Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 80. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 80. schůze Rady města Prostějova

konané 25.6.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3473:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 80. schůze, konané dne 25.6.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 3474:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 (dále jen „společnost“) jménem jediného společníka města Prostějova rozhodla takto:
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 26.300.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu jediným společníkem městem Prostějovem, identifikační číslo 002 88 659, se sídlem v Prostějově, nám.T.G. Masaryka 12 – 14, PSČ 796 01 s využitím jeho přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu.

2. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu převzat je do 17. 7. 2013 (slovy sedmnáctého července dva tisíce třináct ).

3. Závazek ke zvýšení vkladu jediný dosavadní společník město Prostějov převezme písemným prohlášením, které musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti a podpis musí být úředně ověřen, prohlášení nabývá účinnosti doručením společnosti.

3. Záležitosti komisí rady:
3.1 Doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze 17.6.2013
Usnesení č. 3475:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze 17.6.2013.
u k l á d á
předsedům komisí Rady města Prostějova,
aby předložili na příští schůzi rady přehled účasti jednotlivých členů komisí na jednáních komisí a příp. návrhy na personální změny.

4. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky Městského divadla v Prostějově
Usnesení č. 3476:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
do funkce ředitelky Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace, Vojáčkovo nám. 1 PaedDr. Janu Maršálkovou,
u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit administrativní úkony spojené se jmenováním PaedDr. Jany Maršálkové do funkce ředitelky Městského divadla v Prostějově.

5. Změna termínu rozvázání pracovního poměru ředitelky Městského divadla v Prostějově
Usnesení č. 3477:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
změnu termínu rozvázání pracovního poměru a termínu rezignace stávající ředitelky Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace Mgr. Aleny Spurné ke dni 31. 7. 2013 (původně oznámený termín k 30. 6. 2013).

6. Návrh změny organizační struktury Odboru dopravy a Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova k 1.7.2013
Usnesení č. 3478:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova v části upravující činnost Odboru dopravy, spočívající v převedení činností souvisejících s výkonem dopravního úřadu pro Taxi z oddělení řidičů na oddělení dopravy a komunikací,
2. organizační schéma Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova podle předloženého návrhu,
a to s účinností od 1. 7. 2013.

7. Uzavření nájemní smlouvy na umístění kamery na objektu Dukelská 25/7
Usnesení č. 3479:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na umístění kamery MKDS, na objektu Dukelská brána 25/7, mezi společností Zlatá brána s.r.o, IČ: 29289076 a statutárním městem Prostějovem.

8. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov
Usnesení č. 3480:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávek spočívající v nedoplatku náhrady nákladů spojených s dopravou níže uvedených osob do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v celkové výši 13.031,- Kč dle důvodové zprávy.

9. Změna vnitřní úpravy v administraci externích finančních zdrojů
Usnesení č. 3481:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
vydat s účinností k 1.7.2013 Dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje Směrnice č. 2/2011, kterou se stanoví systém administrace externích finančních zdrojů podle předloženého návrhu.

10. Nařízení, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD
Usnesení č. 3482:
Rada města Prostějova
v y d á v á
nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění nařízení statutárního města Prostějova č. 4/2013, a to dle předloženého materiálu.

11. Zadání veřejné zakázky „Revitalizace náměstí T.G. Masaryka – Kuželna (rozšíření)“
Usnesení č. 3483:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka – Kuželna“ – rozšíření předmětu zakázky“ realizovaného formou Výzvy k jednání jednomu zájemci
II. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Revitalizace náměstí T.G. Masaryka – Kuželna – rozšíření předmětu zakázky“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
III. oslovení jednoho zájemce v zadávacím řízení, společnost 2 arch s.r.o., Prostějov,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
ve spolupráci s Mgr. Renatou Grulichovou, vedoucí Odboru kancelář tajemníka, zadat veřejnou zakázku „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka – Kuželna – rozšíření předmětu zakázky“ za použití uvedených podmínek.

12. Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO ZŠ Dr. Horáka – stavební úpravy, Prostějov“
Usnesení č. 3484:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravy zadávací dokumentaci veřejné zakázky „EÚO ZŠ Dr. Horáka Prostějov“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zajistit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek provedení výše uvedené úpravy zadávací dokumentace zakázky „EÚO ZŠ Dr. Horáka – stavební úpravy, Prostějov“ a zahájit zadávací řízení.

13. Zadávací řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“
Usnesení č. 3485:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. změnu zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ dle návrhu v příloze materiálu a důvodové zprávy,
2. prodloužení zadávací lhůty do 29.8.2013
3. změnu a doplnění dílčích hodnoticích kritérií takto:
- základní hodnoticí kritérium Ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnoticími kritérii

A. Nabídková cena v Kč bez DPH .......................…..………................... váha 40 %
B. Počet a význam propagačních akcí .................................................... váha 30 %
C. Rozsah marketingové prezentace ........................................................ váha 30 %

v rámci hodnocení dílčího hodnoticího kritéria B, „Počet a význam propagačních akcí“ budou hodnocena tato podkritéria:
počet akcí v Prostějově v r. 2014 …………..………………………... váha 25 %
počet akcí regionálního významu v r. 2014 ………..……………... váha 20 %
počet akcí s republikovým významem v r. 2014 ………….…….... váha 25 %
počet akcí s mezinárodním významem v r. 2014 .………… …..... váha 30 %

v rámci hodnocení dílčího hodnoticího kritéria C, „Rozsah marketingové prezentace“ budou hodnocena tato podkritéria:
rozsah a umístění plošné reklamy ……………………………….…..... váha 40%
rozsah a četnost prezentace města v tištěných materiálech …..... váha 30%
časový rozsah a četnost prezentace v mediích ……………………... váha 30%

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí odboru kancelář tajemníka,
zajistit úpravu zadávací dokumentace prostřednictvím dodatečné informace a zadávací řízení administrovat prostřednictvím vybraného mandatáře, společnosti Gordion s.r.o.

14. Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Milíčova“
Usnesení č. 3486:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníRekonstrukce ulice Milíčova“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),
2. základní hodnoticí kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:
1. celková nabídková cena v Kč bez DPH 80 %
2. délka záruky za jakost díla v měsících 20 % (min. doba záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)
3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky a výzvu k podání nabídek „Rekonstrukce ulice Milíčova dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
STRABAG, a.s. IČ: 608 38 744
EUROVIA a.s. IČ: 452 74 924
SKANSKA a.s. IČ: 262 71 303
FIRESTA, Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČ: 253 17 628
INSTA CZ s.r.o. IČ: 253 74 311
5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím oddělení veřejných zakázek, Odboru kanceláře tajemníka, Magistrátu města Prostějova,
6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Milíčova“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova.
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Milíčova“ za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a jmenováním pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova.

15. Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO MŠ Husovo nám. a MŠ Šárka, Prostějov“
Usnesení č. 3487:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení uchazeče č. 1 REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 16, 796 01 Prostějov, IČ 469 61895, uchazeče č. 3 BIZAP s.r.o. se sídlem Na hrázi 4551/3 796 01 Prostějov255 31 913, uchazeče č. 5 Sdružení INGREMO + TOMI -REMONT-MŠ Šárka, vedoucí účastník sdružení: INGREMO se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov IČ 283 07 453 a uchazeče č. 6 R&G ZESTA s.r.o. se sídlem Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov IČ 634 86 270 z další účasti v zadávacím řízení „EÚO MŠ Husovo nám. a MŠ Šárka, Prostějov“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaného v důvodové zprávě,
2. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „EÚO MŠ Husovo nám. a MŠ Šárka, Prostějov“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti POZEMSTAV Prostějov a. s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 255 27 380 jako nejvhodnější. Nabídka společnosti POZEMSTAV Prostějov a. s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
3. zadat veřejnou zakázku „EÚO MŠ Husovo nám. a MŠ Šárka, Prostějov“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností POZEMSTAV Prostějov a. s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 255 27 380, dle důvodové zprávy,
4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem zadat veřejnou zakázku „EÚO MŠ Husovo nám. a MŠ Šárka, Prostějov“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona,

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem POZEMSTAV Prostějov a.s.

16. Přijetí věcného daru – movitých věcí – uměleckých artefaktů
Usnesení č. 3488:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí věcného daru – movitých věcí (uměleckých artefaktů), od paní EvyKamzíkové, nar. 15. 5. 1937 a pana Mikuláše Kamzíka, nar. 13. 11. 1930, oba bytem Dr. Mičoly 338/16, 796 07 Držovice.
Soupis movitých věcí:
Dívčí hlava, částečně glazovaná keramika, výška 50 cm, sign. 2009 1 ks
Skupinka hrajících si dětí, glazovaná pálená keramika, výška 52 cm, sign. 2000 1 ks
Lampa složená ze dvou kusů, keramika, glazovaná, sign., výška 87 cm 1 ks
Hlava dívky, keramika, neglazovaná, výška 48 cm, sign. 1 ks
Hlava zoomorfní, keramika, glaz., sign., výška 40 cm 1 ks
Maska, keramika, glazovaná, nesignovaná 1 ks
Keramické talíře, průměr 41 cm, glaz., 3 ks.

17. Žádost o užití znaku města – Tělovýchovná jednota občanů Prostějova
Usnesení č. 3489:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova v logu tělovýchovné jednoty. Souhlas se uděluje organizaci Tělovýchovná jednota občanů Prostějova, Kostelecká 47, Prostějov, IČ: 00547409, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

18. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a ZŠ
Usnesení č. 3490:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol a výjimku z počtu žáků ve třídách základních škol v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 pro
- Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, po 26 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Moravská ul. 30 a po 28 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Raisova ul. 6
- Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, po 26 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Rumunská ul. 23 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Mozartova ul. 43
- Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, po 25 dětech v jedné třídě a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Šárka 4a; po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Dvořákova ul. 5; po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. Libušinka 18 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Žešov 81
- Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 34, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště
Partyzánská ul. 34; po 25 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Květná ul. 4; po 25 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště ul. A. Krále 16; po 25 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Hanačka 3
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60, po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Fanderlíkova ul. 69 a po 34 žácích ve dvou třídách 4. ročníku ZŠ
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4, po 28 dětech ve dvou třídách MŠ,
pracoviště Husovo nám. 94 a po 34 žácích v jedné třídě 6. ročníku ZŠ
- Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, po 28 dětech
ve dvou třídách, po 25 dětech ve čtyřech třídách MŠ a po 31 žácích v jedné třídě 9. ročníku ZŠ

- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ,
pracoviště Mánesova ul. 15; po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. 5. května 7 a po 31 žácích v jedné třídě 1. ročníku ZŠ, pracoviště Čechovická ul. 53
- Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, po 32 žácích v jedné třídě 3. ročníku ZŠ
- Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52, po 31 žácích ve dvou třídách 7. ročníku ZŠ.

19. Souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
Usnesení č. 3491:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1. s převodem částky Kč 40 000,-- z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34
do fondu investičního,
2. s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši Kč 40 000,--
na zakoupení herní sestavy pro pracoviště Hanačka.

20. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 3492:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru pro pracoviště základní školy Čechovice - fotoaparátu OLYMPUS SP 720 UZ v ceně do Kč 4 000,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

21. Žádost o finanční příspěvek na úhradu pobytu uživatele služeb sociální péče
Usnesení č. 3493:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2013 ve výši 969,-- Kč
Oblastní charitě Vyškov, Zařízení sociální integrace, Morávkova 745/1a, Vyškov - Dědice, IČ 658 41 875
- požadavek na finanční podporu na provoz služby (příspěvek na uživatele odlehčovací služby).

22. Veřejná finanční podpora:
22.1 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (Žebřík)
Usnesení č. 3494:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků zařazených v kapitole 21 - sociální věci ve výši 14 700,- Kč Žebřík,o.s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 27019896 (pořadové č.žádosti 83)
- na spolufinancování Blokového grantu z tzv. švýcarských fondů v rámci projektu Aktivizace a integrace rodin imigrantů – tiskárna, kancelářský materiál, tonery, kancelářská skříňka, nákup služeb (mzdová agenda a účetnictví, telekomunikační, internetové služby, poštovné, školení BOZP, revize spotřebičů), nájem kanceláře
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0021

4342

5222

 

 

0210000000000

14.700

 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Žebřík, o.s.)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0021

6409

5909

 

 

0210000000000

14.700

 

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)


22.2 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučená)
Usnesení č. 3495:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 255.814,-- Kč Člověku v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, Praha, IČ 257 55 277 (pořadové č. žádosti 81)
- na poskytování služeb dluhového poradenství v Prostějově – kancelářské potřeby a jiné materiální náklady, energie, nájemné, cestovné, ostatní provozní náklady, mzdové náklady včetně odvodů, zákonné pojištění.

22.3 Dodatek ke smlouvě o VFP - Sportovní klub cyklistů
Usnesení č. 3496:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Hyb/18–13) o poskytnutí veřejné finanční podpory Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395, který se týká rozšíření účelu o energie.

22.4 Veřejná finanční podpora – oblast sportu (Svaz vodáků ČR, klub 109, Prostějov)
Usnesení č. 3497:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 25.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 92)
- na účast týmů mistrů světa juniorů na Mistrovství světa 2013 v raftingu na Novém Zélandu (startovné, doprava, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

25.000

 

(zvýšení položky 5222 – Svaz vodáků – účast na MS v raftingu)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

 

25.000

 

(snížení FRR)


23. Rozpočtová opatření:
23.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Usnesení č. 3498:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

0100000100800

456 000,00

(snížení položky 5169 - služby – Radniční listy)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5136

 

 

0100000100800

456 000,00

(zvýšení položky 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk – Radniční listy)


23.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (kamera)
Usnesení č. 3499:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

0700396000000

376.000

 

(limit ostatních investic)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

0130003000000

376.000

 

(Instalace kamery Husovo náměstí – strojní investice)


23.3 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (prevence)
Usnesení č. 3500:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

0700396000000

35.000

 

(limit ostatních investic)

 

13

5311

5153

 

 

 

80.000

 

(plyn-předpoklad nižších záloh a nižšího čerpání z důvodu změny dodavatele)

 

13

5311

5361

 

 

 

20.000

 

(nákup kolků – část nutného nákupu kolků byla realizována v roce 2012)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

0130004000000

15.000

 

(Infrareflektory pro kamerové místo hlavní nádraží – schválený projekt prevence – podíl města)

 

13

5311

6122

 

 

0130005000000

20.000

 

(Kontroler velkoplošných monitorů – schválený projekt prevence – podíl města)

 

13

5311

5139

 

 

 

30.000

 

(nákup materiálu – nutné navýšení nákupu pro potřeby výkonu služby strážníků)

 

13

5311

5137

 

 

 

70.000

 

(drobný hmotný dlouhodobý majetek – nutné navýšení pro obměnu vybavení městské policie)


23.4 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (vnitřní integrace)
Usnesení č. 3501:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

 

14903

0150000000000

405.090,-

Programové vybavení – Vnitřní integrace -Portál úředníka, Management identit, Spisová služba

15

6171

6111

 

1

0150000000000

228.150,-

Programové vybavení – Vnitřní integrace -Portál úředníka, Management identit, Spisová služba – 15% podíl města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

633.240,-

Fond rezerv a rozvoje


23.5 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (ústředna)
Usnesení č. 3502:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

 

 

0150334000000

130 000,-

Nákup digitální karty UAI16 do pobočkové ústředny na Školní ulici včetně systémových licencí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

130 000,-

Pol. 6909 – Limit ostatních investic


23.6 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Usnesení č. 3503:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5909

 

00 212

0190000190105

20.545,-

(snížení položky 5909 Krajské postupové přehlídky 2013 – dotace získaná z Olomouckého kraje, zaúčtování skutečných nákladů na Krajské postupové přehlídky 2013 dle platné rozpočtové skladby)

0019

003319

5169

 

 

0190000190105

27.796,-

(snížení položky 5169 Krajské postupové přehlídky 2013 a zaúčtování skutečných nákladů dle platné rozpočtové skladby - květiny, drobné upomínkové předměty pro účastníky)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5139

   

0190000190105

27.796,-

(zvýšení položky 5139 květiny, drobné upomínkové předměty pro účastníky - zaúčtování skutečných nákladů na Krajské postupové přehlídky 2013 dle platné rozpočtové skladby)

0019

003319

5139

 

00 212

0190000190105

9.754,-

(zvýšení položky 5139 květiny, drobné upomínkové předměty pro účastníky - zaúčtování skutečných nákladů na Krajské postupové přehlídky 2013 z dotace získané z Olomouckého kraje)

0019

003319

5175

 

00 212

0190000190105

10.791,-

(zvýšení položky 5175 pohoštění - zaúčtování skutečných nákladů na akci Krajské postupové přehlídky 2013 z dotace získané z Olomouckého kraje)


23.7 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (převod položek)
Usnesení č. 3504:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

 

4121

 

1

0200000000000

17.850,-

(zvýšení položky 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí za dojíždějící žáky do ZŠ a děti do MŠ v PV)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

 

17.850,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


23.8 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport a 14 – kancelář tajemníka
Usnesení č. 3505:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

6129

 

 

0200000000000

284.500,-

 

(zvýšení položky 6129 - vyplacení odměn členům redakční rady a autorům publikace s pracovním názvem Prostějovská radnice)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0014

003319

6129

 

 

0140000000000

25.000,-

 

(zvýšení položky 6129 - vyplacení odměn členům redakční rady a fotografovi publikace s pracovním názvem Prostějovská radnice)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

6909

 

 

0700396000000

309.500,-

 

(snížení položky 6909 - limit ostatních investic celkem)


23.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (radnice)
Usnesení č. 3506:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5169

 

1

0600051000000

450 000

Nová radnice – venkovní úpravy, fasáda, dlažby- projektová dokumentace (nákup ostatních služeb)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

 

1

0600051000000

450 000

Nová radnice – venkovní úpravy, fasáda, dlažby (opravy a udržování)


23.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (opatření pro nevidomé)
Usnesení č. 3507:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšujerozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

2219

5171

 

 

0600000000000

30 000

 

Bezpečnostní opatření pro nevidomé před objektem budovy Školní 4

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

30 000

 

Rezerva RMP


23.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (hodiny)
Usnesení č. 3508:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3639

6122

 

 

0600441000000

180 000

 

Umístění hodin u hlavního nádraží a autobusového nádraží

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

 

0700000000000

180 000

 

FRR


23.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (cyklostezka Okružní)
Usnesení č. 3509:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600407000000

140 000

Projektová dokumentace Cyklistická stezka Okružní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

140 000

FRR


23.13 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond
Usnesení č. 3510:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0071

6171

5499

 

 

0710000710010

144 787

Kultura, tělovýchova

2. snižuje prostředky sociálního fondu

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0071

 

8115

 

 

 

144 787

Sociální fond

 


24. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
24.1 Návrh schválení pronájmu NP č. 279 v domě Žižkovo nám č. 19
Usnesení č. 3511:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 279 o celkové rozloze 37,49 m2 v domě na ul. Žižkovo nám. č. 19/134, 796 01 Prostějov jedinému zájemci Mačkalstav, s. r. o., se sídlem Žižkovo nám. č. 19/134, 796 01 Prostějov
- za nabídnuté nájemné ve výši 500,- Kč měsíčně, s inflační doložkou.
- za účelem využití jako skladovací prostory.

24.2 Problematika pozemků sousedících s městskými lázněmi
Usnesení č. 3512:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o pozemcích sousedících s městskými lázněmi.

24.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 199 v domě Sádky č. 14
Usnesení č. 3513:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 199 o celkové rozloze 33,49 m2 v domě na ul. Sádky č. 14/1680, Prostějov přímému zájemci Antonii Růžičkové, 
- za nabídnuté nájemné ve výši 1000,- Kč měsíčně, s inflační doložkou.
- za účelem využití jako skladovací prostory.

25. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
25.1 Návrh směrnice, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku statutárního města Prostějova
Usnesení č. 3514:
Rada města Prostějova
v y d á v á
směrnici, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku statutárního města Prostějova,
s účinností od 01.07.2013 ve znění dle předloženého návrhu.

25.2 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 93/7 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 3515:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 60.000 Kč za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 93/7 v k.ú. Krasice vyplývající s ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/198 ze dne 28.07.2009 dle důvodové zprávy.

25.4 Vyhlášení záměru prodeje skleníků umístěných v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově
Usnesení č. 3516:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje skleníků umístěných v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově na pozemcích p.č. 6674/1 a p.č. 6675/3, oba v k.ú. Prostějov, společnosti SF-zemtrade s.r.o., se sídlem Ostrava – Slezská Ostrava, Kramolišova 718, PSČ: 710 00, IČ: 286 28 683, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 150.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) veškeré náklady spojené s likvidací skleníků ponese kupující,
c) veškeré odpady, které vzniknou v souvislosti s likvidací skleníků, budou zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.


25.8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7583 v k.ú. Prostějov a schválení pronájmu částí
pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3517:
Rada města Prostějova
I. v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7583 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 104 m2 společnosti Rudolfovo pekařství s.r.o., se sídlem Prostějov, Kostelecká 4541/60, PSČ 796 01, IČ 292 39 478, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného - 200 Kč/m2 ročně bez DPH, tj. 20.800 Kč/rok bez DPH,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,

II. s c h v a l u j e
1) pronájem části pozemku p.č. 5930/24 – ostatní plocha o výměře 35 m2, části pozemku p.č. 5930/8 – ostatní plocha o výměře 86 m2 a části pozemku p.č. 5930/39 – ostatní plocha o výměře 25 m2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Miroslavy Vágnerové,  statutárnímu městu Prostějovu za účelem rozšíření prostoru fotbalového hřiště, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného - 30 Kč/m2 ročně, tj. 4.380 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, přičemž nájemné nesmí přesáhnout výši maximálního ročního nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

 

1

0500000000000

1.460

zvýšení pol. 5164 – nájemné; nájemné za pronájem částí pozemků p.č. 5930/24,5930/8,5930/39, vše v k.ú. Prostějov, za období 09-12/2013

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

1.460

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP


25.10 Výkup části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice) a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 3518:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka“
1. výkup části pozemku p.č. 6448 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem ve výši cca 9.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) na převáděné části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy a umístění vjezdu ve prospěch zbývající části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov,
c) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

9.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov – CS Určická

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

9.000

Fond rezerv a rozvoje


25.11 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2006/16/007 ze dne 28.08.2006 a prominutí smluvní pokuty
Usnesení č. 3519:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) změnu podmínek prodeje pozemku v sektoru G průmyslové zóny statutárního města Prostějova p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov dle Kupní smlouvy č. 2006/16/007 ze dne 28.08.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Galvanické zinkování GALVA s.r.o., se sídlem Prostějov, Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07, IČ: 262 91 681, (v současnosti označena jako GALVA s.r.o., se sídlem Držovice, Na Trávníku 414), jako kupující spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu areálu společnosti GALVA s.r.o. na pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov a ve specifikaci objektu, který má být na pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov postaven, následovně:
a) společnost GALVA s.r.o. se nově zaváže provést na pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov výstavbu kanceláří společnosti GALVA s.r.o. s dílnou a zázemím zaměstnanců společnosti, a to včetně vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání uvedené stavby, v termínu do 30 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu kanceláří společnosti GALVA s.r.o. s dílnou a zázemím zaměstnanců společnosti na pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov, nejpozději však do 30.06.2016,
b) změna podmínek prodeje pozemku bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2006/16/007 ze dne 28.08.2006,
c) ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2006/16/007 ze dne 28.08.2006 zůstanou nezměněny,
d) společnost GALVA s.r.o. uhradí statutárnímu městu Prostějovu náklady spojené s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření ze dne 06.09.2012 a žaloby na uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu ze dne 27.11.2012 u Okresního soudu v Prostějově,
2) prominutí smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. VI odst. 1 Kupní smlouvy č. 2006/16/007 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Galvanické zinkování GALVA s.r.o. (v současnosti označena jako GALVA s.r.o.) jako kupující dne 28.08.2006 v aktuální výši ke dni uzavření dodatku uvedeného v odst. 1 usnesení, a to dne 01.07.2016 za následujících podmínek:
a) v termínu do 30.06.2016 provede společnost GALVA s.r.o. na pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov výstavbu kanceláří společnosti GALVA s.r.o. s dílnou a zázemím zaměstnanců společnosti včetně vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání uvedené stavby, a
b) výše poskytnuté podpory (prominuté smluvní pokuty) nepřesáhne maximální možnou podporu de minimis, kterou může statutární město Prostějov společnosti GALVA s.r.o. poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období fiskálního roku 2016 a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková podpora poskytnutá společnosti GALVA s.r.o. podle pravidla de minimis dle Nařízení Evropské komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (publikovaného v Úředním věstníku EU dne 28.12.2006 v částce L 379) nepřesáhne uvedenou částku 200.000 EUR).

25.14 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 7824 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3520:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma na části pozemku statutárního města Prostějova p.č. 7824 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude stanoven po zpracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení a jeho
ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým
posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterou uhradí
společnost ONE V s.r.o., se sídlem Javorová 360/1, Prostějov – Domamyslice, PSČ 796 04, IČ: 283 30 714,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí
uhradí společnost ONE V s.r.o., se sídlem Javorová 360/1, Prostějov – Domamyslice, PSČ 796 04, IČ: 283
30 714,
d) do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi statutárním městem Prostějovem, společností Telefónica Czech Republic, a.s., a společností ONE V s.r.o., uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

25.15 Změna Smlouvy o nájmu č. 2009/16/297 ze dne 11.09.2009
Usnesení č. 3521:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/297 ze dne 11.09.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, PSČ: 760 01, IČ: 708 83 521, jako nájemcem v části týkající se doby nájmu a výše nájemného následovně:
a) nájem bude nově sjednán na dobu určitou do 31.12.2014,
b) nájemné za období od 01.07.2013 do 31.12.2014 bude nově činit 20.000 Kč včetně DPH,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2009/16/297 ze dne 11.09.2009, a to s účinností od 01.07.2013.

26. Bytové záležitosti:
26.1 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 3522:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.


26.2 Schválení žadatele o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 3523:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.


27.5 Veřejná soutěž na vytvoření loga a logotypu města Prostějova – výběr návrhů
Usnesení č. 3524:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
v souladu s podmínkami veřejné soutěže na vytvoření loga a logotypu města Prostějova o výběru pěti návrhů, uvedených v zápisu ze schůze rady, které postupují do druhého kola soutěže.

27.6 Křižovatka na Poděbradově nám.
Usnesení č. 3525:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
a) ukončit projekční práce na projektové dokumentaci pro územní řízení na úpravu křižovatky na Poděbradově náměstí kruhovou křižovatku oválného tvaru,
b) zahájit jednání se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, o novém technickém řešení výše uvedené křižovatky, které bude spočívat v úpravě řadících pruhů.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                  Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                        1. náměstek primátora

Prostějov 25.6.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 13.8.2013 10:54:48 | přečteno 242x | Věra Krejčí
load