Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 88. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 88. schůze Rady města Prostějova

konané 24.9.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3665:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 88. schůze, konané dne 24.9.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady:
Usnesení č. 3666:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. Doporučení Komise životního prostředí ze dne 2.9.2013;
2. Doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 2.9.2013;
3. Doporučení Kulturní komise ze dne 16.9.2013;
4. Ústní informace primátora o účasti členů komisí rady na jednáních komisí;
5. Námět a doporučení Komise prevence kriminality ze dne 4.9.2013;
o d v o l á v á
Jaroslava Študenta z Komise životního prostředí na základě jeho vlastní žádosti.

3. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie
Usnesení č. 3667:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávek spočívající v nedoplatku náhrady nákladů spojených s dopravou níže uvedených osob do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v celkové výši 7.500,- Kč.

4. Novelizace směrnic pro oblast účetnictví
Usnesení č. 3668:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
tyto účetní směrnice:
1. Inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova dle předloženého návrhu,
2. Postup pro vyřazování hmotného a nehmotného majetku z používání a z účetní evidence statutárního města Prostějova dle předloženého návrhu.

5. Inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31. 12.2013
Usnesení č. 3669:
Rada města Prostějova
1. j m e n u j e
hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova
k 31. 12. 2013 ve složení:
předseda komise: Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru MMPv
členové komise: Ing. Miloš Kotulek, interní auditor MMPv
Bc. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města MMPv
Bc. František Nevrtal, vedoucí Odboru správy a zabezpečení MMPv
Mgr. Renata Grulichová, vedoucí Odboru kancelář tajemníka MMPv
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPv
Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov
Mgr. Aneta Lešanská, právnička Finančního odboru MMPv
tajemník komise: Ing. Hana Adamová, referentka fiskální politiky, rozpočtu a evidence
majetku odd. rozpočtu a evidence majetku Finančního odboru MMPv
2. u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,
předložit zápis hlavní inventarizační komise Radě města Prostějova jako nedílnou součást projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2013.

6. Udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 3670:
Rada města Prostějova
a) u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Ing. Petru Paníčkovi, IČO 724 89 201, sídlem Žárovice – Plumlov, a to hudební produkci dne 10.5.2014 do 24:00 hod., která se uskuteční v rámci akce PIVNÍ SLAVNOSTI PROSTĚJOVA v prostorách Velodromu a U ramp na Kostelecké ulici v Prostějově,
b) n e u d ě l u j e
Ing. Petru Paníčkovi, IČO 724 89 201, sídlem Žárovice – Plumlov výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností na koncert elektronické hudby v prostoru U rampy a před vstupem do Velodromu na Kostelecké ulici ve dnech 18. a 19.7.2014.

7.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace na ulici E. Valenty, Prostějov“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 3671:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona, o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Rekonstrukce komunikace na ulici E. Valenty, Prostějov“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 jako nejvhodnější nabídku. Nabídka společnosti STRABAG a.s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, dále uvedeno v důvodové zprávě.
2. zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace na ulici E. Valenty, Prostějov“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744;
3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace na ulici E. Valenty, Prostějov“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona;
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem STRABAG a.s.

7.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ - rozhodnutí o vyloučení uchazeče
Usnesení č. 3672:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení uchazeče Sport Bohemia a.s., se sídlem Na Příkopě 988, 110 00 Praha 1, IČ 261 87 647 z další účasti v zadávacím řízení „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů, konkretizovaných v důvodové zprávě.

8. Návrh mimořádné odměny ředitelce MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
Usnesení č. 3673:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 Martině Hošťálkové
dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.

9. Přijetí účelově určeného peněžitého daru statutárním městem Prostějovem od akciové společnosti Granette & Starorežná Destilleries se sídlem v Ústí nad Labem
Usnesení č. 3674:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 50.000,- od akciové společnosti Granette & Starorežná Destilleries se sídlem v Ústí nad Labem na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním XXXI. Prostějovských hanáckých slavností konaných ve dnech 14. – 15. 9. 2013 v Prostějově,
b) s uzavřením darovací smlouvy mezi Granette & Starorežná Destilleries se sídlem v Ústí nad Labem a statutárním městem Prostějovem na částku 50.000,- Kč.

10. Souhlas s bezúplatným užíváním cvičné kuchyňky v prostorách ZŠ a MŠ Prostějov,
Melantrichova ul. 60
Usnesení č. 3675:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s bezúplatným užíváním cvičné kuchyňky v prostorách Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 sdružením „Sedmikráska“ od října do prosince 2013 v pátek od 15:00 do 19:00 hodin pro pořádání kurzů bezlepkového pečení.

11. Souhlas s čerpáním investičního fondu ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov
Usnesení č. 3676:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov v celkové částce
Kč 240 000,-- takto:
- na nákup vibrafonu v hodnotě Kč 110 000,-- a trubky v hodnotě Kč 70 000,--
- na opravu kotelny a školního bytu ve výši Kč 60 000,--.

12. Souhlas s čerpáním rezervního fondu MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23
Usnesení č. 3677:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové organizace v celkové částce Kč 30 000,-- na nákup herního prvku skluzavky s žebříkem na školní zahradu pracoviště Mozartova ul.

13. Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního, čerpáním investičního fondu a přijetím věcného sponzorského daru Sportcentrem – DDM
Usnesení č. 3678:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
1. s převodem částky Kč 50 000,-- z rezervního fondu do fondu investičního Sportcentra – domu dětí
a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace;
2. s čerpáním investičního fondu ve výši Kč 117 000,-- na generální opravu kotelny Sportcentra – domu
dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace v objektu na Vápenici 9;
3. s přijetím věcného sponzorského daru ve výši Kč 6 700,-- , jedná se o materiál pro Dětské dopravní
hřiště (mobilní stanový přístřešek, sponkovací pistole a sponky).

14. Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Usnesení č. 3679:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 5 600,-- na měsíce září, říjen, listopad, prosinec 2013 Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4 na úhradu osobních nákladů pro asistenta pedagoga žákyně 2. třídy.

15. Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru ZŠ Prostějov, ul. Majakovského 1
Usnesení č. 3680:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 22 760,-- Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 na úhradu plaveckého výcviku žáků od Klubu přátel školy při Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1.

16. Informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově
Usnesení č. 3681:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově a současně
Souhrnnou hodnotící zprávu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2010 – 2013 (období od 1. 3. 2012 do 1. 4. 2013).


17. Souhlas s umístěním sídla Azylového centra Prostějov, o.p.s. v objektu č.p. 3124 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3682:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s umístěním sídla Azylového centra Prostějov, o. p. s. v objektu č.p. 3124 v k.ú. Prostějov, který je ve vlastnictví statutárního města Prostějova.

18. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Sdružení „Sedmikráska“
Usnesení č. 3683:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke Smlouvě (OSV/13/21/25) o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178, který se týká rozšíření účelu o kancelářské potřeby, poštovné, telefon, cartridge, cestovné.

19. Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého tř. 14, Prostějov – schválení žádosti o dotaci
Usnesení č. 3684:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
žádost o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého tř. 14, Prostějov“ a její předložení v rámci programu Státní podpora sportu pro rok 2014 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

19.1 Darovací smlouva – darování počítačové sestavy občanskému sdružení Pomocná ruka
Usnesení č. 3685:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit darování počítačové sestavy občanskému sdružení Pomocná ruka, Školní 211/32, Prostějov, dle přiložené Darovací smlouvy.

20. Veřejná finanční podpora:
20.1 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury (nedoporučená)
Usnesení č. 3686:
Rada města Prostějova
a) n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 15.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 95)
- na tisk monografie o prostějovském rodáku akad. malíři Františku Štěpánovi;
b) s c h v a l u j e
ba) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rezervy RMP pro ROZOP ve výši 30.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 94)
- na tisk publikace „Chrám Povýšení sv. Kříže v Prostějově“;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2013;
bb) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5493

 

 

0200000000000

30.000

 

(zvýšení položky 5493 – tisk publikace)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

30.000

 

(snížení položky 5901 – rezerva RMP pro ROZOP)

20.2 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast (nedoporučená)
Usnesení č. 3687:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013
1. ve výši 5.600,-- Kč ZO Demokratická aliance Romů ČR Prostějov, Fanderlíkova 393/38, Prostějov, IČ 226 10 685 (pořadové č. žádosti 97)
- na nájemné, energie, internet
2. ve výši 30.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338 (pořadové č. žádosti 98)
- na pořízení 2 ks kancelářských PC včetně základního softwarového vybavení – pořízení dlouhodobého nehmotného majetku softwaru pro 2 PC, pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 ks PC.

21. Rozpočtová opatření:
21.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora (přesun položek)
Usnesení č. 3688:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

0100000100800

168 600,00

(snížení položky 5169 - služby – Radniční listy)

10

6171

5169

 

 

0100000100300

27 972,00

(snížení položky 5169 – propagační služby)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5136

 

 

0100000100800

154 800,00

(zvýšení položky 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk – Radniční listy)

10

6171

5021

 

 

0100000000000

13 800,00

(zvýšení položky 5021 – ostatní osobní výdaje – prohlídky po městě pro veřejnost)

10

6171

5179

 

 

0100000000000

27 972,00

(zvýšení položky 5179 – nákup služeb jinde nezařazených – ochranná známka Radniční listy)


21.2 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora a 14 – kancelář tajemníka
Usnesení č. 3689:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5021

 

 

0140000000000

72.000,00

(zvýšení položky ostatní osobní náklady - odměny Radniční listy)

14

6171

5031

 

 

0140000000000

18.000,00

(zvýšení položky odvody sociálního pojištění - Radniční listy)

14

6171

5032

 

 

0140000000000

6.500,00

(zvýšení položky odvody zdravotního pojištění - Radniční listy)

14

6171

5038

 

 

0140000000000

300,00

(zvýšení položky ostatní povinné pojištění - Radniční listy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5021

 

 

0100000100800

96.800,00

(snížení položky – Radniční listy – osobní náklady)

21.3 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 3690:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

 

 

0100000000000

15 000

(zvýšení pol. 5175 pohoštění – zajištění občerstvení na společné cvičení krizového štábu a složek IZS )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

 

 

0120000000000

15 000

(snížení pol. 5169 nákup ostatních služeb – přesun plánovaných prostředků na zabezpečení cvičení)

21.4 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci
Usnesení č. 3691:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5019

 

 

0210000210200

14.000 Kč

zvýšení položky 5019 ostatní platy – tábory sociální prevence - OSV /refundace platů jiným organizacím - platy pro oddíl. vedoucí/

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5021

 

 

0210000210200

14.000 Kč

snížení položky 5021 – ostatní osobní výdaje - tábory sociální prevence – OSV


21.5 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 3692:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5169

 

 

 

46 000

(webová aplikace Zelené sítě)

40

2333

5166

 

 

 

10 000

(projektová dokumentace – úprava koryta řeky Hloučely v délce cca 100 m)

40

1014

5492

 

 

 

10 000

(Ozdravování hosp. zvířat, kastrace koček - dary občanům)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

 

 

 

69 000

(Péče o toulavé psy – útulek)


21.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků na 
restaurátorské práce)
Usnesení č. 3693:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, který se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

 

 

0600000000000

60 000

Zachování a obnova kulturních památek – zámek renovace schodišťové konstrukce

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3326

5171

 

 

0600000000000

60 000

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí zámek Prostějov


21.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice – vybudování zázemí PD)
Usnesení č. 3694:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5512

6121

 

 

0600446000000

50 000

JSDH Čechovice – vybudování zázemí zásahové jednotky PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Rezerva RMP


21.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (SOU obchodní – oprava střechy budovy Vrahovice)
Usnesení č. 3695:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3123

5171

 

 

0600000508029

50 000

SOU obchodní Prostějov – oprava střechy budovy Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6409

5901

 

 

0600000607076

50 000

Rezerva na havarijní a škodní události


21.10 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (bioodpad)
Usnesení č. 3696:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5137

 

 

0900000900200

600.000

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; nákup nádob a kontejnerů na bioodpad

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

600.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP


21.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (zeleň)
Usnesení č. 3697:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu dřevin na pozemcích v majetku města Prostějova ve výši 500.000 Kč
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

0900000900400

500.000

zvýšení pol. 5169 – nákup služeb; výsadba zeleně na pozemcích v majetku města Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

0700000000000

500.000

(Fond zeleně)


21.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (Močidýlka)
Usnesení č. 3698:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

0900000900100

240.000

zvýšení pol. 5169 – nákup služeb; úprava pozemků v lokalitě Močidýlka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

240.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


21.13 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (Smetanovy sady – provoz závlahového systému)
Usnesení č. 3699:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5151

 

 

0900000000000

148.000

zvýšení pol. 5151 – vodné, stočné; prostředky na úhradu vodného a stočného – Smetanovy sady

90

3745

5169

 

 

0900000900400

12.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; údržba a provozování zavlažovacího systému – Smetanovy sady

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

160.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro rozpočtová opatření RMP


21.14 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (Smetanovy sady – údržba závlahového systému)
Usnesení č. 3700:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

0900000900400

50.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; údržba a provozování zavlažovacích systémů trávníků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5151

 

 

0900000000000

50.000

snížení pol. 5151 – vodné, stočné; prostředky na úhradu vodného a stočného – majetek spravovaný OSÚMM


22. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.
22.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 286 v domě na nám. T.G. Masaryka č. 11/121
Usnesení č. 3701:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 286 o celkové rozloze 46,87 m2 v domě na nám. T.G. Masaryka č. 11/121, Prostějov
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně DSP, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 176/8, Prostějov.

22.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 772 v domě na Pernštýnském nám. č. 4/183
Usnesení č. 3702:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 772 o celkové rozloze 34,12 m2 v domě na Pernštýnském nám. č. 4/183, Prostějov
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně DSP, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 176/8, Prostějov.

22.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 795 v domě na Žižkově nám. č. 19/134
Usnesení č. 3703:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 795 o celkové rozloze 24,26 m2 v domě na Žižkově nám. č. 19/134, Prostějov
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně DSP, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 176/8, Prostějov.

22.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 249 v domě na ul. J. Zrzavého č. 3975
Usnesení č. 3704:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 249 o celkové rozloze 26,71 m2 v domě na ul. J. Zrzavého č. 3975, Prostějov
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně DSP, s.r.o., Pernštýnské nám. č. 176/8, Prostějov.

22.5 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 179 v domě služeb č.p. 4181 na Olomoucké ul.
Usnesení č. 3705:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 179 o celkové rozloze 10,97 m2 v domě služeb č.p. 4181 na Olomoucké ul. v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

22.6 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru č. 102 v domě na ul. Brněnská č. 34/4208
Usnesení č. 3706:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 102 o celkové rozloze 97,80 m2 v domě na ul. Brněnská č. 34/4208 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

22.7 Návrh na schválení pronájmu garážového stání č. 515, v domě na ul. Norská č. 4/4244
Usnesení č. 3707:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem garážového stání č. 515 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Norská č. 4/4244 v Prostějově Jiřímu Sládkovi, bytem Norská č. 4/4244, Prostějov, který je držitelem průkazu ZTP a v domě bydlí od roku 2004
- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou.

22.8 Návrh na schválení pronájmu nebytového prostoru č. 175 v domě na ul. Norská č. 3/4224
Usnesení č. 3708:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 175 o celkové rozloze 40,01 m2 v domě na ul. Norská č. 3/4224 v Prostějově přímému zájemci Ester Zapletalové, bytem Norská č. 3/4224 , 796 04 Prostějov a to:
- za účelem provozování masérské, rekondiční a regenerační služby
- za nabídnuté nájemné ve výši 1 300,-Kč/měsíc.

23. Vyhlášení záměru prodeje plynárenského zařízení a smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní (Technická infrastruktura
v lokalitě M. Alše v Prostějově – Vrahovicích)
Usnesení č. 3709:
Rada města Prostějova
1) v y h l a š u j e
záměr prodeje plynárenského zařízení (STL plynovodu a plynovodních přípojek), včetně jeho příslušenství a veškeré související dokumentace, postaveného statutárním městem Prostějovem v rámci investiční akce „Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše v Prostějově – Vrahovicích“ do vlastnictví společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ: 657 02, IČ: 276 89 841, za podmínek uvedených ve Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, která je přílohou materiálu,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní ve znění dle přílohy materiálu.

24. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
24.1 Dodatek č. 7 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb s .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 3710:
Rada města Prostějova
1. s ch v a l u j e
dodatek č. 7 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29. 11. 2005,
2. p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, podpisem Dodatku č. 7 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29. 11. 2005.

24.2 Prodej bytového domu na ul. Svatoplukova 50 v Prostějově
Usnesení č. 3711:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej bytového domu č.p. 2434 (Svatoplukova 50 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4392, pozemku p.č. 4392 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 4393 – zahrada o výměře 326 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětných nemovitostí bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) v případě, že zájemce na 1. místě v pořadí zájemců neuzavře kupní smlouvu nejpozději do 2 měsíců po schválení prodeje předmětných nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova nebo výslovně odmítne kupní smlouvu uzavřít, bude vyzván k podpisu kupní smlouvy zájemce na 2. místě v pořadí zájemců, kterému bude stanovena lhůta k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne doručení výzvy; v případě, že zájemce na 2. místě v pořadí zájemců kupní smlouvu ve stanovené lhůtě neuzavře nebo výslovně odmítne kupní smlouvu uzavřít, bude vyzván k podpisu kupní smlouvy zájemce na 3. místě v pořadí zájemců,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.


24.3 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10210 ze dne 08.11.2011 a vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1684/18 v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Usnesení č. 3712:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat bod 17 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10210 ze dne 08.11.2011, týkající se schválení prodeje bytové jednotky č. 1684/18 v objektu na ul. Wolkerova 31 v Prostějově,

2) v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 1684/18 o výměře 46,78 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 47/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. minimálně ve výši 610.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Při prodeji předmětných nemovitostí bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

24.5 Schválení dohody o náhradě ušlého zisku spočívajícího v omezení výnosu z pozemku p.č. 6562/2 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 3713:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) v souvislosti s realizací akce „Cyklistická stezka Žešov – I. etapa“ uzavření dohody o náhradě ušlého zisku spočívajícího v omezení výnosu z pozemku p.č. 6562/2 v k.ú. Prostějov se společností STATEK Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 1749/94, PSČ: 796 01, IČ: 454 74 991, s tím, že náhrada bude stanovena ve výši 7.363 Kč,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

2219

6121

 

 

0500263000000

7.363

zvýšení pol. 6121 – budova, haly a stavby; náhrada ušlého zisku (omezení výnosu z pozemku p.č. 6562/2 k.ú. Prostějov)


- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

7.363

snížení pol. 5901 - rezerva pro rozpočtová opatření RMP


24.6 Schválení uzavření smlouvy o využívání sportoviště
Usnesení č. 3714:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využívání sportoviště, tj. pozemku p.č. 203/1 – ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha, o výměře 2.052 m2 v k.ú. Prostějov a stavby sportoviště umístěného na tomto pozemku, s občanským sdružením VK Prostějov o.s., se sídlem Prostějov, Za Kosteleckou ul. 51, PSČ 796 01, IČ: 270 57 518, za účelem provozování sportovní činnosti, a to bezúplatně na dobu určitou do 31.12.2025 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

24.7 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2004/16/269 ze dne 15.12.2004
Usnesení č. 3715:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2004/16/269 ze dne 15.12.2004 v části týkající se osoby nájemce,změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě, a to s účinností od 01.01.2014.

24.10 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 5465 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3716:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 5465 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 42 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti BÓDA, s.r.o., se sídlem Brno, Zeleného 1472/86, PSČ: 616 00, IČ: 255 64 650, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

24.11 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6700/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3717:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 6700/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 (dle geometrického plánu č. 5345-652/2013 ze dne 18.07.2013 označena jako díl „b“) společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

24.13 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p.č. 7977 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3718:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
1) záměr pronájmu části pozemku p.č. 7977 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Jaromíru Látalovi, místo podnikání Prostějov, Svatoplukova 2439/46, PSČ: 796 01, IČ: 100 73 043 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače typu „A“ o rozměrech 1 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 1.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
2) záměr pronájmu části pozemku p.č. 7977 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Jaromíru Látalovi, místo podnikání Prostějov, Svatoplukova 2439/46, PSČ: 796 01, IČ: 100 73 043 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění stojanu na kola za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 100 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

24.17 Zřízení věcných břemen na částech pozemků v k.ú. Vrahovice, k.ú. Krasice a k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 3719:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízenívčetně jeho ochranného pásma na části pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 987 v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 835-3151/2013 ze dne 06.08.2013) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí investor plynovodu,
2) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízenívčetně jeho ochranného pásma na části pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 450 v k.ú. Krasice (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 613-3045/2013 ze dne 12.07.2013) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí  investor plynovodní přípojky,
3) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízenívčetně jeho ochranného pásma na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 501/1 a p.č. 501/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 668-3011/2013 ze dne 19.07.2013) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí   investor plynovodní přípojky.

25. Bytové záležitosti:
25.1 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 3720:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

25.2 Schválení žadatelů na pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 3721:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byt v domě s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

26.1 Oddíl JUDO Sokol I Prostějov – žádost o užití znaku města Prostějova
Usnesení č. 3722:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova při propagaci Prostějovského juda při Sokolu I Prostějov na plakátech, oděvu závodníků a trenérů a ocenění udělovaných při pořádání soutěží. Souhlas se uděluje Oddílu JUDO Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 5, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.


Miroslav P i š ť á k v.r.                                         Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                1. náměstek primátora

Prostějov 24.9.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 1.10.2013 10:17:49 | přečteno 49x | Věra Krejčí
load