.2012 v bodě 1. o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ , dále v bodě 2. v části o vyloučení uchazeče PB SCOM s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice, IČ 253 97 087, z další účasti v zadávacím řízení „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ a v bodě 3. zadat veřejnou zakázku „ Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností Skanska a.s., IČ 262 71 303, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov.

9. Nařízení města, kterým mění a doplňuje Nařízení města č. 7/2012, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel a za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
Usnesení č. 2837:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Nařízení města, kterým se doplňuje a mění Nařízení města č. 7/2012, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla dle přiloženého návrhu.

10. Návrh OZV, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
Usnesení č. 2838:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů dle předloženého návrhu.

11. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem
Usnesení č. 2839:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy a se změnami v diskusi.

12. Ukončení smlouvy o částečné úhradě provozních nákladů MŠ mezi městem Prostějovem a obcí Výšovice
Usnesení č. 2840:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit ukončení smlouvy o částečné úhradě provozních nákladů mateřské školy uzavřené dne 22.12.2005 mezi městem Prostějovem a obcí Výšovice dohodou ke dni 31.12.2012 dle přílohy.

13. Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s přijetím věcných darů a nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně
Usnesení č. 2841:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s přijetím věcných darů od Klubu přátel RG a ZŠ Prostějov – sportovních pomůcek a drobného sportovního vybavení pro potřeby školy v celkové ceně Kč 47 533,-- dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení,
b) s nabytím majetku do vlastnictví Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 nad již schválenou částku Kč 838 596,20 - technické vybavení, zařízení a přístroje pro potřeby školy financované z prostředků školy a z prostředků projektu EU peníze školám v celkové hodnotě cca Kč 342 200,-- dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení a věcných darů od Klubu přátel RG a ZŠ Prostějov – sportovní pomůcky a drobné sportovní vybavení pro potřeby školy v celkové ceně Kč 47 533,--.

14. Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Usnesení č. 2842:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 1 400,-- na měsíc prosinec 2012 Základní školou
a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4 na úhradu osobních nákladů pro asistenta pedagoga žákyně 1. třídy.

15. Vyřazení movitého majetku – vozidlo Škoda Superb, r.z. 4M2 2112
Usnesení č. 2843:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyřazení movitého majetku, vozidla Škoda Superb, r.z. 4M2 2112, v souladu s čl. IV, přílohy č. 1 Směrnice č. 7 Rady města Prostějova, která stanovuje postup pro vyřazování hmotného a nehmotného majetku z používání a z účetní evidence města Prostějova.

15.1 Poskytnutí věcného daru – jízdních kol Rotary klubu Prostějov
Usnesení č. 2844:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru – 32 ks jízdních kol a 2 ks rámů kol - občanskému sdružení Rotary klub Prostějov, sídlem nám. E. Husserla 15, 796 01 Prostějov, IČ: 47922591, zastoupené JUDr. Ivem Pavlů, prezidentem klubu.

16. Cyklistická stezka Prostějov - Žešov I. etapa – projektový námět a schválení podání žádosti o dotaci
Usnesení č. 2845:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Cyklistická stezka Prostějov - Žešov I. etapa“ a podání žádosti o příspěvek na realizaci tohoto projektu Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

17. Doplnění informačně orientačního značení ve městě Prostějově
Usnesení č. 2846:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
uvedené informace a doporučuje řešit realizaci doplnění informačně orientačního značení ve městě Prostějově rozpočtovým opatřením v roce 2013.

18. Zadání veřejné zakázky 60 – rozvoje a investice Rekonstrukce a dostavba ZŠ Majakovského vProstějově
Usnesení č. 2847:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Majakovského v Prostějově“, na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 34 a v souladu s § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), realizovaného formou výzvy k jednání jednomu zájemci,
II. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Majakovského v Prostějově“, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
III. Oslovení jednoho zájemce v zadávacím řízení, společnost
· MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Majakovského v Prostějově“ za použití uvedených podmínek.

19. Zadání veřejné zakázky 60 – Odbor rozvoje a investic „PD - Nová radnice v Prostějově – budova A –
Usnesení č. 2848:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace PD - Nová radnice v Prostějově – budova A – rekonstrukce fasády, balkonů, krovu a střechy nad zasedací místností ve dvoře“ realizovaného formou Výzvy k jednání jednomu zájemci,
II. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „PD - Nová radnice v Prostějově – budova A – rekonstrukce fasády, balkonů, krovu a střechy nad zasedací místností ve dvoře“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
III. Oslovení jednoho zájemce v zadávacím řízení, společnost
· CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Prostějov
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat veřejnou zakázku „PD - Nová radnice v Prostějově – budova A – rekonstrukce fasády, balkonů, krovu a střechy nad zasedací místností ve dvoře“ za použití uvedených podmínek.

20. Zadání veřejné zakázky 60 – rozvoje a investic - Komunikace ulice Melantrichova, Dykova v Prostějově
Usnesení č. 2849:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce „Komunikace ulice Melantrichova, Dykova v Prostějově“, na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 34 a v souladu s § 23 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), realizovaného formou Výzvy k jednání jednomu zájemci
II. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Komunikace ulice Melantrichova, Dykova v Prostějově“, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
III.Oslovení jednoho zájemce v zadávacím řízení, společnost
· EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat veřejnou zakázku „Vnější Komunikace ulice Melantrichova, Dykova v Prostějově“ za použití uvedených podmínek.

20.1 Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2013
Usnesení č. 2850:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 17. 10. 2012
1. zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2013

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

Nová radnice

statutární město Prostějov

restaurování květinových žardiniér na terase
do dvora

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv.Jana z Boha-Milosrdných bratří

pokračování v obnově maleb v kostele, restaurování horní části

pravé strany lodi k vítěznému oblouku

zámek

statutární město Prostějov

oprava fasády západního křídla zámku

sokolovna

Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov

restaurování vitrážového okna na schodišti

 


2. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2013 (spoluúčast – závazný podíl města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2013) u kulturních památek, kde není město Prostějov vlastníkem:

a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál
IČ: 44995776
kulturní památka:kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: pokračování v obnově maleb v kostele, restaurování horní části pravé strany lodi k vítěznému oblouku
závazný podíl města: 300.000,00 Kč
použití příspěvku do: 15.07.2013
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 29.07.2013

b) vlastník kulturní památky: Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov
statutární zástupce: Ing. Richard Beneš, starosta jednoty
IČ: 15526151
kulturní památka: sokolovna
akce obnovy: restaurování vitrážového okna na schodišti
závazný podíl města: 100.000,00 Kč
použití příspěvku do: 15.07.2013
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 29.07.2013

3. pověření Miroslava Pišťáka, primátora statutárního města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013.

21.1 Veřejná finanční podpora - OS LIPKA
Usnesení č. 2851:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Mgr. Jaroslavu Svozilovi, vedoucímu Odboru sociálních věcí,
požádat OS Lipka o předložení podnikatelského záměru a dalších doplňujících informací.

21.2 Veřejná finanční podpora na rok 2012 – nedoporučená (Člověk v tísni, o.p.s.)
Usnesení č. 2852:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 ve výši 4.500,-- Kč Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha2, IČ 257 55 277, (pořadové č. žádosti 109)
- na organizaci „Mikulášské besídky“ pro děti z klientských rodin organizace Člověk v tísni o.p.s. – kancelář Prostějov, občanského sdružení Romodrom a děti navštěvující Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov (balíčky pro děti, odměny do soutěží).

22. Rozpočtová opatření:
22.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (Metro)
Usnesení č. 2853:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6121

0

0

0

48.000,00

 

Výměna dveří služebního vchodu v objektu Školní 1 – kino Metro 70

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

0

0

0

48.000,00

 

Limit ostatních investic celkem


22.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (provozní výdaje)
Usnesení č. 2854:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

3632

5169

 

 

 

55.000,00

Nákup ostatních služeb – pohřebnictví (sociální pohřby)

11

6171

5362

 

 

 

7.000,00

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známky tuzemské a zahraniční)

11

3313

5171

 

 

190100

121.844,00

Opravy a udržování (kino Metro – výměna promítacího plátna)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5161

 

 

 

183.844,00

Služby pošt


22.3 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (účetní oprava)
Usnesení č. 2855:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6121

 

 

 

42.950,00

Budovy, haly a stavby – sestava odbavovacích oken

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

 

 

 

42.950,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – sestava odbavovacích oken


22.4 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 2856:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6121

 

 

 

150 000

(zvýšení pol. 6121 – vybudování vodovodní přípojky a WC v hasičské zbrojnici Domamyslicích)

12

5273

6122

 

 

 

60 000

(zvýšení pol. 6122 – pořízení proudového nástavce na požární hadici pro HZS ÚO Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

 

 

 

210 000

(snížení pol. 5901 nespecifikované rezervy – rezerva na havarijní situace)


22.5 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (mailový server)
Usnesení č. 2857:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

 

140.000

 

(limit ostatních investic)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

6122

 

 

0000413000000

140.000

 

(strojní investice – zakoupení nového mailového serveru a firewallu)


22.6 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (převaděč)
Usnesení č. 2858:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

 

85.000

 

(limit ostatních investic)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

6122

 

 

0000412000000

85.000

 

(strojní investice – záložní rádiový převaděč)


22.7 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (občerstvení)
Usnesení č. 2859:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

0000000000

10.000

 

(strojní investice-monitorovací stěna MKDS,podíl obce, celkové snížení ceny i podílu obce)

 

13

5311

5173

 

 

 

2.000

 

(cestovné – nebude již v roce 2012 čerpáno v předpokládané výši )

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

5175

 

 

 

12.000

 

(pohoštění – zajištění občerstvení na závěrečné roční porady a školení strážníků)


22.8 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – DUHA KK u hradeb
Usnesení č. 2860:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

5169

   

190102

23.000

(snížení položky 5169 PV léto 2012 – dotace získaná z Olomouckého kraje, zaúčtování skutečných nákladů akce PV léto 2012 dle rozpočtové skladby)

19

3319

5169

 

 

190103

9.000

(snížení položky 5169 Prostějovské hanácké slavnosti 2012 - dotace získaná z Olomouckého kraje, zaúčtování skutečných nákladů akce Prostějovské hanácké slavnosti 2012 dle rozpočtové skladby)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3319

5169

   

190101

8.500

(zvýšení položky 5169 Wolkrův Prostějov 2012 - zaúčtování skutečných nákladů akce Wolkrův Prostějov 2012 dle rozpočtové skladby)

19

3319

5139

 

 

190102

14.500

(zvýšení položky 5139 PV léto 2012 nákup materiálu, zaúčtování skutečných nákladů akce PV léto 2012)

19

3319

5139

 

 

190103

8.000

(zvýšení položky 5139 Prostějovské hanácké slavnosti 2012 nákup materiálu, zaúčtování skutečných nákladů akce)

19

3319

5175

 

 

190103

1.000

(zvýšení položky 5175 Prostějovské hanácké slavnosti 2012 pohoštění, zaúčtování skutečných nákladů na akci)


22.9 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (Sportcentrum)
Usnesení č. 2861:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

5331

 

 

20399

200.000,-

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek Sportcentra DDM PV, příspěvková organizace - energie)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

200.000,-

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


22.11 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 2862:
Rada města Prostějova
1. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

6121

 

 

 

96.340

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; technické zhodnocení – vybavení šaten VSH ostěním s lavicemi a věšáky

50

6409

6121

 

 

 

14.572

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; technické zhodnocení - dodatečné vybavení výtahu v budově školy na Husově nám. 91

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5137

 

 

 

96.340

snížení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodob. majetek; prostředky schválené na pořízení vybavení šaten VSH

50

6171

5169

 

 

 

14.572

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb

2. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5171

 

 

 

69.620

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování; výměna podlahové krytiny v šatnách VSH

50

3613

5153

 

 

 

130.000

zvýšení pol. 5153 – plyn; náklady na spotřebu plynu v objektech spravovaných OSÚMM

50

3412

6122

 

 

 

59.316

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; fotbalové hřiště Olympijská ul. – pořízení kamerového systému

50

3412

5137

 

 

 

50.686

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodob. majetek; fotbalové hřiště Olympijská ul. – pořízení kamerového systému

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5137

 

 

 

69.620

snížení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodob. majetek; prostředky schválené k pořízení vybavení šaten VSH

70

6409

5901

 

 

707100

110.002

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3613

2324

 

 

 

130.000

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. přísp. a náhrady; přefakturace nákladů za energie v objektech spravovaných OSÚMM


22.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého - podlaha)
Usnesení č. 2863:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

 

 

600332

160 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava havarijního stavu podlahy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

607076

160 000

Havarijní a škodní události


22.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého - zahrada)
Usnesení č. 2864:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

282000000

47 000

Revitalizace školní zahrady MŠ Mánesova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

286000000

47 000

Revitalizace školních zahrad ZŠ


22.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (smuteční obřadní síň)
Usnesení č. 2865:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

1

44000000

260 000

Městský hřbitov v Prostějově - stavební úpravy smuteční obřadní síně

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

260 000

FRR


22.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek - ZUŠ)
Usnesení č. 2866:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

301000001

74 000

Rekonstrukce zámku pro potřeby výuky ZUŠ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

301000000

74 000

Rekonstrukce zámku pro potřeby výuky ZUŠ


22.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (osvětlení Předina)
Usnesení č. 2867:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

1

395000000

76 000

Ulice Předina – Veřejné osvětlení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

76 000

FRR


22.17 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad
Usnesení č. 2868:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

61

3322

5166

 

 

 

80.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby – v roce 2012 nebylo třeba zatím využít služeb externích poradců v oblasti památkové péče v rozpočtované výši

 

61

3329

5169

 

 

 

70.000

 

Nákup ostatních služeb – v roce 2012 nebylo ze strany kapitoly zatím požadováno realizovat externí služby v oblasti památkové péče v rozpočtované výši

 

61

3639

5169

 

 

 

150.000

 

Nákup ostatních služeb - v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje byly v roce 2012 řešeny pouze nejnutnější potřeby

 

61

6171

5139

 

 

 

40.000

 

Nákup materiálu – v roce 2012 nebyl zatím realizován žádný nákup materiálu, nevyvstala potřeba nákupu literatury v souvislosti s novelou stavebního zákona (platnost až od 1.1.2013)

 

61

6171

5166

 

 

 

100.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby – v roce 2012 nebylo třeba zatím využít služeb externích poradců pro potřeby kapitoly. Služby byly realizovány v rámci úřadu

2. Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

440.000

 

Fond rezerv a rozvoje


22.18 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 2869:
Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

5499

 

 

 

183.082

 

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – (škodní událost – pád stromu, náklady právního zastoupení)

 

70

6399

5319

 

 

 

7.467,60

 

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům – (náklady soudu)

2. snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

190.549,60

 

Rezerva RMP pro ROZOP – povinné plnění škodní události ( pád stromu, náklady právního zastoupení a náklady soudu)


23. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
23.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 284 v domě na ul. nám. T. G. Masaryka 22
Usnesení č. 2870:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 284 o celkové rozloze 8,70 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 22/199, Prostějov, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 8/176, Prostějov.

23.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 103 v domě na ul. Brněnská 36
Usnesení č. 2871:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 103 o celkové rozloze 48,90 m2 v domě na ul. Brněnská č. 36/4209, Prostějov, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 8/176, Prostějov.

23.3 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 738 v domě na ul. Hacarova 2
Usnesení č. 2872:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 738 o celkové rozloze 25,66 m2 v domě na ul. Hacarova č. 2/4343 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Hacarova č. 2/4343 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

23.4 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 778 v domě na ul. Polišenského 1
Usnesení č. 2873:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 778 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského č. 1/4380 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského č. 1/4380 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

23.5 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 2874:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu městských bytů na opravu vlastním nákladem nájemce, dle přiloženého seznamu za následujících podmínek:
- zájemce nabídne počet měsíců kompenzace, po které nebude hradit nájemné, maximálně však do výše uvedené v příloze,
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po kterou nebude nájemník hradit nájemné, minimálně na 1 rok,
- žadatel provede předepsané opravy a úpravy uvedené v příloze na vlastní náklady a po jejich dokončení převede bezúplatně technické zhodnocení na město Prostějov,
- na provedení oprav má žadatel lhůtu 3 měsíce, po které nebude hradit nájemné a nebudou se mu odečítat od nabídnutého počtu měsíců kompenzace.

23.6 Návrh na prodloužení termínu provedení oprav u bytů na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 2875:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodloužení termínu provedení oprav u bytů na opravu vlastním nákladem do 31.12.2012 u nájemců uvedených v důvodové zprávě.


23.7 Návrh na schválení pronájmu NP č. 825 Netušilova 3
Usnesení č. 2876:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 825 o celkové rozloze 167,21 m2 v domě na ul. Netušilova č. 3/1622 v Prostějově jedinému zájemci firmě CATHEDRAL SOFTWARE, s. r. o., se sídlem Hlaváčkovo nám. č. 1/217, Prostějov a to:
- za účelem využití jako kancelářské prostory firmy
- za nabídnuté nájemné ve výši 700,- Kč/m²/rok
- nájemce na své náklady provede opravy NP
- na provedení oprav má žadatel lhůtu 3 měsíce, po které nebude hradit nájemné.

23.8 Změna v osobě nájemce NP č. 101 Brněnská 32
Usnesení č. 2877:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v osobě nájemce nebytového prostoru č. 101 o celkové rozloze 48,90 m² v domě na ul. Brněnská č. 32/4207 v Prostějově
z: Boleslav Šoustal,  IČO 185 141 11
na: Edita Kudláčková, IČO 010 971 30.

24. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
24.1 Odpis pohledávky – kapitola 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 2878:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávky spočívající v nedoplatku náhrady škody ve výši 9.700 Kč.

24.2 Informace k údržbě nové zeleně v Kolářových sadech
Usnesení č. 2879:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace k údržbě nové zeleně v Kolářových sadech s tím, že na příští schůzi rady bude předložena informace dle požadavku v diskusi.

24.3 Návrh plánu oprav chodníků (místních komunikací) v roce 2013
Usnesení č. 2880:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
plán oprav chodníků v roce 2013.

24.4 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6169/204 a p.č. 6169/206, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2881:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6169/204 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m2 a p.č. 6169/206 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BPV/2992/2012-BPVM.

24.6 GALVA s.r.o. – žaloba na uložení povinnosti uzavřít se statutárním městem Prostějovem kupní smlouvu
Usnesení č. 2882:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s podáním žaloby proti společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Prostějov – Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07, IČ: 262 91 681, na uložení povinnosti uzavřít se statutárním městem Prostějovem kupní smlouvu na převod pozemku p.č. 7357/9 – orná půda o výměře 9.468 m2 v k.ú. Prostějov.

24.7 Havarijní stav přípojky vody do objektu jídelny v areálu společnosti GALA a.s., Prostějov
Usnesení č. 2883:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
zabezpečit z prostředků kapitoly 50 pouze lokální opravu přívodu vody k zamezení případné havárie.

24.8 Manželé Koryčánkovi – žaloby na určení vlastnictví k pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice a vyklizení a vydání pozemku
Usnesení č. 2884:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s podáním žalob na určení vlastnického práva k pozemku p.č. 100/21 – ostatní plocha o výměře 639 m2 v k.ú. Krasice a vyklizení a vydání pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice statutárnímu městu Prostějovu.

24.9 Odpis pohledávek DSP, s.r.o., DSP, p.o. a Bytového podniku města Prostějova
Usnesení č. 2885:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávek Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 1 a 2, Bytového podniku města Prostějova Příloha č. 3,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit odpis pohledávek Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Přílohy č.4 a Domovní správy Prostějov p.o. dle Přílohy č. 5.

24.10 Památník čs. letců padlých ve 2 světové válce – bezúplatné nabytí stavebních úprav
Usnesení č. 2886:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí stavebních úprav památníku čs. letců padlých ve 2. světové válce umístěného na Městském hřbitově v Prostějově na pozemku p.č. 6671/1 v k.ú. Prostějov (skupina IX, č. 51) provedených dle projektu zpracovaného společností CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., 9. odbočkou Svazu letců České republiky Aloise Dvořáka, o.s., se sídlem Cvrčelka 496, Plumlov, PSČ 798 03, IČ: 266 53 079, včetně projektové dokumentace, do vlastnictví statutárního města Prostějova.

24.11 Prodej bytové jednotky č. 1622/3 v domě na ul. Netušilova 3 a vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1684/4 v domě na ul. Wolkerova
Usnesení č. 2887:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej bytové jednotky č. 1622/3 o výměře 27,03 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 27/2261 na společných částech bytového domu č.p. 1622 (Netušilova 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 414.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 1684/4 o výměře 43,07 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši 80% obvyklé ceny bytu stanovené dle znaleckého posudku, tj. minimálně ve výši 528.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

24.12 Přechod nemovitých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Usnesení č. 2888:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s podáním žádosti o zařazení nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky uvedených v příloze tohoto materiálu do seznamu, který bude schvalovat svým usnesením vláda České republiky dle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.

24.13 Revokace části usnesení RM č. 2626 ze dne 28.08.2012
Usnesení č. 2889:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
bod 2) písm. b) a bod 3) usnesení Rady města Prostějova č. 2626 ze dne 28.08.2012 týkající se prodloužení doby výpůjčky pozemku p.č. 204/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice a souhlasu s vybudováním hřiště s umělým povrchem na části pozemku p.č. 204/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice.

24.14 Revokace části usnesení ZM č. 12197 ze dne 18.09.2012
Usnesení č. 2890:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat bod 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12197 ze dne 18.09.2012, týkající se schválení uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku statutárním městem Prostějovem a Olomouckým krajem.

24.15 Schválení pronájmu pozemku p.č. 2686/18 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2891:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem pozemku p.č. 2686/18 – ostatní plocha o výměře 2.247 m2 v k.ú. Prostějov, a to části o výměře 60 m2 za účelem provozování venkovního občerstvení a části o výměře 2.187 m2 za účelem údržby pozemku, družstvu SENZA družstvo, chráněná dílna, se sídlem Prostějov, Tylova 44, PSČ: 796 01, IČ: 262 28 181, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno:
- za část pozemku o výměře 60 m2 pronajatou za účelem provozování venkovního občerstvení ve výši 200 Kč/m2/rok, tj. 12.000 Kč ročně,
- za část pozemku o výměře 2.187 m2 pronajatou za účelem údržby pozemku ve výši 1 Kč/m2/rok, tj. 2.187 Kč ročně,
c) nájemné v celkové výši 14.187 Kč bude placeno ročně předem,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

24.16 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7618 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2892:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7618 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 společnosti Lázně Slatinice a.s., se sídlem Slatinice č. 29, PSČ: 782 42, IČ: 253 67 757, za účelem umístění informačního poutače o rozměrech 2 x 1,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 3.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

24.17 Schválení ukončení Smlouvy o nájmu č. 2001/16/008 ze dne 22.01.2001 dohodou a vyhlášení záměru pronájmu prodejního kiosku na autobusovém nádraží v Prostějově
Usnesení č. 2893:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu č. 2001/16/008 ze dne 22.01.2001 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Jaroslavem Kvapilem, místo podnikání Prostějov, Netušilova 1622/3, PSČ: 796 01, IČ: 606 95 421 (fyzická osoba podnikající), jako nájemcem, na pronájem stavby prodejního kiosku bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 4543/5 v k.ú. Prostějov na autobusovém nádraží v Prostějově ke dni 31.1.2013,
2) v y h l a š u j e
záměr pronájmu stavby prodejního kiosku bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 4543/5 a pozemku p.č. 4543/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2, vše v k.ú. Prostějov, na autobusovém nádraží v Prostějově za účelem jeho provozování za nabídnuté roční nájemné.

24.18 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 149 v k.ú. Domamyslice
Usnesení č. 2894:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 149 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 17 m2 za účelem užívání jako odstavné plochy za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.

24.19 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/270 ze dne 02.09.2009
Usnesení č. 2895:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2009/16/270 ze dne 02.09.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Karlou Gottwaldovou, místo podnikání Prostějov, Vrahovická 711, PSČ: 798 11, IČ: 468 92 150 (fyzická osoba podnikající), jako nájemcem (na základě dodatku č. 1 je nájemcem společnost KAJA s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 711, PSČ: 798 11, IČ: 253 32 244), v části týkající se osoby nájemce následovně:
a) novým nájemcem bude Andrea Švecová, místo podnikání Prostějov, Dělnická 632/13, PSČ: 796 01, IČ: 656 37 895 (fyzická osoba podnikající),
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2009/16/270 ze dne 02.09.2009 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

24.22 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Prostějov (Telefónica)
Usnesení č. 2896:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 5736/56 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 a p.č. 3439/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

24.23 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 415/1 v k.ú. Žešov
Usnesení č. 2897:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 415/1 – ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře cca 140 m2(přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu)  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

24.25 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Čs. armádního sboru 72 v Prostějově
Usnesení č. 2898:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 184 (Čs. armádního sboru 72 v Prostějově) na pozemku p.č. st. 182 v k.ú. Vrahovice, a to prostor školní jídelny umístěných v 1. a 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 204,46 m2, Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1, PSČ: 796 55, IČ: 005 44 612, za účelem provozování školní cukrárny za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 29.442 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude pronajímatel formou reinvestice používat na opravy a údržbu stavby občanského vybavení č.p. 184 (Čs. armádního sboru 72 v Prostějově) na pozemku p.č. st. 182 v k.ú. Vrahovice,
d) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
e) nájemné nebude každoročně navyšováno o míru inflace,
f) s nájmem bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě občanského vybavení č.p. 184 (Čs. armádního sboru 72 v Prostějově) na pozemku p.č. st. 182 v k.ú. Vrahovice.

24.27 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 2899:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr směny pozemku p.č. 740/30 – ostatní plocha o výměře 591 m2 v k.ú. Vrahovice (včetně stavby parkoviště) ve vlastnictví společnosti DŮM MP PROSTĚJOV s.r.o., se sídlem Dělnická 1082/6, Rohatec, PSČ: 696 01, IČ: 248 33 797, za část pozemku p.č. 740/8 - ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 1.500 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných nemovitostí stanovených znaleckým posudkem,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí společnost DŮM MP PROSTĚJOV s.r.o.,
c) společnost DŮM MP PROSTĚJOV s.r.o. se ve směnné smlouvě zaváže, že do 2 let ode dne podpisu směnné smlouvy provede na vlastní náklady rekonstrukci dětského hřiště umístěného na části pozemku statutárního města Prostějova p.č. 740/8 v k.ú. Vrahovice spočívající v nákupu a instalaci herních prvků, úpravě dopadových ploch a instalaci oplocení dle požadavků Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova v celkové hodnotě do 250.000 Kč včetně DPH a tuto stavbu bezúplatně převede do vlastnictví statutárního města Prostějova; pro případ porušení některého z uvedených závazků bude ve směnné smlouvě sjednána povinnost společnosti DŮM MP PROSTĚJOV s.r.o. uhradit statutárnímu městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč v každém jednotlivém případěa možnost statutárního města Prostějova od směnné smlouvy odstoupit.

24.28 Výkup dvou částí pozemku p.č. 7540/2 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 2900:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup dvou částí pozemku p.č. 7540/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 264 m2(oddělených geometrickým plánem č. 4903-40117/2011 ze dne 02.05.2011 a nově označených jako p.č. 7540/35 o výměře 95 m2 a p.č. 7540/36 o výměře 169 m2, oba v k.ú. Prostějov), na ulici Olomoucká, z vlastnictví družstva CÍL, výrobní družstvo, se sídlem Olomoucká 116, Prostějov, PSČ 797 10, IČ: 000 30 821, do vlastnictví statutárního města Prostějova, za kupní cenu v celkové výši 82.000 Kč (tj. cca 310,60 Kč/m2), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude v celé výši uhrazena do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

82.000 Kč

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemku p.č. 7540/2 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

82.000 Kč

Fond rezerv a rozvoje


24.30 Zadání veřejné zakázky - Správce parkovacího systému
Usnesení č. 2901:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání otevřeného nadlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky na službySprávce parkovacího systému“ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
II. základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena,
III. zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Správce parkovacího systému dle návrhu, předloženého v příloze k tomuto materiálu,
IV. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9 – Vysočany, IČ: 261 47 921, zapsané v OR vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 74479,
V. v souladu s § 74 zákona a přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Správce parkovacího systému“,
VI. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova.
u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti Gordion s.r.o. veřejnou zakázku „Správce parkovacího systému“ za použití uvedených hodnotících kritérií,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

24.31 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010
Usnesení č. 2902:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 100/19 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 100/19 v k.ú. Krasice včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.8.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010zůstanou nezměněny.

24.32 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 7832 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2903:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízenívčetně jeho ochranného pásma na části pozemku statutárního města Prostějova p.č. 7832 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 5170-111/2012 ze dne 12.09.2012) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým
posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost VZ NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem Čechy pod Kosířem, Wolkerova 91,PSČ: 798 58, IČ: 283 11 302, jako investor stavby plynovodní přípojky.

24.33 MODŘANY Power, a.s. – pozemky v sektoru G průmyslové zóny města Prostějova,
Usnesení č. 2904:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
body 2), 3) a 4) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12192 ze dne 18.09.2012,
2) s c h v á l i t
a) odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech,
b) započtení pohledávky statutárního města Prostějova za společností MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, spočívající ve smluvních pokutách vyplývajících z ujednání čl. IV odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a z ujednání čl. V odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 a pohledávky společnosti MODŘANY Power, a.s., za statutárním městem Prostějovem spočívající v kupní ceně za pozemky v současnosti označené jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, v části, ve které se vzájemně kryjí, a
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

6130

 

 

 

24.236.950

zvýšení pol. 6130 – pozemky; vratka kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

24.236.950

Fond rezerv a rozvoje

3) u l o ž i t
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova,
zajistit v co nejkratším termínu veškeré právní kroky směřující k odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech.

24.35 Bezúplatné nabytí movité věci – smrk (vánoční strom)
Usnesení č. 2905:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí daru, movité věci – vánočního smrku.

25. Bytové záležitosti:
25.1 Schválení žadatelů o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 2906:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


25.2 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městských bytů
Usnesení č. 2907:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


Miroslav P i š ť á k  v.r.                                             Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                    1. náměstek primátora

Prostějov 20.11.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.12.2012 12:41:40 | přečteno 268x | Věra Krejčí
load