Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 91. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 91. schůze Rady města Prostějova

konané 30.10.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3815:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 91. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 30.10.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Změna bodu 1 usnesení ZMP č. 13181 ze dne 10.09.2013 (MODŘANY Power, a.s. – prominutí části smluvních pokut)
Usnesení č. 3816:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu v bodě 1) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13181 ze dne 10.09.2013 následovně:
1) datum „01.12.2013“ se mění na „31.12.2013“ a
2) datum „30.11.2013“ se mění na „30.12.2013“.

3. Vyhodnocení veřejné soutěže o vytvoření loga a logotypu města Prostějova
Usnesení č. 3817:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
ukončit veřejnou soutěž o vytvoření loga a logotypu města Prostějova bez určení vítěze;
u k l á d á
Mgr. Ivaně Hemerkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh dalšího postupu.

4. Projednání návrhů společensko-sportovního centra
Usnesení č. 3818:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
požádat Ing. arch. Kynčla, aby navrhl Radě města Prostějova složení pracovní skupiny
z mimoprostějovských odborníků v počtu 3 – 5 členů, kterou by vedl. Úkolem pracovní skupiny bude posouzení čtyř návrhů výstavby víceúčelového zařízení a doporučení dalšího postupu.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                            Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                   1. náměstek primátora

Prostějov 30.10.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 31.10.2013 8:37:14 | přečteno 227x | Věra Krejčí
load