Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 93. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 93. schůze Rady města Prostějova

konané 12.11.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3821:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 93. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 12.11.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

1.1 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport
Usnesení č. 3822:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

006171

5169

 

 

0200000000004

10.000

 

(zvýšení položky 5169 na úhradu odborného auditu na ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

006409

5139

 

 

0200000000000

10.000

 

(snížení položky 5139 nákup materiálu)


1.2 Zadání vytvoření loga a logotypu města Prostějova
Usnesení č. 3823:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
se zadáním vytvoření návrhu loga a logotypu města Prostějova Věře Marešové, Design Cabinet cz.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
(Zápis z jednání valné hromady je nedílnou součástí zápisu ze schůze rady.)
Usnesení č. 3824:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o,
s c h v a l u j e
výši nájemného za užívání souboru movitého a nemovitého majetku dle Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27. 01. 1997 společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ: 253 21 692, v kalendářním roce 2013 následovně:
a) nájemné bude činit 10.000.000 Kč bez DPH ročně,
b) nájemné bude splatné pololetně, a to část nájemného ve výši 2.500.000 Kč bez DPH nejpozději k 31. 07. 2013 a část nájemného ve výši 7.500.000 Kč bez DPH nejpozději k 31. 12. 2013,
c) ostatní podmínky Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27. 01. 1997 zůstanou nezměněny,
d) změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě.
Usnesení č. 3825:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o,
s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu jednateli společnosti Lesy města Prostějova s.r.o. Ing. Tomáši Vrbovi za dosažení ekonomických parametrů, které zlepšují hospodářský výsledek LmP, s. r. o. v roce 2013 ve výši dle návrhu DR ze dne 6.11.2013.

3. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2014 – II. návrh
Usnesení č. 3826:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 – II. návrh dle předloženého materiálu s následujícími hlavními ukazateli:
Příjmy: 692.412,66 tis. Kč
Neinvestiční výdaje: 584.682,28 tis. Kč
Investiční výdaje: 104.935,01 tis. Kč
Výdaje celkem: 689.617,29 tis. Kč
Financování: - 2.795,37 tis. Kč
r o z h o d l a
A. zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2014 ostatní investice, jmenovitě takto:
a) nákup uměleckých děl do kapitoly 10 v částce Kč 400.000,-,
b) peněžitý vklad do spol. DSP, s.r.o. do kapitoly 70 v částce Kč 26.300.000,-,
c) limit ostatních investic celkem do kapitoly 70 v částce Kč 15.000.000,-,

B. zapojit prostředky rezerv města (fond rezerv a rozvoje) do návrhu rozpočtu pro rok 2014 v maximální výši 81 mil. Kč na financování stavebních investičních akcí,

C. zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2014 stavební investice v celkovém objemu 143.380.000 Kč. Jmenovité projednání stavebních akcí bude provedeno na pracovním semináři ZMP.

u k l á d á
1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu města pro rok 2014 – II. návrhu,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 pracovnímu semináři ZMP dne 26.11.2013.

4.1 Dopravní situace ve městě
Usnesení č. 3827:
Rada města Prostějova
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, aby jednal s plk. Mgr. P. Novákem, vedoucím územního odboru Policie České republiky o řešení dopravní situace ve městě Prostějově v souvislosti s uzavírkami komunikací.Miroslav P i š ť á k v.r.                               Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                      1. náměstek primátora

Prostějov 12.11.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 6.12.2013 8:19:27 | přečteno 245x | Věra Krejčí
load