Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 90. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 90. schůze Rady města Prostějova

konané 22.10.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3756:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 90. schůze, konané dne 22.10.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 3757:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 5.11.2013
v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

2.1 Jmenování zástupců města Prostějova – Integrovaná územní strategie
Usnesení č. 3758:
Rada města Prostějova
u r č i l a ,
že v záležitostech úsilí o zapojení města Prostějova v rámci Integrované územní strategie Olomoucké aglomerace Na cestě k prosperitě a rozvoji budou město Prostějov zastupovat náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková a 1. náměstek primátora Mgr. Jiří Pospíšil, z řad úředníků Magistrátu města Prostějova Ing. Roman Švarc, vedoucí oddělení dotací a projektového řízení Odboru rozvoje a investic.

3. Záležitosti komisí rady:
Usnesení č. 3759:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení Kulturní komise ze dne 14.10.2013,
2. doporučení Komise životního prostředí ze dne 7.10.2013,
3. doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 14.10.2013,
4. doporučení Komise výstavby ze dne 15.10.2013,
d o p o r u č u j e
předsedům výborů a komise zastupitelstva a předsedům osadních výborů,
u k l á d á
předsedům komisí rady,
- předložit M. Pišťákovi, primátorovi města, v termínu do 22.11.2013 návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova za činnost v těchto orgánech v roce 2013.


4. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov za rok 2012
Usnesení č. 3760:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov za rok 2012.

5. Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 – I. návrh
Usnesení č. 3761:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 – I. návrh dle předloženého materiálu s následujícími hlavními ukazateli:

Příjmy: 691.687,66 tis. Kč
Neinvestiční výdaje: 573.415,23 tis. Kč
Investiční výdaje: 115.477,06 tis. Kč
Výdaje celkem: 688.892,29 tis. Kč
Financování: - 2.795,37 tis. Kč
Požadavky správců kapitol nad index max. 1,00: 13.512,05 tis. Kč

r o z h o d l a
doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:
1. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci pro OSSP – azylové centrum v celkové výši Kč 360 000,
2. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 675 000,
3. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 11 970 000,
4. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 61 – Stavební úřad na regeneraci MPZ a MPR v celkové výši Kč 500 000,
5. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 RMP v rámci kapitoly 10 – Kancelář primátora ve výši Kč 90 000,
6. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi kulturní RMP v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura a sport ve výši Kč 270 000,
7. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro výchovu a vzdělávání RMP v rámci kapitoly 20 – Školství, kultura a sport ve výši Kč 135 000,
8. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro mládež a tělovýchovu RMP v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura a sport ve výši Kč 450 000,
9. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro „Kulturní grantový systém“ v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura a sport ve výši Kč 225 000,
10. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi sociální a zdravotní RMP v rámci kapitoly 21 - Sociální věci ve výši Kč 315 000,
11. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi životního prostředí RMP v rámci kapitoly 40 - Životní prostředí ve výši Kč 135 000,
12. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi prevence kriminality RMP v rámci kapitoly 41 - Doprava ve výši Kč 32 000,
13. snížit celkové prostředky na nerozdělenou veřejnou finanční podporu zařazené do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 – I. návrhu o částku doplněnou do jednotlivých kapitol v rámci bodů 1. až 12. o částku Kč 15 157 000, částku Kč 220 000 převést do investičních výdajů,
14. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro rozpočtová opatření RMP ve výši Kč 30 000 000, (v návrhu rozpočtu kapitoly již zohledněno),
15. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro škodní a havarijní události ve výši Kč 2 700 000 (v návrhu rozpočtu kapitoly již zohledněno),
16. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na konzultační, poradenské a právní služby (studie, analýzy apod.) pro jednotlivé odbory u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky v celkové výši Kč 300 000 (v návrhu rozpočtu kapitoly již zohledněno),
17. zařadit do návrhu rozpočtu požadavky správců kapitol nad index 1,0 jmenovitě takto:
do kapitoly 10 – kancelář primátora v celkové částce Kč 4 000 000 (100 let radnice – propagační materiály a služby),
do kapitoly 13 – městská policie v celkové částce Kč 500 000,
- obměna výstroje a nová výstroj Kč 129 700,
- navýšení mezd na základě platových postupů a úhrady přesčasů Kč 370 300,
do kapitoly 60 – rozvoj a investice v celkové částce Kč 420 000 (nutné opravy a údržba objektů mateřských škol),
do kapitoly 71 – sociální fond v celkové částce Kč 130 000 (půjčky dle kolektivní smlouvy),
do kapitoly 90 – správa a údržba majetku města v celkové částce Kč 8 462 050,
- údržba závlahy ve Smetanových sadech Kč 59 000,

- údržba zeleně ve Smetanových sadech na základě smlouvy o dílo Kč 200 000,
- ruční a strojní čištění města (předání nových ulic a komunikací), kanálových vpustí a chemické čištění, zejména chodníků Kč 500 000,
- elektrická energie z důvodu nedoplatků (nízké zálohové platby) a nově převzatých odběrných míst – Husovo nám., Komenského ul., závlaha ve Smetanových sadech Kč 1 325 050,
- oprava bytů a nebytových prostor Kč 6 378 000,
18. snížit investiční výdaje návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 – I. návrhu o částku Kč 13 512 050, která byla v rámci bodu 17. zařazena do neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol,

n e d o p o r u č u j e
dotovat v roce 2014 trvalé peněžní fondy města (fond národního domu, fond městských lázní a fond městských hřbitovů) celkovou sumou 3 mil. Kč (každý fond 1 mil. Kč) z běžných příjmů roku 2014 a tím snižovat navržené prostředky pro investice v návrhu rozpočtu města pro rok 2014,

u k l á d á
1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 – I. návrhu,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 jako II. návrh k projednání na příští schůzi RMP.

6. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 3762:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „ poplatek“) s tím, že
a) sazba poplatku na rok 2014 je stanovena ve výši 600Kč, z toho v článku 4 odst. 1 písm. a) ve výši 250 Kč, v článku 4 odst. 1 písm. b) ve výši 350 Kč,
b) od poplatku se osvobozují poplatníci dle předloženého návrhu,
c) je stanovena úleva od poplatku ve výši 108 Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 70 a více let věku.

7. Schválení pracovní cesty na Slovensko
Usnesení č. 3763:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
účast náměstkyně primátora Mgr. Ivany Hemerkové a náměstka primátora Ing. Zdeňka Fišera na zahraniční pracovní cestě na Slovensko – Wolkrova Polianka 2013 ve dnech 6. – 7. 11. 2013 včetně výplaty kapesného v max. výši.

8. Navázání spolupráce města Prostějova s městem Bílá Cerkev
Usnesení č. 3764:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
záměr navázat spolupráci města Prostějova s městem Bílá Cerkev v Ukrajině.

9. Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově“ - zahájení řízení
Usnesení č. 3765:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníRegenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově“ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),
2. základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy takto:
A. celková nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %
B. délka záruky za jakost díla v měsících - 20 %
(nejkratší doba záruky je 60 měsíců, nejdelší doba záruky je 120 měsíců)
3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky a smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
STRABAG, a.s., Praha IČ: 608 38 744
EUROVIA a.s. , Praha IČ: 452 74 924
Skanska a.s., Praha IČ: 262 71 303
.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. IČ: 262 24 178
INSTA CZ s.r.o., Olomouc IČ: 253 74 311
5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek, Odboru kanceláře tajemníka, Magistrátu města Prostějova,
6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově“ v souladu se schválenou zadávací dokumentací a za použití výše uvedených hodnotících kritérií.
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

9.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO ZŠ Dr. Horáka stavební úpravy Prostějov“ - návrh rozhodnutí o vyloučení uchazečů a návrh výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 3766:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a

1. v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení uchazeče PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, Kojetín, 752 01, IČ 258 96 873 a uchazeče 4P Invest s.r.o., se sídlem Kloboucká 1411, Brumov-Bylnice / Brumov, 763 31, IČ 277 40 498 z další účasti v zadávacím řízení „EÚO ZŠ Dr. Horáka, stavební úpravy, Prostějov“ z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, konkretizovaného v důvodové zprávě,
2. v souladu s § 76 odst. 6 zákona o vyloučení uchazeče Trigema building a.s., se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, 158 00, IČ 276 53 579, uchazeče BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlemBruzovice 88, 739 36, IČ 268 07 947, uchazeče STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., se sídlem Otakarova 108, Uherské Hradiště, 686 01, IČ 463 46 171, uchazeče zSkanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4 – Chodov, 149 00, IČ 262 71 303 a uchazeče Sdružení „ZŠ Prostějov“ - vedoucí účastník sdružení: Hroší stavby Morava s.r.o., IČ 285 97 460 - účastník sdružení: Chládek a Tintěra a.s., IČ 252 53 361, se sídlem vedoucího účastníka sdružení Hodolanská 413/32, Olomouc, 779 00, z další účasti v zadávacím řízení „EÚO ZŠ Dr. Horáka, stavební úpravy, Prostějov“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaného v důvodové zprávě,
3. v souladu s § 81 odst 1 zákona, o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „EÚO ZŠ Dr. Horáka, stavební úpravy, Prostějov“ a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybrala nabídku Sdružení EÚO ZŠ Dr. Horáka – PROSTAS + STAVKOM -vedoucí účastník sdružení: Prostějovská stavební společnost – PROSTAS s.r.o. se sídlem Ječmínkova 11, Prostějov, 796 01, IČ 607 22 291, -účastník sdružení: STAVKOM spol. s r.o. se sídlem Nádražní 1332/32, Boskovice, 680 01, IČ 416 04 041 jako nejvhodnější nabídku. Nabídka sdružení EÚO ZŠ Dr. Horáka – PROSTAS + STAVKOM vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, dle důvodové zprávy,

4. zadat veřejnou zakázku „EÚO ZŠ Dr. Horáka, stavební úpravy, Prostějov“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zakázky se Sdružením EÚO ZŠ Dr. Horáka – PROSTAS + STAVKOM, zastoupeným vedoucím účastníkem sdružení: Prostějovská stavební společnost – PROSTAS s.r.o. se sídlem Ječmínkova 11, Prostějov, 796 01, IČ 607 22 291,

5. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, vítězným uchazečem zadat veřejnou zakázku „EÚO ZŠ Dr. Horáka, stavební úpravy, Prostějov“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Sdružením EÚO ZŠ Dr. Horáka – PROSTAS + STAVKOM, zastoupeným vedoucím účastníkem sdružení: Prostějovská stavební společnost – PROSTAS s.r.o.

9.2 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Šárka v Prostějově“
Usnesení č. 3767:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Šárka v Prostějově“ ve výši 1 294 921,00 Kč a schválit Smlouvu č. 13150473 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

9.3 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Husovo nám. v Prostějově “
Usnesení č. 3768:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Husovo nám. v Prostějově“ ve výši 2 473 502,- Kč a schválit Smlouvu číslo 13150483 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

9.4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ - rozhodnutí o námitce
Usnesení č. 3769:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
o odmítnutí námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, podané uchazečem PULARY s.r.o., se sídlem Michálkovická 1229/159, 710 00 Ostrava, IČ 25849093 podle § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
ve spolupráci s administrátorem zadávacího řízení společností Gordion s.r.o. zajistit vypořádání námitky a odeslání rozhodnutí o námitce stěžovateli i účastníkům zadávacího řízení v souladu se zákonem.

9.5 Dohoda o centralizovaném zadávání při pořizování nových licencí produktů Microsoft
Usnesení č. 3770:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
návrh Dohody o centralizovaném zadávání při pořizování nových licencí produktů Microsoft s centrálním zadavatelem Českou republikou – Ministerstvem vnitra, Praha dle přílohy,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, podpisem Dohody.


10. Informace o projednávání návrhu Územního plánu městyse Kralice na Hané
Usnesení č. 3771:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o projednávaném návrhu nového územního plánu městyse Kralice na Hané,
d o p o r u č u j e
zvolit postup dle varianty A: Město trvá na původní připomínce, tzn. nenavrhovat nové plochy výroby v záplavovém území lokality č. 1 a 2, dopravní propojení ponechat v rezervě.

11. Dar novomanželům
Usnesení č. 3772:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a ,
že ode dne 1. 1. 2014 se nebudou předávat dary - sady upomínkových per značky PARKER se znakem města Prostějova novomanželům při uzavření sňatku.

12. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 3773:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2015 - mezi statutárním městem Prostějovem a obcemi Hruška a Stínava.

13. Parkovací systém prezentovaný společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Usnesení č. 3774:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
realizaci návrhu parkovacího systému v Prostějově, předloženého společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. s následným dalším řešením technických a finančních záležitostí uvedených v důvodové zprávě.

14. Návrh osobního příplatku ředitelce Městského divadla v Prostějově PaedDr. Janě Maršálkové s platností od 1.11.2013
Usnesení č. 3775:
Rada města Prostějova
s t a n o v í
ředitelce Městského divadla v Prostějově PaedDr. Janě Maršálkové s účinností od 1. 11. 2013
osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást zápisu.

15. Žádost Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 3776:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – mikroskopů, 10 ks v hodnotě Kč 28 104,-- Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52 od Klubu přátel při Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52.

16. Žádost Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 3777:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – elektrického sporáku v hodnotě Kč 4 999,-- do výdejny Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 od Klubu přátel při Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1.

17. Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s čerpáním investičního a rezervního fondu a nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně
Usnesení č. 3778:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s čerpáním investičního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 na pořízení konvektomatu do školní jídelny v hodnotě Kč 580 000,-- a bezpečnostní skříně na kyseliny a louhy v ceně Kč 50 000,--

b) s čerpáním rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 na pořízení IT, počítačů do kanceláří školy a dofinancování vybavení učebny IVT v hodnotě Kč 90 000,--

c) s nabytím výše uvedeného majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně do vlastnictví Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2.

17.1 Bezplatné převzetí vstupenek na koncert Moravské filharmonie Olomouc
Usnesení č. 3779:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
odebrat bezplatně od Městského divadla v Prostějově 279 ks vstupenek na koncert Moravské filharmonie Olomouc pro zaměstnance Magistrátu města Prostějova a příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem, který se uskuteční 22. 10. 2013 v Městském divadle v Prostějově.

18. Veřejná finanční podpora:
18.1 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu
Usnesení č. 3780:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z rezervy RMP pro
ROZOP
1. ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Centrum Haná, Krasická 57, Prostějov, IČ 014 68 286 (poř. č. žádosti 99)
- na mezinárodní turnaj mladších a starších žáků v házené (doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013
2. ve výši 10.000,-- Kč Okresnímu sdružení ČSTV Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 104)
- na podporu činnosti komise Malé kopané (pořádání ligové soutěže O Pohár města Prostějova – poháry,
diplomy, nájmy, rozhodčí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

20.000

 

(zvýšení položky 5222 – TJ Sokol Centrum Haná- mezinárodní turnaj, OS ČSTV – ligová soutěž)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

20.000

 

(snížení položky 5901 – rezerva RMP pro ROZOP)


18.2 Veřejná finanční podpora nedoporučená – oblast výchovy a vzdělávání
Usnesení č. 3781:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 17 500,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ
40 53 916 (poř. číslo žádosti 55)
- na projekt „Stále aktivní“ aneb Rozvoj počítačové gramotnosti pro starší a lehce tělesně postižené
občany (lektorné, tisk a kopírování studijních materiálů);

s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z rezervy RMP pro
ROZOP ve výši 15 000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresnímu sdružení hasičů
Prostějov,Wolkerova 6, IČ 628 59 781 (poř. číslo žádosti 65)
- na výtvarnou a literární soutěž Požární ochrana očima dětí (ceny, diplomy, tonery).
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003299

5222

 

 

0200000000000

15 000,--

(zvýšení položky 5222 – Sdružení hasičů ČMS, Prostějov – výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

15 000,--

 

(snížení položky 5901 – rezerva RMP pro ROZOP)


18.3 Veřejná finanční podpora - Hospic na Svatém Kopečku
Usnesení č. 3782:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 z rezervy Rady města Prostějova pro ROZOP v kapitole 70 ve výši 25.000,-- Kč Hospici na Svatém Kopečku, Sadové náměstí 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček, IČ 736 34 671 (pořadové č. žádosti 103)
- na oblečení pro zdravotní personál a myčku na nádobí průchozí do kuchyně hospice
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0021

3525

5223

 

 

0210000000000

25.000,00

 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (VFP – Hospic na Svatém Kopečku)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

25.000,00

 

snížení položky 5901 – nespecifikované rezervy – rezerva RMP pro ROZOP


18.4 Veřejná finanční podpora - žádost nedoporučená Komisí životního prostředí
Usnesení č. 3783:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 242.000 Kč Ivanu Stříteskému,  IČ: 100 76 671, (poř.č. žádosti 100)
- na výrobu videodokumentu „Prostějovská zeleň“.

18.5 Veřejná finanční podpora – ZLATÁ BRÁNA, s. r. o.
Usnesení č. 3784:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 200 000,-- Kč společnosti ZLATÁ BRÁNA s.r.o., se sídlem Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov, IČ 292 89 076
- VFP bude použita na opravu komunikace a chodníku na námětí Svatopluka Čecha
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

2212

5213

 

1

0600000000000

200 000

 

VFP ZLATÁ BRÁNA s.r.o.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

200 000

 

FRR

 


18.6 Veřejná finanční podpora – TJ Sokol Vrahovice
Usnesení č. 3785:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z VFP nerozdělené
všeobecné u kapitoly 70 a z rezervy RMP pro ROZOP ve výši 45.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol
Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025 (poř. č. žádosti 106)
- na úhradu faktur za elektrickou energii za provoz koupaliště ve Vrahovicích
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

45.000

 

(zvýšení položky 5222 – TJ Sokol Vrahovice – elektrická energie)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

9.200

 

(snížení položky 5909 - VFP nerozdělená všeobecná u kapitoly 70)

 

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

35.800

 

(snížení položky 5901 – rezerva RMP pro ROZOP)


19. Vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova na rok 2014
Usnesení č. 3786:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyhlášení grantů na kulturní projekty statutárního města Prostějova pro rok 2014 s následujícím tematickým určením:

  • Představení umění prostějovské mládeže a studentů
  • Oživení kultury v Prostějově (se zaměřením na náměstí)
  • Prostějované radnici a městu k 100 letům.


20. Žádost o souhlas s poskytnutím peněžitého daru pro 1. občánka narozeného v Prostějově v roce 2014
Usnesení č. 3787:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s poskytnutím peněžitého daru ve výši 2 000 Kč pro 1. občánka roku 2014 narozeného v Prostějově, jehož matka má trvalé bydliště v Prostějově.

20.1 Darovací smlouva – darování počítačové sestavy občanskému sdružení Pomocná ruka
Usnesení č. 3788:
Rada města Prostějova
1. r e v o k u j e
své usnesení č. 3685 ze dne 24. 9. 2013,
2. r o z h o d l a
poskytnout občanskému sdružení Pomocná ruka, sídlem Školní 211/32, Prostějov, IČ: 69746338 věcný dar – počítačovou sestavu, jejíž konfigurace je specifikována v přiloženém návrhu Darovací smlouvy, který tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

21. Rozpočtová opatření:
21.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 3789:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5192

 

 

0110000000000

30.000,00

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (soudní poplatky)

11

6171

5173

 

 

0110000000000

50.000,00

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

11

6171

5171

 

 

0110000000000

300.000,00

Opravy a udržování (opravy vozidel, instalatérské práce, opravy vzduchotechniky)

11

3313

5171

 

 

0110000190100

100.000,00

Opravy a udržování – kino Metro (výměna xenonové výbojky, agregát centrálního vysavače)

- zvyšuje rezervy města

70

0000

8115

 

00000001

0700000000000

81.411,00

Fond rezerv a rozvoje (úspora vzniklá realizovaným výběr. řízením na dodavatele mobilních služeb)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5166

 

 

0110000000000

30.000,00

Konzultační, poradenské a právní služby

11

6171

5156

 

 

0110000000000

50.000,00

Pohonné hmoty a maziva

11

6171

5162

 

 

0110000000000

320.000,00

Služby telekomunikací a radiokomunikací

11

3313

5139

 

 

0110000190100

50.000,00

Nákup materiálu j.n. – kino Metro

11

3313

5153

 

 

0110000190100

50.000,00

Plyn – kino Metro

- zvyšuje rozpočet příjmů

70

6171

2322

 

 

0700000000000

61.411,00

Přijaté pojistné náhrady


21.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 3790:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5171

 

 

0100000000000

22 000

(zvýšení pol. 5171 opravy a udržování – oprava dýchacích přístrojů )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5169

 

 

0120000000000

22 000

(snížení pol. 5169 nákup ostatních služeb – přesun plánovaných prostředků na revize dýchacích přístrojů, na jejich opravu)


21.3 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 3791:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

0130002000000

12.000

 

(monitorovací stěna – zůstatek po realizaci)

 

13

5311

6122

 

 

0130004000000

5.000

 

(projekt infrareflektory hlavní nádraží – zůstatek pro realizaci)

 

13

5311

5172

 

 

 

50.000

 

(nákup softwaru – budou provedeny pouze upgrady v rámci údržby z položky 5171)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5139

 

 

 

10.000

 

(nákup materiálu – zajištění drobných nákupů do konce roku 2013)

 

13

5311

5137

 

 

 

57.000

 

(nákup DDHM - zajištění nákupu pistolí - obměna )


21.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 3792:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

006171

5169

 

 

0200000000004

10.000

 

(zvýšení položky 5169 na úhradu odborného auditu na ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

006409

5139

 

 

0200000000000

10.000

 

(snížení položky 5139 nákup materiálu)


21.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (DDM Sportcentrum–oprava fasády Vápenice 9)
Usnesení č. 3793:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3421

5171

 

 

0600000600399

100 000

DDM Sportcentrum – oprava fasády na budově Vápenice 9, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

100 000

Rezerva na havarijní situace


21.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava chodníku na ul. Vrahovická)
Usnesení č. 3794:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

5171

 

 

0600275000000

1 320 000

Oprava chodníku na Vrahovické ulici

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600275000000

1 320 000

CS Vrahovická II. etapa


21.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace na ul. E. Valenty)
Usnesení č. 3795:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600416000000

400 000

Rekonstrukce komunikace E. Valenty

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

400 000

Rezerva RMP

 


21.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce ulice Milíčova)
Usnesení č. 3796:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, který se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600339000000

285 000

Rekonstrukce ulice Milíčova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

285 000

Rezerva RMP


21.9 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad a 70 – finanční
Usnesení č. 3797:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

61

3635

6119

 

 

0610001000000

598.950

 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - provedení úprav pro opakované veřejné projednání týkající se akce „Územní plán Prostějov“

2. Snižuje rozpočet města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

0700396000000

598.950

 

Limit ostatních investic celkem

 


21.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava chodníku a schodiště u kostela sv. Petra a Pavla)
Usnesení č. 3798:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

5171

 

 

0600000000000

100 000

Oprava chodníku a schodiště u kostela sv. Petra a Pavla

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP


21.11 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 3799:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zadání veřejné zakázky firmě HF BIZ s.r.o. Šumperk na aktualizaci obsahu vrstev mapové webové aplikace interaktivního prohlížeče návrhu Územního plánu Prostějov pro účely jeho opakovaného veřejného projednání;
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5169

 

 

0150000000000

45 000,- Kč

Nákup ostatních služeb – aktualizace obsahu vrstev mapové webové aplikace interaktivního prohlížeče návrhu Územního plánu Prostějov pro účely jeho opakovaného projednání

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

45 000,- Kč

Rezerva RMP pro ROZOP


21.12 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 3800:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

 

 

0120000000000

90000

(zvýšení pol. 6122 – pořízení dvou sad stabilizačního systému vozidel při nehodách pro složky IZS)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

 

 

0120000000000

90000

(snížení pol. 5901 nespecifikované rezervy – rezerva na havarijní situace)


22. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
22.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP - ul. Brněnská č. 32/4207
Usnesení č. 3801:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 101 o celkové rozloze 48,90 m2 v domě na ul. Brněnská č. 32/4207 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy
Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

22.2 Schválení pronájmu NP - ul. Dolní č. 2/3658
Usnesení č. 3802:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 110 o celkové rozloze 93,52 m2 v domě na ul. Dolní č. 2/3658 v Prostějově přímému zájemci, fy Blažejová, s. r. o. se sídlem nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov a to:
- za účelem provozování prodejního skladu zemědělské techniky
- za nabídnuté nájemné ve výši 2.200,-Kč/měsíc.

23. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
23.1 Doplnění podmínek výkupu pozemku p.č. 6456/4 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3803:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit doplnění podmínek výkupu pozemku p.č. 6456/4 o výměře 348 m2 v k.ú. Prostějov (původně část pozemku p.č. 6456/1 v k.ú. Prostějov) schválených v bodě 12 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12206 ze dne 18.09.2012 pod písmeny a) a b) následovně:
c) Statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky vybuduje na vlastní náklady vjezd umožňující přístup na pozemek p.č. 6456/1v k.ú. Prostějov.

23.2 Informace o výsledku jednání se společností Skanska a.s. ve věci možného výkupu částí pozemků p.č. 692 a p.č. 688/2, oba v k.ú. Prostějov, do vlastnictví města Prostějov
Usnesení č. 3804:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledku jednání se společností Skanska a.s. ve věci možného výkupu částí pozemků p.č. 692 a p.č. 688/2, oba v k.ú. Prostějov, do vlastnictví Statutárního města Prostějova.


23.3 Majetkoprávní dořešení pozemků pod stavbou veřejného chodníku v Žešově
Usnesení č. 3805:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup části pozemku p.č. st. 44/2zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Žešov o výměře 1 m2 (dle geometrického plánu č. 181-96/2013 ze dne 02.09.2013 označena jako pozemek p.č. 512 v k.ú. Žešov) od vlastníkůtohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 300,za následujících podmínek:
a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že nebude v budoucnu v souvislosti s umožněním přístupu k rodinnému domu č.p. 114 na p.č. st. 44/2 a pozemku p.č. st. 44/2, vše v k.ú. Žešov, požadovat po jejich vlastnících žádnou úhradu; přístup k nemovitostem bude tudíž umožněn bezúplatně,
2) výkup části pozemku p.č. 101/2zahrada v k.ú. Žešov o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu č. 181-96/2013 ze dne 02.09.2013 označena jako pozemek p.č. 101/4 v k.ú. Žešov) od vlastníkůtohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 1.500,za následujících podmínek:
a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že nebude v budoucnu v souvislosti s umožněním přístupu k pozemku p.č. 101/2 v k.ú. Žešov požadovat po jeho vlastnících žádnou úhradu; přístup k pozemku bude tudíž umožněn bezúplatně,
3) bezúplatné nabytí části pozemku p.č. st. 114/1zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Žešov o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 181-96/2013 ze dne 02.09.2013 označena jako pozemek p.č. 513 v k.ú. Žešov) od vlastníkatohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) v darovací smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že ve lhůtě do 31.12.2014 provede na své náklady rozšíření a opravu povrchu vjezdu k rodinnému domu č.p. 87 na pozemku p.č. st. 114/1 v k.ú. Žešov ze zámkové dlažby,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudkusprávní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) darovací smlouva bude uzavřena teprve poté, co budou zrušena zástavní práva váznoucí na převáděné části pozemku,
4) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

1.800

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. st. 44/2 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Žešov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

1.800

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


23.4 Návrh systémového řešení eliminujícího situace, kdy kupující pozemku nerealizuje závazky
vyplývající z kupní smlouvy
Usnesení č. 3806:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh systémového řešení eliminujícího situace, kdy kupující pozemku nerealizuje závazky vyplývající z kupní smlouvy.


23.5 Schválení pronájmu částí pozemku p.č. 7977 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3807:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) pronájem části pozemku p.č. 7977 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Jaromíru Látalovi, místo podnikání Prostějov, Svatoplukova 2439/46, PSČ: 796 01, IČ: 100 73 043 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače typu „A“ o rozměrech 1 x 1 metr za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 1.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
2) pronájem části pozemku p.č. 7977 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Jaromíru Látalovi, místo podnikání Prostějov, Svatoplukova 2439/46, PSČ: 796 01, IČ: 100 73 043 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění stojanu na kola za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 100 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

23.6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 8086/7 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3808:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 8086/7 – ostatní plocha o výměře 470 m2 v k.ú. Prostějov občanskému sdružení Tenisový klub Prostějov o.s., se sídlem Prostějov, Sportovní 1, PSČ: 796 40, IČ: 002 05 061, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


23.13 Zřízení věcného břemene a uzavření smluv o souhlasu s umístěním a realizací staveb vodovodní
přípojky a vjezdu na částech pozemku p.č. 7357/13 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3809:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat zemní kabelové vedení NN včetně jeho ochranného pásma na části pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 7357/13 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Držovice, Na trávníku 414, PSČ: 796 07, IČ: 262 91 681, nebo správce této inženýrské sítě, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu zemního kabelového vedení NN a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene,
d) do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností GALVA s.r.o. uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
2) uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby vodovodní přípojky mezi Statutárním městem Prostějovem jako vlastníkem pozemku p.č. 7357/13 v k.ú. Prostějov a společností GALVA s.r.o., se sídlem Držovice, Na trávníku 414, PSČ: 796 07, IČ: 262 91 681, jako investorem stavby vodovodní přípojky o délce 2 metry za následujících podmínek:
a) za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč za běžný metr vedení vodovodní přípojky umístěné na části pozemku p.č. 7357/13 v k.ú. Prostějov navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. celkem ve výši 242 Kč včetně DPH,
b) práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,
c) stavba vodovodní přípojky na části pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 7357/13 v k.ú. Prostějov bude vybudována nákladem investora bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených,
d) investor bude povinen provádět údržbu a opravy vodovodní přípojky umístěné na pozemku Statutárního města Prostějova,
e) stavba vodovodní přípojky bude dokončena nejpozději do 31.12.2015, v opačném případě bude Statutární město Prostějov oprávněno od smlouvy odstoupit,
f) v případě převodu stavby vodovodní přípojky umístěné na pozemku p.č. 7357/13 v k.ú. Prostějov přejdou práva a povinnosti investora na nového vlastníka stavby vodovodní přípojky,
3) uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby vjezdu mezi Statutárním městem Prostějovem jako vlastníkem pozemku p.č. 7357/13 v k.ú. Prostějov a společností GALVA s.r.o., se sídlem Držovice, Na trávníku 414, PSČ: 796 07, IČ: 262 91 681, jako investorem stavby vjezdu o výměře 64 m2 za následujících podmínek:
a) za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč/m2 pozemku p.č. 7357/13 v k.ú. Prostějov dotčeného stavbou vjezdu navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. celkem ve výši 7.744 Kč včetně DPH,
b) stavba vjezdu bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy,
c) stavba vjezdu na části pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 7357/13 v k.ú. Prostějov bude vybudována nákladem investora bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených,
d) investor bude povinen provádět údržbu a opravy vjezdu umístěného na pozemku Statutárního města Prostějova,
e) stavba vjezdu bude dokončena nejpozději do 31.12.2015, v opačném případě bude Statutární město Prostějov oprávněno od smlouvy odstoupit,
f) v případě změny vlastnictví stavby vjezdu umístěného na pozemku p.č. 7357/13 v k.ú. Prostějov přejdou práva a povinnosti investora na nového vlastníka stavby vjezdu.24. Bytové záležitosti:

24.1 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu
Usnesení č. 3810:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


24.2 Schválení žadatelů o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 3811:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byt v domě s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

25. Různé:

25.2 Žádost o souhlas s organizací Vánočního jarmarku na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
Usnesení č. 3812:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby Vánoční jarmark, pořádaný ve dnech 29. 11. – 24. 12. 2013 a prodej občerstvení na silvestra dne 31. 12. 2013 na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, byl organizován výhradně ve stylových dřevěných domcích.


25.3 Schválení rozdělení publikací
Usnesení č. 3813:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s rozdělením publikací, které vznikly za podpory statutárního města Prostějova v rámci veřejné finanční podpory, a to:
- 50 ks publikací „Otto Wichterle“ (příjemce dotace Muzeum Prostějovska v Prostějově) 1 ks OŠKS, 2 ks Městské knihovně Prostějov, 35 ks zastupitelům, 12 ks kanceláři primátora;
- 50 ks publikací „Oskar Spáčil“ (příjemce dotace Ing. Pavel Šišák, Dětkovice) 1 ks OŠKS, 2 ks Městské knihovně Prostějov, 35 ks zastupitelům, 12 ks kanceláři primátora;
- 15 ks publikací „Mezi Němci, Čechy a Židy na Moravě v letech 1923 – 1966“ (příjemce dotace PERLE, o. s. Brno) 1 ks OŠKS, 2 ks Městské knihovně Prostějov, 12 ks kanceláři primátora.
25.4 Žádost o souhlas s užitím znaku města – Klub chovatelů pudlů Praha
Usnesení č. 3814:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na logu Evropské výstavy pudlů, která se bude konat v Prostějově dne 24.10.2014, dále na propozicích, katalogu, odznacích, panelech a výzdobě haly Hotelu Tennis Club v Prostějově. Souhlas se uděluje Klubu chovatelů pudlů Praha, Kotíkova 3, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, a to bezúplatně.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                            Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                  1. náměstek primátora

Prostějov 22.10.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 31.10.2013 8:35:29 | přečteno 321x | Věra Krejčí
load