Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 64. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 64. schůze Rady města Prostějova

konané 17. a 18.12.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2972:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 64. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 17. a 18.12.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

1.1 Stanovisko k získané dotaci na projekt Zvýšení efektivnosti finančního řízení s návazností na zkvalitnění služeb občanům
Usnesení č. 2973:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odmítnutí dotace na projekt Zvýšení efektivnosti finančního řízení s návazností na zkvalitnění služeb občanům z důvodu změny podmínek po podání žádosti o dotaci.

2. Rozpočtová opatření:
2.1 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální
Usnesení č. 2974:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0014

6171

5011

 

 

6900003

55 033,-

0014

6171

5011

 

 

6900004

6 750,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

0014

6171

5021

 

 

6900003

21 641,-

Ostatní osobní výdaje

0014

6171

5031

 

 

6900003

19 165,-

0014

6171

5031

 

 

6900004

1 688,-

Povinné pojištění za sociální zabezpečení

0014

6171

5032

 

 

6900003

6.909,-

0014

6171

5032

 

 

6900004

607,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

0015

6171

5137

 

 

6900003

8 986,50

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

0014

6171

5167

 

 

6900003

48.000,-

Služby školení a vzdělávání

0011

6171

5139

 

 

6900004

5 341,05

Nákup materiálu

Celkem 174 120,55

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0014

6171

5011

 

 

 

61 783,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

0014

6171

5021

 

 

 

21 641,-

Ostatní osobní výdaje

0014

6171

5031

 

 

 

20 853,-

Povinné pojištění za sociální zabezpečení

0014

6171

5032

 

 

 

7 516,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

0015

6171

5137

 

 

 

8 986,50

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

0014

6171

5167

 

 

 

48 000,-

Služby školení a vzdělávání

0011

6171

5139

 

 

 

5 341,05

Nákup materiálu

Celkem 174 120,55

2.2 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální
Usnesení č. 2975:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0014

6171

5011

 

 

709002

27 638,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

0014

6171

5021

 

 

709002

23 415,-

Ostatní osobní výdaje

0014

6171

5031

 

 

709002

12.759,-

Povinné pojištění za sociální zabezpečení

0014

6171

5032

 

 

709002

4.597,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

0014

6171

5167

 

 

709002

81.360,-

Služby školení a vzdělávání

0011

6171

5169

 

 

709002

5.400,-

Nákup ostatních služeb

0011

6171

5139

 

 

709003

5.658,13

Nákup materiálu

Celkem 160 827,13

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0014

6171

5011

 

 

 

27 638,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

0014

6171

5021

 

 

 

23.415,-

Ostatní osobní výdaje

0014

6171

5031

 

 

 

12.759,-

Povinné pojištění za sociální zabezpečení

0014

6171

5032

 

 

 

4.597,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

0014

6171

5167

 

 

 

81.360,-

Služby školení a vzdělávání

0011

6171

5169

 

 

 

5.400,-

Nákup ostatních služeb

0011

6171

5139

 

 

 

5.658,13

Nákup materiálu

Celkem 160 827,13

 


2.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 2976:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

6129

 

 

 

17.200,-

 

(zvýšení investiční položky 6129 - publikace s pracovním názvem Prostějovská radnice)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5139

 

 

 

17.200,-

 

(snížení položky 5139- množení videodokumentů, CD, aj. čerpáno ve spolupráci s odborem kancelář primátora)


2.4 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Usnesení č. 2977:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

4357

5339

 

 

 

4.000,--

(zvýšení pol. 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

101300

3.600,--

snížení pol. 5139 – nákup materiálu

10

6171

5175

 

 

101300

400,--

(snížení pol. 5175 – pohoštění)


3. Zrušení poplatku za šatnu v Kulturním klubu DUHA a v kině METRO 70
Usnesení č. 2978:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
se zrušením poplatku za šatnu při kulturních představeních v Kulturním klubu DUHA a v kině METRO 70 s platností od 1. ledna 2013.

4. Návrh organizační struktury Magistrátu města Prostějova k 1.1.2013
Usnesení č. 2979:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a 
pro rok 2013 potvrdit organizační strukturu, systemizaci pracovních míst a rozdělení pravomocí v Magistrátu města Prostějova podle dosavadní organizační struktury, systemizace pracovních míst a rozdělení pravomocí s následujícími změnami:

1. v Odboru kancelář primátora, Oddělení informační služby k 1. 1. 2013
- zřizuje 1nové pracovní místo referent informační služby vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru, a tím současně zvyšuje celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených v odboru na 16 (zvýšení o 1 zaměstnance)

2. Systemizace pracovních míst v Odboru kancelář primátora je specifikována v organizačním schématu dotčeného odboru, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených do Magistrátu města Prostějova, k 1.1.2013 na 263, tedy zvyšuje celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru o 1 zaměstnance.


5. Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ - výběr nejvhodnější nabídky - nové hodnocení
Usnesení č. 2980:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, která dne 10.12.2012 provedla nové hodnocení nabídek, vybrala jako nejvhodnější nabídku nabídku společnosti PB SCOM s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice, IČ 253 97 087, jejíž nabídka vyhověla požadavkům zadávací dokumentace a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
2. zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností PB SCOM s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice, IČ 253 97 087, dle důvodové zprávy.

6. Dar výherci v tombole
Usnesení č. 2981:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
darování obrazu Dmitrije Kadrnožky „Cesta vodou“, v ceně 5.700 Kč vylosovanému výherci v tombole
na XXIII. Tradičním městském plese, který se uskuteční dne 4. ledna 2013 v prostorách Národního domu.

7.2 Schválení ukončení Smlouvy o nájmu č. 2011/50/175 ze dne 30.06.2011 a Smlouvy o nájmu
č. 2003/16/084 ze dne 18.04.2003
Usnesení č. 2982:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. ukončení Smlouvy o nájmu č. 2011/50/175 ze dne 30.06.2011 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 262 24 178, jako nájemcem, na pronájem veřejných parkovišť na území města Prostějova za účelem jejich provozování, výpovědí nebo dohodou,
2. ukončení Smlouvy o nájmu č. 2003/16/084 ze dne 18.04.2003 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností ATRIUM Prostějov s.r.o., se sídlem Prostějov, Hlaváčkovo nám. 1, PSČ: 796 01, IČ: 255 42 354, jako nájemcem, na pronájem části pozemku p.č. 7706 v k.ú. Prostějov o výměře 350 m2 za účelem zřízení odstavné plochy pro parkování návštěvníků a nájemců polyfunkčního domu ATRIUM, výpovědí nebo dohodou.

8.1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – TJ Sokol Čechovice
Usnesení č. 2983:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (ORI/Zh-04/2012) o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova TJ Sokolu Čechovice, se sídlem Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855, který se týká změny termínu čerpání dotace, a to do 27. 12. 2012.


Miroslav P i š ť á k , v. r.                                                                  Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
primátor města Prostějova                                                            1. náměstek primátora

Prostějov 18.12.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 9.1.2013 14:48:15 | přečteno 190x | Věra Krejčí
load