Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 81. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 81. schůze Rady města Prostějova

konané 1.7.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3526:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 81. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 1.7.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvkové organizace
Usnesení č. 3527:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Mgr. Vlasty Ambrožové na pozici ředitelky Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 z důvodu odchodu do starobního důchodu ke dni 31. 8. 2013
2. v y h l a š u j e
konkurzní řízení a stanoví požadavky na obsazení funkce ředitel – ředitelka Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy
3. j m e n u j e
konkurzní komisi ve složení:
předseda: PaedDr. František Říha – zástupce zřizovatele
členové: Mgr. Ivana Hemerková – zástupce zřizovatele
PhDr. Jarmila Smetanová - zástupce KrÚ Olomouckého kraje
Mgr. Antonín Grulich - zástupce za ČŠI
PaedDr. Jan Krchňavý – zástupce za státní správu
Mgr. Hana Mrákavová - zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení
Ing. Václav Tomek - zástupce Školské rady
4. p o v ě ř u j e
funkcí tajemnice konkurzní komise Dagmar Bindasovou – referentku samosprávy odboru školství, kultury a sportu
5. u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,
konkurzní řízení organizačně zajistit.

3. Poskytnutí peněžitého daru
Usnesení č. 3528:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000,-Kč pro každého soutěžícího, jehož návrh postoupil do druhého kola veřejné soutěže „Vytvoření loga a logotypu města Prostějova“,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6171

5492

   

0700000000000

25.000,-

 

(dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

   

0700000707100

25.000,-

 

(Rezerva RMP pro ROZOP)

Miroslav P i š ť á k v.r.                                            Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                      1. náměstek primátora

Prostějov 1.7.2013

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 13.8.2013 11:06:22 | přečteno 210x | Věra Krejčí
load