Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 85. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 85. schůze Rady města Prostějova

konané 3.9.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3655:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 85. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 3.9.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 3656:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.

I. s c h v a l u j e
- zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. za období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 – řádnou účetní závěrku s tím, že HV za uvedené období bude zahrnut do neuhrazené ztráty z min. let;
- odměnu jednateli ve výši dvou a půl násobku měsíčního platu jednatele;

II. b e r e n a v ě d o m í
informace o hospodaření společnosti za I. pololetí 2013;

III. u k l á d á
Ing. Romanu Vejmolovi, jednateli společnosti,
provádět nezbytně nutné opravy a nápravná opatření pro zajištění provozu financované z rozpočtu obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.;

IV. r o z h o d l a
o zvýšení základního kapitálu – zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. IČ 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 ve výši
2 000 000.- Kč;

V. s t a n o v í
lhůtu k využití přednostního práva jediného společníka k převzetí závazku ke zvýšení vkladu na jeden měsíc ode dne, kdy se jediný společník dověděl o usnesení Rady města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti;

VI. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

1. schválit převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 peněžitým vkladem ve výši 2.000.000 Kč, slovy: dva miliony korun českých;

2. schválit zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 o 2.000.000 Kč, slovy: dva miliony korun českých;

3. schválit rozpočtové opatření dle důvodové zprávy a se změnou dle odst. IV tohoto usnesení;

4. pověřit Miroslava Pišťáka, primátora statutárního města Prostějova, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti podle bodu 1 shora;

5. uložit Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru Městského úřadu v Prostějově, převést částku odpovídající zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti v souladu s tímto usnesením.Miroslav P i š ť á k v.r.                                             Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                    1. náměstek primátora

Prostějov 3.9.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 1.10.2013 9:29:25 | přečteno 239x | Věra Krejčí
load