Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 83. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 83. schůze Rady města Prostějova

konané 15.8.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3601:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 83. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 15.8.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Jmenování ředitele – ředitelky - Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvkové organizace
Usnesení č. 3602:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
do funkce ředitelky Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvkové organizace
s nástupem od 1.9.2013 Mgr. Martinu Rozsypalovou, 
u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit administrativní úkony spojené se jmenováním do funkce.

3. MODŘANY Power, a.s. – prominutí části smluvních pokut a ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 3603:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) prominutí části smluvních pokut za porušení smluvních závazků vyplývajících z ujednání čl. IV odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a z ujednání čl. V odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4 - Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím ve výši 3.125.000 Kč, a to dne 01.12.2013 za následujících podmínek:
a) v termínu do 30.11.2013 budou pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, jako vlastnictví statutárního města Prostějova, a to bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebudou pozemky zatíženy žádným zástavním právem a na pozemcích nebude váznout žádné omezení vyplývající z nařízené exekuce), a
b) výše poskytnuté podpory (prominuté smluvní pokuty) nepřesáhne maximální možnou podporu de minimis, kterou může statutární město Prostějov společnosti MODŘANY Power, a.s., poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období roku 2013 a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková podpora poskytnutá společnosti MODŘANY Power, a.s., podle pravidla de minimis dle Nařízení Evropské komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis publikovaného v Úředním věstníku EU dne 28.12.2006 v částce L 379 nepřesáhne uvedenou částku 200.000 EUR),
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

6130

 

1

0500000000000

3.125.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; vratka kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

3.125.000

Fond rezerv a rozvoje


4. Projednání petice „Za zřízení církevní základní školy ve městě Prostějov“
Usnesení č. 3604:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s navrženým postupem vyřízení petice a odesláním dopisu zástupcům petičního výboru dle přiloženého návrhu.

5. Projednání výsledků následné finanční kontroly v MŠ Prostějov, Šárka 4a
Usnesení č. 3605:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČ 479 22 435, na základě zjištění kontrolního oddělení Finančního odboru Magistrátu města Prostějova o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČ 479 22 435, spočívající v překročení závazného ukazatele zákonné sociální náklady

I. r o z h o d l a
ve smyslu § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, uložit příspěvkové organizaci Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČ 479 22 435,
odvod do rozpočtu města Prostějova ve výši 17.825 Kč,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003111

2123

 

1

0200000020325

17.825

(navýšení položky 2123 - ostatní odvody příspěvkových organizací – Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a)

zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

 

17.825

(zvýšení stavu FRR)


III. r o z h o d l a
v souvislosti s výsledky dokladové periodické revize hospodaření v organizaci Mateřská škola Prostějov,
ul. Šárka 4a, IČ 479 22 435, odebrat osobní příplatek ředitelce organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČ 479 22 435, v měsících září, říjen a listopad 2013.

6. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1790/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3606:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 1790/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 160 m2(přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Prostějov, se sídlem Prostějov, Anenská 936/17, PSČ: 796 01, IČ: 441 59 919, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.7.1 Výzva starostům 2013
Usnesení č. 3607:
Rada města Prostějova
s e p ř i p o j u j e
k iniciativě Výzva starostům 2013 (starostů Duchcova, Lahoště, Šluknova a Varnsdorfu).

7.2 Žádost Aeroklubu Josefa Františka o převzetí záštity
Usnesení č. 3608:
Rada města Prostějova
p ř e b í r á
záštitu nad oslavami spojenými s výročími 80 let od založení Aeroklubu Josefa Františka Prostějov a 100 let od narození pilota Josefa Františka.

7.3 Příprava valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 3609:
Rada města Prostějova
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, aby v rámci usnesení rady č. 3530 ze dne 30.7.2013 požádal Ing. Romana Vejmolu
o předání kopií všech inspekčních a revizních zpráv za období od jeho nástupu do funkce jednatele obchodní společnosti dosud v termínu do 19.8.2013.

 Miroslav P i š ť á k v.r.                                             Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                   1. náměstek primátora

Prostějov 15.8.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 1.10.2013 9:19:27 | přečteno 229x | Věra Krejčí
load