Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení 96. schůze Rady města Prostějova

Usnesení 96. schůze Rady města Prostějova

konané 2.12.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3904:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 96. schůze, konané dne 2.12.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 3905:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 17.12.2013
v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

3. Návrh na delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., která se bude konat dne 27.12.2013
Usnesení č. 3906:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova delegovat na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50, konanou dne 27. 12. 2013 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova. Právo hlasovat na valné hromadě má Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil.

4. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., která se bude konat dne 18.12.2013
Usnesení č. 3907:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova delegovat na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti. A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, konanou dne 18. 12. 2013 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora a v případě jeho neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, náměstka primátora, jako zástupce společníka statutárního města Prostějova.
Právo hlasovat na valné hromadě má Mgr. Jiří Pospíšil, v případě jeho neúčasti Ing. Zdeněk Fišer.


5. Záležitosti komisí rady - odměny za rok 2013
Usnesení č. 3908:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům komisí Rady města Prostějova za rok 2013 dle přiložených návrhů,
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise výstavby ze dne 12.11.2013.

6. Návrh organizační změny MMPv řešící problematiku rozvoje města v souvislosti s novou výstavbou
Usnesení č. 3909:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
předložené informace o plnění úkolu uloženém primátorem města,
2. r o z h o d l a 
zabývat se tímto návrhem v lednu 2014.

7. Návrh změny organizační struktury Odboru kancelář primátora, Odboru kancelář tajemníka, Odboru správy a zabezpečení, Odboru správy a údržby majetku města, Odboru živnostenský úřad, Odboru dopravy a Odboru finančního MMPv
Usnesení č. 3910:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) s účinností k 1. 1. 2014 změny v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst v Odboru kancelář primátora, Odboru kancelář tajemníka, Odboru správy a zabezpečení, Odboru správy a údržby majetku města, Odboru živnostenský úřad, Odboru dopravy a v Odboru finančním Magistrátu města Prostějova takto:

  1. zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru kancelář primátora vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením sekretář a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru kancelář primátora na 17
  2. zřizuje 2 nová pracovní místa v Odboru kancelář tajemníka vykonávaná zaměstnanci v pracovním poměru se zařazením sekretář a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru kancelář tajemníka na 22
  3. zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru správy a zabezpečení vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením sekretář a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru správy a zabezpečení na 15,
  4. zřizuje 2 nová pracovní místa v Odboru správy a údržby majetku města vykonávaná zaměstnanci v pracovním poměru se zařazením sekretář a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru správy a údržby majetku města na 38,
  5. zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru živnostenský úřad vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením sekretář a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru živnostenský úřad na 12,
  6. zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru dopravy vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se zařazením sekretář a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru dopravy na 23,
  7. zřizuje 2 nová pracovní místa v Odboru finančním vykonávaná zaměstnanci v pracovním poměru se zařazením sekretář a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru finančním na 22.

b) systemizaci pracovních míst v Odboru kancelář primátora, Odboru kancelář tajemníka, Odboru správy a zabezpečení, Odboru správy a údržby majetku města, Odboru živnostenský úřad, Odboru dopravy a v Odboru finančním Magistrátu města Prostějova podle předloženého návrhu organizačního schématu.

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova k 1. 1. 2014 na 286,

III. u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Magistrátu města Prostějova,
1. provést do 31. 3. 2014 úpravy Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova v souladu s právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014,
2. rozhodovat o obsazení míst postupně na základě přidělených finančních prostředků.


8. Návrh Směrnice, kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a připomínek osob a intervencí veřejného ochránce práv
Usnesení č. 3911:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
vydat s účinností k 1. 1. 2014 Směrnici, kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a připomínek osob a intervencí veřejného ochránce práv podle předloženého návrhu.

9. Zdravé město Prostějov – Vyhlášení grantových témat na rok 2014
Usnesení č. 3912:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyhlášení grantů Zdravého města Prostějova pro rok 2014 s následujícím tematickým určením:

1.

Oblast celoživotního vzdělávání

   

2.

Vzdělávání dětí a mládeže

     

3.

Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví

 

4.

Škola podporující zdraví

     

5.

Prevence v dopravní výchově

   

6.

Popularizace vědy

     

7.

Ochrana životního prostředí, odpady

 

8.

Zdravý pohyb

     

9.

Žijeme spolu - podpora handicapovaným občanům

 

10.

Den pro podnikatele - zapojení podnik. sféry do aktivit Zdravého města, seminář

11.

Volné téma - S úsměvem jde všechno líp

 


10. Uzavření nájemní smlouvy na umístění antény mikrovlnného spoje pro propojení rádiových převaděčů na objektu Dolní 28, Prostějov
Usnesení č. 3913:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na umístění antény mikrovlnného spoje na objektu Dolní 28, Prostějov, mezi společností T-Mobile Czech Republic a.s.Tomíčkova 2144/1 149 00, Praha 4, IČ: 64949681 a statutárním městem Prostějovem.

11. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2013
Usnesení č. 3914:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2013 dle předloženého návrhu.

12. Novelizace směrnic pro oblast účetnictví
Usnesení č. 3915:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
tyto účetní směrnice:
1. Zásady pro účtování nákladů a výnosů, časové rozlišování, dohadné položky, Zásady pro tvorbu a používání opravných položek, Kurzové rozdíly,
2. Zásoby, jejich evidence a oceňování,
3. Oběh účetních dokladů,
4. Systém zpracování účetnictví a rozpočtu, Úschova účetních písemností.

13. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova a zvýšení stravného
Usnesení č. 3916:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu,
s c h v a l u j e
zvýšení sazby stravného poskytnutého zaměstnancům města Prostějova o 10%.

14. Nákup uměleckých děl
Usnesení č. 3917:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova
1. Richard Kaňák – „Národní dům“, kvaš, cena 14 000 Kč
2. Hilar Václavek – „Prostějov od Držovského háje“, olej na kartonu, cena 5 000 Kč
3. Vlastimil Bok – „Prostějov ze Stráže“, akvarel v rámu, cena 8 000 Kč
4. Míla Doleželová – „Portrét muže“, kombinovaná technika, cena 3 000 Kč
5. Viktor Hohaus – „Pohled na kostel a muzeum v Prostějově“, akvarel na papíře, cena 15 000 Kč
6. Robert Holzer – „Trh v Prostějově“, olej na kartonu, cena 20 000 Kč
7. Bohuš Čížek – „Únos“, olej na plátně, cena 50 000 Kč (přiložen znalecký posudek Doc. PhDr. Josefa Malivy),
8. Vilém Kraus – „Prostějov“, kombinovaná technika, cena 3 000 Kč
9. Jaromír Kýr – „Pohled na TGM v Prostějově“, olej na kartonu, cena 7 000 Kč.

15. Schválení přijetí mimořádné státní neinvestiční dotace
Usnesení č. 3918:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí státní neinvestiční dotace ve výši 169 000,- Kč na nákup vybavení pro JSDH města Prostějova, kategorie JPO II.

16. Výpůjčka pro HZS Ol. kraje územní odbor Prostějov
Usnesení č. 3919:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi statutárním městem Prostějovem a Českou republikou – HZS Olomouckého kraje, jejímž předmětem je výpůjčka dvou souprav stabilizačních systémů pro stabilizaci vozidel při dopravních nehodách, pro potřeby HZS Olomouckého kraje, územního odboru v Prostějově dle přiloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města podpisem této smlouvy.

17. Navázání spolupráce s městem Bílá Cerkev v Ukrajině
Usnesení č. 3920:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit navázání spolupráce města Prostějova s městem Bílá Cerkev v Ukrajině,
u k l á d á
RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí Odboru kancelář primátora,
zajistit kroky potřebné k navázání spolupráce města Prostějova s městem Bílá Cerkev.

18. Darovací smlouva MV-98650-1/KAP-2013
Usnesení č. 3921:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
přijmout majetek podle darovací smlouvy MV-98605-1/KAP-2013.

19. Tarifní dohoda o stanovení podílu tržeb mezi dopravci včetně Českých drah, a.s.
Usnesení č. 3922:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření Tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 41 Prostějov integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje mezi Statutárním městem Prostějov, Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o. a dopravci uvedenými v dohodě.

20. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – CMG
Usnesení č. 3923:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu č. OŠKS/Cás/131-13 Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916, kterým se mění účelové čerpání příspěvku na „ozvučení koncertu, tisk a propagaci“.

21. Návrh vědomostní soutěže k 100. výročí radnice
Usnesení č. 3924:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
námět kulturní komise uspořádat vědomostní soutěž pro občany města v Radničních listech u příležitosti 100 let radnice.

22. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb v oblasti BOZP, PO a OŽP – pro školské a kulturní příspěvkové organizace zřizované městem Prostějovem
Usnesení č. 3925:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 včetně příloh ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb v oblasti BOZP, PO a OŽP – pro školské a kulturní příspěvkové organizace zřizované městem Prostějovem s účinností od 1. 1. 2014.

23. Souhlas s čerpáním investičního fondu MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 na nákup „Dětského zahradního domečku“
Usnesení č. 3926:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace na nákup „Dětského zahradního domečku“ v hodnotě Kč 44 000,--.

24. Souhlas s čerpáním investičního fondu ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov na dofinancování nákupu vibrafonu
Usnesení č. 3927:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov v částce
Kč 25 000,-- na dofinancování nákupu vibrafonu v celkové hodnotě Kč 135 000,--.

26. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 3928:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru pro pracoviště mateřské školy Čechovice - koberce v ceně Kč 5 000,--
Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

27. Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s přijetím věcných darů
Usnesení č. 3929:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2 v celkové ceně Kč 53 615,-- dle přílohy.

27.1 Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení nové stavby „ Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov“
Usnesení č. 3930:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce - zhotovení nové stavby „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov“ se zhotovitelem TOMI-REMONT a.s, se sídlem Přemyslovka 2514/4, 79601 Prostějov, IČ 255 08 571, týkající se dodatečných stavebních prací, a to dle předloženého návrhu.

27.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŽP/13/40/005 – Český svaz chovatelů Základní organizace Prostějov
Usnesení č. 3931:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŽP/13/40/005) o poskytnutí veřejné finanční podpory Českému svazu chovatelů Základní organizaci Prostějov, Plumlovská 525/50, 796 01 Prostějov, IČ 708 45 549, který se týká změny termínu čerpání příspěvku a vyúčtování, a to do 09.12.2013.

27.4 Návrh na přijetí nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu – Posouzení studií multifunkčního centra
Usnesení č. 3932:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o dílo na posouzení čtyř studií multifunkčního centra v areálu bývalých jezdeckých kasáren na základě cenové nabídky předložené společností KNESL + KYNČL s.r.o., IČ: 47912481, sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno.

27.5 Revokace usnesení č. 2134 – peněžitý dar prvnímu občánkovi
Usnesení č. 3933:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení č. 2134 ze dne 28. 2. 2012 (peněžitý dar prvnímu občánkovi).

27.6 Dodatek ke smlouvě o VFP – OS LIPKA
Usnesení č. 3934:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova (ORI/Zh-07/2012) Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým Lipka, se sídlem Tetín 1506/1, Prostějov 796 01, IČ 44053991, ve kterém se mění v čl. III. (Použití a účel příspěvku), odst. 2. původně uvedené datum 31. 12. 2013a nahrazuje se datem 31. 12. 2014 a dále v čl. VI. (Práva a povinnosti příjemce), odst. 4. původně uvedené datum 31. 1. 2014 se nahrazuje datem 31. 1. 2015.

28. Rozpočtová opatření:
28.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 3935:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5139

 

 

0110000000000

160.000,00

Nákup materiálu (ochranná síť, nábytek, žárovky, zářivky)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

 

00000001

0110000000000

100.000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek s pořizovací cenou do 2999,99 Kč)

11

6171

5153

 

 

0110000000000

20.000,00

Plyn

11

3322

5171

 

 

0110051000000

40.000,00

Opravy a udržování – Nová radnice


28.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 3936:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5169

 

 

0120000000000

2 000

(zvýšení položky 5169 nákup ostatních služeb – technická prohlídka a měření emisí vozidla Domamyslice)

12

5512

5139

 

 

0120000000000

4 100

(zvýšení položky 5139 nákup materiálu – nákup materiálu pro malování, barvy, štětce apod.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5173

 

 

0120000000000

1 000

(snížení položky 5173 cestovné – úspora – plánované prostředky na cestovné nebylo potřeba použít)

12

5512

5167

 

 

0120000000000

5 100

(snížení položky5167 školení – úspora – dalšího školení hasičů se zúčastní členové JSDH v roce 2014)


28.3 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (odstavné-oprava)
Usnesení č. 3937:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5011

 

 

01300000000

6.000

 

(Platy zaměstnanců v pracovním poměru)

 

13

5311

5031

 

 

01300000000

4.000

 

(Povinné pojistné na sociální zabezpečení)

 

13

5311

5032

 

 

01300000000

2.140

 

(Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5024

 

 

01300000000

9.000

 

(Odstupné – opravné usnesení Okresního soudu v Prostějově)

 

13

5311

5191

 

 

01300000000

3.140

 

(Zaplacené sankce - úroky z prodlení viz opravné usnesení)


28.4 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (údržba - prosinec)
Usnesení č. 3938:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

0130003000000

18.100

 

(investice - kamera Husovo náměstí – nevyčerpaná částka z důvodu uplatnění sankce)

 

13

5311

6122

 

 

0130005000000

5.900

 

(kontrolér velkoplošných monitoru – úspora vysoutěžené částky)

 

13

5311

5361

 

 

0130000000000

10.000

 

(nákup kolků – nákup v r. 2014 již nebude realizován)

 

 

5311

5153

 

 

0130000000000

20.000

 

(plyn – úspora z důvodu změny dodavatele)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5171

 

 

013000000000

54.000

 

(údržba kamerového systému, služebních vozidel, operačního střediska)


28.5 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – kancelář tajemníka
Usnesení č. 3939:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5424

 

 

0140000000000

410.000,-

 

(Pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

 

 

0140000000000

410.000,-

 

(Pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru)


28.6 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Usnesení č. 3940:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

 

 

0190000190101

24.000

(snížení položky 5169 nákup ostatních služeb - akce Wolkrův Prostějov 2013)

0019

003319

5169

 

 

0190000190103

120.000

(snížení položky 5139 nákup ostatních služeb - akce Prostějovské hanácké slavnosti 2013)

0019

003319

5169

 

 

0190000190104

34.700

(snížení položky 5169 nákup ostatních služeb - akce Prostějovská zima 2013)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5139

 

 

0190000190104

34.700

(zvýšení položky 5169 nákup materiálu - akce Prostějovská zima 2013)

0019

003319

5169

 

 

0190000190104

12.000

(zvýšení položky 5169 nákup ostatních služeb - akce Česko zpívá koledy „Prostějovská zima 2013“)

0019

003319

5194

 

 

0190000190100

7.000

(zvýšení položky 5194 věcné dary – agenda Jubilanti města Prostějova)

0019

003319

5138

 

 

0190000190100

5.000

(zvýšení položky 5138 nákup zboží za účelem dalšího prodeje - občerstvení)

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

 

120.000

(zvýšení fondu rezerv a rozvoje)


28.7 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (vozidlo pro rozvoz stravy do MŠ)
Usnesení č. 3941:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

6123

 

 

0200000000000

500.000

 

(zvýšení položky 6123 – dopravní prostředky-pořízení automobilu pro rozvoz stravy pro mateřské školy v Prostějově)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

500.000

 

(snížení položky 5901 – rezerva RMP pro rozpočtová opatření)


28.8 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (snížení NIV)
Usnesení č. 3942:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

5331

 

 

02000000020341

263.000

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

 

263.000

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


28.9 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 3943:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

0700000000000

1 131 010

(Fond zeleně)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

1343

 

 

0700000000000

550 000

(Poplatky za zábor veřejné zeleně v majetku města Prostějova)

70

 

2212

 

 

0700000000000

80 500

(Příjmy z pokut vydané odborem životního prostředí)

70

 

2211

 

 

0700000000000

401 373

(Příjmy z pokut vydané českou inspekcí životního prostředí)

40

 

1334

 

 

0400000000000

54 137

(Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu)

40

3745

2324

 

 

0400000000000

45 000

(Ekologická újma za poškození dřevin)


28.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS biokoridor Hloučela)
Usnesení č. 3944:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600243000000

3 630 000

Cyklistická stezka biokoridor Hloučela

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

07000000707100

3 630 000

Rezerva RMP

u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu Odboru dopravy MMPv,
zpracovat návrh dopravního značení, které zajistí provoz na cyklostezce dle připomínek v diskusi.

28.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava terasy MŠ Šárka)
Usnesení č. 3945:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5171

 

 

0600000600325

110 000

MŠ Prostějov, Šárka 4 – oprava terasy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

110 000

Rezerva na havarijní situace


28.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - podzemní kontejnery)
Usnesení č. 3946:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3722

6121

 

 

0600449000000

20 000

Podzemní umístění kontejnerů na tříděný odpad v památkové zóně (PD)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

20 000

Rezerva RMP


28.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod finančních prostředků - dotace)
Usnesení č. 3947:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600368000001

276 000

EÚO MŠ Šárka

0060

3113

6121

 

 

0600370000001

415 000

EÚO MŠ Husovo

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600368000000

276 000

EÚO MŠ Šárka

0060

3113

6121

 

1

0600370000000

415 000

EÚO MŠ Husovo


28.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Svolinského)
Usnesení č. 3948:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600200000000

500 000

Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hloučela

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

07000000707100

500 000

Rezerva RMP


28.15 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 3949:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70 – Finanční

 

1340

 

 

0700000000000

700 000

 

Poplatek za provoz, shrom., likvid. a odstr. komunál. odpadu – rozpočtovaná položka byla k 25.11.2013 překročena

 

70 – Finanční

 

1361

 

 

0700000000000

2 300 000

 

Správní poplatky – rozpočtovaná položka byla k 25.11.2013 překročena

2. snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70 – Finanční

6171

5166

 

 

0700000000000

90 500

 

Konzultační, poradenské a právní služby – úspora na položce

 

70 – Finanční

6171

5195

 

 

0700000000000

70 000

 

Odvody za nesplnění povinnosti zaměstn. zdrav. postižené – z položky nebylo nutné čerpat prostředky

 

70 – Finanční

6310

5163

 

 

0700000000000

120 000

 

Služby peněžních ústavů – úspora na bankovních poplatcích

 

70 – Finanční

6402

5364

 

1

0700000000000

90

 

Vratky veř. rozpočtům ústřed. úrovně transferů poskyt. v minulých rozpočt. obdobích – na základě požadavku OlK převod do položky 5366 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům

 

70 – Finanční

6399

5429

 

 

0700000000000

20 000

 

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu – platby za neuznané pojistné likvidace – úspora na položce

3. zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70 – Finanční

6171

5142

 

 

0700000000000

5 000

 

Kurzové rozdíly ve výdajích – položka nebývá rozpočtována; výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

70 – Finanční

6171

5169

 

 

0700000000000

140 500

 

Nákup ostatních služeb – převod prostředků z položky 5166 - konzultační, poradenské a právní služby na základě požadavku externího auditora, posílení položky na základě požadavků orgánů města

 

70 – Finanční

6402

5366

 

1

0700000000000

90

 

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům – převod z položky 5364 - Vratky veř. rozpočtům ústřed. úrovně transferů poskyt. v minulých rozpočt. obdobích na základě požadavku OlK

 

70 – Finanční

6399

5362

 

 

0700000708300

2 400 000

 

Platby daní a poplatků SR – jde o navýšení položky na platbu DPH na základě skutečných výdajů k 25.11.2013

4. zvyšuje rezerva města Prostějova

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70 – Finanční

 

8115

 

1

0700000000000

755 000

 

Zvýšení rezerv statutárního města Prostějova na trvalých peněžních fondech – fondu rezerv a rozvoje v důsledku výše uvedených opatření


29. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
29.1 Schválení pronájmu NP - Žižkovo nám. č. 134/19
Usnesení č. 3950:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 795 o celkové rozloze 24,26 m2 v domě na ul. Žižkovo nám. č. 134/19 v Prostějově přímému zájemci fě BAUER PRO.,spol. s r.o. a fě BAUER PRO LOGISTICS s.r.o. obě se sídlem Česká 814/17, 796 01 Prostějov
- za účelem provozování kanceláře,
- za nabídnuté nájemné ve výši 1.300,-Kč/měsíc.

29.2 Schválení pronájmu garážového stání - ul. Polišenského č. 1/4380
Usnesení č. 3951:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem garážového stání č. 778 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského č. 1/4380 v Prostějově
- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou,
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání,
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, 1 rok s měsíční výpovědní lhůtou.

29.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP - ul. Kostelecká č. 17/4165
Usnesení č. 3952:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 726 o celkové rozloze 26,98 m2 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody),
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou,
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.,
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.


30. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
30.1 Majetkoprávní řešení umístění schodiště a části objektu na části pozemku p.č. 7893/4 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3953:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a užívat stavbu schodiště a část nástavby budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na p.č. 3780/1 v k.ú. Prostějov a v právu chůze na části pozemku statutárního města Prostějova p.č. 7893/4v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po zpracování geometrického plánu) ve prospěch budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. 3780/1 a pozemku p.č. 3780/1, vše v k.ú. Prostějov,  za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávnění z věcného břemene,
c) do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

30.2 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7652/6 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3954:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7652/6 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ: 113 04, IČ: 452 72 956, za účelem umístění dočasného reklamního nosiče o rozměrech 1,8 x 1,2 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 2.160 Kč bez DPH za sjednanou dobu nájmu a bude zaplaceno při podpisu nájemní smlouvy.

30.3 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 8021/11 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3955:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 8021/11 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 společnosti NAVOS FARM TECHNIC s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Kralický Háj 322, PSČ: 798 12, IČ: 634 89 911, za účelem umístění směrové tabule o rozměrech 2 x 2 metry za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

30.4 MODŘANY Power, a.s. – schválení uzavření svěřenské smlouvy o přijetí peněz a listin do úschovy
Usnesení č. 3956:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
uzavření svěřenské smlouvy o přijetí peněz a listin do úschovy u notáře za podmínek dle přílohy materiálu,
2) z m o c ň u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora statutárního města Prostějova,
k podpisu svěřenské smlouvy o přijetí peněz a listin do úschovy u notáře uvedené v bodě 1) návrhu usnesení.

30.5 Výkup pozemku p.č. 349 v k.ú. Čechovice u Prostějova a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 3957:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemku p.č. 349orná půda o výměře 16.528 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova od vlastníkatohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 390 Kč/m2, tj. celkem 6.445.920,za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí, případně daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí nebo daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

6.445.920

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 349 v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

 

6.445.920

Fond rezerv a rozvoje


31. Bytové záležitosti:
31.1 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 3958:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


31.2 Schválení žadatelů na pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 3959:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byt v domě s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                  Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                        1. náměstek primátora

Prostějov 2.12.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 6.12.2013 8:40:17 | přečteno 346x | Věra Krejčí
load