Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 63. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 63. schůze Rady města Prostějova

konáné 4.12.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2908:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 63. schůze, konané dne 4.12.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 2909:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 18.12.2012.

3. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 2910:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům komisí Rady města Prostějova za rok 2012 dle přiložených návrhů,
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise koncepce a rozvoje města z 19.11.2012.

4. Poskytnutí daru Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu v Praze
Usnesení č. 2911:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit
a) poskytnutí peněžního daru ve výši 28 000,- Kč Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí v Praze, se sídlem Strahovské nádvoří 132/1, Praha 1, IČ: 40765881, zastoupené Václavem Dajbychem, předsedou společnosti.
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3322

5222

     

28 000,00

(zvýšení položky neinvestiční transfery občanským sdružením – zachování a obnova kulturních památek)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

28 000,00

(snížení položky Rezerva RMP pro ROZOP)

5. Revokace usnesení ZMP č. 12074 z 17. 04. 2012 (poskytnutí grantu Zdravé město)
Usnesení č. 2912:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12074 ze dne 17. 04. 2012, a to odst. 4), poskytnutí grantu Zdravé město Prostějov ve výši 3.000,- Kč.

6. Bezúplatný převod investičního majetku – PD „Prostějov – stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká - Vápenice“ Olomouckému kraji
Usnesení č. 2913:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „ Prostějov – stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká – Vápenice“, zpracovanou Ing. Alešem Ciprisem, Dopravní projektování spol. s r. o., Janáčkova 1194/12, Moravská Ostrava, z vlastnictví statutárního města Prostějov do vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 005 57 561 v celkové hodnotě 73 920,-- Kč
b) smlouvu o bezúplatném převodu dle předloženého návrhu.

7. Bezúplatný převod neinvestičního majetku – PD „Prostějov Wolkerova 31 – výměna výplní otvorů“ Společenství vlastníků Wolkerova 31
Usnesení č. 2914:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) bezúplatný převod neinvestičního majetku – projektové dokumentace „Prostějov Wolkerova 31 – výměna výplní otvorů“, zpracovanou firmou S-projekt plus, a.s., tř. Tomáše Bati 508, Zlín, z vlastnictví statutárního města Prostějov do vlastnictví Společenství vlastníků Wolkerova 31, Prostějov, Wolkerova 1648/31 IČ: 29314054 v celkové hodnotě 66 640,-- Kč
b) smlouvu o bezúplatném převodu dle předloženého návrhu.

9. Změna vnitřní úpravy postupu při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem
Usnesení č. 2915:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Směrnici, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem s účinností k 1. 1. 2013 podle předloženého návrhu a s dodatečně předloženou změnou čl. 17.

10. Návrh organizační struktury a organizačního řádu MMPv k 1.1.2013
Usnesení č. 2916:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a 
pro rok 2013 potvrdit organizační strukturu, systemizaci pracovních míst a rozdělení pravomocí v Magistrátu města Prostějova podle dosavadní organizační struktury, systemizace pracovních míst a rozdělení pravomocí s následujícími změnami:
1. Systemizace pracovních míst odboru sociálních služeb je specifikována v organizačním schématu dotčeného odboru, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených do Magistrátu města Prostějova, k 1.1.2013
na 262, tedy potvrzuje celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru na základě provedených změn.
III. s c h v a l u j e
Organizační řád Magistrátu města Prostějova na rok 2013 a organizační schéma Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova podle předloženého návrhu.

11. Změny v orgánech a společenské smlouvě společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 2917:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace k postupu společníka města Prostějova na základě návrhu dozorčí rady společnosti.

12. Zadání veřejné zakázky „Výroba zpravodajských bloků“
Usnesení č. 2918:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

I. zadání zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky na služby „Výroba zpravodajských bloků“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

II. základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii
- nejnižší nabídková cena s DPH ……………………………………….. s váhou 60 %
- kvalita zpracování tří ukázek dvacetiminutových bloků ……………. s váhou 40%

III. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Výroba zpravodajských bloků“ dle návrhu, předloženého v příloze k tomuto materiálu

IV. seznam zájemců, kteří budou zasláním Výzvy k podání nabídky vyzváni k podání nabídky a prokázání kvalifikace :
- POLAR televize Ostrava, s.r.o. se sídlem Boleslavova 710/9, 709 00 Ostrava, IČ 258 59 838
- TV MORAVA s.r.o. se sídlem ul. 8.května 497/37, 772 00 Olomouc, IČ 258 26 841
- SAT Plus, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4, IČ 260 58 952
- ZZIP s.r.o. se sídlem Dobnerova 526/18, 779 00 Olomouc, IČ 483 94 556
- Televize Přerov, s.r.o. se sídlem U Bečvy 2883, 750 02 Přerov, IČ 286 24 882
- Alexandr Novák – Vyškovská televize, se sídlem Smetanovo nábřeží 521/39, 682 01 Vyškov-Předměstí, IČ 723 35 165

V. zastupování Statutárního města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností CPS Consulting, s.r.o., Havanská 22/194, Praha 7 – Bubeneč, IČ: 273 91 566, zapsané v OR vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 110136

VI. v souladu s § 74 zákona a přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Výroba zpravodajských bloků“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí Odboru kancelář primátora,
zadat ve spolupráci s vedoucí Odboru kancelář tajemníka Mgr. Renatou Grulichovou prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti CPS Consulting s.r.o. veřejnou zakázku „Výroba zpravodajských bloků“ za použití uvedených hodnotících kritérií,

p o v ě ř u j e :
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

13. Směrnice RM, kterou se upravuje postup při poskytování VFP
Usnesení č. 2919:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Směrnici, kterou se upravuje postup při poskytování veřejné podpory z rozpočtu města Prostějova dle předloženého návrhu.

14. Novelizace Zásad poskytování veřejné finanční podpory
Usnesení č. 2920:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit předložené navrhované znění Zásad poskytování veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a se změnou v diskusi.

15. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu – správy a provozu Městských lázní a Zimního stadionu
Usnesení č. 2921:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu ve znění přiloženého návrhu.

16. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2012
Usnesení č. 2922:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2012.

17. Zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2013
Usnesení č. 2923:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova formou úročení peněžních prostředků na termínovaném účtu u UniCredit Bank Czech Republic a.s. a terminovaném vkladovém účtu u J&T Banky, a.s. a termínovaném účtu u Volksbank CZ, a.s., a to v jednotlivém případě do výše 20 milionů Kč a nejdéle na 6 měsíců, v průběhu roku 2013.

18. Návrh změn usnesení Rady města Prostějova č. 2818 ze dne 30.10.2012
Usnesení č. 2924:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) doplnění usnesení Rady města Prostějova č. 2818 ze dne 30. 10. 2012 o osvobození poplatníka, který pobývá nepřetržitě nejméně 9 měsíců mimo území České republiky,
2) doplnění usnesení Rady města Prostějova č. 2818 ze dne 30. 10. 2012 o úlevu od poplatku ve výši 108 Kč pro poplatníky, kteří v roce 2013 dovrší 70 a více let věku.

19. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Usnesení č. 2925:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

19.1 Přijetí nadačního příspěvku jako odvod části výtěžku
Usnesení č. 2926:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) přijetí nadačního příspěvku ve výši 200.000 Kč od Nadačního fondu KIMEX se sídlem Mitrovická 37, Paskov,
2) uzavření Smlouvy o nadačním příspěvku s Nadačním fondem KIMEX se sídlem Mitrovická 37, Paskov.

20. Zadávací řízení veřejné zakázky „Měřiče rychlosti vozidel“ – vyloučení uchazečů a zrušení zadávacího řízení
Usnesení č. 2927:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a 
1. o vyloučení uchazeče GEMOS CZ, spol. s r.o. se sídlem B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice, IČ 250 65 238 a uchazeče Bezpečná ulice a.s. se sídlem Radlická 138, 150 21 Praha 5, IČ 241 22 734 z další účasti v zadávacím řízení „Měřiče rychlosti vozidel“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace,
2. v souladu s § 84 odst. 1) písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Měřiče rychlosti vozidel“ z důvodu, že po posouzení nabídek zůstala k hodnocení pouze jedna nabídka.

II. s c h v a l u j e
zadání opakovaného zadávacího řízení s předmětem plnění dodávka měřičů nebo služba pronájmu měřičů. Zadávací podmínky budou upraveny tak, aby došlo k rozšíření okruhu potenciálních zájemců.

III. u k l á d á
Mgr. Janu Nagymu, řediteli Městské policie Prostějov,
vybrat obvyklým způsobem odborného administrátora obnoveného zadávací řízení a ve spolupráci s Mgr. R. Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka za podpory vybraného mandatáře připravit zadávací dokumentaci pro obnovené zadávací řízení dle bodu II.

20.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Odtahy vozidel - Statutární město Prostějov“ – zrušení zadávacího řízení
Usnesení č. 2928:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a 
o zrušení zadávacího řízení „Odtahy vozidel – Statutární město Prostějov“ z důvodu, že ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,
u k l á d á
Mgr. Janu Nagyovi, řediteli Městské policie Prostějov,
připravit návrh nového zadávacího řízení veřejné zakázky „Odtahy vozidel – Statutární město Prostějov“.

21. Zadání veřejné zakázky 60 – rozvoje a investic Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách
Usnesení č. 2929:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání otevřeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena včetně DPH - 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. zadávací a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

IV. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností RPA s.r.o., Starobrněnská 20, Brno 602 00, IČ: 262 98 163, zapsané v OR vedeným krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 42556

V. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti RPA s.r.o. veřejnou zakázku „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e :
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek
a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

21.1 Zadání veřejné zakázky 60 – rozvoje a investic PD - Nová radnice v Prostějově – budova B – změna stavby před dokončením
Usnesení č. 2930:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace „PD - Nová radnice v Prostějově – budova B – změna stavby před dokončením“ realizovaného formou Výzvy k jednání jednomu zájemci,
II. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „PD - Nová radnice v Prostějově – budova B – změna stavby před dokončením“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
III. Oslovení jednoho zájemce v zadávacím řízení, společnost
CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Prostějov
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat veřejnou zakázku „PD - Nová radnice v Prostějově – budova B – změna stavby před dokončením“ za použití uvedených podmínek.

22. Zadání veřejné zakázky 60 – rozvoj a investic RPS - Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše
Usnesení č. 2931:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání otevřeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce „RPS - Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše“ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

II. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kriteria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena včetně DPH - 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

III. zadávací a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „RPS - Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

IV. zastupování města Prostějova při výkonu zadavatelských činností (práv a povinností zadavatele) společností RPA s.r.o., Starobrněnská 20, Brno 602 00, IČ: 262 98 163, zapsanou v OR vedeným krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 42556

V. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „RPS - Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti RPA s.r.o. veřejnou zakázku „RPS - Prostějov, Regenerace sídliště E. Beneše“ za použití uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e :
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek
a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

23. Projektový námět „Hřiště pro míčové hry – nám. Spojenců“
Usnesení č. 2932:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Hřiště pro míčové hry – nám. Spojenců“ a podání žádosti o nadační příspěvek na realizaci tohoto záměru v rámci grantového řízení Nadace ČEZ „Oranžové hřiště“.

24. Žádost Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 2933:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru pro pracoviště Skálovo nám. – multimediální učebnice Prvouka pro 1. ročník základní školy v ceně Kč 5 490,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

25. Vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova na rok 2013
Usnesení č. 2934:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyhlášení grantů na kulturní projekty statutárního města Prostějova pro rok 2013 s následujícím tematickým určením:

  • Představení umění prostějovské mládeže a studentů
  • Knižní medailonky prostějovských osobností
  • Oživení kultury v Prostějově (se zaměřením na náměstí T. G. Masaryka)
  • Grafický návrh brožurky „Nový občánek města Prostějova“.

26. Schválení odměny vedoucí sestře Jeslí
Usnesení č. 2935:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí finanční odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově dle pozměňujícího návrhu.

27. Veřejná finanční podpora:
27.1 Veřejná finanční podpora - Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
Usnesení č. 2936:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1,000.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým Lipka, se sídlem Tetín 1506/1, Prostějov 796 01, IČ 44053991 (poř. číslo žádosti 107);
- VFP bude použita na rekonstrukci budovy v Prostějově – Vrahovicích, J. Köhlera2, za účelem vybudování dvou nových sociálních služeb - chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

4377

6322

     

1 000 000

 

VFP Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

   

707100

1 000 000

 

Rezerva RMP

27.2 Veřejná finanční podpora - Oblast výchovy a vzdělávání – nedoporučená
Usnesení č. 2937:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 56 160,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. číslo žádosti 128)
- na pořízení zahradní herní sestavy Univerzal 100 na dovybavení zahrady mateřské školy při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově.

27.3 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Orel jednota Prostějov
Usnesení č. 2938:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Hyb-KMT/85-12) o poskytnutí veřejné finanční podpory Orel jednotě Prostějov, Vápenice 21, IČ 005 44 833, který se týká rozšíření účelu, a to o nájmy.

28. Rozpočtová opatření:
28.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Usnesení č. 2939:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

     

41 000,00

(zvýšení položky nákup propagačních služeb – cykloprůvodce)

10

6171

6111

     

95 000,00

(zvýšení položky nákup programového vybavení – realizace mobilního průvodce)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

   

100300

41 000,00

(snížení položky nákup propagačních materiálů)

70

6409

6909

     

95 000,00

(snížení položky limit ostatních investic)

28.2 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální
Usnesení č. 2940:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5424

     

350.000,-

 

(Pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

     

350.000,-

 

(Pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru)

28.3 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (převod do FRR)
Usnesení č. 2941:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

950 000,-

FRR – rezervy města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5137

     

950 000,-

Pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

28.4 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (GINIS smlouvy)
Usnesení č. 2942:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

   

329000000

348 000,-

Programové vybavení - aplikace Ginis SML, doplnění lic. modulů a implementace pro evidenci smluv a objednávek v MMPv

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

     

348 000,-

Pol. 6909 – Limit ostatních investic

28.5 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (GINIS registry)
Usnesení č. 2943:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

   

329000000

181 440,-

Programové vybavení - aplikace Ginis AIB-ISZR doplnění lic. modulů a implementace pro vazbu na základní registry

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

     

181 440,-

Pol. 6909 – Limit ostatních investic

28.6 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – DUHA KK u hradeb a 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 2944:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3313

5139

   

190100

60.000

(snížení položky 5139 - úspora při nákupu barevných papírů na tisk pozvánek na akce v průběhu roku 2012)

19

3319

5492

   

190100

50.000

(snížení položky 5492 - částečná úspora v agendě Novorozenci města PV z důvodu nižšího počtu přivítaných dětí)

19

3319

5169

   

190102

80.000

(snížení položky 5169 - projekt Prostějovské léto 2012 úspora vznikla získáním dotace z Olomouckého kraje a úpravou programu akce)

19

3319

5169

   

190104

20.000

(snížení položky 5169 - projekt Prostějovská zima 2012, převod částky na položku 5139 z důvodu správného zaúčtování skutečných nákladů projektu Prostějovská zima 2012 )

20

3113

5331

   

20344

260.000

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 - energie)

20

3311

5331

     

100.000

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek Městské divadlo v Prostějově, přísp. organizace - energie)

70

6409

5901

   

707100

20.000

(snížení položky 5901- rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3313

5169

   

190100

570.000

(zvýšení položky 5169 - kino Metro 70 úhrada filmovým distributorům, odvody ze vstupného)

19

3319

5139

   

190104

20.000

(zvýšení položky 5139 z důvodu správného zaúčtování skutečných nákladů projektu Prostějovská zima 2012)

28.7 Rozpočtové opatření kapitoly 20 - školství, kultura a sport
Usnesení č. 2945:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

 

4121

     

85.000,-

(snížení položky 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí za dojíždějící žáky do ZŠ a děti do MŠ v PV)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

85.000,-

(snížení Fondu rezerv a rozvoje)

28.8 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci
Usnesení č. 2946:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5175

   

210400

3.720,-Kč

zvýšení pol. 5175 pohoštění – oddělení sociálně-právní ochrany dětí – akce pro rodiče s dětmi

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5169

   

210400

3.720,-Kč

snížení pol. 5169-nákup ostatních služeb – oddělení sociálně-právní ochrany dětí – akce pro rodiče s dětmi

28.9 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 2947:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje Fond zeleně

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

 

535 000

(Fond zeleně)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

     

400 000

(úspora – péče o toulavé psy)

40

2219

5169

   

505700

15 000

(úspora – opravy komunikací – BK Hloučela )

40

3722

5169

   

505700

40 000

(úspora – úklid odpadů BK Hloučela)

40

3745

5171

   

505700

50 000

(úspora – údržba BK Hloučela)

40

3745

5169

   

505700

30 000

(úspora – sečení BK Hloučela)

28.10 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava a 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 2948:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření v kapitolách 41 – doprava a 20 – školství, kultura a sport, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 
 

41

2223

5139

   

00000

11.205,-

 
 

Nákup materiálu jinde nezařazený
Jedná se o prostředky určené na nákup materiálu potřebného pro zajištění dopravně výchovných akcí BESIP v ceně do 3.000,- Kč

 
 

- zvyšuje rozpočet výdajů

 
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

5331

   

20399

11.205,-

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Jedná se o příspěvek Sportcentru DDM Prostějov určený na pořízení keramické projekční tabule pro výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti.

28.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (dotační akce)
Usnesení č. 2949:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

   

244000001

21 000

ZŠ Dr. Horáka – solární systém

60

2219

6121

   

242000001

170 000

CS Sídliště svobody - II. etapa – Jungmannova ulice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

   

244000000

21 000

ZŠ Dr. Horáka – solární systém

60

2219

6121

   

242000000

170 000

CS Sídliště svobody - II. etapa – Jungmannova ulice

28.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum)
Usnesení č. 2950:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

5331

   

600399

120 000

Sportcentrum DDM Vápenice – havárie podlahy tanečního sálu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

5171

   

600399

120 000

Sportcentrum DDM Vápenice – havárie podlahy tanečního sálu

28.13 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 2951:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet příjmů

   
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

1343

     

300.000

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství – rozpočtovaná položka byla k 28.11.2012 překročena

 

70

 

1351

     

1.200.000

 

Odvod z loterií a podobných her kromě VHP – změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona)

 

70

 

1355

     

17.000.000

 

Odvod z VHP - změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona)

 

70

6310

2141

     

250.000

 

Příjmy z úroků - rozpočtovaná položka byla k 28.11.2012 překročena

   

2. snižuje rozpočet příjmů

               
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

1347

   

701600

2.300.000

 

Poplatek za provozovaný VHP - změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona)

 

70

 

1351

   

701600

1.545.000

 

Odvod z loterií a podobných her kromě VHP – změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona)

 

70

 

1361

   

701600

4.700.000

 

Správní poplatky – VHP - změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona)

3. zvyšuje rozpočet výdajů

   
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6171

5142

     

1.000

 

Kurzové rozdíly ve výdajích – položka nebývá rozpočtována; výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

70

6310

5367

     

2.500

 

Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi – nerozpočtovaná položka - výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

70

6399

5319

     

7.500

 

Ostatní NI transfery jiným veřejným rozpočtům – nerozpočtovaná položka - výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

70

6399

5499

     

183.100

 

Ostatní NI transfery obyvatelstvu – nerozpočtovaná položka - výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

70

6409

5192

     

30.000

 

Poskytnuté NI příspěvky a náhrady – nerozpočtovaná položka - výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

70

6399

5362

   

708300

6.000.000

 

Platby daní a poplatků SR – platba DPH – narůstající odvody DPH (rok 2010 – 1.008 tis. Kč; rok 2011 – 2.322 tis. Kč; rok 2012 k 28.11.2012 – 7.276 tis. Kč

   

4. snižuje rozpočet výdajů

               
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6310

5163

     

250.000

 

Služby peněžních ústavů – úspora na bankovních poplatcích

 

70

6409

5363

     

750.000

 

Úhrady sankcí jiným rozpočtům - rozhodnutí o částečném prominutí povinnosti odvodu sankcí

 

70

6409

6909

     

13.000.000

 

Ostatní kapitálové výdaje – limit pro ostatní investice – nečerpané prostředky na ostatní investice

 

70

6409

5166

   

708100

200.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby – studia, analýzy apod. NI charakteru – nečerpané prostředky

5. zvyšuje rezerva města Prostějova

               
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

18.180.900

 

Zvýšení rezerv města Prostějova na trvalých peněžních fondech – fondu rezerv a rozvoje v důsledku výše uvedených opatření

28.14 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (změna položek)
Usnesení č. 2952:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3612

5151

   

910700

600.000

zvýšení pol. 5151 – studená voda; zajištění služeb do bytů – studená voda

90

3612

5152

   

910600

1.150.000

zvýšení pol. 5152 – teplo; dodávka tepla a teplé užitkové vody do bytů a nebyt.prostor

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3612

5154

   

910800

900.000

snížení pol. 5154 – elektrická energie; zajištění služeb do bytů – elektrická energie

90

3612

5169

   

910900

850.000

snížení pol. 5169 – nákup ostat.služeb; zajištění služeb do nebyt.prostor

28.15 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (sběr papíru)
Usnesení č. 2953:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5492

   

900200

41.000

zvýšení pol. 5492 – dary obyvatelstvu; peněžité odměny za sběr papíru školám

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5194

   

900200

41.000

snížení pol. 5194 – věcné dary; odměny za sběr papíru pro školy

28.16 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 2954:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5153

     

100.000,00

Plyn

11

6171

5154

   

190100

20.000,00

Elektrická energie (KK Duha)

11

6171

5162

     

20.000,00

Služby telekomunikací a radiokomunikací

11

6171

5137

0

0

190100

95.000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (pořízení nábytku do foyer KK Duha, Školní 4)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

3313

5153

   

190100

100.000,00

Plyn (kino Metro)

11

3313

5151

   

190100

20.000,00

Studená voda (kino Metro)

11

3313

5154

   

190100

25.000,00

Elektrická energie (kino Metro)

11

6171

5151

     

90.000,00

Studená voda

28.17 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 2955:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5361

     

130

 

(nákup kolků)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

   
 

13

5311

6122

   

0000343000000

130

 

(strojní investice – podíl obce k dotaci na rozšíření diskového úložiště k MKDS)

28.18 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie (program ArchiCad 16)
Usnesení č. 2956:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

   

331000000

19 080,-

Programové vybavení - Software (nákup SW a aplikací, rozšíření stáv.lic.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

     

19 080,-

Pol. 6909 – Limit ostatních investic

28.19 ROZOP kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 2957:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5139

     

32 600

(dodání a instalace sloupků)

snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5169

     

32 600

(instalace a výroba sloupků)

28.20 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova – Dykova)
Usnesení č. 2958:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

   

369000000

197 000

Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova – Dykova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

197 000

Rezerva RMP

29. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
29.1 Informace o výsledku burzovního obchodu při nákupu sdružených služeb dodávek elektřiny pro město Prostějov a příspěvkové organizace na Komoditní burze PROFIT
Usnesení č. 2959:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o výsledku burzovního obchodu při nákupu sdružených služeb dodávek elektřiny pro město Prostějov a příspěvkové organizace na Komoditní burze PROFIT.

29.3 Ukončení procesu prodeje domů na ul. Rozhonova 2, Rozhonova 12 a Jiráskově nám. 4
Usnesení č. 2960:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení procesu prodeje:
a) bytového domu č.p. 2325 (Rozhonova 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4204 a pozemku p.č. 4204 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2, vše v k.ú. Prostějov,
b) bytového domu č.p. 2332 (Rozhonova 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4215 a pozemku p.č. 4215 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 496 m2, vše v k.ú. Prostějov,
c) bytového domu č.p. 430 (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 708/1 a pozemku p.č. 708/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349 m2, vše v k.ú. Prostějov,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě materiálu.

29.4 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 02.12.1997 dohodou a vyhlášení záměru výpůjčky pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2961:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 02.12.1997 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a občanským sdružením YMCA T.S., o.s., se sídlem Na Řádku 21, Břeclav, PSČ: 690 02, IČ: 265 32 859, jako nájemcem, na pronájem pozemků p.č. 6337/3 a p.č. 6337/2, oba v k.ú. Prostějov, za účelem jejich využití potřebám dětí, jejich skautské výchovy a dalšího rozvoje činnosti YMCA T.S., o.s. v Prostějově, dohodou ke dni 11.10.2012,
2. v y h l a š u j e
záměr výpůjčky pozemku p.č. 6337/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2 a p.č. 6337/2 - ostatní plocha o výměře 1.297 m2, oba v k.ú. Prostějov, Apoštolské církvi, sbor Prostějov, se sídlem Zelená 578/7, Olomouc, Neředín, PSČ: 779 00, IČ: 265 21 105, za účelem pořádání církevních akcí, skautské výchovy dětí, práce s dětmi a mládeží, prorodinných aktivit a dalších veřejně prospěšných činností, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 12.10.2012,
c) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

29.13 Změna podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20.05.2010
Usnesení č. 2962:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 69 v k.ú. Žešov dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, a to do 31. 12. 2014. Změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010. Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010 zůstanou nezměněny.

29.14 Změna podmínek výkupu části pozemku p.č. 6359 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2963:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek výkupu části pozemku p.č. 6359 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova schváleného v odst. 1 písmeno c) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12206 ze dne 18.09.2012 následovně:
- statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky na vlastní náklady vybuduje vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6359 v k.ú. Prostějov vozidlům do nosnosti 10 t.

29.15 Zřízení věcných břemen na částech pozemků p.č. 8118/15 a p.č. 7683, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2964:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. v souvislosti s realizací stavby ”Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km. 1,500 (1,524) trati Prostějov – Třebovice v Čechách“ zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit, umístit a provozovat stezku pro pěší a cyklisty včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby a oprav stezky na části pozemku p.č. 8118/15 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 4997-830/2011 ze dne 12.12.2011), ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, ve prospěch statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč bez DPH,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí statutární město Prostějov a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí rovným dílem statutární město Prostějov a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
2. v souvislosti s realizací stavby ”Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km. 1,500 (1,524) trati Prostějov – Třebovice v Čechách“ zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit, umístit a provozovat reléový domek včetně umožnění přístupu k zajištění jeho běžné údržby a oprav a věcné břemeno spočívající v právu umístit a provozovat elektropřípojku včetně jejího ochranného pásma na částech pozemku p.č. 7683 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 5061-523/2012 ze dne 17.02.2012), ve vlastnictví statutárního města Prostějova ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč bez DPH,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí rovným dílem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a statutární město Prostějov.

29.16 Vyhlášení záměru pronájmu nebo výpůjčky nemovitostí v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2965:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky stavby občanského vybavení bez čp/če na pozemku p.č. 8082/2, pozemku p.č. 8082/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m2 a pozemku p.č. 8082/1 – ostatní plocha o výměře 5.264 m2, vše v k.ú. Prostějov, Okresnímu kolegiu asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností Prostějov, sdružení, se sídlem nám. Spojenců 6, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 441 60 003, za účelem zájmové střelecké činnosti, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

29.17 Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v objektu na ul. Vrahovická 2464/4a v Prostějově
Usnesení č. 2966:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodloužení výpůjčky nebytových prostor v objektu na ul. Vrahovická 2464/4a v Prostějově dle Zápisu o výpůjčce nebytových prostor ze dne 31.12.2002 uzavřeného mezi ČR – Zemským archivem v Opavě, se sídlem Opava, Sněmovní 1, PSČ: 746 22, IČ: 709 79 057, jako půjčitelem a městem Prostějovem jako vypůjčitelem, o 1 rok do 31.12.2013. Prodloužení výpůjčky bude provedeno formou dodatku k Zápisu o výpůjčce nebytových prostor ze dne 31.12.2002. Ostatní podmínky Zápisu o výpůjčce nebytových prostor ze dne 31.12.2002 zůstanou nezměněny.

29.18 Zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 2938/1, p.č. 2938/2 a p.č. 2938/3, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 2967:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 2938/1, p.č. 2938/2 a p.č. 2938/3, vše k.ú. Prostějov.

30. Bytové záležitosti:
30.1 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městských bytů
Usnesení č. 2968:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

30.2 Schválení žadatele o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 2969:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou se žadatelem uvedeným v důvodové zprávě.

31. Různé
31.1 Jmenování zástupce města Prostějova ve sdružení OK4EU
Usnesení č. 2970:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Mgr. Miladu Galářovou, členku Rady města Prostějova, jako zástupkyni města Prostějova na jednání valné hromady a do správní rady sdružení OK4EU.

31.2 Plán schůzi rady a zasedání zastupitelstva v roce 2013
Usnesení č. 2971:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
plán jednání orgánů města Prostějova na rok 2013 takto:
a) schůze rady: 8. a 22. ledna, 5. února, 5. a 19. března, 2. a 30. dubna, 14. a 28. května, 25. června, 30. července, 27. srpna, 10. září, 8. a 22. října, 19. listopadu, 3. prosince;
b) zasedání zastupitelstva: 19. února, 16. dubna, 11. června, 24. září, 5. listopadu, 17. prosince.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                      Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                1. náměstek primátora

Prostějov 4.12.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.12.2012 14:05:40 | přečteno 256x | Věra Krejčí
load