Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 84. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 84. schůze Rady města Prostějova

konané 27.8.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3610:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 84. schůze, konané dne 27.8.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 3611:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 10.9.2013
v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

3. Finanční hospodaření statutárního města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2013
Usnesení č. 3612:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
- zprávu o finančním hospodaření statutárního města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2013,
- rozpočtová opatření za I. pololetí 2013 podléhající na základě usnesení ZMP č. 12281 ze dne 18.12.2012 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2013 tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 7 a 8,
- skutečnost, že k zabezpečení úkolů roku 2013 a k odstranění zjištěných dílčích nedostatků byla přijata na pololetních kontrolních dnech k výsledkům hospodaření za I. pololetí roku 2013 konkrétní opatření na úrovni příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov a příslušných odvětvových odborů MMPv,
u k l á d á
- správcům kapitol a ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit čerpání výdajových (nákladových) položek tak, aby nedošlo k jejich překročení nad rámec aktuálního rozpočtu (finančního plánu) k 31.12.2013 a rovněž zajistit plnění příjmových položek rozpočtu (finančního plánu),
- správcům kapitol v průběhu II. pololetí 2013 provádět důslednou měsíční analýzu příjmových a výdajových položek a pružně reagovat na možné vzniklé disproporce v plnění příjmových a v čerpání výdajových položek rozpočtu včasným podáním návrhu na jejich úpravu orgánům města prostřednictvím rozpočtových opatření,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
- k projednání zprávu o finančním hospodaření statutárního města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2013,
- schválit rozpočtová opatření za I. pololetí 2013 podléhající na základě usnesení ZMP č. 12281 ze dne 18.12.2012 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2013, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 12.845.566,31 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 7 a 8.

4. Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014
Usnesení č. 3613:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2014 včetně harmonogramu prováděných prací a termínů stanovených k projednání návrhu rozpočtu v orgánech města,
s t a n o v u j e
pro rok 2014 následující kapitoly rozpočtu města:

Číslo kapitoly


Název kapitoly


Správce

10

Kancelář primátora

RNDr. Tatarkovičová Jaroslava

11

Správa a zabezpečení

Nevrtal František

12

Krizové řízení

Ing. Jakubský Vincent

13

Městská policie

Mgr. Nagy Jan

14

Kancelář tajemníka

Mgr. Grulichová Renata

15

Informační technologie

Ing. Garlík Jiří

16

Občanské záležitosti

Mgr. Javůrková Marie

19

DUHA KK u hradeb

PaedDr. Říha František

20

Školství, kultura a sport

PaedDr. Říha František

21

Sociální věci

Mgr. Svozil Jaroslav

30

Obecní živnostenský úřad

Bc. Ing. Orálková Antonie

40

Životní prostředí

Ing. Cetkovská Martina

41

Doprava

Ing. Nakládal Miroslav

50

Správa a nakládání s majetkem města

Bc. Vojtek Libor

60

Rozvoj a investice

Ing. Zajíček Antonín

61

Stavební úřad

Ing. Košťál Jan

70

Finanční

Ing. Carda Radim

71

Sociální fond

Mgr. Grulichová Renata

90

Správa a údržba majetku města

Bc. Vojtek Libor


5. Žádost o užití znaku města – Podané ruce
Usnesení č. 3614:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na webových stránkách, nástěnkách, informačních a propagačních materiálech občanského sdružení Podané ruce – Projekt OsA. Souhlas se uděluje občanskému sdružení Podané ruce – Projekt OsA, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ: 70632596, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a to bezúplatně.

6. Pojmenování nové ulice v k. ú. Vrahovice
Usnesení č. 3615:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit název ulice pro nově vznikající komunikaci takto:
Pod Svahem – (kód UVP 292) pro ulici v k.ú. Vrahovice.

7. Návrh platového zařazení ředitelky ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Usnesení č. 3616:
Rada města Prostějova
s t a n o v í
Mgr. Martině Rozsypalové, ředitelce Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvkové organizace plat s účinností od 1. 9. 2013 dle přiloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást zápisu.

8. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24
Usnesení č. 3617:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 pro Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Smetanova ul. 24.


9. Souhlas MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 s převodem finančních prostředků z RF do IF a s čerpáním investičního fondu
Usnesení č. 3618:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1) s převodem částky Kč 43 790,-- z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30
do fondu investičního
2) s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30 ve výši Kč 43 790,--
na financování dopadových ploch k dětskému zahradnímu zařízení dle norem EU
3) s navýšením odpisového plánu o Kč 1 095,-- na celkovou částku Kč 5 983,-- pro rok 2013.

10. Dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace MPZ na rok 2013
Usnesení č. 3619:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

  1. poskytnutí příspěvků na obnovu níže uvedených kulturních památek, uvedených v Rozpisu účelové dotace, poskytnuté statutárnímu městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013:

a) vlastník kulturní památky: statutární město Prostějov, se sídlem nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov
statutární zástupce: Miroslav Pišťák, primátor města
IČ: 00288659
kulturní památka: Nová radnice
akce obnovy: obnova (restaurování) 7 ks květinových žardiniér umístěných na dvorní terase radnice a další související práce
příspěvek MK ČR: 40.000,- Kč
použití příspěvku : 2013
vyúčtování poskytnutého příspěvku : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku
b) vlastník kulturní památky: statutární město Prostějov, se sídlem nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov
statutární zástupce: Miroslav Pišťák, primátor města
IČ: 00288659
kulturní památka: zámek
akce obnovy: obnova západní fasády zámku včetně restaurování – oprava omítek, fasádní nátěr, statické zajištění trhlin zdiva, sanační omítka, repase a nátěr oken, klempířské konstrukce, restaurování kamenných prvků fasády, sgrafit a kovové výplně balkonu, oprava říms, balkonu, střechy arkýře a další související práce
příspěvek MK ČR: 157.000,- Kč
použití příspěvku : 2013
vyúčtování poskytnutého příspěvku : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku
c) vlastník kulturní památky: Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov, se sídlem Skálovo nám. 173/4, Prostějov
statutární zástupce: Jitka Vitásková, starosta jednoty
IČ: 15526151
kulturní památka: sokolovna
akce obnovy: obnova (restaurování) vitrážového okna umístěného na schodišti v objektu a další související práce
příspěvek MK ČR: 3.000,- Kč
použití příspěvku : 2013
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 22.11.2013,

  1. uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční

podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013 s Tělocvičnou jednotou Sokol I Prostějov, se sídlem Skálovo nám. 173/4, Prostějov, dle předloženého návrhu,

  1. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:

na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví statutárního města) ve výši 197.000,- Kč
na kapitolu 61 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 3.000,- Kč.


11. Prominutí sankce za nedodržení termínu čerpání VFP v Programu regenerace MPZ
Usnesení č. 3620:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. prominutí sankce Českomoravské provincii Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří za porušení ustanovení čl. III., odst. 3. Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova v rámci Programu regenerace MPZ v Prostějově č.j. SÚ 2013/61/01 VFP ze dne 04.02 2013 - nedodržení termínu použití příspěvku v souladu se sjednaným účelem nejpozději do 15.07.2013,
2. prominutí sankce Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov za porušení ustanovení čl. III., odst. 3. Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova v rámci Programu regenerace MPZ v Prostějově č.j. SÚ 2013/61/02 VFP ze dne 31.01.2013 - nedodržení termínu použití příspěvku v souladu se sjednaným účelem nejpozději do 15.07.2013.

12. Informace o přípravě zadávacích řízení Výroba Radničních listů a Distribuce RL
Usnesení č. 3621:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o přípravě zadávacího řízení „Vydávání novin s názvem Radniční listy“ a přípravě zadávacího řízení „Distribuce novin s názvem Radniční listy“,
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
předložit na schůzi Rady města Prostějova dne 10.9.2013 kompletní materiály k zahájení zadávacího řízení „Vydávání novin s názvem Radniční listy“ a „Distribuce novin s názvem Radniční listy“ dle předloženého návrhu s doplněním o hodnoticí kritérium grafická úroveň Radničních listů (technické řešení).

13. Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace na ulici E. Valenty, Prostějov“ - zahájení řízení
Usnesení č. 3622:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníRekonstrukce komunikace na ulici E. Valenty, Prostějov“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),
2. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy takto:
A. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
B. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 %
(nejkratší doba záruky je 60 měsíců, nejdelší doba záruky je 120 měsíců)
3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky a výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikace na ulici E. Valenty, Prostějov dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
STRABAG, a.s., Praha IČ: 608 38 744
EUROVIA a.s. , Praha IČ: 452 74 924
SKANSKA a.s., Praha IČ: 262 71 303
TOMI REMONT a.s., Prostějov IČ: 255 08 571
INSTA CZ s.r.o., Olomouc IČ: 253 74 311
MODOS spol. s.r.o., Olomouc IČ: 005 76 832
5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělením veřejných zakázek, Odboru kanceláře tajemníka, Magistrátu města Prostějova,
6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace na ulici E. Valenty, Prostějov“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.


u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace na ulici E. Valenty, Prostějov“ v souladu se schválenou zadávací dokumentací a za použití výše uvedených hodnotících kritérií.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

13.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Oplocení Smetanových sadů v Prostějově“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 3623:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Oplocení Smetanových sadů v Prostějově“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., se sídlem Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov, IČ 607 22 291 jako nejvhodnější nabídku. Nabídka společnosti Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, dle důvodové zprávy,

2. zadat veřejnou zakázku „Oplocení Smetanových sadů v Prostějově“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., se sídlem Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov, IČ 607 22 291,

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem zadat veřejnou zakázku „Oplocení Smetanových sadů v Prostějově“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o.

14. Bezúročná půjčka – Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
Usnesení č. 3624:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 1.000.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, se sídlem Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991
- na složení depozita – záruky po dobu čerpání úvěrových prostředků pro realizaci projektu „Mám kam jít“ – chráněné bydlení Prostějov – Vrahovice s podmínkou, že Občanské družení LIPKA před projednáním v zastupitelstvu města doloží informace o způsobu zajištění splátek úvěru
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 3. 2015
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0021

4354

5622

 

1

0210000000000

1.000.000,--

 

zvýšení položky 5622 – neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením (Občanské sdružení
na pomoc zdravotně postiženým LIPKA)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1.000.000,--

 

snížení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje

 


15. Informace o možné dotaci z Ministerstva financí ČR
Usnesení č. 3625:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR na realizaci projektu „Parkoviště na sídlišti E. Beneše v Prostějově“.

16. Víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ Čechovice
Usnesení č. 3626:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit úpravu projektu na vybudování víceúčelového hřiště za základní školou v Čechovicích dle varianty „A“ – menší rozměr hřiště a realizovat projekt z rozpočtu města.

17. EÚO na MŠ Železného, MŠ Libušinka a MŠ Květná – projektové náměty
Usnesení č. 3627:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. projektové náměty „Energeticky úsporná opatření na MŠ J. Železného, Prostějov“, „Energeticky úsporná opatření na MŠ Libušinka, Prostějov“ a „Energeticky úsporná opatření na MŠ Květná, Prostějov“
II. podání žádostí o dotace na realizaci projektů „Energeticky úsporná opatření na MŠ Železného, Prostějov“ a „Energeticky úsporná opatření na MŠ Libušinka, Prostějov“ v rámci první etapy
50. výzvy Operačního programu Životní prostředí,

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit spolufinancování realizace projektů „Energeticky úsporná opatření na MŠ J. Železného, Prostějov“, „Energeticky úsporná opatření na MŠ Libušinka, Prostějov“, a „Energeticky úsporná opatření na MŠ Květná, Prostějov“ z vlastních zdrojů a zajištění udržitelnosti těchto projektů v případě získání finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

18. Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého tř. 14, Prostějov – projektový námět
Usnesení č. 3628:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. projektový námět „Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého tř. 14, Prostějov“
2. zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého tř. 14, Prostějov“ v rámci Státní podpory sportu pro rok 2014 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit závazek města Prostějova, že na realizaci projektu „Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého tř. 14, Prostějov“ vyčlení v rozpočtu města na rok 2014 finanční prostředky na jeho realizaci ve výši 3.768.504 Kč.

19. Revitalizace zeleně na Husově náměstí – projektový námět
Usnesení č. 3629:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. projektový námět „Revitalizace zeleně na Husově náměstí“
II. zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace zeleně na Husově náměstí“ v rámci 50. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. spolufinancování realizace projektu „Revitalizace zeleně na Husově náměstí“ z vlastních zdrojů a zajištění udržitelnosti tohoto projektu v případě získání finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

 

0600444000000

50 000

Revitalizace zeleně na Husově náměstí

 


- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Rezerva RMP


20. Revitalizace školních zahrad v Prostějově II. etapa – projektový námět
Usnesení č. 3630:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. projektový námět „Revitalizace školních zahrad v Prostějově II. etapa“
II. zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace školních zahrad v Prostějově II. etapa“ v rámci 50. výzvy Operačního programu Životní prostředí
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. spolufinancování realizace projektu „Revitalizace školních zahrad v Prostějově II. etapa“ z vlastních zdrojů a zajištění udržitelnosti tohoto projektu v případě získání finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600282000000

50 000

Revitalizace školních zahrad v Prostějově, II. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Rezerva RMP


21. Veřejná finanční podpora - TK Prostějov
Usnesení č. 3631:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1 000 000,-- Kč Tenisovému klubu, o.s., se sídlem Sportovní 1, 796 40 Prostějov, IČ 00205061
- VFP bude použita na dofinancování druhé etapy rekonstrukce „Letní tělocvičny“ v Prostějově ,
Za Kostelecku ulicí – kondičního strojního vybavení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013;
II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6322

 

1

0600000000000

1 000 000

 

VFP Tenisový klub Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

1 000 000

 

FRR


21.1 Veřejná finanční podpora – Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.
Usnesení č. 3632:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 z prostředků Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova ve výši 8.000,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, p. o., Lidická 86, Prostějov, IČ 479 21 293 (pořadové č. žádosti 96)
- na kulturní akci Trnko-vinobraní – občerstvení pro účastníky včetně jednorázového nádobí, taneční vystoupení, dárkové balíčky pro vystupující
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0021

4357

5339

 

 

0210000210100

8.000,00

 

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (VFP – Centrum sociálních služeb Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0021

4339

5909

 

 

0210000210100

8.000,00

 

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní RMP)


22. Rozpočtová opatření:
22.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 3633:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5171

 

 

0120000000000

60 000

(zvýšení pol. 5171 opravy a udržování – opravy hasičských vozidel JSDH města Prostějova – Vrahovic a Žešova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

 

 

0120000000000

60 000

(snížení pol. 5901 nespecifikované rezervy – rezerva na havarijní situace)


22.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 3634:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5156

 

 

 

15.000

 

(pohonné hmoty a maziva – úspora N95 při provozu na LPG)

 

13

5311

5137

 

 

 

50.000

 

(nákup drobného dlouhodobého majetku – přesun nákupu minikamer na 5139)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5139

 

 

 

50.000

 

(nákup materiálu -přesun nákupu minikamer z položky 5137)

 

13

5311

5167

 

 

 

15.000

 

(školení strážníků - prolongace osvědčení )


22.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Husovo nám.)
Usnesení č. 3635:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600370000000

1 800 000

EÚO MŠ Husovo nám.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

1 800 000

Rezerva RMP

 


22.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Šárka)
Usnesení č. 3636:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600368000000

1 050 000

EÚO MŠ Šárka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

07000000707100

1 050 000

Rezerva RMP


22.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rozšíření botanické zahrady)
Usnesení č. 3637:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

 

0600318000000

850 000

Rozšíření botanické zahrady

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

850 000

Rezerva RMP


22.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Velodrom osvětlení oválu)
Usnesení č. 3638:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600426000000

1 300 000

Velodrom – rekonstrukce osvětlení oválu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

1 300 000

Rezerva RMP


22.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce kotelny v objektu ZŠ na Skálově nám.)
Usnesení č. 3639:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600379000000

693 000

ZŠ Palackého – rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

693 000

Rezerva RMP

 


22.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Autobusové čekárny)
Usnesení č. 3640:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600057000000

160 000

Autobusové čekárny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

160 000

Rezerva RMP


22.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek)
Usnesení č. 3641:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

5169

 

 

0600000603006

90 000

Nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

5166

 

 

0600000603006

90 000

Konzultační, poradenské a právní služby


22.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Smetanovy sady)
Usnesení č. 3642:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

 

0600077000000

2 000 000

Smetanovy Sady - oplocení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

2 000 000

Rezerva RMP


22.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přeložka kabelu kamery Městské policie před Národním domem)
Usnesení č. 3643:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5311

6121

 

 

0600422000000

100 000

Přeložení kabelu o kamery Městské policie umístěného na stožárech veřejného osvětlení před Národním domem do země vč. nového optického kabelu.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP

 


23. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
23.1 Schválení pronájmu NP - Jiráskovo nám. č. 4
Usnesení č. 3644:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 136 o celkové rozloze 88,41 m2 v domě na ul. Jiráskovo nám. č. 4/430 v Prostějově přímému zájemci Andrei Švecové,  a to:
- za účelem zřízení a provozování rychlého občerstvení
- za nabídnuté nájemné ve výši 750,-Kč/m2/rok
- nájemce na své náklady provede opravy NP
- na provedení oprav má žadatel lhůtu 3 měsíce, po které nebude hradit nájemné.

23.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 3645:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem se žadatelem uvedeným v důvodové zprávě za podmínek dle vyhlášeného záměru s počtem měsíců kompenzace – 52 měsíců.

23.3 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání - ul. Norská č. 4
Usnesení č. 3646:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 515 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Norská č. 4/4244 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Norská č. 4/4244 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

24. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
24.1 Informace o dodržování kritérií pro výstavbu rodinných domů u nové nemocnice na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice 

Usnesení č. 3647:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
informaci o dodržování kritérií pro výstavbu rodinného domu u nové nemocnice na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice,
2) u k l á d á
Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova, bezodkladně výslovně upozornit kupující na nesoulad připravované stavby rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice se smluvně dohodnutými kritérii dopisem ve znění dle přílohy materiálu.

24.2 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3648:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Zdeňku Kofroňovi, místo podnikání Prostějov, Jaroslava Kučery 1531/50, PSČ: 796 01, IČ: 012 18 077 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění navigačního poutače o rozměrech 2 x 1,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 3.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.


24.3 Výkup části pozemku p.č. 169 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 3649:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup části pozemku p.č. 169zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 8 m2 (dle geometrického plánu č. 5300-57/2013 ze dne 24.06.2013 označena jako díl „a“) od vlastníkatohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 19.570 Kč (2.446,25 Kč/m2),za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže, že pokud bude v rámci investiční akce „Nová radnice v Prostějově – rekonstrukce nádvoří“ řešena i oprava štítové zdi oddělující pozemky p.č. 169 a p.č. 173, oba v k.ú. Prostějov, nebude tato oprava požadována po prodávající jako vlastníkovi štítové zdi, ale tato oprava bude realizována na náklady statutárního města Prostějova,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

19.570

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 169 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

19.570

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


24.4 Výkup části pozemku p.č. 5813 v k.ú. Prostějov (propoj Olomoucká – Kostelecká)
Usnesení č. 3650:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ (investor Olomoucký kraj):
1. výkup části pozemku p.č. 5813 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 117 m2 (nově dle geometrického plánu č. 5158-71/2012 ze dne 20.08.2012 označena jako p.č. 5813/2 v k.ú. Prostějov) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem ve výši 46.800 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) úhradu za případné předčasné ukončení nájemní smlouvy, zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

46.800

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 5813 v k.ú. Prostějov – Přeložka cyklostezky Prostějov – Smržice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

46.800

Fond rezerv a rozvoje

 


24.5 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007 a prominutí smluvní pokuty
Usnesení č. 3651:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova,
vymáhat po společnosti REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 47 534, zaplacení smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností REMOSTAV a.s. jako kupující dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008.

24.7 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/362 ze dne 30.11.2011
Usnesení č. 3652:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/35 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/362 ze dne 30.11.2011 spočívající ve výjimce z kritérií pro výstavbu rodinných domů u nové nemocnice ve smyslu úpravy možného sklonu střechy na 40° a ve zvýšení výškového regulativu úrovně okapu o 0,5 m, tj. na max. 4,5 m nad úrovní komunikace. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/362 ze dne 30.11.2011. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/362 ze dne 30.11.2011 zůstanou nezměněny.

24.8 Změna Smlouvy o nájmu č. 2008/16/309 ze dne 23.12.2008
Usnesení č. 3653:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2008/16/309 ze dne 23.12.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností ZELOS, spol. s r.o., se sídlem Radlická 76/1302, Praha 5 – Smíchov, PSČ: 150 00, IČ: 452 80 096, jako nájemcem v části týkající se doby nájmu následovně:
a) nájem bude nově sjednán na dobu určitou do 31.12.2018,
b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2008/16/309 ze dne 23.12.2008, a to s účinností od 01.01.2014.

25. Bytové záležitosti - schválení žadatele na pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 3654:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou se žadatelem uvedeným v důvodové zprávě.
Miroslav P i š ť á k  v.r.                             Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                    1. náměstek primátora

Prostějov 27.8.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 1.10.2013 9:27:27 | přečteno 257x | Věra Krejčí
load