Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 97. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 97. schůze Rady města Prostějova

konané 9.12.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3960:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 97. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 9.12.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Změna příjemce veřejné finanční podpory – Československá obec legionářská
Usnesení č. 3961:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v osobě příjemce veřejné finanční podpory v usnesení Rady města Prostějova č. 3055. Místo příjemce Československá obec legionářská, jednota Valtice, Celňák 974, 691 42 Valtice je příjemcem Nadační fond Legie 100, Sokolská 33, 120 00 Praha 2, IČ: 24296015.

3.1 Veřejná finanční podpora - LHK Jestřábi, o. s.
Usnesení č. 3962:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 250.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 1, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 146)
- na podporu činnosti mládežnických družstev (rozhodčí, zdravotní služba, odměna trenérům, výstroj a výzbroj, sportovní pomůcky a vybavení).

3.2 Veřejná finanční podpora - LHK Jestřábi, s. r. o.
Usnesení č. 3963:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 500.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov s. r. o., U Stadionu 4452, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 147)
- na účast v II. lize ledního hokeje (obnova a nákup výstroje a výzbroje).

4. Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 3964:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč
0020 006409 6123 0200000000000 54 370,--
(zvýšení položky 6123 - dopravní prostředky-pořízení automobilu na rozvoz stravy pro MŠ v Prostějově)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč
0070 006409 5901 0700000707100 54 370,--
(snížení položky 5901 – rezerva RMP pro rozpočtová opatření)

5. Informace o rozsudku Okresního soudu v Prostějově ve věci určení vlastnictví k pozemkům p.č. 3443/14 a p.č. 3443/15, oba v k.ú. Prostějov (pozemky pod objektem Dolní 2a – restaurace u Tří Bříz, a okolí)
Usnesení č. 3965:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
informace o rozsudku Okresního soudu v Prostějově ve věci určení vlastnictví k pozemkům p.č. 3443/14 a
p.č. 3443/15, oba v k.ú. Prostějov (pozemky pod objektem Dolní 2a – restaurace u Tří Bříz, a okolí),
2) u k l á d á
Bc. Liboru Vojtkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města,
zajistit podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově č.j. 5C 155/2008-247 ze dne 27.09.2013.

6.3 Okružní křižovatky
Usnesení č. 3966:
Rada města Prostějova
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
ukončit smlouvu s fou PRODIN a zajistit zpracování studie proveditelnosti okružních křižovatek na Poděbradově nám. a u kostela Mil. bratří ateliérem Ing. Petra Novotného, Ph.D. Pardubice.

Miroslav P i š ť á k v.r.                              Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                    1. náměstek primátora

Prostějov 9.12.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 9.1.2014 10:52:17 | přečteno 222x | Věra Krejčí
load