Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 82. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 82. schůze Rady města Prostějova

konané 30.7.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3529:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 82. schůze, konané dne 30.7.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 3530:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
o d k l á d á
projednání materiálu, předloženého jednatelem obchodní společnosti, na příští schůzi rady (valnou hromadu),
u k l á d á
Ing. Romanu Vejmolovi, jednateli obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.,
doplnit materiál o soupis potřebných oprav doložený inspekčními a revizními zprávami.

3. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 3531:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. 
s c h v a l u j e
1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové sportovní hale - zimním stadionu v Prostějově dle návrhu smlouvy s LHK Jestřábi Prostějov o.s., U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov, IČ 22866388 v souladu s přiloženým písemným materiálem,

2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové sportovní hale - zimním stadionu v Prostějově dle návrhu smlouvy s LHK Jestřábi s.r.o., Ječná 1, Praha 2, IČ 28931181
v souladu s přiloženým písemným materiálem.

3.1 Návrh delegování zástupců statutárního města Prostějova do orgánů společnosti FTL
Usnesení č. 3532:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. delegovat na valnou hromadu obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50, konanou dne 26. 8. 2013, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Miroslava Pišťáka, primátora a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova. Právo hlasovat na valné hromadě má Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil,
2. pověřit delegovaného zástupce statutárního města Prostějova, aby na valné hromadě obchodní společnosti navrhl a hlasoval pro volbu MUDr. Pavla Holíka do funkce člena dozorčí rady této obchodní společnosti.

4. Záležitosti komisí rady - Doporučení Komise pro cestovní ruch a podnikání z 20.6.2013
Usnesení č. 3533:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise pro cestovní ruch a podnikání z 20.6.2013.

5. Petice za zřízení církevní základní školy v Prostějově
Usnesení č. 3534:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
přijetí uvedené petice s tím, že další postup bude v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

6. Zadání veřejné zakázky PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení – „Úprava křižovatky na Poděbradově náměstí v Prostějově“
Usnesení č. 3535:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
pozastavit platnost svého usnesení č. 3525 ze dne 25.6.2013, kterým rozhodla ukončit projekční práce na projektové dokumentaci pro územní řízení na úpravu křižovatky na Poděbradově náměstí kruhovou křižovatku oválného tvaru a zahájit jednání se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, o novém technickém řešení výše uvedené křižovatky, které bude spočívat v úpravě řadících pruhů,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit zpracování oponentního posudku na řešení úpravy křižovatky na Poděbradově nám. v Prostějově.

6.1 Informace o měření rychlosti vozidel
Usnesení č. 3536:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o měření rychlosti vozidel ve městě Prostějov,
2. u k l á d á
Mgr. Jiřímu Pospíšilovi, 1. náměstkovi primátora a RNDr. Aleně Raškové, náměstkyni primátora,
připravit návrh nového řešení měření rychlosti ve městě Prostějově.

7. Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 3537:
Rada města Prostějova
v y d á v á
nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů, a to dle var. 2 uvedené v předloženém materiálu.

8.1 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově
Usnesení č. 3538:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt „Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově“ ve výši 7 863 712,71 Kč a schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0057/OKP ve znění dle přiloženého návrhu.

8.2 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských ZŠ
Usnesení č. 3539:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“ ve výši 13 272 976,69 Kč a schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0055/OKP ve znění dle přiloženého návrhu.

9.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy“ - zahájení řízení
Usnesení č. 3540:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení„Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy“ v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu takto:
A. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
B. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. délka záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky a výzvu k podání nabídek „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy“ dle návrhu, předloženého v příloze k tomuto materiálu, a to ve variantě A, bez opce,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím odborné společnosti Regionální poradenská agentura s.r.o. , se kterou má město uzavřenu mandátní smlouvu o výkonu práv a povinností zadavatele podle § 151 zákona ze dne 10.1.2012,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím společnosti RPA s.r.o. administraci veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy“ za použití výše uvedených hodnotících kritérií.
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

9.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Oplocení Smetanových sadů v Prostějově“ - zahájení řízení
Usnesení č. 3541:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníOplocení Smetanových sadů v Prostějově“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu takto:
A. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
B. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. délka záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky a výzvu k podání nabídek „Oplocení Smetanových sadů v Prostějově dle návrhu, předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
STRABAG, a.s. IČ: 608 38 744
POZEMSTAV Prostějov, a.s. IČ: 255 27 380
R&G ZESTA, s.r.o. IČ: 634 86 270
STAMO, s.r.o. IČ: 469 04 395
Stavební společnost Navrátil, s.r.o. IČ: 469 72 021
Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o. IČ: 607 22 291

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím oddělením veřejných zakázek, Odboru kanceláře tajemníka, Magistrátu města Prostějova,

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Oplocení Smetanových sadů v Prostějově“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Oplocení Smetanových sadů v Prostějově“ za použití výše uvedených hodnotících kritérií.
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

9.3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Čechovice“ - zahájení řízení
Usnesení č. 3542:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Čechovice“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu takto:
A. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
B. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 % (min. délka záruky 60 měsíců, max. 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky a výzvu k podání nabídek „Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Čechovice“ dle návrhu, předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
Skanska a.s. IČ: 262 71 303
STRABAG, a.s. IČ: 608 38 744
REALINVEST s.r.o. IČ: 469 61 895
Eurovia CS a.s. IČ: 452 74 924
Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o. IČ: 607 22 291
PSK –ASM s.r.o. IČ: 292 28 018

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím oddělením veřejných zakázek, Odboru kanceláře tajemníka, Magistrátu města Prostějova,

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Oplocení Smetanových sadů v Prostějově“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Čechovice“ za použití výše uvedených hodnotících kritérií.
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

9.4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 3543:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení uchazeče č. 7 Březina Zdeňek s.r.o., se sídlem Husova 500/66, 370 05 České Budějovice, IČ 281 30 545 a uchazeče č. 8 STADOZ s.r.o., se sídlem Veslařská 323/189, 602 00 Brno, IČ 645 07 131 z další účasti v zadávacím řízení „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaného v důvodové zprávě,

2. v souladu s § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov“ a na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti IR INSPECTIONS, s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. č. 93, 549 54 Police nad Metují, IČ 275 35 509 jako nejvhodnější nabídku. Nabídka společnosti IR INSPECTIONS, s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,dle důvodové zprávy,

3. zadat veřejnou zakázku „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov“ a uzavřít rámcovou smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností IR INSPECTIONS, s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. č. 93, 549 54 Police nad Metují, IČ 275 35 509,

4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem, zadat veřejnou zakázku Zpracování průkazů energetické náročnosti budov a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
ve lhůtách stanovených zákonem zajistit uzavření Rámcové smlouvy na vypracování průkazů energetické náročnosti budov s vybraným uchazečem IR INSPECTIONS, s.r.o.

9.5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov - rekonstrukce nádvoří“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 3544:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), o vyloučení uchazeče č. 3 TOMI -REMONT a.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov IČ 255 08 571 z další účasti v zadávacím řízení „Nová radnice Prostějov – rekonstrukce nádvoří“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaného v důvodové zprávě,

2. v souladu s § 81 zákona, o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Nová radnice Prostějov – rekonstrukce nádvoří“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 253 74 311 jako nejvhodnější nabídku. Nabídka společnosti INSTA CZ s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, dle důvodové zprávy,

3. zadat veřejnou zakázku „Nová radnice Prostějov – rekonstrukce nádvoří“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 253 74 311,

4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem zadat veřejnou zakázku „Nová radnice Prostějov – rekonstrukce nádvoří“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic zajistit,
ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem INSTA CZ s.r.o.

9.6 Zadávací řízení veřejné zakázky „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 3545:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení uchazeče č. 1 .A.S.A. TS Prostějov s.r.o., se sídlem Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov, IČ 262 24 178 z další účasti v zadávacím řízení „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaného v důvodové zprávě,

2. v souladu s § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti Stavby Krejčí s.r.o., se sídlem Plumlovská 307/190, 796 01 Prostějov, IČ 294 56 291 jako nejvhodnější nabídku. Nabídka společnosti Stavby Krejčí s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,dle důvodové zprávy,

3. zadat veřejnou zakázku „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností Stavby Krejčí s.r.o se sídlem Plumlovská 307/190, 796 01 Prostějov, IČ 294 56 291,

4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem, zadat veřejnou zakázku „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Stavby Krejčí s.r.o.

9.7 Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Milíčova“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 3546:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), o vyloučení uchazeče č. 2 EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Morava jih, se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 452 74 924 z další účasti v zadávacím řízení „Rekonstrukce ulice Milíčova“ z důvodu nesrovnalosti v nabídce, jejíž odstranění by mělo za následek nepřípustnou změnu změnu nabídky. Důvod vyloučení uchazeče je konkretizován v důvodové zprávě,

2. v souladu s § 81 zákona, o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Rekonstrukce ulice Milíčova “ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti Skanska a. s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 262 71 303 jako nejvhodnější nabídku. Nabídka společnosti Skanska a. s., vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, dle důvodové zprávy,

3. zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice Milíčova“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností Skanska a. s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 262 71 303,

4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice Milíčova“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Skanska a. s.

10. Revokace části usnesení č. 3476 ze dne 25.6.2013
Usnesení č. 3547:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
o doplnění usnesení č. 3476 Rady města Prostějova ze dne 25. 6. 2013, kterým Rada města Prostějova jmenovala do funkce ředitelky Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace, Vojáčkovo nám. 1 PaedDr. Janu Maršálkovou, o datum nástupu do funkce k 1.8.2013.

11. Návrh platového zařazení ředitelky Městského divadla v Prostějově
Usnesení č. 3548:
Rada města Prostějova
s t a n o v í
PaedDr. Janě Maršálkové, ředitelce Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace
plat s účinností od 1. 8. 2013 dle přiloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást zápisu.

11.1 Návrh odměn ředitelkám příspěvkových organizací
Usnesení č. 3549:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem
1. Mgr. Aleně Spurné, ředitelce Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace
2. Mgr. Vlastě Ambrožové, ředitelce Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu.

12. Souhlas s čerpáním finančních prostředků z RF ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Usnesení č. 3550:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši 90.000 Kč
na dovybavení budovy 2. stupně nábytkem.

13. Souhlas s čerpáním finančních prostředků z RF RG a ZŠ města Prostějova,Studentská ul.
Usnesení č. 3551:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská
ul. 2 ve výši 90.000 Kč na pořízení nových žákovských židlí do tří odborných učeben rekonstruovaných v rámci projektu z ROP Střední Morava.

14. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 3552:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru pro pracoviště mateřské školy Mánesova ul. 15 - koberec v ceně do Kč 9 000,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 od Jany Cerovské, Prostějov, Kostelecká 364.

16. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Žebřík, o. s.
Usnesení č. 3553:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke Smlouvě (OSV/13/21/39) o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova Žebříku, o. s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 270 19 896, který se týká změny účelu užití finančních prostředků na spolufinancování Blokového grantu z tzv. švýcarských fondů v rámci projektu Aktivizace a integrace rodin imigrantů – nájem kanceláře.

18. Žádosti o užití znaku města
Usnesení č. 3554:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1. s užitím znaku města Prostějova na pozvánce k setkání s občany ve věci e-aukce energií pro obyvatele města. Souhlas se uděluje společnosti eCentre, a.s., Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, IČ: 27149862, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.
2. s užitím znaku města Prostějova na klubových vlaječkách Hanáckého Auto Moto Veteránklubu Prostějov. Souhlas se uděluje Hanáckému Auto Moto Veteránklubu Prostějov, V. Špály 5, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

19. Rozpočtová opatření:
19.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Usnesení č. 3555:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

62 920,00

(snížení položky ostatní kapitálové výdaje - investice)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

6121

 

 

0100380000000

62 920,00

(zvýšení položky 6121 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku – informační tabule)


19.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 3556:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5171

 

 

0110000000000

139.728,00

oprava čelní strany fasády objektu Žešov 39 (hasičská zbrojnice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

139.728,00

rezerva pro rozpočtová opatření RMP


19.3 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 3557:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5169

 

 

 

20 000

(Mlýnský náhon – sečení, sběr odpadu)

40

2310

5171

 

 

 

49 000

(Výtokový stojan Brněnská- údržba zařízení)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

 

 

 

69 000

(Péče o toulavé psy – útulek)


19.4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (přesun položek)
Usnesení č. 3558:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

2119

 

 

0500000000000

2.215.035

zvýšení pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti; úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města

50

3639

2131

 

 

0500000000000

895.148

zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků;

50

2310

2111

 

 

0500000000000

101.141

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; přefakturace nákladů za vodné a stočné v objektech spravovaných OSÚMM

50

6171

2310

 

 

0500000000000

98.600

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob.a drob.dlouhodob.majetku; prodej sněžného skútru

50

3613

2324

 

 

0500000000000

201.775

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál.přísp. a náhrady; přefakturace nákladů na spotřebu plynu v objektech spravovaných OSÚMM

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3613

5153

 

 

0500000000000

201.775

zvýšení pol. 5153 – plyn; úhrada nákladů za spotřebu plynu v objektech spravovaných OSÚMM

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

5499

 

00000001

0500000000000

850.700

snížení pol. 5499 – ostatní neinv.transfery obyvatelstvu; vratka kupní ceny - Koryčánkovi

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

4.160.624

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


19.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Dolní - Kralická I. etapa)
Usnesení č. 3559:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600304000000

500 000

Cyklistická stezka Dolní - Kralická I. etapa v úseku od ulice Mojmírova po křižovatku se sjezdem z R46

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

500 000

Rezerva RMP


19.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Národní dům – jevištní technika)
Usnesení č. 3560:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6122

 

 

0600042000000

865 000

Národní dům – doplnění jevištní techniky v Národním domě dle dlouhodobé koncepce

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

340 000

Rezerva RMP

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

 

0600042000000

525 000

Národní dům – doplnění jevištní techniky v národním domě dle dlouhodobé koncepce


19.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přeložka kabelu kamery MP před ND)
Usnesení č. 3561:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
materiál na příští schůzi rady.

19.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodníky sídliště Hloučela, Prostějov)
Usnesení č. 3562:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600443000000

200 000

Chodníky na sídlišti Hloučela v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Rezerva RMP


19.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Martinákova – Pod Kosířem - PD)
Usnesení č. 3563:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600400000000

200 000

Cyklistická stezka Martinákova – Pod Kosířem (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Rezerva RMP


19.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava římsy na budově Vápenice 9)
Usnesení č. 3564:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3421

5331

 

 

0600000600399

140 000

DDM Sportcentrum – oprava římsy na budově Vápenice 9, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

140 000

Rezerva na škodní a havarijní události

2. u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit posouzení technického stavu budovy DDM Sportcentra na ul. Vápenice 9 a předložit primátorovi informační materiál do konce září 2013.

19.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava omítky na budově MŠ Mozartova)
Usnesení č. 3565:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5331

 

 

0600000600322

55 000

MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 – oprava omítky na budově MŠ Mozartova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6409

5901

 

 

0600000607076

55 000

Škodní a havarijní události


19.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Obratiště pro MHD v průmyslové zóně - PD)
Usnesení č. 3566:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600442000000

70 000

Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

70 000

Rezerva RMP


19.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká)
Usnesení č. 3567:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600439000000

100 000

Malá okružní křižovatka Šárka – Jezdecká v Prostějově (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP


19.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Restaurování obelisku ve Smetanových sadech)
Usnesení č. 3568:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

 

 

 

165 000

Restaurování obelisku ve Smetanových sadech

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

165 000

Rezerva RMP


19.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 – oprava střechy)
Usnesení č. 3569:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5171

 

 

0600000600336

90 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 – oprava střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

90 000

Rezerva na škodní a havarijní události


19.16 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (herní prvky)
Usnesení č. 3570:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5137

 

 

0900000900400

49.980

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodob.majetek; nákup herních prvků pro seniory a mládež

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

49.980

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP


19.17 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (regenerace zeleně)
Usnesení č. 3571:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

0900000900400

316.137

zvýšení pol. 5169 – nákup služeb; fin.prostředky na údržbu veřejné zeleně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

316.137

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP


19.18 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (převod prostředků na realizaci dotazníkového šetření)
Usnesení č. 3572:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

0100000100300

32 000,00

(snížení položky 5139 – propagační materiály)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5021

 

 

0140000000000

32 000,00

(zvýšení položky 5021 – ostatní osobní výdaje – dohody o provedení práce)


20. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
20.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP - Jiráskovo nám. 4
Usnesení č. 3573:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 136 o celkové rozloze 88,41 m2 v domě na ul. Jiráskovo č. 4/430 v Prostějově přímému zájemci:
- za účelem zřízení a provozování rychlého občerstvení
- za nabídnuté nájemné ve výši 750,- Kč/m²/rok
- nájemce na své náklady provede opravy NP
- na provedení oprav má žadatel lhůtu 3 měsíce, po které nebude hradit nájemné.

20.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP - Norská ul. 3
Usnesení č. 3574:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 175 o celkové rozloze 40,01 m2 v domě na ul. Norská č. 3/4224 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

20.3 Odpuštění nájmu NP 244 za dobu výpovědní lhůty – Wolkerova 31
Usnesení č. 3575.
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpuštění nájmu (NS č. 27 2011 – NP) za dobu ve výpovědní lhůtě tj. od 01.09.2012 do 30.11.2012 z nebytového prostoru č. 244 v domě na ul. Wolkerova č. 31/1684 v Prostějově.

20.4 Sleva na nájemném ze omezené užívání NP 242 – Wolkerova 31
Usnesení č. 3576:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
slevu na nájemném z důvodu nadměrné vlhkosti a výskytu plísní v nebytovém prostoru ve výši 4.167,- Kč nájemci nebytového prostoru č. 242 v domě Wolkerova 1684/31, Prostějov.

21. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
21.1 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM ve II. čtvrtletí 2013
Usnesení č. 3577:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu II. čtvrtletí 2013).

21.2 Majetkoprávní řešení pozemku p.č. 100/17 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 3578:
Rada města Prostějova
I. r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 3338 ze dne 30.04.2013 týkající se odstoupení od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009, započtení pohledávek a rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) nevyužít předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 100/17 – ostatní plocha o výměře 643 m2 v k.ú. Krasice za kupní cenu ve výši 835.900 Kč,
2) udělit souhlas s převzetím veškerých závazků kupující vyplývajících z čl. VI. Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009 vyjma povinnosti zaplatit smluvní pokutu související s prodlením s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 100/17 v k.ú. Krasice v období od 12.09.2012 do uzavření dodatku uvedeného v tomto bodě usnesení. Převzetí závazků bude provedeno formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009,
3) schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 100/17 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 100/17 v k.ú. Krasice včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2017, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009 zůstanou nezměněny.

21.3 Odprodej ovoce ze stromů v majetku města
Usnesení č. 3579:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odprodej ovoce ze stromů v majetku města za jednotnou cenu 50,- Kč/strom vč. 21% DPH.

21.4 Odstavné plochy
Usnesení č. 3580:
Rada města Prostějova
a) b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedené kontrole odstavných ploch pro vozidla,
b) u k l á d á
Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
a) ve spolupráci s Městskou policií Prostějov průběžně prověřovat a kontrolovat budování nových odstavných ploch na území města a v případě zjištění nelegálně vybudované odstavné plochy požadovat uzavření smlouvy o nájmu příp. odstranění plochy a uvedení do původního stavu,
b) vyzvat všechny majitele nemovitostí k doložení souhlasu (povolení) k vybudování odstavné plochy příp. provést jejich legalizaci uzavřením nové nájemní smlouvy nebo požadovat odstranění plochy a uvedení do původního stavu a informovat poradu vedení do 31.12.2013.

21.5 Partyzánská 19 v Prostějově a související pozemky – informace o jednání
Usnesení č. 3581:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o postupu jednání o mimosoudním vyrovnání ve věci soudního sporu o uzavření dohody o vydání objektu Partyzánská 19 v Prostějově a souvisejících pozemků dle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění.

21.6 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p.č. 318/62 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 3582:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč za prodlení
s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/62 v k.ú. Čechovice u Prostějova vyplývající z ujednání
čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/389 ze dne 10.11.2009.

21.8 Provádění údržby významných hrobů
Usnesení č. 3583:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
zajistit provádění údržby hrobu akademického malíře Aloise Doležela.

21.9 Předkupní právo k pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova, souhlas s převzetím závazků,
změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011
Usnesení č. 3584:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) nevyužít předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 318/31 – ostatní plocha o výměře 760 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za kupní cenu ve výši 988.000 Kč,
2) udělit souhlas s převzetím veškerých závazků kupující vyplývajících z čl. VI. Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011 a převzatých na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011 uzavřeného dne 02.08.2012 . Převzetí závazků bude provedeno formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011,
3) schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2016, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011 zůstanou nezměněny.

21.10 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 3520 ze dne 25. 06. 2013
Usnesení č. 3585:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 3520 ze dne 25. 06. 2013 (schválení zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 7824 v k.ú. Prostějov).

21.11 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 3101 ze dne 05. 02. 2013 a schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Prostějov pro umístění LTZ v době Hanáckých slavností v roce 2013
Usnesení č. 3586:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 3101 ze dne 05. 02. 2013 (schválení výpůjčky pozemků od společnosti MANTHELLAN a.s., za účelem provozování dočasného veřejného parkoviště pro osobní automobily), a
2) s c h v a l u j e
výpůjčku následujících pozemků v k.ú. Prostějov:
- p.č. 7910 - ostatní plocha o výměře 1.270 m2,
- části p.č. 100 - ostatní plocha o výměře 685 m2,
- p.č. 101/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,
- p.č. 101/2 - ostatní plocha o výměře 38 m2,
- p.č. 103 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m2,
- p.č. 112/2 - ostatní plocha o výměře 46 m2,
- p.č. 7907/2 - ostatní plocha o výměře 1.101 m2,
- p.č. 2892/1 - ostatní plocha o výměře 2.113 m2,
- p.č. 2870 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m2,
- p.č. 2890 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2,
- p.č. 2898 - ostatní plocha o výměře 233 m2,
- p.č. 2899/1 - ostatní plocha o výměře 647 m2,
- p.č. 2899/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2,
- p.č. 2899/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2,
- p.č. 2899/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2
- p.č. 2900 – zahrada o výměře 118 m2,
od společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 282 05 618, statutárnímu městu Prostějovu za účelem zajištění umístění lidové technické zábavy a dalších atrakcí po dobu Hanáckých slavností roku 2013 za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky - určitá od 09.09.2013 do 23.09.2013,
b) vypůjčitel bude oprávněn dát předmět výpůjčky do užívání jinému bez souhlasu půjčitele,
c) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky,
d) výpůjčitel ponese po dobu výpůjčky odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé na předmětu výpůjčky třetím osobám,
e) výpůjčitel se zaváže nahradit půjčiteli veškerou škodu jemu vzniklou v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči půjčiteli nárok na náhradu škody vzniklé této třetí osobě na předmětu výpůjčky po doby výpůčky.

21.12 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 3518 ze dne 25.06.2013, výkup části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov 13 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7583 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3587:
Rada města Prostějova
I. r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 3518 ze dne 25.06.2013 týkající se výkupu části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice),
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka“
1) výkup části pozemku p.č. 6448 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem ve výši cca 9.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena prodávajícím poměrně dle velikosti spoluvlastnických podílů do 14 dnů po provedení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) na převáděné části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy a umístění vjezdu ve prospěch zbývající části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov,
c) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
d) statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky vybuduje na vlastní náklady vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

9.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov – CS Určická

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

9.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


21.13 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7583 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3588:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7583 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 104 m2 společnosti Rudolfovo pekařství s.r.o., se sídlem Prostějov, Kostelecká 4541/60, PSČ 796 01, IČ 292 39 478, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného - 200 Kč/m2 ročně bez DPH, tj. 20.800 Kč/rok bez DPH,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

21.14 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/300 ze dne 30.11.2010
Usnesení č. 3589:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2010/50/300 ze dne 30.11.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností DOLÁK Transport s.r.o., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4372/3, PSČ: 796 01, IČ: 269 52 157, jako nájemcem v části týkající se osoby nájemce následovně:
a) novým nájemcem bude Petr Dolák, místo podnikání Prostějov, Za Drahou 4372/3, PSČ: 796 01, IČ: 422 84 449 (fyzická osoba podnikající),
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2010/50/300 ze dne 30.11.2010 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě, a to s účinností od 01.01.2014.

21.15 Schválení změny v osobě nájemce u Smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/16/067 ze dne 23.03.2005
Usnesení č. 3590:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/16/067 ze dne 23.03.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a bytovým družstvem Družstvo Podjezd 6, bytové družstvo, se sídlem Prostějov, Podjezd 6, PSČ 796 01, IČ: 253 18 161, družstvem DRUŽSTVO HANÁK, družstvo, se sídlem Prostějov, Podjezd 4, PSČ 796 01, IČ: 253 40 131, družstvem DON, družstvo, se sídlem Prostějov, Palackého 972/15, PSČ 796 01, IČ: 253 35 154, a družstvem DROPAL, družstvo, se sídlem Prostějov, Palackého tř. 13a, PSČ 796 01, IČ: 253 47 586, jako nájemci, a to v části týkající se osoby nájemce, následovně:
a) novými nájemci budou bytové družstvo Družstvo Podjezd 6, bytové družstvo, se sídlem Prostějov, Podjezd 6, PSČ 796 01, IČ: 253 18 161, DRUŽSTVO HANÁK, družstvo, se sídlem Prostějov, Podjezd 4, PSČ 796 01, IČ: 253 40 131, Společenství Palackého 15, společenství vlastníků jednotek, se sídlem Prostějov, Palackého 972/15, PSČ 796 01, IČ: 293 56 652, a Společenství pro dům Palackého 13a, společenství vlastníků jednotek, se sídlem Prostějov, Palackého tř. 13a, PSČ 796 01, IČ: 276 94 640,
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/16/067 ze dne 23.03.2005 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2005/16/067 ze dne 23.03.2005, a to s účinností od 01.01.2013.

21.16 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 883 a p.č. 885, oba v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 3591:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 883 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 110 m2 (dle geometrického plánu č. 0825-40119/2013 ze dne 04.04.2013 pozemek p.č. 883/2 v k.ú. Vrahovice) a části pozemku p.č. 885 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 116 m2 (dle geometrického plánu č. 0825-40119/2013 ze dne 04.04.2013 pozemek p.č. 885/2 v k.ú. Vrahovice) z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, s tím, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.


21.19 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6700/16 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3592:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 6700/16 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 8 m2(přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

21.20 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 742/4 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3593:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 742/4 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 8 m2(přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

21.22 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3594:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Zdeňku Kofroňovi, místo podnikání Prostějov, Jaroslava Kučery 1531/50, PSČ: 796 01, IČ: 012 18 077 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění navigačního poutače o rozměrech 2 x 1,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 3.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

21.25 Vyhlášení záměru směny pozemků, záměru bezúplatného převodu pozemků a stavby silnice a uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku
Usnesení č. 3595:
Rada města Prostějova
I. v y h l a š u j e
1) záměr směny části pozemku p.č. 7942/2 – ostatní plocha o výměře cca 650 m2 a části pozemku p.č. 3725/1 – ostatní plocha o výměře cca 110 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví statutárního města Prostějova, za pozemky p.č. 3726/3 – ostatní plocha o výměře 84 m2, p.č. 3726/4 – ostatní plocha o výměře 91 m2 a p.č. 8317/4 – ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena s případným finančním vyrovnáním ve prospěch statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) záměr bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 8317/1 – ostatní plocha o výměře cca 105 m2, p.č. 8317/5 – ostatní plocha o výměře cca 15 m2, p.č. 3700/11 - ostatní plocha o výměře cca 11 m2, p.č. 3700/12 – ostatní plocha o výměře cca 72 m2 a p.č. 3700/1 – ostatní plocha o výměře cca 31 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, a stavby silnice umístěné na částech pozemků p.č. 8317/1, p.č. 8317/5, p.č. 3700/11, p.č. 3700/12 a p.č. 3700/1, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že náklady na zpracování geometrické plánu uhradí statutární město Prostějov a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ: 709 60 399, jako vlastníkem stavby silnice II/367 a statutárním městem Prostějovem jako investorem stavby „Prostějov, ulice Dolní – provizorní křižovatka“, za podmínek dle přiložené smlouvy.

21.27 Výkup části pozemku p.č. 318/43 v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 3596:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup části pozemku p.č. 318/43ostatní plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 6 m2 (dle geometrického plánu č. 659-573/2013 ze dne 08.04.2013 pozemek p.č. 318/98 v k.ú. Čechovice u Prostějova) od vlastníkůtohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 1.300 Kč/m2, tj. celkem 7.800,za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co budou zrušena zástavní práva váznoucí na převáděné části pozemku,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

7.800

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 318/43 v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

7.800

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


21.31 Změna podmínek výkupu pozemku p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3597:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek výkupu pozemku p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov schváleného v bodě 5 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12206 ze dne 18.09.2012 a v bodě 1 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13138 ze dne 11.06.2013 následovně:
výkup části pozemku p.č. 6351 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 73 m2 (v současnosti pozemek p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínku:
- statutární město Prostějov se v kupní smlouvě zaváže, že v případě, že cyklistickou stezku na pozemku p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov nevybuduje v termínu do 31.12.2020, nabídne pozemek zpět prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví statutárního města Prostějova.

21.32 Změna Smlouvy o nájmu č. 2009/16/297 ze dne 11.09.2009
Usnesení č. 3598:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2009/16/297 ze dne 11.09.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, PSČ: 760 01, IČ: 708 83 521, jako nájemcem v části týkající se doby nájmu a výše nájemného následovně:
a) nájem bude nově sjednán na dobu určitou do 31.12.2014,
b) nájemné za období od 01.07.2013 do 31.12.2014 bude nově činit 20.000 Kč včetně DPH,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2009/16/297 ze dne 11.09.2009 ve znění dle přílohy.

21.33 Zřízení předkupního práva k části pozemku p.č. 3483/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3599:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
zřízení předkupního práva k části pozemku p.č. 3483/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 30 m2 dle důvodové zprávy.


22. Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 3600:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                              Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                     1. náměstek primátora

Prostějov 30.7.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 14.8.2013 10:24:43 | přečteno 232x | Věra Krejčí
load