Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 94. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 94. schůze Rady města Prostějova

konané 19.11.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3828:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 94. schůze, konané dne 19.11.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

1.1 Plán schůzí rady a zasedání zastupitelstva na rok 2014
Usnesení č. 3829:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
plán jednání orgánů města Prostějova na rok 2014 takto:
a) schůze rady: 7. a 21. ledna, 4. února, 4. a 18. března, 1. a 29. dubna, 13. a 27. května, 24. června, 29. července, 26. srpna, 23. září, 7. a 21. října, 18. listopadu, 2. prosince;
b) zasedání zastupitelstva: 18. února, 15. dubna, 10. června, 9. září, 4. listopadu, 16. prosince.

2. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 3830:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení Komise architektury a urbanismu ze dne 17.10.2013,
2. doporučení Komise koncepce a rozvoje města ze dne 11.11.2013.

3. Návrh řešení Mezinárodního sochařského symposia Hany Wichterlové
Usnesení č. 3831:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení Rady města Prostějova č. 2053 ze dne 24. 01. 2012 týkající se návrhu další organizace Mezinárodního sochařského symposia Hany Wichterlové, a to v části
b) Mezinárodní sochařské symposium Hany Wichterlové bude organizováno jednou za tři roky počínaje rokem 2014,
r o z h o d l a
ukončit další organizaci Mezinárodního sochařského symposia Hany Wichterlové,
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
webové stránky www.sculpturesymposium.cz doplnit o informace dle důvodové zprávy.

4. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem
Usnesení č. 3832:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy.


4.1 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově
Usnesení č. 3833:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí finanční odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově Marii Bittnerovou dle předloženého návrhu.

5. Návrh osobního příplatku ředitelce ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 Mgr. Martině Rozsypalové s platností od 1. 12. 2013
Usnesení č. 3834:
Rada města Prostějova
s t a n o v í
ředitelce Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, Mgr. Martině Rozsypalové s účinností od 1. 12. 2013 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást zápisu.

6. Souhlas s čerpáním investičního fondu ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov
Usnesení č. 3835:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov v částce
Kč 1 500,-- na dofinancování nákupu trubky v celkové hodnotě Kč 71 500,--.

7. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím daru
Usnesení č. 3836:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů pro pracoviště mateřské školy Mánesova ul. - kočárku v ceně Kč 1 800,--
a kadeřnictví v ceně Kč 3 000,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

8. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 3837:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 v celkové výši Kč 133 232,--, a sice:
- Kč 33 232,-- na nákup žákovských židlí do nově zrekonstruované odborné učebny
- Kč 100 000,-- na pořízení nůžek na stříhání keřů (Kč 1 499,--), schůdků (Kč 1 339,--), 2 ks sekaček na trávu (Kč 6 999,-- a 6 897,--), 2 ks počítačů (Kč 11 937,-- a 10 025,--), 3x TP link do nových zrekonstruovaných učeben (Kč 10 349,--), krytu na pískoviště (Kč 6 145,--), 2 ks vysavačů (Kč 4 487,--), webové aplikace, přístupové licence, upgrade, udržovací poplatky (Kč 24 000,--), čistící prostředky na 2. pololetí roku 2013 (Kč 16 323,--).

9. Stanovení poplatků za stánky na Vánočním jarmarku na nám. T. G. Masaryka
Usnesení č. 3838:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výši poplatků na Vánočním jarmarku pořádaném ve dnech 29. 11. 2013 – 24. 12. 2013 a na silvestra dne 31. 12. 2013 dle varianty A.

10. Zřizovací listiny příspěvkových organizací statutárního města Prostějova
Usnesení č. 3839:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřizovací listiny příspěvkových organizací statutárního města Prostějova s účinností od 1. 1. 2014 dle příloh
- Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
- Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
- Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
- Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
- Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
- Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace
- Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace
- Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
- Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a
- Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34
- Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
- Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace
- Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace
- Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace
- Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace.

11. Střednědobý rozpočtový výhled statutárního města Prostějova pro rok 2015 a 2016
Usnesení č. 3840:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Střednědobý rozpočtový výhled statutárního města Prostějova pro rok 2015 a 2016 dle předloženého návrhu.

12. Poskytnutí daru psímu útulku Voříšek
Usnesení č. 3841:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí peněžitého daru ve výši 668,- Kč a věcí nepatrné hodnoty psímu útulku Voříšek dle přiložené darovací smlouvy
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6171

5213

 

 

0700000000000

668,-

 

(transfer formou daru psímu útulku Voříšek))

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6171

2324

 

 

0700000000000

668,-

 

(přijaté náhrady - dědictví)


13. Schválení Smlouvy o poskytování služeb v oblasti propagace a marketinku pro statutární město Prostějov
Usnesení č. 3842:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu o poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro statutární město Prostějov dle přílohy.

14. Výstavba 35 RD v k. ú. Vrahovice
Usnesení č. 3843:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace ve věci uvažované výstavby 35 rodinných domů v katastrálním území Vrahovice.

15. Informace o vydaných správních rozhodnutích ke stavbě Prostějov – obytný soubor Vrahovice
Usnesení č. 3844:
Rada města Prostějova
b e r e na v ě d o m í
informaci o vydaných správních rozhodnutích ke stavbě Prostějov – obytný soubor Vrahovice.

16. Srážecí stanice – informace
Usnesení č. 3845:
Rada města Prostějova
b e r e na v ě d o m í
informaci o instalaci srážecích stanic na přítocích do vodního díla Plumlov,


s o u h l a s í
s tím, že statutární město Prostějov poskytne finanční částku ve výši 50 tis. Kč na provoz srážecích stanic v roce 2014 Povodí Moravy, s. p.

17. Zadávací řízení veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb na pevných linkách pro statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ - zahájení řízení
Usnesení č. 3846:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb na pevných linkách pro statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“,
2. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „ Poskytování telekomunikačních služeb na pevných linkách pro statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace “ v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),
3. základní hodnoticí kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,
4. Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb na pevných linkách pro statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,
5. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
Telefónica Czech Republic, a.s. IČ: 60193336
Vodafone Czech Republic, a.s. IČ: 25788001
T-Mobile Czech Republic a.s. IČ: 64949681
GTS Czech s.r.o. IČ: 28492170
České Radiokomunikace a.s. IČ: 24738875
6. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělením veřejných zakázek, Odboru kanceláře tajemníka Magistrátu města Prostějova,
7. v souladu s § 74 zákona složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu pěti členů a pěti náhradníků veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb na pevných linkách pro statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.
u k l á d á
Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb na pevných linkách pro statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ v souladu se schválenou Zadávací dokumentací a za použití výše uvedeného hodnotícího kritéria.
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a pěti členů a pěti náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

18. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Usnesení č. 3847:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 a vyhlášky č. 4/2011 a vyhlášky č. 9/2013 dle přílohy.

19. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 3848:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2015 - mezi statutárním městem Prostějovem a obcemi Malé Hradisko a Víceměřice.


20. Program podpory kultury a památkové péče v OlK 2014 – projektové náměty
Usnesení č. 3849:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. projektové náměty „Nová radnice v Prostějově – Renovace části interiéru v místnosti č. 22“, „Obnova hrobu Jiřího Wolkera“,
2. zpracování žádostí o dotace na realizaci projektu „Nová radnice v Prostějově – Renovace části interiéru v místnosti č. 22“ a projektu „Obnova hrobu Jiřího Wolkera“ v rámci Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2014.

21. Schválení smlouvy o dílo na zhotovení nové stavby „Veřejné WC – Smetanovy sady“
Usnesení č. 3850:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázka na stavební práce - zhotovení nové stavby „Veřejné WC – Smetanovy sady“ se zhotovitelem Stavby Krejčí s.r.o., se sídlem Plumlovská 307/190, 79604 Prostějov, IČ 294 51 291, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

22. Veřejná finanční podpora - TJ Sokol Čechovice
Usnesení č. 3851:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100 000,-- Kč TJ Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 55, 796 04 Prostějov, IČ 16367855,
- VFP bude použita na realizaci studny a akumulační nádrže jako zdroje závlahové vody pro závlahový systém k postřiku travnaté plochy hřiště kopané;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014;
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3412

6322

 

1

 

100 000

 

VFP TJ Sokol Čechovice

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

 

100 000

 

FRR


22.1 Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2014
Usnesení č. 3852:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 24.10.2013
1. zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2014

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv.Jana z Boha-Milosrdných bratří

restaurování nástěnných maleb v presbytáři

dům T.G.M. 24

Věra Penezič

restaurování 3 oken na uliční fasádě domu

zámek

město Prostějov

oprava fasády nádvoří zámku

dům Sv.Čecha 2

Lenka Skácelová

stavební úpravy domu – klempířské a truhlářské práce a úpravy vnitřních povrchů

2. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2014 (spoluúčast – závazný podíl statutárního města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2014) u kulturních památek, kde není statutární město Prostějov vlastníkem:
a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál
IČ: 44995776
kulturní památka:kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: pokračování v obnově maleb v kostele, restaurování maleb v presbytáři závazný podíl města: 180.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.07.2014
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.08.2014

b) vlastník kulturní památky: Věra Penezič
kulturní památka: Onšův dům, nám. T. G. Masaryka 24
akce obnovy: restaurování tří oken na uliční fasádě domu
závazný podíl města: 70.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.07.2014
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.08.2014

c) vlastník kulturní památky: Lenka Skácelová

kulturní památka: dům, nám. Sv. Čecha 2
akce obnovy: stavební úpravy domu – klempířské a truhlářské práce a úpravy vnitřních povrchů
závazný podíl města: 100.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.07.2014
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.08.2014
3. pověření Miroslava Pišťáka, primátora statutárního města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014.

23. Rozpočtová opatření:
23.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Usnesení č. 3853:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

5 240 950,00

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

010000100300

100 000,00

(zvýšení položky 5139 – nákup propagačních materiálů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5169

 

0

0100000100300

4 200 000,00

(snížení položky 5169 – marketingové a propagační služby)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5139

 

0

0100000102000

28 350,00

(snížení položky 5139 – partnerská města – nákup materiálu)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5173

 

0

0100000102000

8 100,00

(snížení položky 5173 – partnerská města – cestovné)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

0100000100800

1 000 000,00

(snížení položky 5169 – Radniční listy – nákup služeb)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5492

 

 

0100000000000

4 500,00

(snížení položky 5492 – peněžní a věcná ocenění)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

0100000100300

100 000,00

(snížení položky 5169 – nákup služeb)


23.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení a 12 – krizové řízení
Usnesení č. 3854:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5171

 

 

0110000000000

35.000,00

(zvýšení pol. opravy, udržování - oprava rozvodů tepla v hasičské zbrojnici Vrahovice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5153

 

 

0120000000000

35.000,00

(snížení pol. 5153 plyn – snížení záloh z důvodu úspor )


23.3 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení a 70 – finanční
Usnesení č. 3855:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezervy města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

0000

8115

 

00000001

0700000000000

1.000.000,00

Fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

3322

5171

 

 

0110051000000

1.000.000,00

Opravy a udržování – Nová radnice


23.4 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (odstupné)
Usnesení č. 3856:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5011

 

 

01300000000

250.000

 

(Platy zaměstnanců v pracovním poměru)

 

13

5311

5031

 

 

01300000000

40.000

 

(Povinné pojistné na soc. zabezpečení)

 

13

5311

5132

 

 

01300000000

25.890

 

(Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění)

 

13

5311

5424

 

 

01300000000

150.000

 

(Náhrady mezd v době nemoci)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5024

 

 

01300000000

345.396

 

(Odstupné – rozsudek Okresního soudu v Prostějově)

 

13

5311

5191

 

 

01300000000

120.494

 

(Zaplacené sankce - úroky z prodlení)


23.5 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie (údržba)
Usnesení č. 3857:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

0700000707100

50.000

 

(Rezerva RMP pro ROZOP)

 

13

5311

5173

 

 

013000000000

40.000

 

(cestovné – zajištění školení strážníků v místě)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5139

 

 

013000000000

40.000

 

(nákup materiálu – zajištění provozu)

 

13

5311

5171

 

 

013000000000

50.000

 

(údržba kamerového systému – výměna optických převodníků Vojáčkovo náměstí )


23.6 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (nákup modulu GINIS)
Usnesení č. 3858:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

 

 

0150329000000

177 567,50

Programové vybavení – IS Ginis – doplnění licencí a modulů – Rozklikávací rozpočet, RAP – komunikační rozhraní nad agendou příjmů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

177 567,50

Pol. 6909 – Limit ostatních investic


23.7 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (propoj Křížkovského a ND)
Usnesení č. 3859:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

 

 

0150335000000

373 872,00

Výpočetní technika - Optický propoj mezi Odborem dopravy a Národním domem

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

373 872,00

Pol. 6909 – Limit ostatních investic


23.8 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (technika pro zálohování)
Usnesení č. 3860:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

 

 

0150338000000

496 100,-

Výpočetní technika – disková police do stávajícího diskového pole Hitachi AMS2100

15

6171

6125

 

 

0150339000000

95 590,-

Výpočetní technika – zálohovací server do racku včetně 5 ti leté podpory

15

6171

6111

 

 

0150337000000

145 200,-

Programové vybavení – zálohovací SW VEEAM ESSENTIALS

15

6171

6111

 

 

0150336000000

72 600,-

Programové vybavení – licence na SW VMware v edici Standart pro 2 procesory

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

809 490,-

Pol. 5901 – Rezerva RMP pro ROZOP


23.9 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (provozní rozpočet)
Usnesení č. 3861:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5137

 

 

0150000000000

205 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - zvýšené nákupy pro rekonstrukci počítačové sítě v historické části budovy a nákupu výkonných skenerů pro skenování smluv

15

6171

5162

 

 

0150000000000

115 000,00

Služby telekomunikací a radiokomunikací – rozdílné náklady na datové připojení na Internet dle dosavadní a následně nové smlouvy, přičemž termín změny byl dán postupem soutěže

15

6171

5172

 

 

0150000000000

404 000,00

Programové vybavení – zvýšení objemu nákupu licencí MS Office podle výhodné prodejní akce

70

 

8115

 

1

0700000000000

366 000,00

Fond rezerv a rozvoje – vrácení částky nedočerpané v roce 2013

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5139

 

 

0150000000000

200 000,00

Nákup materiálu j.n. – snížení podle skutečného průběhu čerpání v roce 2013

15

6171

5164

 

 

0150000000000

190 000,00

Nájemné – ukončení nájmů 3 kopírek a náhrada novými podle přijaté koncepce v tiskové technice

15

6171

5167

 

 

0150000000000

97 000,00

Služby školení a vzdělávání – nedočerpáno v důsledku velké časové zaneprázdněnosti pracovníků oddělení informačních technologií při mimořádných úkolech roku 2013

15

6171

5169

 

 

0150000000000

543 000,00

Nákup ostatních služeb - úspory vzniklé v čerpání odborných služeb servisu externích partnerů

15

6171

5171

 

 

0150000000000

60 000,00

Opravy a udržování – nepřesnost při plánování oprav - opravy vlastními silami


23.10 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Usnesení č. 3862:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

5139

   

0190000190100

45.000

(snížení položky 5139 nákup materiálu kino Metro – nebyla potřeba dotisku bianco vstupenek pro kino Metro 70)

0019

003319

5139

 

 

0190000190100

50.000

(snížení položky 5139 nákup materiálu Duha KK u hradeb - úspora barevných papírů na tisk pozvánek a propagačních materiálů na akce klubu Duha KK u hradeb)

0019

003319

5492

 

 

0190000190100

220.000

(snížení položky 5492 dary obyvatelstva – agenda Novorozenci - úspora z důvodu menšího počtu narozených dětí)

0019

003319

5169

 

 

0190000190101

109.200

(snížení položky 5169 nákup ostatních služeb akce Wolkrův Prostějov 2013 úspora vlivem získaných dotací)

0019

003319

5169

 

 

0190000190102

13.500

(snížení položky 5169 nákup ostatních služeb akce Prostějovské léto 2013 – úspora nevznikla, jedná se o zaúčtování skutečných nákladů akce)

0019

003319

5169

 

 

0190000190103

15.500

(snížení položky 5139 nákup ostatních služeb akce Prostějovské hanácké slavnosti 2013 – úspora vlivem získaných dotací)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

5169

   

0190000190100

345.000

(zvýšení položky 5169 nákup ostatních služeb kino Metro 70 na úhradu distributorům filmů, odvody ze vstupného, aj.)

0019

003319

5169

 

 

0190000190100

50.000

(zvýšení položky 5169 nákup ostatních služeb – kulturní akce pořádané oddělením Duha KK u hradeb)

0019

003319

5139

 

 

0190000190101

23.000

(zvýšení položky 5139 nákup materiálu - akce Wolkrův Prostějov 2013 - zaúčtování skutečných nákladů akce)

0019

003319

5175

 

 

0190000190101

6.200

(zvýšení položky 5175 pohoštění - akce Wolkrův Prostějov 2013 - zaúčtování skutečných nákladů akce)

0019

003319

5139

 

 

0190000190102

13.500

(zvýšení položky 5139 nákup materiálu - akce Prostějovské léto 2013 - zaúčtování skutečných nákladů akce)

0019

003319

5169

 

 

0190000190102

1.500

(zvýšení položky 5169 nákup ostatních služeb akce Prostějovské léto 2013 - zaúčtování skutečných nákladů akce)

0019

003319

5139

 

 

0190000190103

10.700

(zvýšení položky 5139 nákup materiálu - akce Prostějovské hanácké slavnosti 2013 - zaúčtování skutečných nákladů akce)

0019

003319

5175

 

 

0190000190103

3.300

(zvýšení položky 5175 pohoštění - akce Prostějovské hanácké slavnosti 2013 - zaúčtování skutečných nákladů akce)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

2111

 

1

0190000190100

430.000

(zvýšení položky 2111 příjmy kino Metro 70 – odvod do rezerv města)

0019

003319

2111

 

1

0190000190100

240.000

(zvýšení položky 2111 příjmy z činnosti oddělení Duha KK u hradeb – odvod do rezerv města)

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

 

670.000

(zvýšení fondu rezerv a rozvoje)


23.11 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (snížení NIV)
Usnesení č. 3863:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3111

5331

 

 

02000000020322

60.000

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek MŠ PV, Rumunská ul. 23, PO - energie)

 

20

3111

5331

 

 

02000000020327

110.000

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek MŠ PV, Partyzánská ul. 34 - energie)

 

20

3111

5331

 

 

02000000020330

37.000

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek MŠ PV, Moravská ul. 30, PO - energie)

 

20

3113

5331

 

 

02000000020332

250.000

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 - energie)

 

20

3113

5331

 

 

02000000020336

200.000

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 - energie)

 

20

3113

5331

 

 

02000000020339

250.000

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1 - energie)

 

20

3113

5331

 

 

02000000020344

130.000

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 - energie)

 

20

3121

5331

 

 

02000000020340

150.000

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 – energie, odpisy)

 

20

3314

5331

 

 

02000000020402

300.000

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek Městská knihovna Prostějov, PO - energie)

 

20

3421

5331

 

 

02000000020399

200.000

 

(snížení položky 5331 neinvestiční příspěvek Sportcentrum DDM Prostějov, PO - energie)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.687.000

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


23.12 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport a 14 - kancelář tajemníka
Usnesení č. 3864:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

6129

 

 

0200000000000

46.000,-

 

(zvýšení položky 6129 - vyplacení odměn členům redakční rady, korektorce a fotografovi publikace Sto let prostějovské radnice)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0014

003319

6129

 

 

0140000000000

32.000,-

 

(zvýšení položky 6129 - vyplacení odměn členům redakční rady publikace Sto let prostějovské radnice)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

6909

 

 

0700396000000

78.000,-

 

(snížení položky 6909 - limit ostatních investic celkem)


23.13 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 3865:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

0900000900400

250 000

zvýšení pol. 5169 – nákup služeb; výsadba zeleně na pozemcích v majetku města Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

 

 

 

250 000

(úspora – péče o toulavé psy)


23.14 Rozpočtové opatření kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 3866:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

002310

2111

 

 

0500000000000

33.993

zvýšení pol. 2111 – příjmy za poskytování služeb a výrobků; příjmy za přefakturace nákladů za vodné a stočné v objektech spravovaných OSÚMM

0050

003412

2132

 

 

0500000000000

28.200

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí; příjmy za pronájem hřiště – Sport. areál E. Beneše

0050

003634

2132

 

 

0500000000000

38.852

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí; příjmy z pronájmu tepelného hospodářství společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.

0050

003639

2219

 

 

0500000000000

138.578

zvýšení pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti; příjmy za zřízení věcných břemen na pozemcích města

0050

003639

2131

 

 

0500000000000

659.012

zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků;

0050

003639

2132

 

 

0500000000000

786.179

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí; příjmy z pronájmu nebytových prostor

0050

006171

2111

 

 

0500000000000

30.910

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; příjmy z pronájmů pozemků pro umístění reklam

0050

006171

2329

 

 

0500000000000

32.115

zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy; příjmy za přefakturace nákladů za zhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů

0050

003319

2132

 

 

0500000190100

18.896

zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy; příjmy za přefakturace nákladů za zhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů

0050

001031

2139

 

 

0500000500000

6.100.000

zvýšení pol. 2139 – ostatní příjmy z pronájmu majetku; pronájem movitých a nemovitých věcí společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.

0090

003745

2310

 

 

0900000000000

53.061

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob. majetku; příjmy za odprodej palivového dřeva

0090

006171

2324

 

 

0900000000000

193.741

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady; úhrady za přefakturaci energií

0090

003745

2111

 

 

0900000900300

29.465

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; příjmy z provozu veřejných WC

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003612

3112

 

 

0500000000000

3.829.299

snížení pol. 3112 - příjmy z prodeje ostat. nemovitostí; příjmy z prodeje bytových domů a bytových jednotek

0050

003639

3111

 

 

0500000000000

526.000

snížení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00050

006171

5166

 

 

0500000000000

93.700

snížení pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby; úhrada nákladů na právní služby při řešení záležitostí OSÚMM

0050

006171

5171

 

 

0500000000000

610.000

snížení položky 5171 – opravy a udržování; zajištění opravy a údržba na nemovitostech spravovaných OSÚMM

0050

006409

5169

 

 

0500000000000

25.300

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; úhrada odměny DSP, s.r.o., za prodeje domů a bytů

0050

006409

5192

 

 

0500000000000

94.857

snížení pol. 5192 – poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady; položka sloužící k úhradě nákladů za zřízení věcných břemen ve prospěch statutárního města Prostějova

0050

6409

6313

 

 

0500000000000

2.760.000

snížení pol. 6313 – investiční transfery nefinančním podnikat. subjektům; prostředky schválené jako finanční příspěvek statutárního města Prostějova na společné zasíťování pozemků v k.ú. Vrahovice

0050

006171

5362

 

 

0500000505037

300.000

snížení pol. 5362 – platby daní a poplatků; úhrada daně z převodu nemovitostí při prodeji majetku statutárního města Prostějova

0050

006171

5362

 

 

0500000505053

12.629

snížení pol. 5362 – platby daní a poplatků; úhrada daně z nemovitostí mimo k.ú. Prostějov

0050

006409

5901

 

 

0500000507076

200.000

snížení pol. 5901 – nespecifikované rezervy; prostředky sloužící jako rezerva na havarijní situace

0050

006409

6130

 

 

0500263000000

112.005

snížení pol. 6130 – pozemky; prostředky schválené na výkupy pozemků pro cyklostezku Žešov

0050

006171

5361

 

 

0500000000000

20.000

snížení pol. 5361 – nákup kolků; správní poplatky při podání návrhu na vklad, které hradí statutární město Prostějov

0050

006409

6130

 

00000001

0500000000000

400.000

snížení pol. 6130 – pozemky; prostředky schválené na výkupy pozemků

0050

003412

5171

 

 

0500000000000

260.000

snížení pol. 5171 – opravy a údržba; prostředky na zajištění oprav a běžné údržby – Sport. areál E. Beneše

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003613

5153

 

 

0500000000000

255.000

zvýšení pol. 5153 – plyn; úhrada za spotřebu plynu v objektech spravovaných OSÚMM

0050

003412

5169

 

 

0500119000000

120.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; Sport. areál E. Beneše

0090

003631

5154

 

 

0900000900800

3.450.000

zvýšení pol. 5154 – elektrická energie; úhrada nákladů za spotřebu el.energie v objektech spravovaných jednotlivými odbory MMPV

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

4.851.194

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


23.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bikrosová dráha)
Usnesení č. 3867:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, který se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600448000000

37 000

Bikrosová dráha v areálu velodromu (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

37 000

Rezerva RMP


23.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Kollárova – oprava fasády)
Usnesení č. 3868:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

 

 

0600000600336

30 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 – oprava fasády

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

30 000

Rezerva na havarijní události


23.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod do FRR)
Usnesení č. 3869:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

35 100 000

 

Rezervy města – fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 
 

0060

3322

6121

 

1

0600051000000

5 000 000

 
 

Rekonstrukce radnice

 
 

0060

2212

6121

 

1

0600055000000

9 300 000

 
 

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská

 
 

0060

3113

6121

 

1

0600194000000

5 000 000

 
 

0060

3113

6121

 

 

0600194000000

1 700 000

 
 

EÚO ZŠ Dr. Horáka

 
 

0060

2219

6121

 

 

0600263000000

1 600 000

 
 

CS Žešov

 
 

0060

3412

6121

 

 

0600357000000

5 000 000

 

 

Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ulicí

 

3412

6121

 

 

357000000

400 000

 

0060

3636

6121

 

 

0600387000000

1 700 000

 
 

Technická infrastruktura M. Alše

 
 

0060

3412

6121

 

1

0600388000000

5 800 000

 
 

Víceúčelové hřiště Čechovice

 


23.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sklad Jezdecká ul.)
Usnesení č. 3870:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3639

5169

 

 

0600000603005

30 000

Sklad Jezdecká ulice – zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3639

5171

 

 

0600000603005

30 000

Sklad Jezdecká ulice – snížení položky 5171 – opravy a udržování


23.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace školních zahrad)
Usnesení č. 3871:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5169

 

 

060028200000

990 000

0060

3111

5169

 

 

060028200001

60 000

Revitalizace školních zahrad

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

060028200000

990 000

0060

3111

6121

 

 

060028200001

60 000

Revitalizace školních zahrad


23.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městské hradby)
Usnesení č. 3872:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5169

 

 

0600424000000

33 000

Městské hradby - zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

 

 

0600424000000

33 000

Městské hradby - snížení položky 5171 – opravy a udržování


23.21 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek)
Usnesení č. 3873:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

5169

 

 

0600000603006

150 000

Zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb – projekční a přípravné práce u staveb neinvestičního charakteru vyvolané nepředpokládanými událostmi

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

150 000

Rezerva RMP


23.22 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad
Usnesení č. 3874:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

61

3322

5166

 

 

0610000000000

100.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby – v roce 2013 nebylo zatím potřeba využít externích služeb právníků a odborných poradců v oblasti památkové péče. Nečerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

 

61

3329

5169

 

 

0610000000000

60.000

 

Nákup ostatních služeb – doposud nebylo nutno čerpat finanční prostředky z položky služeb v oblasti památkové péče. Nečerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

 

61

3639

5169

 

 

0610000000000

150.000

 

Nákup ostatních služeb – ke konci roku 2013 nebude nutno čerpat finanční prostředky z položky v plánované výši v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje. Nečerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

 

61

6171

5139

 

 

0610000000000

30.000

 

Nákup materiálu j.n. – ke konci roku 2013 bude z položky pořízen nákup stavebních zákonů s komentářem a nákup občanského zákoníku. Nevyčerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

 

61

6171

5166

 

 

0610000000000

100.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby – v roce 2013 nebylo zatím potřeba využít externích služeb právníků a odborných poradců v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje. Nečerpané prostředky je možno vrátit do rezerv města.

2. Zvyšují rezervy města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

440.000

 

Rezervy města – zvýšení stavu fondu rezerv a rozvoje v důsledku výše uvedených opatřeních.


23.23 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 3875:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

0700396000000

9.200.000

 

Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené – limit ostatních investic celkem

2. zvyšuje rezerva města Prostějova

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

9.200.000

 

Zvýšení rezerv města Prostějova na trvalých peněžních fondech – fondu rezerv a rozvoje v důsledku výše uvedeného opatření


23.24 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond
Usnesení č. 3876:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

 

 

0710000710070

23 000

Peněžní odměny při pracovních a životních výročích

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5194

 

 

0710000710070

23 000

Věcné dary při pracovních a životních výročích


23.25 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Usnesení č. 3877:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003631

5171

 

 

0900000900600

15.538

zvýšení pol. 5171 – opravy a údržba; prostředky na opravy a údržbu veřejného osvětlení

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003639

2324

 

 

0900000000000

15.538

snížení pol. 2324 – přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady; prostředky z likvidace pojistného plnění


24. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
24.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 164 – nám. T. G. Masaryka 11
Usnesení č. 3878:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 164 o celkové rozloze 81,46 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

24.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 165 – nám. T. G. Masaryka 11
Usnesení č. 3879:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 165 o celkové rozloze 61,39 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

24.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP – ul. Sádky 14
Usnesení č. 3880:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu NP č. 199 o celkové rozloze 33,49 m2 v domě na ul. Sádky č. 14/1680 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

24.4 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.2 na opravu vlastním nákladem – Palackého tř.2
Usnesení č. 3881:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na opravu vlastním nákladem v domě na ul. Palackého č. 2/145, Prostějov se žadatelem uvedeným v důvodové zprávě.

24.5 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.9 na opravu vlastním nákladem – Palackého tř.2
Usnesení č. 3882:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 na opravu vlastním nákladem v domě na ul. Palackého č. 2/145, Prostějov se žadatelem uvedeným v důvodové zprávě.


25. Stanovisko OSÚMM k majetkoprávním vztahům k pozemkům a stavbám užívaným TJ Sokol Čechovice a informace o změně manipulačního řádu vodního díla Mlýnský náhon
Usnesení č. 3883:
Rada města Prostějova
b e r e na v ě d o m í
stanovisko odboru správy a údržby majetku města k majetkoprávním vztahům k pozemkům a stavbám užívaným TJ Sokol Čechovice a informaci o možnosti změny manipulačního řádu vodního díla Mlýnského náhonu.

26. Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Usnesení č. 3884:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem dle přílohy.

27. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
27.1 Bezúplatné nabytí movité věci – smrk (vánoční strom)
Usnesení č. 3885:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí movité věci – smrku - daru od Jitky Krejčí.

27.2 Prodej pozemků na ulici Kralická
Usnesení č. 3886:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 7423/1 – orná půda o výměře 4.850 m2 (dle geometrického plánu č. 4983-40306/2012 ze dne 20. 09. 2012 označena jako pozemek p.č. 7423/1 v k.ú. Prostějov) a pozemku p.č. 7425 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, na ulici Kralická, společnosti PLYNY JEHLÁŘ s.r.o., se sídlem Břest 239, PSČ 768 23, IČ: 263 10 376, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.600.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání logistického centra a prodejny svařovací techniky na převáděných pozemcích,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu logistického centra a prodejny svařovací techniky včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba logistického centra a prodejny svařovací techniky nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující; náklady na zpracování geometrického plánu uhradí statutární město Prostějov.

27.5 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu na Jiráskově nám. 4 v Prostějově
Usnesení č. 3887:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytového domu č.p. 430 (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 708/1 a pozemku p.č. 708/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 2.100.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětných nemovitostí bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) při prodeji předmětných nemovitostí se analogicky použije postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku statutárního města Prostějova.

27.6 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu na ul. Rozhonova 2 v Prostějově
Usnesení č. 3888:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytového domu č.p. 2325 (Rozhonova 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4204 a pozemku p.č. 4204 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2, vše v k.ú. Prostějov,  za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.700.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětných nemovitostí bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) při prodeji předmětných nemovitostí se analogicky použije postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

27.7 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu na ul. Vodní 11 v Prostějově
Usnesení č. 3889:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytového domu č.p. 988 (Vodní 11 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1598 a pozemku p.č. 1598 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 636 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Tomáš Wolker Stavitelství s.r.o., se sídlem Prostějov, U Stadionu 2459/1, PSČ: 796 01, IČ: 292 97 168, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 888.888 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětných nemovitostí bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) při prodeji předmětných nemovitostí se analogicky použije postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.


27.9 Vyhlášení záměru prodeje pozemku st. p.č. 361/4 v k.ú. Domamyslice
Usnesení č. 3890:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku st. p.č. 361/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Domamyslice za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

27.10 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3891:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 300 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví České republika, do hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha, Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ: 140 00, IČ: 659 93 390, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění, a bude zaplacena do 60 dnů ode dne obdržení potvrzení od příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a případně správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (pokud kupující nebude od správního poplatku osvobozen) uhradí kupující,
c) do zaměření části předmětného pozemku geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.

27.11 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7427/11 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3892:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7427/11 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti HANÁ METAL spol. s r.o., se sídlem Prostějov, U Spalovny 4404/11, PSČ: 796 01, IČ: 499 77 776, za účelem umístění mobilního navigačního poutače o rozměrech 2 x 3 metry za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 6.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

27.12 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7661 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3893:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7661 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 40 m2 Tělocvičné jednotě Sokol I. Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 4, PSČ: 796 01, IČ: 155 26 151, za účelem užívání 4 parkovacích stání za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 200 Kč/m2/ročně bez DPH, tj. 8.000 Kč ročně bez DPH,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

27.13 Vyhlášení záměru výpůjčky rybníka v Drozdovicích na pozemku p.č. 1645 a p.č. 1645, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3894:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky stavby rybníka na pozemku p.č. 1645 a pozemku p.č. 1645 – vodní plocha o výměře 13.889 m2, vše v k.ú. Prostějov, Moravskému rybářskému svazu, o.s. místní organizace Prostějov, se sídlem Prostějov, Mánesova 4290/1, PSČ 796 01, IČ: 005 57 218, za účelem provozování jako rybochovného zařízení za podmínek uvedených ve Smlouvě o výpůjčce, která je přílohou materiálu.

27.14 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 6055/36 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3895:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 6055/36 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 54 m2, společenství vlastníků jednotek Společenství Jaroše 23-27, se sídlem Prostějov, Kpt. O. Jaroše 1724/27, PSČ 796 04, IČ 277 40 510, za účelem užívání přístřešku pro umístění kontejnerů na komunální odpad za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

27.17 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/309 ze dne 09.12.2010
Usnesení č. 3896:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/309 ze dne 09.12.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ: 250 73, IČ: 649 45 880, jako nájemcem v části týkající se předmětu nájmu, účelu nájmu a výše nájemného následovně:
a) předmětem nájmu bude nově část pozemku p.č. 6055/1 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 vyznačená červeně v přiložené situační mapě,
b) účelem nájmu bude nově umístění reklamního pylonu o rozměrech 3 x 2 metry,
c) výše nájemného bude nově činit 6.000 Kč bez DPH ročně,
d) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2010/50/309 ze dne 09.12.2010 zůstanou nezměněny,
e) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2010/50/309 ze dne 09.12.2010 se zpětnou účinností od 06.08.2013.

27.20 Výkup pozemku p.č. 6560/3 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Usnesení č. 3897:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemku p.č. 6560/3orná půda o výměře 2.525 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 934.250, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí, případně daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí nebo daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

934.250

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 349 v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

934.250

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


27.22 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009
Usnesení č. 3898:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.08.2014. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 zůstanou nezměněny.

28. Bytové záležitosti:
28.1 Schválení žadatele o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 3899:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou se žadatelem uvedeným v důvodové zprávě.


28.2 Návrh uzavření NS na pronájem městského bytu
Usnesení č. 3900:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na městský byt se žadatelem uvedeným v důvodové zuprávě.


29.1 Změna kurzu české koruny
Usnesení č. 3901:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru,
předložit radě informaci o vlivu změny kurzu české koruny na prodeje a nákupy majetku města.


Miroslav P i š ť á k v.r.                               Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                      1. náměstek primátora

Prostějov 19.11.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 27.1.2014 13:41:03 | přečteno 292x | Věra Krejčí
load