Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 95. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 95. schůze Rady města Prostějova

konané 25.11.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3902:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 95. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 25.11.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 8086/6 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 3903:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 8086/6zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k.ú. Prostějov občanskému sdružení Tenisový klub Prostějov o.s., se sídlem Prostějov, Sportovní 1, PSČ: 796 40, IČ: 002 05 061, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Miroslav P i š ť á k v.r.                              Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                    1. náměstek primátora

Prostějov 25.11.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 6.12.2013 8:31:53 | přečteno 220x | Věra Krejčí
load