Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 86. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 86. schůze Rady města Prostějova

konané 10.9.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3657:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 86. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 10.9.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.


6. Zadávací řízení Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy
Usnesení č. 3658:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení uchazeče KELTEX spol. s r.o., se sídlem Vodařská 714/15a, 619 00 Brno, IČ 42 86 62 94 z další účasti v zadávacím řízení „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy“ z důvodu nesplnění zákonných požadavků na nabídku, konkretizovaného v důvodové zprávě,

2. v souladu s § 60 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona o vyloučení uchazeče TOGET s.r.o., se sídlem Nežárská 618, 198 00 Praha 9 - Hostavice, IČ 27 71 63 84 z další účasti v zadávacím řízení „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů a nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaného v důvodové zprávě,

3. v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona o zrušení zadávacího řízení „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy“ z důvodu, že po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka;

u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
ve spolupráci s Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic připravit opakované zadávací řízení při zachování zadávacích podmínek s přiměřenou úpravou lhůty realizace stavebního díla.


7. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 3659:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

4374

5169

 

 

 

70 000

Stavební úpravy v „azylovém centru“ na Určické ulici (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

70 000

Rezerva RMP


7.1 Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Usnesení č. 3660:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výjimku z počtu žáků ve třídě základní školy v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1.9.2013 do 31. 8. 2014 pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4, po 15 žácích v jedné speciální třídě třetího ročníku ZŠ.


7.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace sídl. E. Beneše)
Usnesení č. 3661:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
žádost o dotaci na projekt „Regenerace sídliště E. Beneše v Prostějově – funkční celek sever“ a její předložení na Ministerstvo financí ČR,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600445000000

1 000 000

Regenerace sídliště E. Beneše - funkční celek sever

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

07000000707100

1 000 000

Rezerva RMP


8.1 Informace o postupu na investiční akci – Veřejné osvětlení ulice Knihařská
Usnesení č. 3662:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zařadit investiční akci „Veřejné osvětlení ulice Knihařská“ do návrhu investic na rok 2014.

Miroslav P i š ť á k v.r.                               Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                     1. náměstek primátora

Prostějov 10.9.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 1.10.2013 9:31:14 | přečteno 269x | Věra Krejčí
load