Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 89. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 89. schůze Rady města Prostějova

konané 8.10.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3723:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 89. schůze, konané dne 8.10.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

3. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Usnesení č. 3724:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 a vyhlášky č. 4/2011 dle přílohy.

4. Městská hromadná doprava – úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2014
Usnesení č. 3725:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu Odboru dopravy,
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2014 celkovou částku 18,902.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě.

5. Změna účelu užití VPF – LIPKA
Usnesení č. 3726:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke Smlouvě (OSV/13/21/32) o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, který se týká změny účelu užití finančních prostředků na uskutečnění reciproční návštěvy delegace zástupců z vedení partnerského města Środa (ubytování delegace, stravování, vstupy a ostatní náklady).

6. Žádost o užití znaku města – Středomoravská nemocniční a.s.
Usnesení č. 3727:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na grafických panelech, na kterých budou zveřejněny údaje z historie Nemocnice Prostějov. Souhlas se uděluje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. – odštěpný závod Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: 27797660, v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

7. „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově“ – schválení žádosti o dotaci
Usnesení č. 3728:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. žádost o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově“ a její předložení v rámci 46. výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava;
II. v případě získání finanční podpory projektu z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů a zajištění udržitelnosti projektu.

8. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na projekt „Cyklistická stezka Prostějov – Žešov, I. etapa“
Usnesení č. 3729:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Cyklistická stezka Prostějov – Žešov, I. etapa“ ve výši 549 000,- Kč;
2. Smlouvu číslo 401/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve znění dle předloženého návrhu.

9. „Energeticky úsporná opatření na MŠ Květná, Prostějov“ – schválení žádosti o dotaci
Usnesení č. 3730:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
žádost o dotaci na realizaci projektu „Energeticky úsporná opatření na MŠ Květná, Prostějov“ a její předložení v rámci druhé etapy 50. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

10. Úprava křižovatky na Poděbradově náměstí v Prostějově
Usnesení č. 3731:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
své usnesení č. 3525 ze dne 25.6.2013,
s c h v a l u j e
pokračování projekčních prací na akci Úprava křižovatky na Poděbradově náměstí v Prostějově dle původního zadání – Okružní křižovatka oválného tvaru.

10.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 3732:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění původních předpisů (dale jen zákon), o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku společnosti TK Plus s.r.o. se sídlem Za Kostleckou ul. 51, 796 40 Prostějov, IČ 253 10 593 jako nejvhodnější nabídku. Nabídka společnosti TK Plus s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
2. zadat veřejnou zakázku „Poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro statutární město Prostějov“ a uzavřít Smlouvu o poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu se společností TK Plus s.r.o., se sídlem Za Kosteleckou ul. 51, 796 40 Prostějov, IČ 253 10 593,
3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem zadat veřejnou zakázku „Poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro statutární město Prostějov“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.
u k l á d á
RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí Odboru kancelář primátora,
připravit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu s vybraným uchazečem TK Plus s.r.o. a předložit ji k podpisu primátorovi statutárního města Prostějova Miroslavu Pišťákovi.


11. Veřejná finanční podpora - Atletický klub Prostějov
Usnesení č. 3733:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100 000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, se sídlem Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČ 47920866
- VFP bude použita na dofinancování projektu vybudování tréninkové základny Atletického klubu
Prostějov – dobudování sociálního zázemí pro atletický klub na Lidické ulici
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2013; (ev. č. 101)
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3419

6322

 

1

0600000000000

100 000

 

VFP Atletický klub

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

100 000

 

FRR


12. Souhlas s čerpáním rezervního fondu Sportcentra DDM Prostějov
Usnesení č. 3734:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Sportcentra DDM Prostějov, příspěvkové organizace v celkové částce Kč 94.300,-- na nákup kamerového systému se záznamem pro pracoviště na ul. Vápenice 9 ve výši Kč 25.000
a Dětské dopravní centrum ve výši Kč 25.000, na odsavač vlhkosti do úpolové tělocvičny a přilehlých skladů ve výši Kč 10.000 a na posílení položky odpisy na rok 2013 ve výši Kč 34.300 na čistící stroj.

13. Rozpočtová opatření:
13.1 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (přijatý účelově určený peněžní dar)
Usnesení č. 3735:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

2321

   

0190000190103

50.000,-

(zvýšení položky 2321 přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 50.000,- od akciové společnosti Granette & Starorežná Destilleries se sídlem v Ústí nad Labem na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním XXXI. Prostějovských hanáckých slavností)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

   

0190000190103

50.000,-

(zvýšení položky 5169 na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním XXXI. Prostějovských hanáckých slavností přijatým účelově určeným peněžitým darem ve výši Kč 50.000,- od akciové společnosti Granette & Starorežná Destilleries se sídlem v Ústí nad Labem)


13.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkoviště za OD Kubus - PD)
Usnesení č. 3736:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, který se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600447000000

40 000

Parkoviště za OD Kubus (PD)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

40 000

Rezerva RMP


13.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 – oprava střechy)
Usnesení č. 3737:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5171

 

 

0600000600322

200 000

MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 – oprava střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

200 000

Rezerva na havarijní a škodní události


13.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (RG a ZŠ Prostějov – havárie vodoinstalace)
Usnesení č. 3738:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3121

5171

 

 

0600000600340

20 000

RG a ZŠ Prostějov – havárie vodoinstalace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

20 000

Rezerva na havarijní a škodní události


13.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 – oprava rozvodů vody)
Usnesení č. 3739:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

 

 

0600000600336

90 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 – oprava rozvodů vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

90 000

Rezerva na havarijní a škodní události


13.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plocha pro výstup žáků u ZŠ J. Železného – PD)
Usnesení č. 3740:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
předložit na příští schůzi rady systémové řešení problematiky krátkodobého parkování u všech základních škol v Prostějově pro rodiče žáků, kteří zajišťují dopravu dětí do škol osobními vozidly.


13.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků - rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů)
Usnesení č. 3741:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600398000001

100 000

Rekonstrukce učeben na ZŠ pro výuku přírodovědných předmětů (nedotace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

0600398000000

100 000

Rekonstrukce učeben na ZŠ pro výuku přírodovědných předmětů (s dotací)


13.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace sídliště Šárka - východ – PD)
Usnesení č. 3742:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600271000000

80 000

Revitalizace Šárka východ (PD)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

80 000

Rezerva RMP


13.9 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (úprava položek kapitoly)
Usnesení č. 3743:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

006171

2329

 

 

0900000000000

946.281

zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy; dobropisy – vyúčtování tepla a teplé vody v bytech a nebytových prostorách za rok 2012

0090

006171

2324

 

 

0900000000000

849.882

zvýšení pol. 2324 - přijaté nekapitál.přísp. a náhrady; dobropisy – vyúčtování tepla a teplé vody v bytech a nebytových prostorách za rok 2012

0090

006171

2329

 

 

0900000000000

191.889

zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy; dobropisy – vyúčtování vodného a stočného v bytech a nebytových prostorách za rok 2012

0090

006171

2324

 

 

0900000000000

442.651

zvýšení pol. 2324 - přijaté nekapitál.přísp. a náhrady; dobropisy – vyúčtování vodného a stočného v bytech a nebytových prostorách za rok 2012

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003612

5154

 

 

0900000910800

1.000.000

snížení pol. 5154 – elektrická energie; zajišťování služeb do bytů a nebytových prostor - elektrická energie

0090

003612

5169

 

 

0900000910900

800.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; zajišťování služeb do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003612

5152

 

 

0900000910600

2.496.163

zvýšení pol. 5152 – teplo; dodávka tepla a teplé vody do bytů a nebytových prostor

0090

003612

5151

 

 

0900000910700

1.734.540

zvýšení pol. 5151 – studená voda; zajišťování služeb do bytů a nebytových prostor – vodné, stočné


13.10 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (zimní údržba)
Usnesení č. 3744:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5169

 

 

0900000900100

1.500.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; zimní údržba (plužení, posyp)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

1.500.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
14.1 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7519/28 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3745:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7519/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1.439 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova.

14.2 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 798/1 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 3746:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválitbezúplatné nabytí pozemku p.č. 798/1 – orná půda, o výměře 197 m2 v k.ú. Vrahovice od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějovas tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.

14.3 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu III. čtvrtletí 2013
Usnesení č. 3747:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu III. čtvrtletí 2013).

14.4 Plán zimní údržby místních komunikací statutárního města Prostějova na zimní období 2013 –2014
Usnesení č. 3748:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
„Plán zimní údržby místních komunikací statutárního města Prostějova na zimní období 2013 - 2014“;
2) u k l á d á
ředitelům příspěvkových organizací zajistit vlastními silami zmírnění následků zimy u vstupů do budov jimi řízených organizací v zimním období od 01.11.2013 do 31.03.2014.

14.5 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12094 ze dne 17. 04. 2012 a č. 13135 ze dne
11. 06. 2013 a vyhlášení záměru prodeje pozemků na ulici Kralická
Usnesení č. 3749:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12094 ze dne 17. 04. 2012 a usnesení č. 13135 ze dne 11. 06. 2013 (prodej pozemků na ulici Kralická),
2) v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7423/1 – orná půda o výměře 4.850 m2 (dle geometrického plánu č. 4983-40306/2012 ze dne 20. 09. 2012 označena jako pozemek p.č. 7423/1 v k.ú. Prostějov) a pozemku p.č. 7425 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, na ulici Kralická, formou obálkové metody za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. minimálně ve výši 1.577.246 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání investičního záměru kupujícího na převáděných pozemcích,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu svého investičního záměru včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba investičního záměru nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující; náklady na zpracování geometrického plánu uhradí statutární město Prostějov,
e) při prodeji předmětných pozemků bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku statutárního města Prostějova.

14.6 Společenství vlastníků Wolkerova 31 – žádost o finanční příspěvek na řešení havarijního stavu bytového domu Wolkerova 31 v Prostějově
Usnesení č. 3750:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o žádosti Společenství vlastníků Wolkerova 31 o finanční příspěvek na řešení havarijního stavu bytového domu Wolkerova 31 v Prostějově s tím, že další postup bude v souladu s důvodovou zprávou.


14.9 Výkup části pozemku p.č. 6453 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice)
Usnesení č. 3751:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka“
výkup části pozemku p.č. 6453 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 80 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 24.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

14.12 Změna podmínek výkupu pozemku p.č. 6456/4 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3752:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek výkupu pozemku p.č. 6456/4 o výměře 348 m2 v k.ú. Prostějov (původně část pozemku p.č. 6456/1 v k.ú. Prostějov) schváleného v bodě 12 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12206 ze dne 18.09.2012 pod písmeny a) a b) následovně:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

14.13 Změna Smlouvy o nájmu č. 2008/16/309 ze dne 23.12.2008
Usnesení č. 3753:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2008/16/309 ze dne 23.12.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností ZELOS, spol. s r.o., se sídlem Radlická 76/1302, Praha 5 – Smíchov, PSČ: 150 00, IČ: 452 80 096, jako nájemcem v části týkající se doby nájmu následovně:
a) nájem bude nově sjednán na dobu určitou do 31.12.2018,
b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2008/16/309 ze dne 23.12.2008, a to s účinností od 01.01.2014.

14.14 Zrušení věcného břemene na pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3754:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zrušení věcného břemene spočívajícího v právu jízdy přes část pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví České republiky – Generálního finančního ředitelství, se sídlem Praha - Nové Město, Lazarská 15/7, PSČ: 117 22, IČ: 720 80 043,jako povinného z věcného břemene, které bylo zřízeno na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 14.09.1992 ve prospěch stavby pro administrativu č.p. 36 (Křížkovského 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 65/1 a pozemku p.č. 65/1, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví statutárního města Prostějova jako oprávněného z věcného břemene, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí uhradí Česká republika – Generální finanční ředitelství.

15.1 Veřejná finanční podpora – Středisko rané péče Tamtam
Usnesení č. 3755:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 z prostředků Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova a z prostředků zařazených v kapitole 21 - sociální věci
ve výši 3.300,-- Kč Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., Hábova 1571/22, Praha 13 - Stodůlky, IČ 00499811 (pořadové č. žádosti 102)
- na úhradu nákladů potřebných k zajištění služeb Střediska rané péče Tamtam Olomouc (pohonné hmoty,
cestovné, telefonní poplatky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0021

4371

5222

 

 

0210000000000

1.300,00

 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Středisko rané péče Tamtam Olomouc)

0021

4371

5222

 

 

0210000210100

2.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Středisko rané péče Tamtam Olomouc)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0021

6409

5909

 

 

0210000000000

1.300,00

 

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)

0021

4339

5909

 

 

0210000210100

2.000,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)

 

Miroslav P i š ť á k v.r.                                           Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                 1. náměstek primátora

Prostějov 8.10.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 31.10.2013 8:08:22 | přečteno 273x | Věra Krejčí
load